• Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju

Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju

 • Autor: Józef Marzec Jan Śliwa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-187-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 328/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja wprowadza czytelnika w istotę i zasadność audytu finansowego w jednostkach gospodarczych. Podkreśla przede wszystkim przydatność informacji zawartych w  nich dla zarządzania finansami w  przedsiębiorstwach. Aby sprawozdania finansowe były przydatne w ocenie przedsiębiorstw powinny rzetelnie i prawdziwie przedstawiać wszystkie istotne dane charakteryzujące ich działalność. Jest to możliwe, jeśli posiadają podstawowe cechy jakościowe i zastosowano przy ich opracowaniu właściwe standardy rachunkowości.

Istotny problem prezentowany w  książce dotyczy także złożonych, trudnych do wyeliminowania, motywów fałszowania lub zniekształcania informacji ujmowanych w sprawozdaniach finansowych. Przybierają one formę rachunkowości kreatywnej, agresywnej lub upiększającej. Rozważania dotyczące tego problemu są na tyle istotne, że uzasadniają konieczność stosowania audytu finansowego w przedsiębiorstwach. Autorzy przedstawili uregulowania prawne i podstawowe koncepcje oraz wymogi zawarte w Międzynarodowych Standardach Badania Sprawozdań Finansowych. Podstawowy zakres opracowania obejmuje rozważania dotyczące procedur, metod i technik badania oraz organizacji pracy biegłego rewidenta. Dotyczą one przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Na uwagę zasługują zagadnienia poświęcone dowodom i dokumentacji badania, a także formułowania raportu i opinii z badania. Zaprezentowano różne rodzaje opinii oraz szeroko omówiono warunki określające, w jakim stopniu badana jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności w następnych latach.

Książka przedstawia istotne problemy badania sprawozdań finansowych oparte na aktualnej wiedzy z  jednoczesnym wykorzystaniem doświadczeń praktycznych. Może być wykorzystana w nauczaniu akademickim, w szkoleniach warsztatowych oraz przez kandydatów na biegłych rewidentów przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Tematyka omówiona w książce zainteresuje członków kadry kierowniczej przedsiębiorstw, głównie w aspekcie poznania wymogów, jakim powinny odpowiadać, opracowywane w zarządzanych przez nich jednostkach sprawozdania finansowe oraz jakimi wymogami kierują się biegli rewidenci przy ich badaniu. Dla pracowników służb finansowych zarządzających na różnych szczeblach decyzyjnych w  przedsiębiorstwach oraz opracowujących sprawozdanie finansowe jednostki, znajomość procedur, metod i technik ich badania stanowi właściwe źródło informacji sprzyjających prawidłowemu ich przygotowaniu.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział I. Informacje kreowane przez rachunkowość podstawą zarządzania finansami i oceny gospodarki przedsiębiorstwa
 
1. Przydatność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla zarządzania finansami w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych
1.1. Informacje zawarte w bilansie majątkowym
1.1.1. Istota bilansu
1.1.2. Przydatność informacji zawartych w bilansie do podejmowania decyzji
1.2. Informacje zawarte w rachunku zysków i strat
1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.4. Rachunek przepływów pieniężnych
1.5. Informacja dodatkowa
1.6. Sprawozdanie z działalności jednostki
2. Motywy i metody fałszowania sprawozdań finansowych
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Motywy i możliwości fałszowania sprawozdań finansowych
2.3. Ocena zniekształceń sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
2.4. Możliwości i ograniczenia fałszowania sprawozdań finansowych
2.5. Rachunkowość kreatywna źródłem informacji dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3. Ważniejsze obszary i metody fałszowania sprawozdań finansowych
3.1. Rachunek zysków i strat
3.1.1. Manipulowanie przychodami
3.1.2. Manipulowanie kosztami
3.2. Bilans – podstawowe sprawozdanie finansowe
3.2.1. Zniekształcenia w obszarze wartości niematerialnych i prawnych
3.2.2. Fałszowanie informacji w obszarze środków trwałych
3.2.3. Fałszowanie sprawozdań finansowych w obszarze aktywów obrotowych
3.2.4. Modyfikowanie kapitałów własnych
3.2.5. Manipulowanie w obszarze zobowiązań i rezerw na przyszłe zobowiązania
 
Rozdział II. Prawne wymogi badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych
 
1. Potrzeba i przedmiot badania sprawozdań finansowych
1.1. Zasadność i istota badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych
1.2. Cel badania sprawozdań finansowych
1.3. Przedmiot obowiązkowego badania
2. Tryb i zakres sporządzania sprawozdań finansowych
2.1. Tryb sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Księgi rachunkowe i dowody księgowe
2.3. Dokumentacja powstająca podczas inwentaryzacji
2.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
2.5. Użytkownicy sprawozdań finansowych
3. Podstawowe założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
3.1. Założenia podstawowe
3.2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
3.3. Ogólne zasady prezentacji sprawozdań finansowych
4. Międzynarodowe Standardy Badania (MSB)
4.1. Istota i moc obowiązująca Międzynarodowych Standardów Badania
4.2. Cel audytu zewnętrznego według Międzynarodowych Standardów Badania
4.3. Krajowe standardy rewizji finansowej (KRSF) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (MSB)
 
Rozdział III. Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdań finansowych
 
1. Tryb i zakres badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych
2. Terminy przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego
3. Zatwierdzanie i udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
3.1. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych
3.2. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
3.3. Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
4. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków w zakresie sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych
5. Przechowywanie i ochrona dokumentacji
5.1. Przechowywanie dowodów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych w jednostce gospodarczej
5.2. System ochrony danych i ich zbiorów
5.3. Przechowywanie dokumentów jednostek, które zakończyły działalność
5.4. Przechowywanie dokumentacji z badania sprawozdań finansowych w podmiotach uprawnionych do badania
6. Biegły rewident, jego bezstronność i niezależność
7. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych
7.1. Forma prawna i zakres działania podmiotów uprawnionych do badania
7.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania
7.3. Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
8. Inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych wykonywane przez biegłych rewidentów
 
Rozdział IV. Procedury, metody i techniki badania sprawozdań finansowych
 
1. Metody badania
2. Procedury (sposoby) badania
2.1. Szczegółowe badanie wiarygodności
2.2. Badanie zgodności
3. Techniki badania i pozyskiwania dowodów badania
4. Ryzyko badania i jego szacowanie
5. Ocena ryzyka oszustw i błędów
6. Istotność i określenie jej poziomów
7. Zastosowanie przedstawionych metod, procedur i technik badania
 
Rozdział V. Dowody i dokumentacja badania
 
1. Dowody badania (dowody rewizyjne) w ujęciu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
2. Dokumentacja rewizyjna (dokumentacja badania) sprawozdania finansowego
3. Postać dowodów badania (dowodów rewizyjnych)
4. Forma i postać dokumentacji roboczej
 
Rozdział VI. Organizacja pracy biegłego rewidenta oraz zakres i przebieg badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
 
1. Organizacja pracy biegłego rewidenta
1.1. Zakres i kolejność prac biegłego rewidenta
1.2. Poznanie jednostki i jej środowiska oraz ocena ryzyka badania
1.3. Zrozumienie środowiska kontroli wewnętrznej w jednostce
2. Przebieg badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej
2.1. Opracowanie strategii i planu badania sprawozdania finansowego
2.2. Etapy badania sprawozdania finansowego
2.2.1. Badanie wstępne – Zapoznanie się z sytuacją badanej jednostki
2.2.2. Badanie zasadnicze – Szczegółowe badania wiarygodności poszczególnych składników sprawozdania finansowego
2.3. Poprawność i rzetelność sporządzania sprawozdania z działalności jednostki
2.4. Informacja o naruszeniach prawa, umowy lub statutu jednostki
2.5. Badanie zabezpieczeń na majątku i zobowiązań warunkowych
2.6. Zdarzenia po dacie bilansu
2.7. Inne problemy badania
3. Badanie sprawozdań finansowych łącznych
4. Badanie zdolności jednostki do kontynuacji działalności
4.1. Istota kontynuowania działalności jednostki gospodarczej
4.2. Jednostki niekontynuujące działalności i aspekty rachunkowe ich sprawozdania finansowego
4.3. Prawo upadłościowe a obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w przypadku upadłości
5. Organizacja zespołowego badania sprawozdań finansowych
5.1. Obowiązki kierownicze i nadzorcze związane z badaniem sprawozdania finansowego
5.2. Organizacyjne uwarunkowania badania zespołowego
5.3. Czynności związane z zakończeniem badania w zespole
 
Rozdział VII. Formułowanie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego
 
1. Forma opinii i sprawozdania (raportu) z badania sprawozdania finansowego stosowane w Polsce
1.1. Istota i podstawy sporządzania raportu i opinii z badania
1.2. Zakres, zasady sporządzania i sposób formułowania ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego
1.3. Rodzaje opinii o sprawozdaniu finansowym i zasady ich sporządzania
1.4. Struktura raportu z badania sprawozdania finansowego
1.4.1. Zakres poszczególnych części raportu
1.4.2. Podstawy do przeprowadzenia analizy, jej zakres i etapy
1.5. Sporządzanie wystąpienia do kierownictwa badanej jednostki
1.6. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniach rad nadzorczych lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy (udziałowców) spółek
2. Opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Badania
 
Rozdział VIII. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 
1. Pojęcie konsolidacji i grupy kapitałowej oraz zakres sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Możliwości odstąpienia od konsolidacji
3. Warunki przeprowadzenia prawidłowej konsolidacji sprawozdań finansowych
4. Metody konsolidacji i zasady dokonywania wyłączeń danych
4.1. Konsolidacja metodą pełną
4.2. Konsolidacja metodą proporcjonalną
4.3. Konsolidacją metodą praw własności
5. Dokumentacja konsolidacyjna
6. Procedury, metody i techniki badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
6.1. Specyficzne aspekty badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
6.2. Procedury i techniki badania
6.3. Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Załącznik
Kolejność czynności związanych z badaniem i dokumentowaniem procesu badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Józef Marzec

Książki tego autora

Jan Śliwa
(?-2018), prof. zw. dr hab. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk na kierunku Finanse i Rachunkowość. Profesor był wybitnym specjalistą i praktykiem z zakresu finansów przedsiębiorstw i audytu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane