• Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce

Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce

 • Autor: Ewelina Pawłowska-Szawara
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-312-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z diagnozą występowania zjawiska asymetrii informacji na rynku kredytów konsumenckich w Polsce (przewagi informacyjnej po stronie kredytodawcy), wypełnieniem luki badawczej w zakresie tego zjawiska, a także zaproponowaniem rozwiązania problemu asymetrii i obszarów aplikacyjnych wyników badań w odniesieniu do rynku kredytów konsumenckich w Polsce. Zainteresowanie tematyką asymetrii informacji na rynku kredytów konsumenckich podyktowane jest nie tylko kwestiami poznawczymi. Podjęcie tej problematyki uzasadniają także możliwości aplikacji analiz i wyników badań w sektorze bankowym oraz wykorzystania sformułowanych wniosków dotyczących kształtowania się braku symetrii informacyjnej w odniesieniu do rynku kredytów konsumenckich. Duże znaczenie problemu zjawiska asymetrii informacji wynika z potrzeby zredukowania negatywnego wpływu, jaki wywiera ono na stabilność sektora bankowego. Książka powinna znaleźć się na półce osób związanych z sektorem bankowym oraz zainteresowanych zagadnieniami ochrony konsumenta na rynku bankowym.

Spis treści:

Wstęp

1. Istota i znaczenie kredytu konsumenckiego dla rozwoju gospodarczego w ujęciu makro- i mikroekonomicznym

1.1. Polski sektor bankowy w gospodarce rynkowej
1.2. Zadania nadzoru finansowego nad rynkiem bankowym w Polsce
1.3. Funkcje, definicje prawne i znaczenie kredytu konsumenckiego w gospodarce
1.4. Rodzaje ryzyka związanego z działalnością kredytową banku
1.5. Wspólny rynek kredytów konsumenckich w krajach Unii Europejskiej

2. Asymetria informacji na rynku kredytowym

2.1. Asymetria informacji w relacji bank komercyjny – konsument
2.2. Zjawisko negatywnej selekcji na rynku kredytowym i sposoby jego ograniczania
2.3. Pokusa nadużycia na rynku kredytowym i sposoby jej ograniczania
2.4. Łagodzenie asymetrii informacji na rynku customer finance
2.5. Problem społecznej odpowiedzialności banków
2.6. Krytyczna analiza dotychczasowych wyników badań empirycznych nad zjawiskiem asymetrii informacji

3. Konsument na rynku usług kredytowych w krajach Unii Europejskiej, w tym Polski

3.1. Czynniki wpływające na skalę zadłużenia konsumentów w Polsce
3.2. Modele rozwiązań instytucjonalnych w zakresie upadłości konsumenckiej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski
3.3. Naruszanie praw konsumenta w reklamie produktów kredytowych
3.4. Pozycja konsumenta na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce

4. Analiza empiryczna problemu asymetrii informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce

4.1. Przewaga informacyjna kredytodawcy na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce
4.2. Specyfika funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce
4.3. Liczba skarg złożonych przez konsumentów do instytucji zajmujących się indywidualną ochroną konsumenta na rynku bankowym w Polsce

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów
Aneks

dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK:

Monografia zawiera dojrzałą i oryginalną myśl Autorki, jest solidnie oparta na starannie wyselekcjonowanej literaturze przedmiotu, posiada rzetelnie sformułowane założenia metodyczne i konstrukcyjne. Jej praktyczny wymiar wzbogacony jest przez szerokie spektrum doświadczeń Autorki publikacji. Monografia zawiera walor poszerzenia wiedzy i może stanowić źródło wiedzy dla studentów, uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem bankowości.

Ewelina Pawłowska-Szawara
dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona w sektorze bankowym jako zastępca kierownika placówki bankowej oraz jako ekspert finansowy. Posiada liczne sukcesy sprzedażowe w obszarze kredytów hipotecznych. Dwukrotna stypendystka prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendystka Fundacji Sapere Auso za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Główny wykonawca i ekspert w projekcie MNiSW Dialog pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa, od koncepcji do wdrożenia (okres trwania grantu 2019-2020), którego celem było stworzenie innowacyjnego modelu instrumentu finansowego (pionierskiego kredytu hipotecznego), wspierającego rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Trzykrotnie pełniła funkcję kierownika badań naukowych realizowanych w ramach grantu uczelnianego na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Książki tego autora

Bibliografia
1.    Akerlof G., The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, vol. 84.
2.    Andrzejewski M., Anatomia i mechanizm wirusa wywołującego kryzys finansowy
w Polsce, czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym – wyniki badań naukowych, [w:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu ekonomicznego, Difin, Warszawa 2009.
3.    Andrzejewski M., Wpływ asymetrycznych instrumentów pochodnych na kryzys finansowy w Polsce, [w:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, Wydawnictwo WSBiF, Bielsko-Biała 2009.
4.    Arnott R., Stiglitz J., Moral Hazard and Nonmarket Institutions: Dysfunctional Crowding Out or Peer Monitoring?, „American Economic Review” 1991, nr 81.
5.    Bartov E., Bodnar G.M., Alternative accounting methods, information asymmetry and liquidity: theory and evidence, „The Accounting Review” 1996, nr 71.
6.    Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2003.
7.    Belk R.W., Research in Consumer Behavior, vol. 12, Emerland Group Publishing Limited, Bingley 2010.
8.    Bernanke B.S., Gertler M., Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Transmission, „Journal of Economic Perspectives” 1995, vol. 9.
9.    Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu a ochrona konkurencji i konsumentów, „Problemy Zarządzania” – Zeszyt Specjalny, Warszawa 2007.
10.    Bertola G., Disney R., Grant C., The Economics of Customer Credit Demand and Supply, [w:] Bertola G., Disney R., Grant C. (red.), The Economics of Customer Credit, MIT Press, Cambringe-London 2006.
11.    Bertrand M., Karlan D.S., Mullainathan S., Shafir E., Zinman J., What’s Psychology Worth? A Field Experiment in the Customer Credit Market, Economic Growth Center, Yale University, Yale 2005.
12.    Bertrand N., Cremer-Schulte D., Perrin M., Strategic Spatial Planning and Territorial Asymmetries. Grenoble and Greater Geneva: Two Alpine City Regions Put to the Challenge of Coherence, [w:] Perlik M. (red.), Les territoires de montagne, fournisseurs mondiaux de ressources. Mountains as Global Suppliers, „Journal of Alpine Research/Revue de geographie alpinie” 2015, nr 103(3).
13.    Białowolski P., Dudek S., Growth potential of the Polish household credit market in the light of real convergence of the Polish economy, Konferencja Przedsiębiorstw Finan-
sowych w Polsce, Warszawa 2007.
14.    Bieć A., Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
15.    Bielawska A., Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska” 2008, nr 12.
16.    Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
17.    Bloomenstein H.J., Keskinler A., Lucas C., Outlook for the Securitization Market, „OECD Journal: Financial Market Trends” 2011, nr 1.
18.    Bouvier J., The Banque de France and State from 1850 to the Present Day, [w:]  Toniolo G.  (red.), Central Banks’ Independence in Historical Perspective, Berlin 1988.
19.    Bowen H.R., The Social Responsibilities of the Businessman, University of Iowa Faculty Connections, 1953.
20.    Boyd J., ‘Green Money’ in the bank: firm responses to environmental financial responsibility values, „Managerial and Decision Economics” 1997, nr 18.
21.    Boyer M., Laffont J.J., Environmental risks and bank liability, „European Economic Review” 1997, nr 41.
22.    Braithwaite J., The essence of Responsive Regulation, „UBC Law Review” 2011.
23.    Buszko M., Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce – wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt” 2005, sierpień.
24.    Butor-Keler A., Misselling a ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 326.
25.    Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
26.    Cabana F., Historia del Banco de Barcelona, Edicions 62, Barcelona 1978.
27.    Calomiris C.W., Financial Innovation, Regulation and Reform, „Cato Journal” 2009, t. 29, nr 1.
28.    Campbell J., Household finance, „The Journal of Finance” 2006, 61(4).
29.    Caputa W., Szwajca D., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2010.
30.    Choudhry M., Fabozzi F., Originating Collateralized Debt Obligations for Balance Sheet Management, „The Journal of Structured and Project Finance” 2003.
31.    Chruściak M., Kopeć A., Kłoda M., Kott G., Ostrowski T., Szakun M., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji, Komentarz, Legalis, Warszawa 2012.
32.    Chymis A., Nikolaou I.E., Evangelinos K., Environmental Information, Asymmetric Information and Financial Markets: A Game – Theoretic Approach, „Centre of Planning and Economic Research” 2010, nr 113.
33.    Ciżkowicz P., Rozwój finansowy a rola państwa, Zeszyty FOR, Warszawa 2008.
34.    Czapiewski L., Kubiak J., Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI), [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, t. 1, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 271.
35.    Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia Polaków, „Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw” 2015, vol. 9(4).
36.    Czarpacka A., Kierunki, cele i warunki skutecznej reformy prawa upadłościowego na tle europejskich reform postępowań upadłościowych, „Biuletyn PTE” 2013, 1(60).
37.    Czech T., Kredyt konsumencki: komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.
38.    Czekaj J., Informacyjne czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:]  Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: „Zarządzanie i Marketing”, Wałbrzych 2003.
39.    Czepelak M., Wprowadzenie konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19.06.1980 r. do polskiego porządku prawnego, „EPS” 2007, nr 5.
40.    Dąbrowska A., Ozimek I., Janoś-Kresło M., Ochrona i edukacja konsumenta we współczesnej gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
41.    Daniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2008, Seria G, t. 95, z. 3/4.
42.    Dionisio A., Menezes R., Mendes D., Entropy – Based Independence Test, „Nonlinear Dynamics” 2006, nr 44.
43.    Doligé É., Avis au nom de la commission des finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat, Doc. Sénat, nr 405.
44.    Dowd K., Moral Hazard and the Financial Crisis, „CRIS Discussion Paper Series” 2008, nr VI.
45.    Duda M., Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu pieniężnego – wybrane aspekty, „Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal” 2015, vol. 6(3).
46.    Duesenberry J.S., Income, saving and the theory of consumer behavior, Oxford University Press, New York 1967.
47.    Durkin T.A., Elliehausen G., Staten M.E., Zywicki T.J., Consumer Credit and the American Economy, Oxford University Press, Oxford 2014.
48.    Dziawgo L., Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości: pomiędzy Partnership Banking a Killer Banking, [w:] Finanse 2009 – teoria i praktyka. „Bankowość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 548.
49.    Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance” 1970, nr 25(2).
50.    Famielec J., Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:]  M. Kożuch (red.), Ekologizacja gospodarki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
51.    Fijałkowska J., Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, [w:] P. Trippner (red.), Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, Tom XIII.
52.    Fink H., Der Privatkonkurs nach der Insolvenzrechts-Novelle 2002, Österreichische Juristenzeitung 2003, nr 11.
53.    Fink H., Insolvenzverfahren als Instrument der Restschuldbefreiung, Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ), 1992.
54.    Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych. Wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Poltext, Warszawa 2019.
55.    Folwarski M., Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” nr 4(3), Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.
56.    Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji pomiędzy podmiotami rynkowymi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1996.
57.    Franck J.U., Bessere Konditionen für Verbraucher durch mehr Regulierung?, „Zeit-schrift für Bankrecht und Bankwirtschaft” 2003, nr 57.
58.    Freixas X., Rochet J.C., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
59.    Freixas X., Santomero A.M., An Overall Perspective on Banking Regulation, „Economic and Business Working Paper” 2003, nr 664, Universitat Pompeu Fabra.
60.    Garman E.T., Forgue R., Personal Finance, Houghton Mifflin Company, Boston 2008.
61.    Gatnar E., Kryzys ekonomiczny – nowe wyzwania dla statystyki finansowej, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
62.    Gawron P., Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, „Journal of Finance and Financial Law” 2015, nr II(3).
63.    Gerhardt M., Consumer Bankruptcy Regimes in the US and Europe. Further effects and implications of the crisis, Centre for European Policy Studies, Bruxelles 2009.
64.    Glapiński A., Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2009, nr 94.
65.    Glapiński A., Post-Crisis Economic Policy. Innovation Based Growth, „Journal of Management and Financial Sciences” 2011, vol. IV(5).
66.    Gniewek J., Papież R., Ciuman K., Rozwój bankowości specjalistycznej: banki spół-dzielcze i hipoteczne oraz bancassurance, [w:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
67.    Góral L., Reklama a informacja o usługach bankowych, [w:] Namysłowska M.  (red.), Reklama. Aspekty prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
68.    Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
69.    Granger C.W.J., Lin J.-L., Using the Mutual Information Coefficient to Identify Lags in Nonlinear Models, „Journal of Time Series Analysis” 1994, nr 15.
70.    Granger C.W.J., Terasvirta T., Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford University Press, Oxford 1993.
71.    Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
72.    Grycuk A., Executive search jako nowa forma doboru kadry kierowniczej w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2002, nr 23, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
73.    Grzegorczyk A., Reklama w środowisku komunikacji rynkowej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003.
74.    Haan J. De, Amtenbrink F., Eijffinger S., Accountability of Central Banks: Aspects and Quantification, „Center for Economic Research Discussion” 1998, Paper nr 9854.
75.    Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, „Ekonomista” 2010, nr 1.
76.    Hart W.B. De, Friedel J.E., Lown J.M., Odum A.L., The effects of financial education on impulsive decision making, „PLOS ONE” 2016, nr 11(7).
77.    Hawkins J., Mihaljek D., The banking industry in the emerging market economies: competition, consolidation and systemic stability, Monetary and Economic Department, „BIS Papers” 2001, nr 4.
78.    Healy P.M., Palepum K.G., Information asymmetry, corporate disclosure and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and Economics” 2001.
79.    Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P., Warner U., Private household concept and their operationalisation in cross – national social surveys, „Metodoloski zvezki” 2009, nr 6(1).
80.    Holtfrerich C.L., Relations between Monetary Authorities and Governmental Institutions: The Case of Germany from the l9th Century to the Present, [w:]  Toniolo G.  (red.), Central Bank's Independence in Historical Perspective, de Gruyter, Berlin 1988.
81.    Howell N., Ethical Lending: a Corporate Social Responsibility or a Legal Responsibility?, Centre for Credit and Customer Law, Griffith University, 2004.
82.    Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
83.    Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
84.    Jeziorska M., Wycena kredytu bankowego w warunkach asymetrii informacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15” 2004, nr 394.
85.    Joule R.V., Beauvois J.-L., Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
86.    Jurkowska A., Kil K., Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem w rekomendacjach KNF, [w:] Gospodarowicz A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2016.
87.    Jurkowska A., Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.
88.    Kaczorowska S., Kurzyńska-Lipniewicz A., Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2009.
89.    Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J., Personal finance, McGraw-Hill, New York 2004.
90.    Kaufman G.G., Bank Failures, Systemic Risk and Bank Regulation, „Cato Journal” 1996, vol. 16, nr 1.
91.    Kędzior M., Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej, [w:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2010.
92.    Kilborn J., Behavioral economics, overindebtedness & comparative consumer bankruptcy: searching for causes and evaluating solutions, „Emory Bankruptcy Developments Journal” 2005, vol. 22.
93.    Kilborn J., Comparative Consumer Bankruptcy, Carolina Academic Press, Durham 2007.
94.    Kilborn J., Continuity, change and innovation in emerging consumer bankruptcy systems, „ABI law Review” 2006.
95.    Klopp O., Restschuldbefreiung und Schuldenderegulierung nach französischem und deutschem Recht, Konkurs-Treuhand und Schiedsgerichtswesen (KTS), 1992.
96.    Kochaniak K., Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych, [w:] Gospodarowicz A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2016.
97.    Koćwin J., Ochrona i edukacja konsumenta. Instytucjonalne zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom w branży usług finansowych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 405, Wrocław 2015.
98.    Korzeb Z., Wpływ otoczenia regulacyjnego na liczbę fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, „Bezpieczny Bank” 2016, nr 3(64).
99.    Kosek-Wojnar M., Polityka stymulacji oszczędności ludności w warunkach zjawisk inflacyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1987, nr 240.
100.    Kowalewski O., Rozwój systemu finansowego, [w:] Weresa M.A. (red.), Polska, Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
101.    Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część 2. Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
102.    Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
103.    Kurkliński L., Markowski K., Systemy wymiany informacji kredytowej – Doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2012.
104.    Lachowicz I.A., Nadzór nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro, Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, VII edycja, 2015/2016, Olsztyn 2016.
105.    Lagarde X., Prévention du surendettement et dispositif de protection du consommateur, LPA, 10.04.2003.
106.    Landers J.M., Rohner R.J., A Functional Analysis of Truth in Lending, „UCLA Law Review” 1978–1979, t. 26.
107.    Lange O., Ekonomia Polityczna, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.
108.    Ledan S., Analyse comparative de la procédure de surendettement des particuliers et celle relative à la sauvegarde des entreprises, Contrats Concurrence Consommation (CCC), 2006, nr 6.
109.    Łepecki J., Nadzór finansowy w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 97.
110.    Leszczyńska C., Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2010.
111.    Liwacz A., Zarządzanie ryzykiem, „Poradnik Samorządowy” 2004.
112.    Lorek E., Pomiar ryzyka, [w:] Kasiewicz S. (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstw w Polsce, Wolters Kluwers, Warszawa 2001.
113.    Maasoumi E., Racine J., Entropy and Predictability of Stock Market Returns, „Journal of Econometrics” 2002, nr 107.
114.    Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
115.    McCauley R.N., White W.R., The Euro European Financial Markets, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Working Papers nr 41, May, Basel 1997.
116.    Melicher R.W., Norton E.A., Finance – introduction to institutions, investment, and management, John Wiley & Sons, Danvers 2005.
117.    Mesjasz Cz., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
118.    Mesjasz Cz., Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, „Bank i Kredyt” 1999, nr 3.
119.    Michalak K., Przebieg konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personnel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia z reszty długów (retablissement personnel) we Francji, „TPP” 2008, nr 2.
120.    Michalak K., Przesłanki wszczęcia konsumenckiego postępowania niewypłacalnościowego (surendettement personnel) i postępowania prowadzącego do uwolnienia z reszty długów (retablissement personnel) we Francji, „TPP” 2008, nr 1.
121.    Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
122.    Miklaszewska E., Globalny kryzys finansowy a perspektywy polskiej bankowości: poprawna diagnoza warunkiem skutecznej polityki publicznej, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
123.    Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej, [w:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009.
124.    Miklaszewska E., Rola kredytu bankowego w rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym, [w:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
125.    Miklaszewska E., Zmiany regulacyjne podstawą długookresowej efektywności i stabilności rynku bankowego, [w:] Szambelańczyk J. (red.), Polski sektor bankowy w  perspektywie roku 2030, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
126.    Miłaszewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
127.    Mishkin F.S, Is Monetary Policy Effective During Financial Crisis?, „NBER Working Paper” 1996, nr 5464.
128.    Morawski W., Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 1998.
129.    Morawski W., Zarys Powszechnej Historii Pieniądza i Bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002.
130.    Navabi G., Education Initiatives In Customer Protection, Second Consumer Financial Capability Workshop, ECRI, Brussels, 27.06.2006.
131.    Neumann J. Von, Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behaviour, „Princeton University Press” 1944.
132.    Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
133.    Nowakowski J., Famulska T. (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
134.    Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim, Komentarz, LEX, Warszawa 2015.
135.    Ostałecka A., Nowa architektura nadzoru finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
136.    Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
137.    Palley T.I., Financialization: Why It Is and Why It Matters, Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, „Bard College, Working Paper” 2007, nr 525.
138.    Pawłowicz L., Penczar M. (red.), Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w UE, IBnGR, Gdańsk 2010.
139.    Pawłowska E., Brożek A., Mazurek-Czarnecka A., Franchising as a determinant of competitive advantage, [w:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge – Economy – Society. Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2015.
140.    Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Kreacja kredytów – największy "przekręt" banków, [w:] Pawłowicz J.A., Szafranko E. (red.), XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe szkołą twórczego działania” – publikacja pokonferencyjna, Olsztyn 2015.
141.    Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Kryzys na światowym rynku finansowym – przyczyny i skutki, [w:] Sarzyński K. (red.), Wyzwania drugiej dekady XXI wieku, Koło Nauk Politycznych Homo Politicus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
142.    Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A., [w:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2015.
143.    Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem, [w:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2015.
144.    Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A., [w:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków 2015.
145.    Pawłowska E., Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami, [w:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego. Kierunki zmian, Difin, Warszawa 2016.
146.    Pawłowska E., Wieczór A., Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce – jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?, [w:]  Stępkowska J.K., Stępkowska K.M. (red.), Perspektywy wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców. Ujęcie interdyscyplinarne, True Colours S.C., Warszawa 2014.
147.    Pawłowska-Szawara E., Asymmetry of information on consumer credit market, [w:]  Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge – Economy – Society. Management in the face of contemporary challenges and dilemmas, Foundation of the Cracow University of Economics, Krakow 2017.
148.    Pawłowska-Szawara E., Bank debt recovery in Poland as a determinant of infor-mation asymmetry, „World Scientific News” 2016, nr 57.
149.    Pawłowska-Szawara E., Biśta A., Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9: Implications for Banks, [w:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), Publikacja pokonferencyjna: The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy (20.10.2017), Anglo-American University, Prague 2017.
150.    Pawłowska-Szawara E., Chosen aspects of information asymmetry for capital market participants, [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, vol. 16, Wydawnictwo Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione” oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2017.
151.    Pawłowska-Szawara E., Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce, [w:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Difin, Warszawa 2016.
152.    Pawłowska-Szawara E., Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – porównanie rozwiązań, [w:] Prędki A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych – wybrane zastosowania, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
153.    Pawłowska-Szawara E., Rola sprawozdawczości finansowej a zarządzanie ryzykiem w działalności kredytowej banków komercyjnych w Polsce, [w:] Podkaminera L. (red.), Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017.
154.    Pawłowska-Szawara E., The flow of information on capital market as presented in Modigliani-Miller theorem, [w:] Rachwał P., Rachwał M., Gorajczyk W. (red.), Poszerzamy horyzonty, Tom I, Wydawnictwo M. Weilnad Network Solutions, Słupsk 2016.
155.    Pawłowska-Szawara E., The influence of the taxation of banking sector on infor-mation asymmetry in European Union countries – a comparison of solutions, [w:] Rachwał P., Rachwał M., Gorajczyk W. (red.), Poszerzamy horyzonty, Tom I, Wydawnictwo M. Weilnad Network Solutions, Słupsk 2016.
156.    Penczar M., Integracja detalicznych usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 13, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
157.    Pilecka A., Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) – założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2007.
158.    Ping I., Lehman D., Managerial Economics, Blackwell Publishing Malden USA, Oxford UK Carlton, Australia, 2007.
159.    Płonka M., Jedynak T., Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 907.
160.    Pohulak-Żołedowska E., Informacja jako dobro rynkowe – Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych – materiały konferencyjne, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
161.    Przybytniowski J.W., Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a aferą realną gospodarki: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2016.
162.    Pustuł S., Sitek M., Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego, Studia i Materiały, [w:] Miscellanea Oeconomicae, Ludzie, zarządzanie, gospodarka, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 17, nr 1, 2013.
163.    Puszer B., Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, Sectio H, Oeconomia, 47(3).
164.    Ramon G., Histoire de la Banque de France d'après les sources originales, Paris 1929.
165.    Rechberger W.H., Thurner M., Insolvenzrecht, Facultas, Wien 2001.
166.    Reifner U., Kiedilainem J., Huls N., Springeneer H., Consumer Overindebtedness and Consumer Law in the European Union, Financial Report presented by the Institute for Financial Services e.V. Erasmus University of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studies to the: Commission of the European Communities, Health and Consumer Protection Directorate-General, September 2003.
167.    Reifner U., Niemi-Kiesilainen J., Huls N., Springeneer H., Overindebtedness in European Consumer Law, Principles from 15 European States, Institut fur Fi-nanzdiesleistungen e.V., Books on Demand GmbH, Norderstedt 2010.
168.    Reifner U., Social Banking and New Poverty – Towards a New Approach in Law and Economics, „Banking for People” 1992, vol. 1.
169.    Ruding H.O., The transformation of the financial services industry, „Occasional Paper” 2002, nr 2, BIS, Financial Stability Institute.
170.    Rutkowska-Tomaszewska E., Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
171.    Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
172.    Schuchardt J., Bagwell D.C., Bailey W.C., DeVaney S.A., Grable J.E., Leech I.E., Lown J.M., Sharpe D.L., Xiao J.J., Personal finance: an interdisciplinary profession, „Financial Counselling and Planning” 2007, nr 18(1).
173.    Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S., Corrigan B., Combs B., Preference for insuring against probable small losses: insurance implications, „Journal of Risk and Insurance” 1977, nr 44(2).
174.    Smith T.E., Richards K.V., Shelton V.M., Malespin T.S., Sirens’ call: understanding poor financial decision making and credit card misuse, „Journal of Human Behaviour in the Social Environment” 2015, nr 25(8).
175.    Smyczek S., Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych, [w:]  Kieżel C.E.  (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
176.    Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
177.    Solbach Ch., Conventional Collateralized Loan Obligation — Structure and Proces, Deloitte&Touche Germany, Düsseldorf, May 2001.
178.    Soto J.H. De, Pieniądz, Kredyt Bankowy i Cykle Koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
179.    Spence M., Job Market Signaling, „The Quarterly Journal of Economics” 1973, vol. 87, nr 3.
180.    Stiglitz J., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, „American Economic Review” 1981, nr 71(3).
181.    Stiglitz J., Keynesian economics and critique of first fundamental theorem of welfare economics, [w:] Cowen T., Crampton E. (red.), The New Debate, Edward Elgar Publishing Company, Market Failure or Success Cheltenham UK, USA, Northampton MA 2002.
182.    Stoneman B., Engen J., Cline K., Perilous Passage?, „Banking Strategies” 2001.
183.    Swart N., Personal financial management, Creda Communication, New York 2007.
184.    Świecka B., Bankructwo gospodarstwa domowego – nowa instytucja w polskiej gospodarce, [w:] Świecka B. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
185.    Szczepaniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy konsumentów wobec podpisywanych umów – wyniki badania, [w:] Dąbrowska A. (red.), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
186.    Szewc-Rogalska A., Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, „Nauki o Finansach” 2015, nr 1.
187.    Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
188.    Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
189.    Szpringer W., Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendację dla Polski, CeDeWu, Warszawa 2006.
190.    Szustak G., Informacja o kredytobiorcy – zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku, „Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym” 2014, nr 171.
191.    Szymańska A., Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys gospodarczy, „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 1(40), t. 1, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2012.
192.    Tedde de Lorca P., El Banco de San Carlos 1782–1829, Madrid 1988.
193.    Tversky A., Intransitivity of preferences, „Psychological Review” 1969, nr 76.
194.    Tversky A., Kahneman D., Availability: a heuristic for judging frequency and probability, „Cognitive Psychology” 1973, nr 5(2).
195.    Twarowski B., Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, [w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
196.    Uwaifo E., Grennberg M., Key issues in structuring a synthetic securitization transaction, Sidley Austin Brown&Wood, Chicago 2001.
197.    Vignes D., The Harmonisation of National Legislation of EEC, „European Law Review” 1990, nr 15.
198.    Wałęga G., Kredytowanie gospodarstw domowych, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2013.
199.    Wałęga G., Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 305, Wrocław 2013.
200.    Waliszewski K., Obopólne korzyści, „Bank” 2005, nr 9.
201.    Warchoł R., Kredytowanie działalności gospodarczej spółek kapitałowych przez banki, Lege Artis, Kraków 1998.
202.    Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
203.    Wieczorek A., Charakterystyka fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, „Bank i Kredyt” 2018, nr 49(2).
204.    Williamson O.E., The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes, „Journal of Economic Literature” 1981, vol. 19.
205.    Włodarska K., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, [w:] Pisuliński J. (red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2004.
206.    Zborowska W., Rynek kredytu konsumpcyjnego – stan i perspektywy rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Nowak A.Z. (red.), Fenomen transformacji. Próba analizy, Księga Jubileuszowa na 70-lecie urodzin Profesora Kazimierza Rycia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
207.    Zdyb M., Sieradzka M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
208.    Zedler F., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych w prawie europej-skim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, Rok LXVII, zeszyt 2.
209.    Zimny A., Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2010.
210.    Żywicka A., Wołowiec T., Nadzór bankowy w dobie integracji nadzoru finansowego
w Polsce – rys historyczny, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: „Administracja” 2014,
nr 4(1).

Akty prawne
1.    Contenu du code de la consommation (Ccom).
2.    Decyzja Komisji 2012/462/UE (Dz. U. UE z dnia 24 stycznia 2013 r. L 217/1).
3.    Decyzje Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. nr od 2009/77/WE do 2009/79/WE (Dz. U. UE z dnia 23 stycznia 2009 r. L 25).
4.    Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, publ. H.R. 4173.
5.    Dyrektywa 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przej-rzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. UE z dnia 31 grudnia 2004 r. L 390/38).
6.    Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r. L 145).
7.    Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawie-rającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocento-wania (Dz. U. UE z dnia 15 listopada 2011 r. L 296).
8.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz. U. UE z dnia 23 grudnia 2015 r. L 337/35).
9.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. U. UE z dnia 22 maja 2008 r. L 133/ 66–92).
10.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (Dz. U. UE z dnia 11 grudnia 2010 r. L 327/1).
11.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE z dnia 26 czerwca 2013 r. L 176/338).
12.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku (Dz. U. UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. 173/179).
13.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywa 2011/61/UE.
14.    Dyrektywa Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta-wowych (Dz. U. WE z dnia 12 lutego 1987 r. L 42).
15.    Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch, BGBl I.
16.    Insolvenzen in Deutschland erstmals rückläufig, Zeitschrift für Insolvenzrecht, 1999.
17.    Insolvenzen in Europa 2006/2007, Creditreform Wirtschaftsforschung, 2007.
18.    Insolvenzordnung (InsO).
19.    Konkursordnung, Reichsgesetzblatt (RGB1) 1914/337.
20.    Konkursordnung-Novelle, Bundesgesetzblatt (BGB1) 1993/974.
21.    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2009 poz. 946).
22.    Kuluttajansuojalaki, 38/1978.
23.    Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consummation.
24.    Loi n. 89–1010 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
25.    Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. 2019 poz. 520).
26.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/237 z dnia 8 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla-mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Ra-chunkowości 28 (Dz. U. UE z dnia 11 lutego 20019 r. L 39/1).
27.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. 2008 poz. 1589).
28.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. WE z dnia 20 maja 2015 r. L 141/19).
29.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE z dnia 27 czerwca 2013 r. L 176/1).
30.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych – Rzym I (Dz. U. UE z dnia 4 lipca 2008 r. L 177).
31.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Banko-wego (Dz. U. UE z dnia 15 grudnia 2010 r. L 331/48).
32.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz. U. UE z dnia 15 grudnia 2010 r. L 331/84).
33.    Truth in lending Act, 15. U.S.C. § 1601 (1970).
34.    Überschuldung: Betroffenen helfen, finanzielle Allgemeinbildung verbessern, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2004.
35.    Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2018 poz. 2386.).
36.    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2018 poz. 1091).
37.    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381).
38.    Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993).
39.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczenio-wej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 8).
40.    Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2018 poz. 2210).
41.    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. 2016 poz. 1252).
42.    Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 poz. 243).
43.    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369).
44.    Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 613).
45.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659).
46.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2016 poz. 1776).
47.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2016 poz. 1449).
48.    Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019 poz. 986).
49.    Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2019 poz. 298).
50.    Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapew-nieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. 2019 poz. 730).
51.    Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. 2019 poz. 207).
52.    Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 473).
53.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025).
54.    Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rol-nych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017 poz. 706).
55.    Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2017 poz. 2070).
56.    Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów kon-sumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823).
57.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 586).
58.    Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 poz. 2216).
59.    Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. 2019 poz. 312).
60.    Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2018 poz. 1355).
61.    Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2019 poz. 785).
62.    Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2018 poz. 1025).
63.    Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2018 poz. 1906).
64.    Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2019 poz. 361.).
65.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2018 poz. 2286).
66.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017 poz. 1373).
67.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187).
68.    Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1997).
69.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1802).
70.    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 poz. 134).
71.    Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215).
72.    Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2018 poz. 2386).
73.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad syste-mem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2019 poz. 483).
74.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finan-sowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1357).
75.    Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 2018 poz. 613).
76.    Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2019 poz. 477).
77.    Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 poz. 1316).
78.    Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 791).

Inne
1.    2017 upadłość konsumencka, http://www.coig.com.pl [dostęp: 01.01.2018].
2.    About Experian, www.experian.co.uk [dostęp: 30.03.2019].
3.    About Us, www.equifax.com [dostęp: 30.03.2019].
4.    Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, http://bakcyl.wib.org.pl [dostęp: 08.04.2019].
5.    Bundesregierung: Lebenslagen in Deutschland: Der 2. Armuts- und Reichtumsbe-richt der Bundesregierung, www.sozialpolitik-aktuell.de [dostęp: 17.02.2018].
6.    Carbon Principles, www.carbonprinciples.org [dostęp: 22.04.2018].
7.    Community Reinvestment Act, www.federalreserve.gov [dostęp: 08.04.2019].
8.    Content interconnected insolvency registers, https://e-justice.europa.eu [dostęp: 31.12.2017].
9.    Creditreform Economic Research Unit, Insolvencies in Europe 2011/2012, Creditreform Economic Research Unit, Neuss 2012.
10.    Die Zahl der Konkursschuldner ist gesunken, http://orf.at [dostęp: 01.01.2018].
11.    Działalność skierowana do środowisk szkolnych i akademickich, www.knf.gov.pl [dostęp: 08.04.2019].
12.    EBA Consumer Trends Report 2017, EBA European Banking Authority, 28.06.2017.
13.    EFMA, Infosys Finacle Innovation Survey 2015.
14.    European Clearinghouse Financial Literacy, www.ebf-fbe.eu [dostęp: 08.04.2019].
15.    European Consumer Payment Report 2015, Intrum Justitia, 2015.
16.    Fair, Clear and Competitive. The Customer Credit Market in the 21st Century, Secretary of state for Trade and Industry, London, December 2003.
17.    Federacja Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl [dostęp: 01.02.2019].
18.    Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives, www.febea.org [dostęp: 08.04.2019].
19.    Financial Stability Board, 2019 update of list of global systemically important banks (G-SIBs), listopad 2019 r.
20.    Functional Perspective, The Global Financial System, Harvard Business Scholl, Boston 1995.
21.    Gelpi R.M., Regulatory Needs for the Achievement of a Single EU Retail Financial Market – the Case of Customer Credit, [w:] Integration of Retail Financial Markets in EU: a Challenge for Europe? ECRI Seminar, 28.10.2004.
22.    Global Alliance for Banking on Values, www.gabv.org [dostęp: 08.04.2019].
23.    Global Compact, http://ungc.org.pl [dostęp: 08.04.2019].
24.    Global Resources Initiative (GRI), https://g4.globalreporting.org [dostęp: 08.04.2019].
25.    Lewis H., Moral hazard helps shape mortgage mess, www.bankrate.com [dostęp: 30.01.2019].
26.    Insolvenzen in Deutschland, Jahr 2017, www.creditreform.com [dostęp: 01.01.2018].
27.    Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 – IRÄG 2017, https://www.ris.bka.gv.at [dostęp: 19.05.2019].
28.    International Association of Investors in the Social Economy, www.inaise.org [dostęp: 08.04.2019].
29.    International Gateway for Financial Education, www.financial-education.org [dostęp: 08.04.2019].
30.    Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy, igrz.home.pl [dostęp: 17.02.2018].
31.    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, /KOM/2011/0681 wersja ostateczna.
32.    Kredyt Trendy, https://media.bik.pl [dostęp: 20.04.2019].
33.    Kredyty, pożyczki, lokaty..., https://uokik.gov.pl [dostęp: 02.01.2019].
34.    Mata Munoz A. De la, Facing Households. Debt Problems. Overindebtedness in the Light of the Draft Consumer Credit Directive, ECRI Seminar, 28.10.2004.
35.    Niemiecki rejestr upadłości, www.insolvenzbekanntmachungen.de [dostęp: 01.01.2018].
36.    Odsetki maksymalne od czynności prawnej, http://www.infor.pl [dostęp: 17.01.2020].
37.    OECD, Consumer education, Policy Recommendations of the OECD’S Committee on Consumer Policy, DSTI/CP(2009)5/FINAL.
38.    OECD/INFE, International Survey of G20/Oecd Infe Core Competencies, www.oecd.org [dostęp: 18.04.2019].
39.    Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, www.financial-education.org [dostęp: 08.04.2019].
40.    Ostrowska K., Kto będzie kierować nową komisją, „Rzeczpospolita”, z dnia 23 sierpnia 2007 r.
41.    Polityka konsumencka na lata 2010–2013, UOKiK, Warszawa 2010.
42.    Portal Edukacji Ekonomicznej, www.nbportal.pl [dostęp: 08.04.2019].
43.    Postępowanie upadłościowe – Austria, https://e-justice.europa.eu [dostęp: 10.03.2018].
44.    Radziszewski E., Banki i system bankowy. Kredyt – cel i znaczenie w gospodarce i społeczeństwie z uwzględnieniem aspektów praktycznych (umowy), Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 24.04.2018 r., www.knf.gov.pl [dostęp: 11.12.2018].
45.    Range of practices and issues in economic capital – Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, August 2008.
46.    Raport Egzamin z wiedzy finansowej z badania przeprowadzonego we wrześniu 2017 r., https://kapitalni.org [dostęp: 18.04.2019].
47.    Raport kwartalny z marca 2017 r. Biura Informacji Kredytowej Kredyt Trendy, Departament Business Intelligence, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2017.
48.    Raport o sytuacji banków w 2008 r., KNF, Warszawa 2009, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
49.    Raport o sytuacji banków w 2009 r., KNF, Warszawa 2010, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
50.    Raport o sytuacji banków w 2010 r., KNF, Warszawa 2011, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
51.    Raport o sytuacji banków w 2011 r., KNF, Warszawa 2012, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
52.    Raport o sytuacji banków w 2012 r., KNF, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
53.    Raport o sytuacji banków w 2013 r., KNF, Warszawa 2014, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
54.    Raport o sytuacji banków w 2014 r., KNF, Warszawa 2015, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
55.    Raport o sytuacji banków w 2015 r., KNF, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
56.    Raport o sytuacji banków w 2016 r., KNF, Warszawa 2017, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
57.    Raport o sytuacji banków w 2017 r., KNF, Warszawa 2018, www.knf.gov.pl [dostęp: 18.01.2019].
58.    Raport o sytuacji banków w 2018 r., KNF, Warszawa 2019, www.knf.gov.pl [dostęp: 09.06.2019].
59.    Raport z badania Postawy konsumentów wobec produktów finansowych w kontekście tzw. polisolokat, TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 20 stycznia 2015.
60.    Reklamy kredytów konsumenckich – decyzje UOKiK, https://uokik.gov.pl [dostęp: 02.01.2018].
61.    Rekomendacje dla banków, www.knf.gov.pl [dostęp: 04.02.2019].
62.    Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku; Stopa bezrobocia w latach 1990–2017; Polska – wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.-
gov.pl [dostęp: 14.01.2019].
63.    Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa 2008.
64.    Rutkowska-Tomaszewska E., Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 5(3), www.ikar.wz.uw.edu.pl [dostęp: 02.01.2018].
65.    Six great ideas: the information asymmetry of George Akerlof, www.economist.com [dostęp: 31.03.2019].
66.    Sobecka A., Komisja Nadzoru Finansowego – kompetencje, zadania i struktura organu nadzoru, 15 maja 2015 r., www.knf.gov.pl [dostęp: 11.12.2018].
67.    Summers L., Beware moral hazard fundamentalists, „Financial Times”, 23.09.2007.
68.    Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl [dostęp: 11.12.2018].
69.    Summers L., Beware moral hazard fundamentalists, „Financial Times”, 23.09.2007.
70.    Teksty uchwał publikowane są w Dziennikach Urzędowych KNF, www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl [dostęp: 13.03.2019].
71.    The Collevecchio Declaration on Financial Institutions and Sustainability, www.foe.org [dostęp: 08.04.2019].
72.    Trisson-Collard V.P., Rapport introductif au colloque de Reims sur la prévention du surendettement, Les petites affiches (dalej w skrócie: LPA), 10.04.2003, nr 72.
73.    UK Sustainable Investment and Finance Association, www.uksif.org [dostęp: 08.04.2019]. Environmental & Social Risk Management for Project Finance, www.equator-principles.com [dostęp: 08.04.2019].
74.    UNEP FI, http://www.unepfi.org [dostęp: 08.04.2019].
75.    Upadłość konsumencka, www.prawos.pl [dostęp: 01.01.2018].
76.    Verein für Umweltmanagement in Banken, Sparkassen und Versicherungen, www.vfu.de [dostęp: 08.04.2019].
77.    W centrum uwagi – doświadczenia klienta w kontakcie z marką, Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014, http://www.ey.com [dostęp: 01.03.2019].
78.    World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), http://www.wb-
csd.org [dostęp: 08.04.2019].
79.    Wyrok SN z dnia 13 sierpnia 2015 r., I CSK 611/14, LEX nr 1771389.
80.    Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), Raport opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2003.
81.    ZBP, https://zbp.pl [dostęp: 03.07.2018].
82.    Zestawienie ogólnopolskich programów edukacji ekonomicznej, https://zbp.pl [dostęp: 08.04.2019].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane