• Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

 • Autor: Jarosław Stelmach
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-79-3
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 330/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadków, rekomendowanych zachowań w obszarze reagowania oraz ze źródeł wiedzy i dobrych praktyk. Przyjęty układ książki gwarantuje możliwość wynikowego oraz logicznego zapoznawania się z kolejnymi propozycjami rozwiązań i rekomendacji w zakresie minimalizacji skutków potencjalnych zamachów. Książka została wzbogacona wieloma podświetleniami, wyróżnieniami, rysunkami oraz zdjęciami, które dzięki zastosowaniu kodów QR przenoszą czytelnika do wirtualnej rzeczywistości sieci internetowej.

Patronat:
                      

Spis treści:

Wprowadzenie prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego
Wstęp

Rozdział 1. Wielowymiarowość zamachu jako formy zagrożenia


1.1. Zamach jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego
1.2. Metody, formy i narzędzia zamachów
1.3. Typologia sprawców zamachów
1.4. Terroryzm i zamach terrorystyczny

Rozdział 2. Dobre praktyki w reagowaniu na zamachy

2.1. Cechy indywidualne
2.2. Świadomość, wiedza i umiejętności
2.3. Zarządzanie ryzykiem
2.4. Zasoby
2.5. Współdziałanie
2.6. Procedury

Rozdział 3. Reagowanie na zamach masowego zabójcy

3.1. Charakter i typologia zamachu
3.2. Reagowanie – rekomendacje
3.2.1. Uważaj
3.2.2. Uciekaj
3.2.3. Ukryj się
3.2.4. Udaremnij atak
3.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 4. Reagowanie w czasie rozbojów (napadów), wymuszeń oraz gróźb karalnych

4.1. Charakter i typologia zamachu
4.2. Reagowanie – rekomendacje
4.2.1. Reagowanie w sytuacjach rozboju i kradzieży rozbójniczej
4.2.2. Reagowanie w sytuacji wymuszenia rozbójniczego oraz groźby karalnej
4.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 5. Reagowanie podczas sytuacji zakładniczych i uprowadzeń

5.1. Charakter i typologia zamachu
5.2. Reagowanie w sytuacjach zakładniczych
5.2.1. Rekomendacje zachowań w czasie sytuacji zakładniczych
5.2.2. Reagowanie podczas uprowadzeń
5.3. Syndrom sztokholmski i limski
5.4. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 6. Reagowanie na zamachy bombowe

6.1. Charakter i typologia zamachu
6.2. Reagowanie – rekomendacje
6.2.1. Reagowanie na podejrzany pakunek
6.2.2. Reagowanie na podejrzany pojazd lub inne okoliczności budzące wątpliwości
6.2.3. Reagowanie na podejrzaną przesyłkę
6.2.4. Reagowanie na informację o zagrożeniu bombowym
6.2.5. Reagowanie na sygnały alarmowe o zagrożeniu bombowym
6.2.6. Reagowanie bezpośrednio po wybuchu
6.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 7. Reagowanie na powiadomienia o zamachach

7.1. Charakter i typologia zamachu
7.2. Reagowanie – rekomendacje
7.2.1. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną osobiście
7.2.2. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną telefonicznie
7.2.3. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną drogą elektroniczną
7.2.4. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną listownie
7.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 8. Reagowanie na zamachy CBRN

8.1. Charakter i typologia zamachu
8.2. Reagowanie – rekomendacje
8.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 9. Reagowanie w przypadku zamachu z wykorzystaniem pojazdu

9.1. Natura i charakter zamachu
9.2. Reagowanie – rekomendacje
9.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 10. Reagowanie w warunkach szczególnych

10.1. Reagowanie na zamachy podczas imprez masowych i zgromadzeń
10.2. Bezpieczeństwo za granicą
10.3. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
10.4. Reagowanie w sytuacji interwencji sił policyjnych oraz działań kontrterrorystycznych

Rozdział 11. Reagowanie na zamachy – aspekty uniwersalne

11.1. Wykorzystanie zarządzania kryzysowego w wymiarze personalnym
11.2. Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja na wypadek zamachu
11.3. Pierwsza pomoc w reagowaniu na zamachy
11.4. Wykorzystanie rozwiązań technicznych w reagowaniu na zamachy

Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjęć, rysunków oraz tabel

prof. KAAFM dr hab. Robert Borkowski:

Monografia ma charakter rozprawy z zakresu nauk społecznych stosowanych. Zawiera zarówno opisy i analizy zagrożeń, jak i rekomendacje, jak im przeciwdziałać. Autor przyjął w swych rozważaniach perspektywę kryminologiczną analizując modus operandi sprawców ataków. (…) Książkę trzeba polecić szczególnie menedżerom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obiektów, specjalistom policyjnym oraz z innych służb, a także z agencji ochrony planującym systemy zabezpieczeń oraz wszystkim czytelnikom zainteresowanym bezpieczeństwem, zwłaszcza tym, którzy praktycznie zechcą wykorzystać wskazówki i rady autora. Książka może nie tylko pełnić rolę poradnika, ale i z powodzeniem pełnić funkcję podręcznika akademickiego dla słuchaczy kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem.

prof. WAT dr hab. Jacek Bil:

Człowiek nie jest w stanie przygotować się na odparcie wszelkiego ataku lub na udaremnienie zamachu, jest to po prostu niemożliwe (…). Warto jednak znać podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach, które, jak pokazuje rzeczywistość, są odnotowywane. Agendy rządowe oraz ośrodki szkoleniowe oferują ogólny zarys postępowania w przypadku znalezienia się w miejscu wystąpienia zamachu, zarówno o podłożu terrorystycznym, jak i kryminalnym. Niniejsza monografia scala dostępne informacje w komplementarne vademecum postępowania w przypadku zamachu, przyznając książce walor opracowania utylitarnego.

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Książki tego autora

Publikacje zwarte
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Editions Spotkania, b.m. 2015
Bezpieczeństwo  wewnętrzne.  Podręcznik  akademicki,  red.  Z.  Ścibiorek,  B.  Wiśniewski,  
B. Kuc, A. Dawidczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015
Bińczycka-Anholcer M., Imiołek A., Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu,
„Hygeia Public Health”, nr 3 (46), 2011
Borkowski  R.,  Terroryzm  ponowoczesny.  Studium  z  antropologii  polityki,  Wydawnictwo  Adam
Marszałek, Toruń 2014
Chwast A., Jałoszyński K., Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów, Wyższa Szkoła Poli-
cji w Szczytnie, Szczytno 2017
Czerwiński M., Makowiec P., Podstawy ratownictwa taktycznego, Difin, Warszawa 2014
Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, Difin, War-
szawa 2019
Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Difin, Warszawa 2014
Grocki R., Proces decyzyjny w sytuacji nadzwyczajnej, WSOWL, Wrocław 2014
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, wydanie 2, Difin, Warszawa 2020
Grześkowiak M., Urazy, [w:] Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, red. W. Jurczyk, A. Łakomy,
Kraków 2004
Gus M., Understanding terrorism: challenges, perspectives, and issues, Sage Publications, Los Ange-
les 2013
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001
Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna. Element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa
antyterrorystycznego, WSPol. w Szczytnie, Szczytno 2011
Jałoszyński K., Jeznach M., Kulczyński S., Postępowanie w razie ataku terrorystycznego, [w:] red.
K. Jałoszyński, A. Letkiewicz, Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych
czasów, WSPol. w Szczytnie, Szczytno 2011
Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce, Difin, Warszawa 2020
Kaplan D., Aum Shinrikyo (1995), [w:] J.B. Tucker, Toxic Terror, MIT Press, Cambridge, Massa-
chussets 2000
Kitler W., Kośmider T., Metodologia i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, War-
szawa 2015
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012
Ladlak D., T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999
Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I., Bioterroryzm, Difin, Warszawa 2003314 Bibliografia
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterro-
rystycznej, Trio, Warszawa 2008
Liedel K., Mroczek A., Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013
Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Zamach w Norwegii, Nowy wymiar zagrożenia terro-
ryzmem w Europie, Difin, Warszawa 2011
Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo  w  czasach  terroryzmu.  Jak  przeżyć  zamach  terrorystyczny,
Difin, Warszawa 2018
Maslov A., Motywacja i osobowość. Piramida potrzeb Abrahama Maslowa, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1990
Michailiuk B., Broń biologiczna i bioterroryzm, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1(102), 2016
Nalepa  T.,  Popiel  S.,  Terroryzm  chemiczny,  „Przegląd  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego”,  nr  1,
2009
English R., Terrorism: how to respond, Oxford University Press 2009
Parapura H., Kowalewski M., Kowalczyk B., Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeń-
stwie, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”, nr 1–2, 2011
Parszowski  S.,  Kruczyński  A.,  Imprezy  masowe.  Organizacja.  Bezpieczeństwo.  Dobre  praktyki,
Difin, Warszawa 2015
Pawłowski J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa 2002
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, red. W. Jurczyk, A. Łakomy, Wyd. FHU Grzegorz
Słomczyński
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo teoria i praktyka, wydanie 2, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków 2017
Reagowanie na zamachy terrorystyczne, red. J. Stelmach, Difin, Warszawa 2016
Rysz S.J., Ostrzeganie, alarmowanie, powiadomienie ratunkowe, Difin, Warszawa 2017
Saska P., Klimentowski F., Kowalczyk P., Charakterystyka improwizowanych urządzeń wybucho-
wych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1 (147), 2008
Scaife L., Social networks as the new frontier of terrorism: terror, Social networks as the new frontier of
terrorism: terror, Routledge Taylor & Francis Group, London 2017
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, red. J. Pawłowski, B. Zdrodowski, M. Kuliczkowski,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
Skomra W., Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego, BEL Studio
Sp. z o.o., Warszawa 2018
Stelmach J., Goals of terrorist attacks in the perspective of the indirect strategy of terrorism, „Zeszyty
Naukowe”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2017
Stelmach J., Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych, WSOWL, Wrocław
2016
Stępiński M., Teoretyczne  i  prawno-organizacyjne  uwarunkowania  decyzji  dowódczych  w  Policji,
WSPol. w Szczytnie, Szczytno 2015
Struniawski J., Ochrona przed czynnikami masowego rażenia, Szczytno 2015
Szymaniec  P.,  Kryminologia,  e-book  dla  kierunku  studiów  socjologia  grup  dyspozycyjnych
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Szymański K., Grześkowiak M., Urazy spowodowane użyciem broni palnej, gazowej, paralizatora,
[w:] Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, red. W. Jurczyk, A. Łakomy, Kraków 2004
Świerczewska-Gąsiorowska A., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych,
WSPol. w Szczytnie, Szczytno 2015315 Bibliografia
Wejkszner A., Samotne wilki Kalifatu, Difin, Warszawa 2018
Wiśniewski B., Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020
Zamiar Z., Wełyczko L., Zarządzanie kryzysowe, WSOWL, Wrocław 2012
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, red. D. Wróblewski, Józefów 2015
Zieliński K.,R. Ochrona ludności. Zarzadzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017
Żuber M., Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, WSOWL, Wrocław 2013
Żuber M., Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Difin, Warszawa 2015
Żuber M., Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych, [w:] M. Żuber (red.)
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, WSOWL, Wrocław
2006
 
Artykuły
Białek T., Terroryzm – manipulacja strachem, Studio Emka, Warszawa 2005
Borkowski R., Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etio -
logia, prewencja), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017
Borkowski R., Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etio -
logia, prewencja), nr 2, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017
Chomiczewski K., Zagrożenie bioterroryzmem, „Przegląd Epidemiologiczny”, 2003, 57:349-53
Częścik R., Truchan J. R., Active shooter, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka –
Refleksje. Security Forum” wydanie specjalne, red. Y. Boshytskyi, B. Dürkech, J. Piwowar-
ski, K. Schelle, nr 14, lipiec – grudzień 2013
Hulewicz, Sterowniki PLC w systemach zarządzania inteligentnym budynkiem, „Przegląd Elektro-
techniczny”, R. 89, nr 1a, 2013
Kopeć R., Broń masowego rażenia – definiowanie pojęcia , „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”,
nr 4 (XVII), 2014
Kotowski W., Warunki przewozu towarów niebezpiecznych, „Prokuratura i Prawo”, nr 2, 2015
Knight S., Keatley D., How can the literature inform counter-terrorism practice? Recent advances
and remaining challenges, „Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression”,
12:3, 217-230, DOI: 10.1080/19434472.2019.1666894, 2020
Marczuk  K.P.,  Pojęcie  i  zakresy  human  security,  [w:]  red.  S.  Sułkowski,  M.  Brzeziński,  Trzy
wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014
Soin M., Facts, values, and moral panics, „Studia Socjologiczne”, nr 2, 2011
Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008
Vecchia,* G.M., V. B. Van Hasseltb, S. J. Romanoc, Crisis (hostage) negotiation: current strategies
and issues in high-risk conflict resolution, „ Aggression and Violent Behavior”, nr 10, 2005
Akty i dokumenty normatywne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. nr 98 poz. 602)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372)
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485)
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 1991 r. nr 114, poz. 493)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. nr 3 poz. 18 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)316 Bibliografia
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r.
nr 191, poz. 1410)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. nr 62
poz. 504)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 117, poz. 1007)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach,
(Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie postępowa-
nia Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 28)
Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych
Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań
realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja
2013  r.  w  sprawie  lotów  próbnych  i  akrobacyjnych  oraz  pokazów  lotniczych  (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1488)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690)
Źródła elektroniczne
https://www.adwokat-zaborski.pl/-czym-rozni-sie-kradziez-rozbojnicza-od-zwyklej-
kradziezy-i-rozboju/
https://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-
stopnie-alarmowe-CRP.html
https://archiwum-21bdow.wp.mil.pl/pl/128.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/563349/HOT_Poster_NaCTSO.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-18935153
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwonarodowe/minislownikbbnpropozy/6035,M-
INISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html
https://www.bleedingcontrol.org/~/media/bleedingcontrol/files/hartford%20consen-
sus%20compendium.ashx
https://businessinsider.com.pl/technologie/-nauka/co-zrobic-gdy-wybuchnie-bomba-
-jadrowa/hwtl5jp
https://cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialalno-
sci.html
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/elemen-t/bwmeta1.element.desklight-98438d1e-f382-
49be-9394 9674d86d0b36 317 Bibliografia
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/142220,,pk-kasacja-prokuratora-generalneg
ow-sprawie-zamachu-bombowego-we-wroclawiu-(komunikat)
https://www.centrumratownictwa.com/
https://cyfrowa.tvp.pl/website/porwanie-bohdana,35103224
https://www.dw.com/en/10-years-after-winnenden-germany-remembers-deadly-school-
shooting/a-47830613
https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl
https://edition.cnn.com/2013/08/06/-justice/hasan-court-martial/index.html
https://edition.cnn.com/2013/10/31/us/virginia-tech-shootings-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/-2016/07/22/europe/-germany-munich-shooting/index.html
https://embracementalhealth.org.au/sites/default/files/-201904/Polish-_mental.pdf
https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Napad_na_Brink%27sa
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/forma;3901926.html
https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/metoda.html
https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/narz%C4%99dzie.html
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-
situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.fakt.pl/hobby/-historia/norwegia-9-lat-temu-anders-breivik-dokonal-
zamachow-w-oslo-i-na-wyspie-utoya/znltdsx
https://www.fakt.pl/wydarzenia/-polska/wroclaw/-wroclaw-nozownik-zabil-mezczyzne-w-
centrum-handlowym/72fg8b4
https://www.fbi.gov/about/partnerships/office-of-partner-engagement/active-shooter-reso -
urces
https://www.fbi.gov/history/famous-cases/unabomber
https://www.fbi.gov/video-repository/run-hide-fight-092120.mp4/view
https://www.focus.pl/artykul/smierc-przyszla-tunelem
https://www.formacjasgo.pl/portfolio-view/zastosowanie-protokolu-marche-na-polu-walki/
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jakiej-pomocy-moze-udzielic-konsul
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jak-przygotowac-sie-do-podrozy-zagranicznej
https://www.gov.pl/web/-dyplomacja/media-spolecznosciowe-i-zdjecia
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-pobyt-za-granica-system-odyseusz
https://www.gov.pl/web/mswia/alarm-bombowy
https://www.gov.pl/web/mswia/alarmowanie-i-ostrzeganie
https://www.gov.pl/web/mswia/niebezpieczna-przesylka
https://www.gov.pl/web/mswia/pierwsza-pomoc
https://www.gov.pl/web/mswia/poradniki
https://www.gov.pl/web/mswia/prekursory-materialow-wybuchowych,
https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania
https://www.gov.pl/web/mswia/skazenie-substancja-toksyczna
https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp
https://www.gov.pl/web/mswia/zagrozenie-terrorystyczne
https://www.gov.uk/government/publications/crowded-places-guidance/-chemical-
biological-and-radiological-cbr-attacks318 Bibliografia
https://www.gunb.gov.pl/strona/katastrofy-budowlane
https://www.history.com/topics/21st-century/flight-93
https://www.history.com/topics/crime/unabomber-ted-kaczynski
https://hvmhub.com/products-advice/standards-and-independent-testing
https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej/221935,N
iepoczytalnosc-i-ograniczona-poczytalnosc-art-31.html
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/dopuszczalnosc-procesu/686803,2,Stan-wyzszej-
koniecznosci-wylaczajacy-wine.html
https://www.investopedia.com/terms/b/best_practices.asp
https://www.iso.org/standard/65694.html
https://www.magazyndetektyw.pl/co-to-jest-rozboj/
https://www.medonet.pl/psyche/psychologia,syndrom-sztokholmski---jak-sie-od-niego-
uwolnic-,artykul,1723163.html,
https://www.nationalsecurity.gov.au/Mediaandpublications/Publications/Documents/IED-
-Guidelines/IED-guidelines-crowded-places.pdf
 https://www.newsweek.pl/polska/-spoleczenstwo/zamach-bombowy-we-wroclawiu/5rg2f50
https://www.newsweek.pl/swiat/kim-byly-ofiary-zamachu-w-paryzu/6lje47r,
https://www.newsweek.pl/swiat/panstwo-islamskie-przyznaje-sie-do-atakow-na-sri-lance-
to-zemsta-za-zamachy-na/4ck2tfd
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europej-
skiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz
https://www.npcc.police.uk/NPCCBusinessAreas/WeaponAttacksStaySafe.aspx,
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/fs-dirty-bombs.html
https://www.nytimes.com/2008/09/24/world/europe/24finland.html
https://www.paa.gov.pl/strona-184-poradnik_materialy_jadrowe.html
https://www.pap.pl/-aktualnosci/news%2C493814%2Cw-wiezieniu-zmarl-brunon-k-
skazany-za-przygotowywanie-zamachu-na-sejm.html
https://planonsoftware.com/us/glossary/planned-preventive-maintenance/
https://www.policeforum.org/active-shooter-report
https://www.policeforum.org/suicidebycop
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/-126957-,Podejrzew-any-o-zamach-we-Wroclawiu-
zatrzymany.html
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/197673,Szybkie-zatrzymanie-za-rozboj-na-
obywatelce-Niemiec.html
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/-197984,Sprawca-napadu-z-bronia-w-reku-ujety-
przez-klientow-sklepu.html
https://www.polsatnews.p-l/wiadomosc/2019-06-14/nowa-zelandia-zamachowiec-z-
christchurch-nie-przyznal-sie-do-winy/
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2020-01-08/zamach-na-zycie-bylego-pilkarza-
juventusu-i-lazio-uszedl-z-zyciem-bo-udawal-martwego/
https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/407625,ABW-Breivik-kupowal-w-Polsce-
nawozy-sztuczne
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia-/emocje/psychologia-tlumu-co-robic-by-nie-
wpasc-w-panike-aa-R7G4-Jq2F-4QSE.html 319 Bibliografia
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia-/rozwoj-osobisty/swiadomosc-czym-jest-
ujecie-psychologiczne-i-medyczne-aa-Aq7G-YjcN-dBW5.html
https://www.prawo.pl/kadry/plan-ewakuacji-musi-uwzgledniacbezpieczenstwoniepelnosp-
rawnych,188860.html
https://ratownicy24.pl/rescue-task-force-luka-do-wypelnienia-w-polskich-warunkach-
czesc-i/
https://rcb.gov.pl/alertrcb/
https://rcb.gov.pl/wp-content/-uploads/KPZK-cz.-A-2020-1-1.pdf
https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/-ocenaryzyka.pdf
https://reopen.europa.eu/pl
https://www.rdc.pl/informacje/radom-dawid-l-skazany-na-4-lata-wiezienia-jest-wyrok-ws-o-
terroryzm/
https://www.ready.gov/chemical
https://www.ready.gov/nuclear-explosion
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-palestynski-atak-buldozerem-w-centrum-
jerozolimy,nId,221946
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-atak-na-biuro-pis/fakty/news-atak-w-biurze-pis-nie-
zyje-jedna-osoba-druga-jest-ranna,nId,303188
https://www.rp.pl/Sprawa-Olewnika/1-81029359-Sprawa-zabojstwa-Olewnika-Prawda-
musi-wyjsc-na-jaw.html
https://www.rp.pl/Terroryzm/170409184-Sztokholm-Ciezarowka-wjechala-w-ludzi-Policja-
zatrzymala-podejrzanego-o-atak.html
https://www.safetyproject.pl/oferta/plany-ochrony-i-zalaczniki-at/
https://www.safetyproject.pl/oferta/szkolenia/
https://safetyproject.edu.pl/
https://www.safetyproject.pl/zamach-terrorystyczny-przestepstwo-czy-zdarzenie-o-
charakterze-terrorystycznym-w-poszukiwaniu-prawdy-o-pojeciach-czesc-ii/https://samo-
rzad.pap.pl/kategoria/archiwum/ataku-terrorystycznego-na-centrum-handlowe-westgate-
w-nairobi
https://spidersweb.pl-/2018/08/dron-zamach-prezydent-wenezuali.html
https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-13/63606,Branie-
-zakladnika-art-252.html
https://statystyka.policja.pl/st/raporty/roczne-raporty-statyst/190047,Mniej-przestepstw-
kryminalnych-wieksza-skutecznosc-i-wykrywalnosc-Policja-podsum.html
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/christchurch-shooting-gunman-livestreams-
incident-for-17-minutes
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/-prawo-finanse-statystyki/wiezienie-i-24-tys-zl-kary-
za-falszywe-telefony-o-podlozonej-bombiep
https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/05/connecticut-teens-columbine-high-
school-threat-halloween
https://www.theguardian.com/-world/2018/mar/23/french-police-called-to-trebes-
supermarket-amid-hostage-reports-shootings
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/-7,35612,21604763,rozjezdzal-ludzi-jak-w-horro-
rze-stephena-kinga-wyszedl-na-wolnosc.html320 Bibliografia
https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1601,Kampania-spoleczna-4U.htm
https://tvn24.pl/katowice/czestochowa-wpadli-do-banku-z-ciupaga-i-pistoletem-zabawka-
pracownik-przegonil-ich-krzeslem-4625972
https://tvn24.pl/polska/abw-zatrzymala-podejrzanych-o-terroryzm-ra651283
https://tvn24.pl/polska/porywacze-sa-coraz-sprytniejsi-policja-odpowiada-specjalnym-
centrum-ra508973,
https://tvn24.pl/polska/stalowa-wola-atak-nozownika-ra783176-2506834,
https://tvn24.pl/swiat/francja-atak-w-carcassonne-i-trebes-ra824459-2354984.
https://tvn24.pl/swiat/napastnik-strzelal-w-szkole-zastrzelil-26-osob-w-tym-20-
dzieci-ra294609-3513954
https://tvn24.pl/swiat/zamach-w-glasgow-zwiazany-z-atakami-w-londynie-ra26658-3599627
https://twitter.com/PolakZaGranica
https://www.tvp.info/30908134/historia-zamachow-w-manchesterze
https://www.tvp.info/45224682-/neonazista-wydalony-z-polski-bral-udzial-w-zamachach-
w-gteborgu
https://warszawa.wyborcza.pl/-warszawa/1,34862,18601795,kryminalna-warszawa-krwawa-
-historia-napadu-na-kredyt-bank.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/487369,skok-na-skrytki-bankowe-z-
klejnotami-w-centrum-londynu-zginely-kamienie-za-ponad-miliard-zlotych.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/-swiat/artykuly/8026933,niemcy-atak-trewir-kierowca
ofiary.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9324373,Krwawa_jatka_za_wiezien-
nym_murem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9355011,Jatka_w__Gamie___Pieciu_
gangsterow_rozstrzelanych.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22660993,wpadl-jeden-z-szefow-alka-
idy-poszukiwany-m-in-za-porwanie.html
https://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/gdansk-proces-oskarzonego-o-napad-na-bank-
-w gdyni/92b3yqs
https://wiadomosci.wp.pl/bieslan-mija-14-lat-od-tragedii-w-osetii-6289167156352641g/8
https://www-.wpcc.edu/section-iii-site-specific-information/armed-robbery-and-workplace-
violence-emergency-response-procedures/
https://www.wprost.pl/swiat/10078879/Emeryt-pilot-syn-bandyty-Kim-byl-Stephen-
Paddock-sprawca-masakry-w-Las-Vegas.html
https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-gruzja-wzial-11-zakladnikow-i-zglosil-polityczne-
zadania-zat,nId,4867592
https://www.youtube.com/channel/-UCJ_j1oCxizzqag-U8hLX6SNg?view_as=subscriber
https://zdrowie.tvn.pl/a/choroby-psychiczne-u-doroslych-i-dzieci-definicja-i-objawy
https://www.zubkowska.pl/wiedza.php?a=524

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce....

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Kontrola służb specjalnych w Polsce

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane