• Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

 • Autor: Jolanta Maria Ciak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-174-6
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej. Problematyka długu i bankructwa państw oraz jednostek samorządowych jest szeroko opisywana w literaturze z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa, niemniej jej złożoność oraz nieprzewidywalne zdarzenia wpływające na stan finansów publicznych (np. pandemia COVID-19, agresja Rosji w Ukrainie) oznaczają konieczność aktualizowania dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie przyczyn i skutków bankructwa w sektorze publicznym, możliwych form wsparcia nadmiernie zadłużonych państw i samorządów, jak również metod przeciwdziałania takim zdarzeniom. W książce omówione są bankructwa państw oraz samorządów, zawarte liczne studia przypadków bankructw w sektorze publicznym (w Polsce i na świecie) oraz charakterystyka wydarzeń z ostatnich kilku lat i ich wpływu na sektor publiczny.

W serii Bankructwa:

              

Spis treści:

Wprowadzenie
Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do tematyki bankructwa (bankruptcy, insolvency, default)

Rozdział 2. Dług suwerenny i jego ryzyko


2.1. Pojęcie, rodzaje i wielkość długu suwerennego
2.2. Ryzyko kredytowe długu suwerennego
2.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym długu suwerennego

Rozdział 3. Bankructwo państwa

3.1. Bankructwo i jego skala
3.2. Przyczyny bankructw lub niewypłacalności
3.3. Efekty (konsekwencje, skutki) upadłości państw
3.4. Możliwości rozwiązywania problemów ze spłatą zadłużenia
3.5. Wybrane przypadki niewypłacalności państw lub ich bankructwa
3.5.1. Argentyna (1827, 1951, 1982, 1989, 2001, 2014, 2020)
3.5.2. Grecja (2010‒2018)
3.5.3. Polska (1939, 1982)
3.5.4. Wenezuela (2017, 2022)
3.5.5. Rosja
3.5.6. Sri Lanka (2022)

Rozdział 4. Rozwiązywanie problemu zadłużenia w zakresie długu suwerennego. Restrukturyzacja długu i powrót na rynki finansowe – przykład Polski
 
4.1. Klub Paryski i Klub Londyński
4.2. Plan Brady’ego – operacje Brady’ego
4.3. Restrukturyzacja długu Polski (1989‒1995)
4.4. Współczesny dług publiczny w Polsce w latach 2000‒2022 i jego perspektywy
4.5. The Transmission Protection Instrument – jako nowy element pomocy zagrożonych upadłością bądź bankructwem państw

Rozdział 5. Problematyka upadłości (bankructwa) jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych krajach świata

5.1. Uwarunkowania prawne jednostek samorządowych w zakresie długu samorządowego w Polsce
5.2. Przykłady bankructw jednostek samorządowych w Polsce – gmina ostrowice
5.3. Wybrane przykłady bankructwa jednostek samorządowych na świecie – przypadek miast-bankrutów w Stanach Zjednoczonych

Zakończenie
Bibliografia

Dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański:

Recenzowana monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej. Problematyka długu i bankructwa państw oraz jednostek samorządowych jest szeroko opisywana w literaturze z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa, niemniej jej złożoność oraz nieprzewidywalne zdarzenia wpływające na stan finansów publicznych (np. pandemia COVID-19, agresja Rosji w Ukrainie) oznaczają konieczność aktualizowania dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie przyczyn i skutków bankructwa w sektorze publicznym, możliwych form wsparcia nadmiernie zadłużonych państw i samorządów, jak również metod przeciwdziałania takim zdarzeniom. Monografia Pani prof. Jolanty Ciak jest teoretyczno-empirycznym studium poświęconym bankructwom państw oraz samorządów, zawierającym, oprócz teoretycznego wprowadzenia do problematyki, liczne studia przypadków bankructw w sektorze publicznym (w Polsce i na świecie) oraz charakterystykę wydarzeń z ostatnich kilku lat i ich wpływu na sektor publiczny. Monografia ta zdecydowania uzupełnia dotychczasowy stan wiedzy w dyscyplinie ekonomia i finanse i jest warta opublikowania.

Jolanta Maria Ciak
dr hab. nauk ekonomicznych, prof. WSB, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem długu publicznego i deficytu budżetowego oraz bezpieczeństwa finansów publicznych, a także audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Autorka i współautorka ponad 130 publikacji naukowych z wyżej wymienionego zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości w Łodzi, Stowarzyszenia Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Białymstoku oraz The Risk, Banking and Finance Society.

Książki tego autora

Książki i artykuły
Adamiec J., Propozycje rozwiązania zadłużenia światowego, „Sprawy Międzynarodowe” 1988,
nr 9.
Allen M., Sovereign Debt Restructurings and the Domestic Economy Experience in Four Recent
Cases, Policy Development and Review Department Paper, International Monetary Fund,
Washington, D.C. 2002.
Andreades A.M, A history of Greek public finance, vol 1, Harvard University Press, Cambridge
1933.
Antowska-Bartosiewicz I.,  Instytucjonalne ramy rozwiązywania problemu spłaty zadłużenia,
Instytut Finansów, Warszawa 1985.
Antowska-Bartosiewicz I., Małecki W., The Brady Plan and the Polish Debt, Institute of Finance,
Working Papers No. 9, Warsaw 1990.
Attali J., Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2010.
Barbone L, Forni L., Are Markets Learning? Behavior in the secondary market for Brady Bonds,
World Bank Policy Reserch Working Paper, February 1997.
Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzar R., Determinants of intra-euro area government
bond spreads during the financial crisis, „European Economy. Economic Paper” 388, Brus-
sels 2009.
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
Berger W., Financial Innovations in International Debt Management, Gabler Verlag, Wiesbaden
1990.
Bhowmick S., Understanding the Economic Issues in Sri Lanka’s Current Debacle, ORF Occa-
sional Paper No: 357, June 2022, Observer Research Foundation.
Bień A., Światowy kryzys zadłużeniowy lat 80-tych. Ewolucja koncepcji i strategii rozwiązań,
Wydawnictwo SGH, Warszawa 1990.
Bień S., Państwo upadłe, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, J. Sy-
monides (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006. Bibliografia | 197
Boratyńska K., Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państw, [w:] Ekonomia dla przy-
szłości: odkrywać naukę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Pol-
skich, 2013.
Boratyńska K., Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce – przegląd dotychcza-
sowych badań, „ Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-
wej” (78) 2009.
Borchard E., State Insolvency and Foreign Bondholders, General Principles, t. 1, Beard Books,
Washington D.C., 1995 [przedruk z 2000 r.]
Borensztein  E.,  Panizza  U.,  The  Costs  of  Sovereign  Default,  Working  Paper,  nr  WP/08/238,  
International Monetary Fund, Washington, D.C. 2008.
Borensztein, E., Panizza, U., The Costs of Sovereign Default, IMF Economic Review 2009, No. 56.
Boughton J., From Suez to Tequila: the IMF as crisis manager, IMF, Washington 1998.
Bożek W., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicz-
nego i jego struktura, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 4 (129).
Brau E.H., Williams R.C., Keller P.M., Nowak M., Recent Multilateral Debt Restructurings with
Official  and  Bank  Creditors,  Occasional  Paper  No.  25,  International  Monetary  Fund,  
Washington 1983.
Buckley R., The bankruptcy of nations: an idea whose time has come, „The International Lawyer”
2009, 49(3), The Bankruptcy of Nations: An Idea Whose Time Has Come, (PDF) https:/
/www.researchgate.net/publication/259866966_The_Bankruptcy_of_Nations_An_Idea_
Whose_Time_Has_Come [dostęp: 29.03.2022].
Bustillo I., Velloso H., Bond markets for Latin American debt in the 1990s, United Nations Pub-
lication, No. 12, Santiago, Chile, November 2000.
Cantor R., Packer F., Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, Federal Reserve
Bank of New York, „Economic Policy Review” New York 1996.
Carey N., Detroit files for bankruptcy, stage set for court fight, Reuters, July 18, 2013.   
Cheng T.H., State Succession and Commercial Obligations, Transnational Publishers, Ardsley
2006.
Chmielewski A., Raport o gospodarce. Dług publiczny, „Życie Gospodarcze” 1997, nr 9.
Chrabonszczewska, Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH-Oficyna Wydawnicza, War-
szawa 2005.
Chuhan P., Sturzenegger F., Defaults episodes in the 1980s and 1990s: What have we learned?,
[w:]  Managing  Volatility  and  Crisis:  A  Practitioners  Guide,  J.  Aizenmann, B. Pinto  (red.),
Cambridge University Press, Cambridge 2005.
Ciak J., Dług publiczny i modele zarządzania długiem w Unii Europejskiej, [w:] System a rozwój
gospodarczy. Szanse i zagrożenia, B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012.
Ciak  J.,  Krajowy  dług  publiczny  w  ostatnich  latach  w  Polsce,  „Studia  Prawno-Ekonomiczne”  
t. LVII, Łódź 1998.
Ciak J., Płókarz R., International Rating as Creditworthiness Measure of a State, „Torun Interna-
tional Studies” 2017, No. 1(9).
Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002.
Ciak  J.,  Rating  państwa  jako  metoda  oceny  zdolności  kraju  do  spłaty  zobowiązań,  „Roczniki  
Naukowe WSB w Toruniu” 2011, nr 10(10). 198 | Bibliografia
Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
Ciak J.M., Kołosowska B., Piotrowska-Marczak K., Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń
społecznych, CeDeWu, Warszawa 2019.
Claessens S., Diwan I., Fernandez-Arias E., Recent Experience with Commercial Bank Debt Re-
duction, The World Bank, Washington, October 1992.
Cole H.I., Kehoe T., Self-fulfilling model of Mexico’s 1994‒1995 debt crisis, „Journal of Interna-
tional Economics” 1996, t. 41, nr 3‒4.
Cosio-Pascal E., Paris Club: Intergovernmental relations in debt restrukturing, [w:] Overcoming
Developing Country Debt Crises, B. Herman, J.A. Ocampo, S. Spiegel (red.), Oxford University
Press, Oxford 2010.
Cynarski  W.J.,  Globalizacja  a  spotkanie  kultur,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,
Rzeszów 2003.
De Paoli B., Hoggarth G., Saporta V., Costs of sovereign default, „Bank of England Quarterly Bul-
letin” 2006, Q3.
Diena G., Il fallimento degli stati e il diritto internazionale, Unione Tipografico, Turin 1898.
Dobrzyński P., Prawne instrumenty ograniczające poziom zadłużenia JST, [w] Zadłużenie jed-
nostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE,  
P. Walczak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014.
Drelichman M., Voth H.J., Lending to the borrower from Hell. Debt, Taxes and defaulth in the age
of Philip II, The Princeton Economic History of Western World, Princeton University Press,
New Jersey 2014.
Dudek S., Kotecki L., Wojciechowski P., Zagrożenia nadmiernego długu publicznego, Instytut
Odpowiedzialnych  Finansów,  Fundacja  Przyjazny  Kraj  (The  Friendly  State  Fundation),
Warszawa 2021.
Durbin D.-A., Krishner T., Detroit's bankruptcy follows decades of decay, „The Seattle Times”
Associated Press, retrieved July 19, 2013.
Dylewski M., Instrumenty stabilizowania długoterminowej równowagi finansowej JST, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 451.
Dynus M., Obligacje Brady'ego sposobem na rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego krajów roz-
wijających się, „Toruńskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 1(3).
Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN,
Warszawa 1998.
Eaton  J,  Gersovitz  M,  Stiglitz  J.E.,  The  Pure  Theory  of  Country  Risk,  NBER  Working  Paper,  
No. 1894/1986.
Eaton  J.,  Gersovitz  M.,  Debt  with  Potential  Reputation:  Theoretical  and  Empirical  Analysis,  
„Review of Economics Studies” 1981, nr 48.
Eichengreen B., Hausmann, R., Panizza U., Currency Mismatches, Debt Intolerance and Original
Sin: Why They Are Not the Same and Why It Matters?, Working Paper, nr 10036, National
Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass, 2003.
Eichengreen B., The U.S. capital market and foreign lending, 1920‒1955, [w] Developing Country
Debt and the World Economy, J.D. Sachs (red.), The University of Chicago Press, Chicago,
London 1989. Bibliografia | 199
European  Commission,  Identyfying  Fiscal  Sustainability  Challenges  in  the  Areas  of  Pension,
Health Care and Long-Term Care Policies, „European Economy”, Occasional Papers 201,  
October 2014.
Fischer C.A., Zur Lehre vom Staatsbankrott, G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag, Karls-
ruhe 1921.
Franko D., Gokhale J., Guiso L., Kotlikoff L.J., Sartor N., Generational Accounting. The Case of
Italy, Federal Reserve Bank of Cleveland (FRBC), Working Paper 1992, No. 9008.
Friedman  B.M.,  Debt Restructuring,  Working Paper, nr 7722, National Bureau of Economic  
Research, Cambridge, Mass, 2000.
Fuentes M., Saravia D., Sovereign Defaulters: Do International Capital Markets Punish Them?,
Central Bank of Chile, Santiago de Chile 2009.
Gaudemet P.M., Finanse publiczne, tłum. M. Gintowt-Jankowicz, PWE, Warszawa 1990.
Global  Development  Finance  2000,  Analysis  and  Summary  Table,  World  Bank  Publication,
Washington 2000, box A3.1 Paris Club Cologne Terms.
Głuchowski J., Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe, Wydawnictwo Agencji ER, Biały-
stok, 1993.
Głuchowski J., Zarys finansów publicznych, TNOiK, Toruń 1995.
Gołębiowski G., Kozłowski Ł.K., Dług ukryty w Polsce, „Studia BAS” 2011, nr 4(28).  
Górniewicz G.,  Dług  publiczny.  Historia.  Teraźniejszość. Przyczyny  i pespektywy,  Oficyna  
Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.
Górniewicz G., Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki świato-
wej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego, Bydgoszcz 2007.
Górniewicz G., Metody redukcji zadłużenia zagranicznego, „Acta Universitatis Nicolai Coper-
nici, Ekonomia XXIX” 1999.
Górniewicz G., Uzależniona Argentyna. Najbardziej zadłużone państwo na świecie, „Nasz Dzien-
nik” 2022, nr 56.  
Górniewicz G., Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Wydawnictwo Akademii
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2018.
Gruszecki T., Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Absolwen-
tów WPiA UW, Warszawa 2011.
Half  of  Detroit  property  owners  don't  pay  taxes  Archived,  August  9,  2013,  at  the  Wayback  
Machine Detroit News, February 21, 2013.
Harmol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość
predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Opresyjne i Decyzje” 2008,
nr 3.
Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., Heterogeneous Borrowers in Quantitative Models of Sov-
ereign Default, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond, Va 200.7.
Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., The economics of sovereign defaults, „Economic Quar-
terly” 2007, t. 93, nr 2. 200 | Bibliografia
Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., Understanding sovereign default, [w] Sovereign Debt:
From Safety to Default, Kolb W. (red.), John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 2011.
Herdegen M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospo-
darczych, „Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 2006.
How Detroit went broke: The answers may surprise you – and don't blame Coleman Young, „The
Detroit Free Press” Detroit, Michigan. September 15, 2013.
ILC Report on the Draft Articles on succession of states in respect of state property, archives and
debts’, A/Conf.117/4, 79, reprinted in YBILC, vol. 2, part 2 (1981).
Informacja  Ministerstwa  Finansów  na  temat  Zadłużenia  zagranicznego  Polski,  Warszawa  
16 grudnia 1991.
Jabłonowski  J.,  Muller  C.,  Raffelhuschen  B.,  A  fiscal  outlook  for  Poland  using  Generational  
Accounts, seminarium NBP, Warszawa 18.06.2010.
Jastrzębska M., Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciw-
działanie,  „  Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska”,  Lublin-Polonia,  Sectio  H,  
Vol. LI, 4.
Jastrzębska M., Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przyczyny,
skutki, przeciwdziałanie, „ Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 125.
Jędrzejowska K., Koncepcja „odious debt” w procesie renegocjacji zadłużenia państw rozwijają-
cych się, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”
2014, nr 8.
Jędrzejowska K., Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
Kaczmarek T.T., Kryteria oceny stanu gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, „Interna-
tional Journal of Management and Economics” 2002, nr 12.
Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.
Kamiński A., Potencjalny dług publiczny, CeDeWu, Warszawa 2018.
Karcz Z., Zadłużenie zagraniczne Polski, Diffin, Warszawa 2006, „Rocznik Polityczny i Gospo-
darczy” 1985, PWE, Warszawa 1986.
Kasperowicz-Stępień A., Problem ukrytego długu publicznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe UE
w Krakowie. Finanse” 2013, nr 907.
Kliber A., Ocena ryzyka Polski z wykorzystaniem tradycyjnych mierników gospodarczych oraz
premii kontraktów CDS ‒ porównanie, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, nr 9.
Klimowicz, Bankructwo państw europejskich, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu,  
A. Florczak, A. Lisowska (red.), OTO, Wrocław 2014.
Kłosowicz L., Mormul J., Pojęcie dysfunkcyjności państwa – geneza i definicje, [w:] Państwa
dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, L. Kłosowicz (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Kolb R.W., Sovereign Debt, Theory, Defaults and Sanctions, [w:] Sovereign Debt: From Safety to
Default, R.W. Kolb (red.), John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 2011.
Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu,
Warszawa 2005. Bibliografia | 201
Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, War-
szawa 2010.
Kose M.A., Ohnsorge F.L., Reinhart C.M., Rogiff K.S., The Aftermath of the Debt Surges, NBER
Working Paper Series 29266, Cambridge, September 2021.
Kose M.A., Ohnsorge F., Sugawara N., A Mountain of Debt: Navigating the Legacy of the Pan-
demic, Working Paper, 08/2021.
Kosztowniak A., Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2007.
Krawczyk R, Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 1990.
Kreher A., The New European Agencies, Conference Report, EUI Working Papers, RSC No. 96/49,
1996.
Kremer M., Jayachandran, Odious debt, „Finanse & Developmnet” June 2022, Vol. 39, No. 2.
Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawi-
ska, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4(2).
Langer., M. Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Budżetowe
Państwa i Samorządu” 3(2)/2014.
Lasak P., Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kryzysu w Grecji, „Studia Prawno-Ekono-
miczne” T. CII, 2017.
Lastra RM, Legal foundations of international monetary stability, OUP, Oxford 2006.
Leht J., Handworterbuch der Staatswissenschaften, L.5, wyd. 1, I. Fischer, Jena 1893.
Leight C., Wren-Lewis S., Discretionary Policy in a Monetary Union with Sovereign Debt, Discus-
sion Paper Series, nr 23, University of Glasgow, Glasgow 2010.
Liberda B., Intergenerational Equilibrium of Pension Systems and other Social Transfers, Inter-
national Association for Research in Income and Wealth (IARIW), Ageing and Demographic
Change, Plenary Session Paper, Ioesun (Finland) 2006.
Lichtarski  J.,  Podstawy  nauki  o  przedsiębiorstwie,  Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej  
im. Oskara Lange we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Lorencka M.,  Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Grecji,
[w:] Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego: analiza przypadku
Grecji, Hiszpanii i Włoch, T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2017.
Madej A., Sankcje i kontrsankcje. Przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego w Rosji, „Bezpie-
czeństwo Narodowe” II/2015.
Mahinda Rajapaksa steps down as Sri Lankan Prime Minister amid economic crisis, „The Indian
Express”, May 10, 2022.
Marchewka-Bartkowiak K., W kierunku integracji długu publicznego strefy euro, „Studia BAS”
2019, nr 3(59).  
Marchewka-Bartkowiak  K.,  Zarządzanie  długiem  publicznym.  Teoria  i  praktyka  krajów  Unii  
Europejskiej, PWN, Warszawa 2008.
Measuring the Unfunded Obligations of European Countries, National Center for Policy Analysis,
2009, No. 319. 202 | Bibliografia
Megliani M, Sovereign Debt. Genesis – Restructuring – Litigation, Springer International Publis-
hing, Switzerland 2015.
Mesjasz L., Mesjasz Cz., Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju, „Studia i Prace
Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  i  Zarządzania  Uniwersytetu Szczecińskiego”  2015,  t.  3,  
nr 41.
Mesjasz L., Polityka kredytowa MFW w obliczu globalizacji rynków finansowych, [w:] Gospo-
darka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, S. Miklaszewski, E. Mo-
lendowski (red.), Difin, Warszawa 2009.
Mesjasz L., Rozwiązanie problemu zadłużenia zagranicznego Polski w porównaniu z innymi kra-
jami Europy Środkowo-Wschodniej (analiza porównawcza), maszynopis, Kraków 1995.
Micał M., Proces globalizacji we współczesnym świecie, ZNZE WSIiZ 3/2008 (8).
Ministerstwo Finansów, Aneks do raportu rocznego 2006, Dług publiczny.
Mitchener  K.J.,  Weidenmier  M.D.,  Supersanctions  and  Sovereign  Debt  Repayment,  Working  
Paper, nr 11472, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. 2005.
Morawski W., Historia finansowa XX w. (1980–1989), „Gazeta Bankowa” 2007, nr 24 (968).
Nakonieczna J., Współczesne zagadnienia państwa i rozwoju, [w:] Rozwój w dobie globalizacji,
A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), PWE, Warszawa 2010.
Nowakowski E.W., Orechwo M., Struktura terminowa długu publicznego a bezpieczeństwo eko-
nomiczne waluty, „Journal of Modern Science” 2015, nr 1(24).
Nowakowski  J.,  Zobowiązania  Polski  wobec  Klubu  Londyńskiego,  „Studia  i  Prace  Kolegium  
Zarządzania SGH” 1997, nr 4.  
Nowicki M., Bankructwo państwa ‒ fakt czy mit?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu” 2019, vol. 63, nr 3.
Osiński J., Kryzys 2007+ a poziom długu publicznego (suwerennego) i jego wieloaspektowe na-
stępstwa, [w:] Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, I. Zawiślińska (red.),
SGH-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
Osiński J., Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Przyczynek do teorii pań-
stwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.
Oziewicz E., Problemy globalne współczesnego świata, [w:] Współczesna gospodarka światowa,
A.B. Kisiel-Łowczyc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
Ozler S., Have commercial banks ignored history?, „American Economic Review” 1993, t. 83, nr 3.
Pach J., Implikacje długu publicznego dla polskiej gospodarki XXI wieku, „Prace Komisji Geogra-
fii i Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, nr 29(1).
Pangsy-Kania  S.,  Zadłużenie  zagraniczne  Polski,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Gdańskiego,
Gdańsk 2001.
Pangsy-Kania S., Zadłużenie zagraniczne. Przyczyny, skutki, rozmiar, [w:] Przemiany we współ-
czesnej gospodarce światowej, E. Oziewicz (red.), PWE, Warszawa 2006.
Pflug K., Staadsbankrott und Internationales Reich, München 1898.
Płoch J., Przesłanki ogłoszenia upadłości i formy obrony, „Kapitalista Powszechny” 1999, nr 2.  
Płókarz R., Globalne rynki finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Bibliografia | 203
Pogorzelski K., Rozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacje prawdopodobieństwa a pojęcia
ryzyka i niepewności, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
Pomorski P., Dział II. Państwowy dług publiczny, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komen-
tarz, P. Smoleń (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014.
Prusak B., Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw ujęcie międzynarodowe,  CeDeWu,
Warszawa 2011.
Prusak B., Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, „Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem”, F. Bławat (red.), t. 3, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk 2004.
Przybylski J., Bez reform światu może grozić kolejny kryzys, „Rzeczpospolita” 2011, nr 90, s. B3.
Radomska E., Globalny kryzys finansowy ‒ przyczyny, przebieg i skutki, „Zarządzanie zmianami.
Zeszyty Naukowe” 2013, nr 2‒3.
Rashid H., Stiglitz J.E., Averting Catastrophic Debt Crises in Developing Countries Extraordinary
challenges call for extraordinary measures, „CEPR Policy Insight” 2020, No. 104.
Redo M., Wójtowicz K., Ciak J.M., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa
2018.
Reinhart C., Rogoff K., Growth in a time of debt, „American Economic Review Papers and Pro-
ceedings” 2010.
Reinhart C.M, Rogoff K.S., This Times is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton
University Press, Princeton 2009.
Reinhart C.M., Rogoff K.S., Savastano M.A., Debt intolerance, „Brookings Papers on Economic
Activity” 2003, nr 1.
Rieffel L., Restructuring Sovereign Debt. The Case for Ad Hoc Machinery, Brookings Institution
Press, Washington, D.C., 2003.
Rocznik polityczny i gospodarczy 1987, PWE, Warszawa 1988.
Rogoff K., Zettelmeyer J., Bankruptcy procedures for sovereigns: a history of ideas, 1976–2001,
IMF Staff Papers, 49/2002.
Ross A., Creditocracy and the Case for Debt Refusal, O/R Books, 2014.
Sachar J. Brauer, Brady Bonds, [w:] Investing in emerging fixed income markets, F.J. Fabozzi,  
E. Pilarinu, John Wiley and Sons, Holbok NJ 2003.
Sachs J., Azjatycki kryzys: lekcje dla Polski, „Businessman” 1998, nr 1.
Sachs J., Debt and Development, the lecture delivered on April 5 th 1989, Foreign Trade Research
Institute, Warsaw 1989.
Sachs J., Do we need an international lender of last resort? Frank D Graham Lecture, Princeton
University, 20 April 1995, http://earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/ pubs/
intllr.pdf [dostęp: 20.06.2022].
Sachs J.D., Introduction, [w:] Developing Country Debt and the World Economy, J.D. Sachs (red),
The University of Chicago Press, Chicago, London 1989
Saiegh S.M., Coalition Governments and Sovereign Debt Crises, „Economics and Politics” 2009,
nr 21(2).
Siekmann H., The Burden of an Ageing Society as a Public Debt, Third Conference of the Mone-
tary Stability Fundation, Frankfurt am Main, 2006. 204 | Bibliografia
Skidelsky R., John Maynard Keynes, vol III, Fighting for Britain 1937–1946. MacMillan, London
2001.
Słojewska A., Jest plan dla strefy euro, rynki w górę, „Rzeczpospolita” 2011, nr 252.
Sokołowska  B.,  Obciążenia  polskiej  gospodarki  zadłużeniem  zagranicznym,  efekty  negocjacji  
z Klubem, Paryskim i Londyńskim, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1995.
Sovereign  Debt  from  Safety  to  Default,  R.W.  Kolb  (red.),  John  Wiley  &  Sons  Inc.,  Hoboken,  
NJ 2011.
Spiegel P., Barker A., Eurozone agrees second Greek bail-out, „Financial Times” 21st February
2012
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015‒2018, Minister-
stwo Finansów, Warszawa 2015.
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021‒2024, Minister-
stwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2020.  
Swaniewicz, P., Co to znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego?,  
„Finanse Komunalne” 2005, nr 1‒2.
Świerk J., Banach A., Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 2009‒2012, „Zarządzanie i Fi-
nanse” 2013, nr 2, cz. 2.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001
Tlałka K., Państwo upadłe w mediach. Somalia na łamach polskich tygodników opinii w latach
2001–2015, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, t. 60, nr 3(231).
Toczek J.M., Problem zadłużenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rola Międzynarodowego
Funduszu Walutowego w jego rozwiązaniu, Wydawnictwo Uczelniane Szkoły Głównej Pla-
nowania i Statystyki, Warszawa 1988.
Tokarski A., Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębior-
czości, „Przedsiębiorczość. Edukacja” 2012, nr 8.
Tomz M., Wright M.L.J., Empirical Research on Sovereign Debt and Default, „Annual Review of
Economics, Annual Reviews” 2013, Vol. 5(1).  
Tomz.  M.,  Reputation  and  International  Cooperation  Severeign  Debt  across  Three  Centuries,
Pronceton University Press, Pronceton 2007
Totleben B., Ekonomiczne uwarunkowania upadłości państw, „Studia Oeconomica Posnanien-
sia” 2017, Vol. 5, No. 5.
Twarowska M., Kryzys fiskalny w państwach PIIGS ü analiza ryzyka kraju na podstawie rentow-
ności obligacji rządowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2017,
nr 153.
Tyniewicki,  M.,  Komentarz  do  art.  86  u.f.p.,  [w:],  Finanse  publiczne.  Komentarz  praktyczny,  
E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), ODD, Gdańsk: 2013.
U  źródeł  polskiego  kryzysu.  Społeczno-ekonomiczne  uwarunkowania  rozwoju  gospodarczego
Polski w latach osiemdziesiątych, red. A. Muller, Warszawa 1985.
Unal H., Demirguc-Kunt A., Leung K.W., The Brady Plan, 1989 Mexican Debt Reduction Agree-
ment and Bank Stock Returns in United States and Japan, The World Bank, Washington, No-
vember 1992.
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, P. Smoleń (red), C.H. Beck, Warszawa 2014. Bibliografia | 205
Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts.  
Von Heckel M., Lehrbuch der Staatswissenchaft, C.L. Hirschfeld, Leipzig 1900.
Waibel M, Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals, Cambridge University
Press, New York 2011.
Waśniewski K., Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań poli-
tyki fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Wiewióra M., Środki zaradcze państwa wobec niewypłacalności jednostki samorządu terytorial-
nego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12.
Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.
Young E. M., The rating agency’s role, [w:] Emerging bond markets in the dynamic Asian econo-
mies, OECD 1993.
Yue V., Sovereign Default and Debt Renegotiation, New York University Working Paper, New
York 2005.
Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.
Zabielski K., Zadłużenie zewnętrzne Polski a polityka gospodarcza w latach  osiemdziesiątych
(aspekty  pragmatyczne),  materiały  na  konferencję:  Problemy  zewnętrznego  zadłużenia
Polski i sposoby ich rozwiązywania, Warszawa 11 czerwca 1981.
Zadłużenie zagraniczne Polski i drogi jego przezwyciężania (geneza, charakter i skutki zadłuże-
nia), J. Sołdaczuk (red.), Instytut Koniunktur i  Cen Handlu Zagranicznego oraz Instytut  
Gospodarki Narodowej, Warszawa 1986.
Zawiślińska I.,  Problem długu publicznego w państwach Unii gospodarczej  i walutowej, [w:]
Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, I. Zawiślińska (red.), SGH-Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2014.
Zawiślińska I., Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej, „Kwar-
talnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, 2012, nr 4.
Żuławska U., Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe w dobie globalizacji, [w:] Roz-
wój w dobie globalizacji, A. Bakiewicz, U. Żuławska (red.), PWE, Warszawa 2010.
 
Akty prawne
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1228).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice
w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432).
Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 428).   
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Przyszłość agencji europejskich, (SEK
(2008) 323.
Porozumienie  międzyinstytucjonalne  w  sprawie  utworzenia  ram  prawnych  dla  europejskich
agencji regulacyjnych, COM (2005).  206 | Bibliografia
Inne źródła
Agencje ratingowe straciły zaufanie inwestorów, gospodarka.pl [on.line], [dostęp:20.08.2021],
https://www.finanse.gospodarka.pl/52801,  Agencje-ratingowe-stracily-zaufanie-inwesto
row,1,48,1.html  
Arghyrou M.G., Kontonikas A., The EMU sovereign debt crisis: Fundamentals, expectations and
contagion, European Economy, Economic Papers 436, 2011, http://ec.europa.eu/economy_
finance/publications/economic_paper/2011/pdf/ecp436_en.pdf [dostęp: 22.02.2022].
Asian Development Bank, Data from Central Bank of Sri Lanka, D. Weerakoon, U. Kumar and
R. Dime, Sri Lanka’s Macroeconomic Challenges, https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/493451/swp-063-sri-lanka-macroeconomic-challenges-two-deficits.pdf
[dostęp: 5.08.2022].
Baran B., Socjalizm w Wenezueli – czyli jak doprowadzić do gospodarczej tragedii, 24.02.2021,
https://mises.pl/wp-content/uploads/2021/04/Baran_Socjalizm-w-Wenezueli-%E2%8
0%93-czyli-jak-doprowadzi%C4%87-do-gospodarczej-tragedii.pdf [dostęp: 23.02.2022].
Bielecki J., Bankructwo Grecji nikomu się nie opłaci. Pierwszy precyzyjny raport, https://gospo-
darka.dziennik.pl/news/artykuly/382184,bankructwo-grecji-nikomu-sie-nie-oplaci-pier
wszy-precyzyjny-raport.html, 7.03.2012 [dostęp: 22.03.2022].
Bigdowski  H.,  Argentynie  ponownie  grozi  bankructwo.  Co to  oznacza  dla  kraju?,  6.05.2022,
https://300gospodarka.pl/explainer/argentynie-ponownie-grozi-bankructwo-co-to-ozn
acza-dla-kraju [dostęp: 22.02.2022].
Biskupski  Z.,  Agencje  ratingowe.  Nikt  ich  nie  kocha,  wszyscy  potrzebują,  https://polskati-
mes.pl/agencje-ratingowe-nikt-ich-nie-kocha-wszyscy-potrzebuja/ga/c3-9302677/zd/
16735373 [dostęp: 13.03.2022].
Bitner M., Bankructwo państwa: teoria czy praktyka? Czy da się zapanować nad długiem pu-
blicznym?, Instytut Misesa, 2013, https://mises.pl/blog/2011/10/28/bitner-bankructwo-
panstwa-teoria-czy-praktyka-czy-da-sie-zapanowac-nad-dlugiem-publicznym/  [dostęp:
12.09.2021].
Bloomberg: Bankructwo Rosji wydaje się już do nieuniknięcia, 10.04.2022, https://forsal.pl/
swiat/rosja/artykuly/8398231,bankructwo-rosji-niewyplacalnosc-wydaje-sie-juz-nie-do-
unikniecia.html [dostęp: 13.04.2022].
Boykoff  P.,  Argentina  strikes  deal  with  major  creditors  to  restructure  $65  billion  in  debt,
4.08.2020,  https://edition.cnn.com/2020/08/04/investing/argentina-debt-deal/index.html
[dostęp: 24.02.2022].
Cachanosky  N.,  Zrozumieć  bankructwo  Argentyny,  30.07.2014,  tłum.  B.  Grzebyk,  https://
mises.pl/wp-content/uploads/2014/08/Cachanosky_Zrozumie%c4%87-bankructwo-
Argentyny.pdf [dostęp: 22.02.2022]
Chrostowski G., Czy Rosja zbankrutuje? Wskaźnik ryzyka niewypłacalności wynosi 65 procent!,
https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/03/01/czy-rosja-zbankrutuje-jest-to-bardzo-r
ealne/, 3.03.2022 [dostęp: 10.03.2022].
Chrostowski  G.,  Dług  Argentyny  ma  być  spłacony,  a  społeczeństwo  jest  temu  przeciwne,
13.12.2021, https://obserwatorgospodarczy.pl/2021/12/13/dlug-argentyny-ma-byc-spl
acony-a-spoleczenstwo-jest-temu-przeciwne/ [dostęp: 22.02.2022]. Bibliografia | 207
Chrostowski G., Instrument ochrony transmisji, czyli nowe narzędzie EBC. Uchroni strefę euro
przed kryzysem?, https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/07/23/instrument-ochrony
-transmisji-czyli-nowe-narzedzie-ebc-uchroni-strefe-euro-przed-kryzysem/  [dostęp:
5.08.2022].
Crisis-hit Sri Lanka says IMF bailout three months away, 29.04.2022, https://www.france24.
com/en/live-news/20220429-crisis-hit-sri-lanka-says-imf-bailout-three-months-away
[dostęp: 5.08.2022].
Czempas J., Kobiński T., Marcinek K., Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredyto-
wej inwestora samorządowego, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_
uploads/8_J.Czempas_T.Kobinski_K.Marcinek_Rating_jako....pdf, s. 117 [dostęp: 13.02.2022].
Ćwiklak D., Argentyna (znowu) poszła w tango: Stoi u progu bankructwa, 5.08.2014, https://
www.newsweek.pl/biznes/argentyna-znowu-u-progu-bankructwa-na-newsweekpl/2yk
qlqp [dostęp: 22.02.2022]
Danielsson  J.,  Goodhart  Ch.  Macroe  R.,  Sanctions, war,  and  systemic  risk  in  1914  and  2022,
https://voxeu.org/article/sanctions-war-and-systemic-risk-1914-and-2022,  10.03.2022
[dostęp: 23.03.2022]
Dipan Roy Chaudhary, Sri Lanka takes emergency measures to avoid food crisis, The Economic
Times,  February  11,  2022.,  https://economictimes.indiatimes.com/news/international/
world-news/sri-lanka-takes-emergency-measures-to-avoid-food-crisis/articleshow/894
92088.cms?from=mdr [dostęp: 5.08.2022].
Dlaczego  gospodarka  Grecji  się  wali  [10  powodów],  https://www.newsweek.pl/swiat/ban-
kructwo-grecji-dlaczego-gospodarka-sie-wali/4f2dkp0, 22.06.2015 [dostęp: 22.03.2022].
Duruś M., Prezydent Argentyny chce uniezależnienia kraju od USA i MFW, 4.02.2022, https://
www.pb.pl/prezydent-argentyny-chce-uniezaleznienia-kraju-od-usa-i-mfw-1140407
[dostęp: 22.02.2022]
Eksplozja  długu  publicznego  w  krajach  południa  Europy.  Możliwy  dalszy  wzrost  wydatków,
https://polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2766452,Eksplozja-dlugu-publicznego-w-kr
ajach-poludnia-Europy-Mozliwy-dalszy-wzrost-wydatkow [dostęp: 17.09.2021].
Eltahir N., Tourist arrivals in Colombo to drop by 50 percent after bombings: Sri Lanka tourism
chief,  Reuters,  April  29,  2019,  http://localhost:44117/4h1gyk4prqdma1389n1swtu9gz
jhwzqd/blockpage?id=3uahk7fbnb1cqafuh27ohi1g7y2tp5lw [dostęp: 5.08.2022].
Euro Summit Statement, Brussels 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/ pressdata/en/ec/125644.pdf [dostęp: 22.02.2022].
Euroeconomics,  http://www.euroeconomics.eu.com/debt.htm#background,  [dostęp:
22.02.2022].
European Financial Stability Facility, http://www.efsf.europa.eu/ [dostęp: 22.02.2022].
Fitch obniża rating Rosji i ostrzega przed "nieuchronną niewypłacalnością", https://businessin-
sider.com.pl/gospodarka/fitch-obniza-rating-rosji-i-ostrzega-przed-niewyplacalnoscia/
wx9t1sf, 9.03.20220 [dostęp: 10.03.2022].
Fitch  obniżył  rating  Rosji  do  „C”,  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Fitch-obnizyl-rating-
Rosji-do-C-8294340.html, 8.03.2022, [10.03.2022];  208 | Bibliografia
Fryc J, Wenezuelę czeka bankructwo i wojna domowa. USA zadały ostateczny cios, https://busi-
nessinsider.com.pl/wiadomosci/wenezuela-bliska-bankructwa-i-wojny-domowej/flvc2d
v?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_c
ampaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 [dostęp: 17.09.2021].
Gajdziński  P.,  Ring  Caspara:  Przyszłość  Zachodu  okrywa  gęsta  mgła,  15.04.2022,  https://
www.f-trust.pl/komentarze-specjalistow-f-trust/ring-caspara-przyszlosc-zachodu-okry
wa-gesta-mgla/ [dostęp: 4.05.2022].
Gmina Ostrowice Przestała istnieć. To pierwszy taki przypadek w Polsce, 1.01.2019,https://go-
spodarka.dziennik.pl/news/artykuly/588270,zachodniopomorskie-gmina-ostrowice-li-
kwidacja-specustawa.html [dostęp: 24.05.2022].
Gronek H., Grupa G7 – kto do niej należy (6.07.20190), https://www.zadluzenia.com/grupa-
g7/ [dostęp: 22.02.2022].
Half of Detroit property owners don't pay taxes Archived, August 9, 2013, at the Wayback Ma-
chine Detroit News, February 21, 2013.
Haładyj  M.,  Rektor  UEK:  Sankcje  nałożone  na  Rosję  wpłyną  na  naszą  gospodarkę,  https://
glos24.pl/rektor-ue-polska-odczuje-sankcje-nalozone-na-rosje-co-grozi-naszej-gospodarce,
5.03.2022 [dostęp: 23.03.2022].
Historia kryzysów na rynku ropy naftowej, https://tradersarea.pl/ropa-naftowa-kryzysy/ [do-
stęp: 23.02.2022].
Horbaczewski R.,  Były wójt i skarbnik byłej gminy Ostrowice skazani na 7 lat więzienia,
19.04.2022,  https://www.prawo.pl/samorzad/wyrok-w-sprawie-nieprawidlowosci-
w-gminie-ostrowice,514703.html [dostęp: 24.05.2022].
How Detroit went broke: The answers may surprise you - and don't blame Coleman Young. The
Detroit Free Press, Detroit, Michigan. September 15, 2013.
Janas  A.,  Rekordowo  wysokie  rezerwy  walutowo-kruszcowe  Rosji,  20.01.2022,  https:/
/www.pb.pl/rekordowo-wysokie-rezerwy-walutowo-kruszcowe-rosji-1139099  [dostęp:
10.03.2022].
Jura B., Upadłość przedsiębiorstwa na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce, „Finanse. Cza-
sopismo Komitetu Nauk o Finansach” 2016, nr 1(9) s. 293, https://issuu.com/finansecza-
sopismokomitetunaukofinan/docs/fin._1_9_-16_17-b.jura [dostęp 20.08.2021].
Kaczmarczyk  M.,  Kryzys  w  Wenezueli  –  jak  kraj  pełen  ropy  został  całkowitym  bankrutem,
27.01.2019,  https://portaltechnologiczny.pl/2019/01/27/kryzys-w-wenezueli-jak-kraj-
pelen-ropy-zostal-calkowitym-bankrutem/ [dostęp: 23.02.2022].
Kapiszewski J., Fiesta przegrywa mecz z kryzysem. Na horyzoncie majaczy wizja bankructwa
Argentyny,  14.07.2014,  https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/464444,fiesta-
przegrywa-mecz-z-kryzysem-na-horyzoncie-majaczy-wizja-bankructwa-argentyny.html
[dostęp: 22.02.2022].
Kolany K., Niepotrzebne agencje ratingowe, www.bankier.pl/wiadomości/Niepotrzebne-agen-
cje-ratingowe-8176996.html (z 27.08.2021), [dostęp: 27.08.2021].
Kozieł H., Rosja podzieli los Wenezueli? Scenariusze bankructwa. Okazja dla Pekinu, 8.03.2022,
https://www.parkiet.com/gospodarka-swiatowa/art35828031-rosja-podzieli-los-wene-
zueli-scenariusze-bankructwa-okazja-dla-pekinu [dostęp: 10.03.2022]. Bibliografia | 209
Krukowska  M.,  10  spektakularnych  bankructw  krajów,  Forbes.pl,  30.06.2015,  https://for-
bes.pl/wiadomosci/10-panstw-ktore-zbankrutowaly-jak-wyglada-bankructwo-kraju/yw
35xtx [dostęp: 1.09.2021].
Kto wierzy ratingom? z 2.12.2012 roku, https://forbes.pl/opinie/czy-agencje-ratingowe-sa-
wiarygodne-zobacz-co-mysla-eksperci-/xygf35h [dostęp: 20.08.2021].
Kuchciak M., Rosja robi wszystko aby uniknąć formalnego bankructwa. Dlaczego? Bo Putin umie
liczyć. Ale czy starczy mu dolarów? Oto jaki może być jego plan, https://subiektywnieofi-
nansach.pl/rosyjskie-obligacje-rosja-chce-uniknac-bankructwa-czy-starczy-pieniedzy-plan/,
23.03.2022, [dostęp: 28.03.2022].
Lamański F., Inflacja w Wenezueli wyniosła blisko 700% i notuje wyraźne spadki, 9.01.2022,
https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/01/09/inflacja-w-wenezueli-wyniosla-blisko-
700-i-notuje-wyrazne-spadki/ [dostęp: 23.02.2022].
Lessons from Orange County’s 1994 bankruptcy: John Moorlach, 25.05.2022, https://www.dai-
lynews.com/2019/12/08/lessons-from-orange-countys-1994-bankruptcy-john-moorlach/
[dostęp: 25.05.2022].
Lichman K., Rosja bankrutuje. Za miesiąc kraj będzie ruiną, https://www.planeta.pl/Wiado-
mosci/Swiat/ROSJA-BANKRUTUJE.-Krach-nastapi-w-polowie-kwietnia-08-03-2022  [do-
stęp: 11.03.2022].
Łabędzka A.M., Fiodorow J., Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze,
www.polskawue.gov.pl [dostęp: 16.02.2022].
Machalica S., Bankructwo Rosji może nastąpić już 16 marca, bo wtedy następuje kulminacja zo-
bowiązań obligacyjnych Moskwy w twardej walucie, https://strefainwestorow.pl/artykuly
/analizy/20220310/rosja-bankructwo-wojna-ukraina-obligacje [dostęp: 10.03.2022].
Mahinda Rajapaksa steps down as Sri Lankan Prime Minister amid economic crisis, The Indian Ex-
press, May 10, 2022., https://www.bbc.com/news/world-asia-61381536 [dostęp: 5.08.2022].
Malinowski  D.,  Europejskie  lotnictwo  znów  ma  pod  górkę.  Sankcje  to  dodatkowe  koszty,
https://www.wnp.pl/logistyka/europejskie-lotnictwo-znow-ma-pod-gorke-sankcje-to-
dodatkowe-koszty,557862.html, 23.03.2022, [dostęp: 23.03.2022].
Market  Watch,  Yields  jump  on  new  Greek  bonds  after  restructuring,  http://articles.mar-
ketwatch.com/2012-03-12/markets/31146622_1_yields-jump-credit-default-swaps-bonds
[dostęp: 22.02.2022].
McDonald  D.,  Co się  dzieje,  gdy  kraj  ogłasza  upadłość?  Perspektywa  ekonomiczna  głównych
przyczyn niestabilności finansowej, 14.03.2017 r., https://medium.com/@globalmillenial/
what-happens-when-a-country-declares-bankruptcy-99374cded253 [dostęp: 25.09.2021].
Moll J., Wenezuela zwróciła się o pomoc do ONZ, 27.03.2017, https://zmianynaziemi.pl/wiado-
mosc/wenezuela-zwrocila-sie-do-onz-o-pomoc,[dostęp: 23.02.2022].
Moody's: Detroit bankruptcy filing credit negative. Reuters. July 18, 2013 [dostęp: 24.05.2022].
Najnowsze dane z upadłego państwa. Sri Lanka pogrążyła się w haosie, 22.09.2022, https://
www.money.pl/gospodarka/sri-lanka-zeszly-szokujace-dane-z-upadlego-panstwa-poka-
zuja-dramat-zwyklych-ludzi-6815156664982336a.html [dostęp: 24.09.2022].
Nehring E., Posiadacze rosyjskich obligacji prawdopodobnie odzyskają tylko część inwestycji,
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1105605%2Cposiadacze-rosyjskich-obligacji
-prawdopodobnie-odzyskaja-tylko-czesc, 7.03.2022 [dostęp: 10.03.2022]. 210 | Bibliografia
Neuger J.G.,  Kirchfeld A., Impasse on Greek Debt R elief Threatens EU Crisis Summit Deal,
http:// www.bloomberg.com/news/2011-10-26/european-summit-talks-on-greek-debt-
relief-at-impasse-onbondholder-losses.html [dostęp: 22.02.2022].
Niewypłacalność Rosji jest nieunikniona. Fitch obniżył rating Rosji o 6 stopni do C, zaledwie o krok  
powyżej kredytobiorców, którzy już zbankrutowali, https://www.parkiet.com/analizy-ryn-
kowe/art35830871-wykresdnia-niewyplacalnosc-rosji-jest-nieuchronna,  9.03.2022  [do-
stęp: 11.03.2022].
Nowy  upadły  kraj  na  mapie  świata  właśnie  przypieczętował  swój  los,  12.04.2022,  https://
www.money.pl/gospodarka/nowy-upadly-kraj-na-mapie-swiata-wlasnie-przypieczeto-
wal-swoj-los-6757407449455232a.html [dostęp: 4.05.2022].
Nowy  upadły  kraj  na  mapie  świata  właśnie  przypieczętował  swój  los,  12.04.2022,  https:/
/www.money.pl/gospodarka/nowy-upadly-kraj-na-mapie-swiata-wlasnie-przypieczeto-
wal-swoj-los-6757407449455232a.html [dostęp: 4.05.2022].
Nowy upadły kraj  na mapie świata. „Najgorszy kryzys od dziesięcioleci”, 10.04.2022,  https:/
/www.money.pl/gospodarka/nowy-upadly-kraj-na-mapie-swiata-najgorszy-kryzys-od-
dziesiecioleci-6756695615351424a.html [dostęp: 4.05.2022].
Obligacje Brady’ego już spłacone,  i to przed terminem,  https://www.money.pl/gospodarka/
wiadomosci/artykul/obligacje;bradyego;juz;splacone;i;to;przed;terminem,36,0,1187364
.html_29.10.2012 [dostęp: 14.02.2022].
Oręziak  L.,  Globalne  skutki  ewentualnej  upadłości  Grecji,  https://deon.pl/swiat/globalne-
skutki-ewentualnej-upadlosci-grecji,119628, (15.12.2021) [dostęp: 10.02.2022].
Orłowski  W.M.,  Czy  państwo  może  zbankrutować?  „Wprost”  2020,  nr  12(1416),  https://
www.wprost.pl/autor/104/Witold-M-Orłowski/ [dostęp: 31.08.2021].
Orzechowski H., Samorządy czeka obniżka oceny wiarygodności kredytowej? To efekt "Polskiego
ładu"  ‒  mówi  jedna  z  agencji,  https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,27883295,rating-
14-samorzadow-zagrozony-efekt-polskiego-ladu.html, 6.12.2021 [dostęp: 13.03.2022].
Paryski  klub  wierzycieli,  https://pl.puntomarinero.com/paris-club-of-creditors/20.03.2022
[dostęp: 16.02.2022].
Piński A., Czy państwa mają prawo odmówić spłaty?, www. www.dev.obserwatorfinansowy.
pl/tematyka/makroekonomia/finanse-publiczne/czy-panstwa-maja-prawo-odmowic-sp
laty-dlugow/ _11.08.2017 [dostęp: 16.02.2022].
Prusek T., Zmierzamy do progu bólu polskich obligacji, 16.04.2022, https://biznes.interia.pl/
gospodarka/news-zmierzamy-do-progu-bolu-polskich-obligacji,nId,5964438#utm_sour
ce=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome [dostęp: 4.05.2022].
Przedłużająca  się  wojna  dewastuje  gospodarkę  Ukrainy.  Agencja  bije  na  alarm,  https://
www.money.pl/gospodarka/przedluzajaca-sie-wojna-dewastuje-gospodarke-ukrainy-
agencja-bije-na-alarm-6794136458140512a.html 25.07.2022 [dostęp: 30.08.2022].
Przestroga dla nas. Trzy amerykańskie miasta zbankrutowały, 15.07.2012, https://warto-
wiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/9715-kalifornijskie-miasta-bankrutuj,  [do-
stęp: 25.05.2022].
Rating  Rosji  w  dół  po  inwazji  na  Ukrainę.  "Obawy  o  chęci  i  możliwości  spłaty  zobowiązań",
https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/rosja-moodys-ponownie-obnizyl-rating-rosji-po-atak
u-na-ukraine-5625699, 7.03.2022, [dostęp: 10.03.2022]. Bibliografia | 211
Robertson H., Russia’s looming debt default: These are the $ 4,5 billion bond payments deadlines
the  country  must  meet  to  avoid  a  crisis  this  year,  https://markets.businessinsider.com/
news/bonds/russia-debt-default-upcoming-payments-foreign-bonds-ukraine-conflict-20
22-3?utm_source=LinkedIn&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=LINewsletter_10
ThingsOpeningBell&utm_content=10ThingsOpeningBell, 23.03.2022 [dostęp: 28.03.2022].
Rosik P., Obligacje przeżywają bessę, Polacy tracą na funduszach dłużnych, https://strefainwe-
storow.pl/artykuly/obligacje/20211019/bessa-obligacje, 19.10.2021 [dostęp: 11.03.2022].
Rosja nie zapłaci odsetek od obligacji. To „techniczna niewypłacalność”, https://businessinsi-
der.com.pl/finanse/rosja-nie-wyplaci-zagranicznym-inwestorom-kuponow-od-obligacji/
1ghc1cl?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&
utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2, 1.03.2022 [dostęp: 10.03.2022].
Rosja  śle  przelewy  by  nie  zbankrutować.  „Czekać  ją  może  powtórka  z 1917 r.”,  (4.05.2022),
https://www.money.pl/gospodarka/rosja-sle-przelewy-by-nie-zbankrutowac-czekac-ja-
moze-powtorka-z-1917-r-6765117921090368a.html [dostęp: 4.05.2022].
Rudke M., Dług poza budżetem rośnie jak na drożdżach. Rząd dryfuje w niebezpieczne rejony,
22.04.2022,  https://businessinsider.com.pl/gospodarka/makroekonomia/polski-dlug-
publiczny-poza-budzetem-rosnie-jak-na-drozdzach/k3r48z2 [dostęp: 24.04.2022.].
Rudke  M.,  Rosną  problemy  miast  Kalifornii,  12.07.2012,  https://www.rp.pl/finanse/art602
9301-rosna-problemy-miast-w-kalifornii [dostęp: 25.05.2022].
Rudzki P, Grecja spłaci do marca kredyt MFW, https://www.rp.pl/finanse/art35688471-gre-
cja-splaci-do-marca-kredyt-mfw_14.02.2022 [dostęp: 16.02.2022].
Russia and Belarus mightily close to bankruptcy, https://www.vtlnews.com/russia-and-bela-
rus-mightily-close-to-bankruptcy/ [dostęp: 16.03.2022]; https://www.pressreader.com/
uk/the-daily-telegraph/20220311/281517934591785 [dostęp: 16.03.2022].
Rzeź miast – zobacz które i dlaczego zbankrutują. Bo nie chodzi tylko o Detroit, https://www.
money.pl/galerie/artykul/rzez-miast---zobacz-ktore-i-dlaczego,230,7,2249446.html?src
01=459af [dostęp: 25.05.2022].
S&P drags Russia's rating deeper into junk territory https://www.reuters.com/markets/deals/
sp-drags-russias-rating-deeper-into-junk-territory-2022-03-03/ [dostęp: 11.02.2022].
S&P tnie rating Rosji. Poziom „selektywnej niewypłacalności”, 9.03.2022, https://www.money.
pl/gospodarka/s-p-tnie-rating-rosji-poziom-selektywnej-niewyplacalnosci.6756335537
580640a.html [dostęp: 13.04.2022].
Sadurski  K.,  Rosja  czyli  trendowaty  na  rynku.  Mocarstwo  znika  z  finansowej  mapy,
https://www.newsweek.pl/biznes/wojna-w-ukrainie-i-sankcje-dla-rosji-ktora-znika-z-
finansowej-mapy-swiata/ek3gm0e, 27.03.2022, [dostęp: 28.03.2022].
Samcik M., Rosja zbankrutowała czy nie? Jedno jest pewne: Rosja musi żyć bez długów. Ale czy
przeżyją  to  rosyjskie  firmy?  W  kogo  uderzy  fala  tsunami  warta  ćwierć  biliona  dolarów,
https://subiektywnieofinansach.pl/techniczne-bankructwo-rosji-jest-czy-nie-problem-
putina/, 17.03.2022 [dostęp: 28.03.2022].
Samorządy łączą siły w walce przeciw Polskiemu Ładowi. Straty w budżetach mogą się odbić na
usługach dla mieszkańców, https://magazynlbq.pl/samorzady-lacza-sily-w-walce-przeciw-
polskiemu-ladowi-straty-w-budzetach-moga-sie-odbic-na-uslugach-dla-mieszkancow/,
16.10.2021 [dostęp: 13.03.2022]. 212 | Bibliografia
Siudaj M., Rosja zapłaciła odsetki od obligacji w dolarach, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Rosja-zaplacila-odsetki-od-obligacji-w-dolarach-8300590.html?utm_source=RSS&utm_me-
dium=RSS&utm_campaign=Wiadomosci 17.03.2022 [dostęp: 28.03.2022].
Słomski D., Z polskim długiem wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od 10 lat. Koszty rosną.,
https://www.money.pl/gielda/z-polskim-dlugiem-wydarzylo-sie-cos-czego-nie-widzieli
smy-od-10-lat-koszty-rosna-6752157353151392a.html, 28.03.2022 [dostęp: 28.03.2022].
Sobolak  J.,  Rosja  bankrutuje?  Na  razie  tyko  technicznie,  https://businessinsider.com
.pl/gospodarka/rosja-bankrutuje-na-razie-tylko-technicznie/wbt3nr8,  (24.06.2022)
[dostęp: 4.08.2022].
Sri Lanka na krawędzi. Nie spłaci długu, nie ma nawet na paliwo, 18.05.2022, https://www.mo-
ney.pl/gospodarka/sri-lanka-na-krawedzi-nie-splaci-dlugu-nie-ma-nawet-na-paliwo-67
70211214547936a.html [dostęp: 23.05.2022].
Standard Terms of Treatment, Paris Club, https://clubdeparis.org/en/communications/page/
standard-terms-of-treatment [dostęp: 21.02.2022].
Stiglitz  J.,  Euro-oddity  -  The  EBC’s  Peculiar  Stance  On  Greece’s  Debt,  http://www.economy
watch.com/economy-business-and-finance-news/euro-oddity-the-ecbs-peculiar-stance-
on-greecesdebt. 09-02.htm l [dostęp: 5.06.2022].
Stodolak S., Rządy będą upadać. Światu grozi największa od lat 80-tych XX wieku fala państwo-
wych  niewypłacalności,  https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/7758141.  Rzady-będą-
upadac-kryzys-gospodarczy-niewyplacalnosc-panstw.html [dostęp: 12.09.2021].
Stopy procentowe w górę i budżet płaci najwyższe odsetki od 13 lat. Liczby pokazują, że rząd
spodziewa się dużo wyższych, 16.05.2022, https://businessinsider.com.pl/finanse/stopy-
procentowe-w-gore-i-budzet-placi-najwyzsze-odsetki-od-13-lat-liczby-pokazuja-ze/nx6
hyrj [dostęp: 24.05.2022].
Szymański D., Jest pierwszy sygnał bankructwa Rosji. Tak w praktyce może wyglądać jej upadek,
2.03.2022,  https://www.money.pl/gospodarka/jest-pierwszy-sygnal-bankructwa-rosji-tak
-w-praktyce-moze-wygladac-jej-upadek-6742947957594688a.html [dostęp: 5.03.2022].
Szymański D., Jest pierwszy sygnał bankructwa Rosji. Tak w praktyce może wyglądać jej upadek
2.03.2022,  https://www.money.pl/gospodarka/jest-pierwszy-sygnal-bankructwa-rosji-tak-
w-praktyce-moze-wygladac-jej-upadek-6742947957594688a.html [dostęp: 10.03.2022].
Szymański D., Rząd wysłał do UE pismo, w którym musiał ujawnić trudną prawdę. „Gorzkie”,
22.04.2022,  https://www.money.pl/gospodarka/rzad-wyslal-do-ue-pismo-w-ktorym-
musial-ujawnic-trudna-prawde-gorzkie-6761001440406336a.html [dostęp: 24.04.2022].
Szymański  D.,  Tego Putin  nie przewidział.  Uniknął  bankructwa  wielkim  kosztem,  7.05.2022,
https://www.money.pl/gospodarka/tego-putin-nie-przewidzial-uniknal-bankructwa-
wielkim-kosztem-6766219277863744a.html [dostęp: 8.05.2022].
Techniczne  bankructwo  Rosji  to  przepis  na  dramatyczną  sytuację  gospodarczą,  17.05.2022,
https://www.money.pl/gospodarka/techniczne-bankructwo-rosji-to-przepis-na-drama-
tyczna-sytuacje-gospodarcza-6769803645320160a.html [dostęp: 23.05.2022].
The Indicators. Fund for Peace, http://fsi.fundforpeace.org/indicators [dostęp: 15.12.2021].
Ukrainie  grozi  bankructwo.  Kraj  pilnie  potrzebuje  nowego  Planu  Marshalla,  https://for-
sal.pl/artykuly/837960,ukrainie-grozi-bankructwo-kraj-pilnie-potrzebuje-nowego-
planu-marshalla.html 28.11.2014 [dostęp: dostęp: 30.08.2022]. Bibliografia | 213
Veld C.,  Veld-Merkoulova Y.,  The  risk preferences of  individual  investors,  Department of  
Accounting  and  Finance,  University  of  Stirling,  2006,  https://efmaefm.org/0EF-
MAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2007-Austria/papers/0095.pdf
[dostęp: 10.03.2022].
Verma M., How Environmental Wokeness Cost Sri Lanka its Food Security,News18, April 11,
2022, https://www.news18.com/news/opinion/the-indian-connection-behind-sri-lan-
kas-disastrous-environmental-wokeness-4962938.html [dostęp: 5.08.2022].
We’re out! Orange County pays final bankruptcy bill on July 1. The ride’s been wild, 25.05.2022,
https://www.ocregister.com/2017/06/30/no-bankruptcy-as-colorful-as-o-c-s-last-
bond-debt-payment-made/ [dostęp: 25.05.2022].
What Dutch disease is, and why it's bad, 5.11.2014, https://www.economist.com/the-economist-
explains/2014/11/05/what-dutch-disease-is-and-why-its-bad [dostęp: 23.02.2022].
Wielopolska A., Koszty politycznych obietnic dopadną każdego, 13.07.2013, https://www.ob-
serwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/koszty-politycznych-obietnic-dopadna-kaz-
dego/ [dostęp: 25.05.2022].
Wierciszewski  M.,  Wszystkie  bankructwa  Argentyny,  3.08.2014,  https://www.pb.pl/wszyst-
kie-bankructwa-argentyny-763831 [dostęp: 22.02.2022].
Wierzyciele zgodzili się na zamrożenie długów Ukrainy. "Będziemy w stanie zaspokoić potrzeby bu-
dżetu", https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/dlug-zagraniczny-ukrainy-wierzyciele-zgodzili-sie-
na-zamrozenie-dlugow-ukrainy-6064868?source=rss, 10.08.2022 [dostęp: 30.08.2022].
Wijerathna A.G.H.S.K and Perera H.A.P.L., A study of ethical perspective towards tax evasion in
Sri  Lanka,  Department  of  Accountancy,  University  of  Kelaniya,  Sri  Lank,  https://www.
readcube.com/articles/10.4038%2Fijabf.v5i2.44 [dostęp: 5.08.2022].
Wojewoda uznał tylko 4 mln zł długów zgłoszonych do likwidacji gminy Ostrowice ,7.04.2020,
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wojewoda-uznal-tylko-4-mln-zl-dlugow
-zgloszonych-po-likwidacji-gm-ostrowice [ dostęp: 24.05.2022].
Wszystkie  bankructwa  Grecji,  https://www.rp.pl/historia/art3011361-wszystkie-bankruc-
twa-grecji, 7.01.2017, [dostęp: 22.03.2022].
Wszystko o agencjach ratingowych, 17.03.2014, https://bankomania.pkobp.pl/bankofinanse/
kredyty-i-pozyczki/wszystko-o-agencjach-ratingowych/?page=2 [dostęp: 10.03.2022].
Zaręba A., Widmo bankructwa nad Rosją. „Szokujące, jak szybko upada taki silny kraj”, https:/
/wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/Widmo-bankructwa-nad-Rosja.-Szokujace-jak-szybko-
upada-taki-silny-kraj, 1.03.2022 [dostęp: 10.03.2022].
Zatoński K., Lawina wisi nad rynkami wschodzącymi, 26.04.2022, https://www.pb.pl/lawina-
wisi-nad-rynkami-wschodzacymi-1148747 [dostęp: 4.05.2022].
Zwrot o 180 stopni ws bankructwa Rosji. Co nas czeka?, 2.05.2022), https://www.money.pl/go-
spodarka/zwrot-o-180-stopni-ws-bankructwa-rosji-co-nas-czeka-
6764530416352032a.html [dostęp: 23.05.2022].
Żółcińska W., Zadłużenie najuboższych, (13.09.2004), https://www.pcworld.pl/news/Zadlu-
zenie-najubozszych,70517.html [dostęp: 21.02.2022].
Żuławiński  M.,  Wenezuela  uznana  za  bankruta.  Jest  decyzja  ISDA,  https://www.bankier.pl/
wiadomosc/Wenezuela-uznana-za-bankruta-Jest-decyzja-ISDA-7556736.html,  17.11.2017
[dostęp: 11.03.2022]. 214 | Bibliografia
Żuławski M., Argentyna prostuje "przekręt z PKB", 30.06.2016, https://www.bankier.pl/wia-
domosc/Argentyna-prostuje-przekret-z-PKB-7421504.html, [dostęp: 22.02.2022].
Strony internetowe
http://unic.un.org.pl/icfd/monterrey.php [dostęp: 21.02.2022].
http://www.worldgovernmentbonds.com/spread/poland-10-years-vs-germany-10-years/
[dostęp: 11.03.2022].
https://clubdeparis.org/en/communications/page/historical-development  [dostęp:
21.02.2022].
https://deon.pl/swiat/globalne-skutki-ewentualnej-upadlosci-grecji,119628  [dostęp:
22.02.2022].
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/frame-
work/macroeconomic-imbalance-procedure_pl [dostęp: 4.08.2022].
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Klub-Paryski;3923086.html [dostęp: 16.02.2022].
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/art36820021-ceny-ropy-juz-takie-jak-w-lutym-pa-
liw-jeszcze-nie, 5.08.2022 [dostęp: 5.08.2022].;  
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/galeria/7611247,w-europie-powstaje-nowy-porza-
dek-oto-6-scenariuszy-dla-grecji-i-unii-europejskiej.html [dostęp: 17.02.2022].
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8380827,techniczne-bankructwo-rosja-pie-
rubel-wojna-ukraina.html, 16.03.2022 [dostęp: 28.03.2022].
https://kantorekspert.pl/edukacja-finansowa/agencje-ratingowe [dostęp: 13.03.2022].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Reputacja [dostęp: 15.02.2022].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko-kredytowe [dostęp: 26.08.2021].
https://monitorfx.pl/agencje-ratingowe/ [dostęp: 13.02.2022].
https://nowyebib.pl/konwersja-i-repudiacji-dlugow/ [dostęp: 14.02.2022].
https://polskabiz.pl/spadek-dochodow-zmusza-samorzady-do-zadluzania-sie-w-przyszlym-
roku-kilkadziesiat-z-nich-bedzie-miec-problem-z-obsluga-swojego-dlugu/,  10.11.2020,
[dostęp: 13.03.2022].
https://sjp.pl/repudiacja [dostęp: 14.02.2022].
https://subiektywnieofinansach.pl/po-covid-19-zadluzenie-polski-to-juz-15-bln-zl-nawet-
prezes-nik-ostrzega-albo-pomoga-nam-imigranci-albo-bedziemy-mieli-klopoty-uwaza-
czesc-ekonomistow-przesadzaja/?fbclid=IwAR2u8Cswu5yk8a-axwTzR5XGMOlo-
Lep_Dd8MvAK9XiKD6DU5_wRHS0rhZnM [dostęp: 4.05.2022].
https://thediplomat.com/2021/02/sri-lankas-foreign-debt-crisis-could-get-critical-in-2021/
[dostęp: 5.08.2022].
https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/wegrzy-nacjonalizuja-swoje-ofe-gielda-drzy-ra153703-
4394504 [dostęp: 14.02.2022].
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.pl.html
[dostęp: 4.08.2022].
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/777/777568/777-
568pl.pdf [dostęp: 21.02.2022]. Bibliografia | 215
https://www.forbes.pl/wiadomosci/upadlosc-nie-zawsze-oznacza-bankructwo/bs1enp7,
2.03.2010, [dostęp: 30.09.2021]
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zarzadzenie-dlugiem-publicznym.html  [dostęp:
28.03.2022].
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/jak-
uniknac-nadchodzacego-kryzysu-zadluzeniowego/25.08.2020, [dostęp: 14.02.2022].
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/jak-
uniknac nadchodzacego-kryzysu-zadluzeniowego/25.08.2020 [dostęp: 14.02.2022].
https://www.pb.pl/ceny-niektorych-surowcow-spadaja-ale-innych-rosna-1154353,
27.06.2022 [dostęp: 5.08.2022].
https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/962515,Hiszpania-wychodzi-z-kryzysu-Ko-
niec-recesji (16.12.2013) [dostęp: 17.09.2021].
https://www.researchgate.net/publication/317949865_Wewnetrzne_i_zewnetrzne_uwa-
runkowania_kryzysu_w_Grecji [dostęp: 17.02.2022].
https://www.reuters.com/world/europe/moodys-says-russia-may-be-default-dollar-bonds-
2022-04-15/ [dostęp: 4.05.2022].
https://www.sii.org.pl/15073/analizy/newsroom/8-lat-od-pierwszego-skoku-na-ofe-na-
drugi-gieldowy-wciaz-czekamy.html [dostęp: 14.02.2022].
https://www.worldbank.org/en/topic/debt-relief#1 [dostęp: 21.02.2022].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: Bankructwa

185.00 zł Cena netto: 176.19 zł

Najczęściej kupowane