• Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza

 • Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-543-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Płynność finansowa jest warunkiem koniecznym dla trwania przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest najczęstszym bezpośrednim powodem bankructw przedsiębiorstw. Publikacja poświęcona została narzędziu niezbędnemu do diagnozy stanu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, jakim jest analiza płynności finansowej. W książce, oprócz popularnych wskaźników zdolności płatniczej, przedstawiono analizę płynności z wykorzystaniem autorskich wskaźników płynności strukturalnej i potencjalnej. Przedstawiono również związek, jaki zachodzi między płynnością finansową a kapitałem obrotowym netto, co pozwala na dokładną ocenę bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa w dłuższym okresie i jest postawą strategicznego zarządzania płynnością finansową.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota płynności finansowej
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
    
1.1. Pojęcie płynności finansowej – zdolność płatnicza, płynność strukturalna i płynność potencjalna
1.2. Uwarunkowania płynności strukturalnej, płynności potencjalnej i zdolności płatniczej
1.3. Kapitał obrotowy netto a płynność finansowa
1.4. Proces zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Diagnoza kryzysu płynności
Tomasz Gigol

2.1. Rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie
2.2. Spostrzeganie kryzysu płynności
2.3. Podsumowanie

Rozdział 3. Pomiar płynności finansowej
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

3.1. Wskaźniki płynności strukturalnej
3.2. Wskaźniki płynności potencjalnej
3.3. Wskaźniki zdolności płatniczej
3.4. Pomiar płynności oparty na kapitale obrotowym netto
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Płynność finansowa spółek z branży energetycznej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Adrian Kamela, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

4.1. Charakterystyka branży energetycznej w Polsce
4.2. Charakterystyka badanych spółek
4.3. Analiza płynności strukturalnej badanych spółek
4.4. Analiza płynności potencjalnej badanych spółek
4.5. Analiza zdolności płatniczej badanych spółek
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Pomiar płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Magdalena Klaudia Pietrak, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

5.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw z branży spożywczej
5.2. Analiza płynności strukturalnej
5.3. Analiza płynności potencjalnej
5.4. Analiza zdolności płatniczej badanych przedsiębiorstw
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Płynność finansowa spółek z branży deweloperskiej
Tomasz Jakóbczyk, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

6.1. Charakterystyka wybranych spółek
6.2. Wskaźniki zdolności płatniczej
6.3. Wskaźniki płynności strukturalnej
6.4. Wskaźniki poziomu kapitału obrotowego netto
6.5. Wskaźniki płynności potencjalnej
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną – studium przypadku
Grzegorz Szymańczak, Katarzyna Kreczmańska-Gigol
    
7.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
7.2. Analiza płynności strukturalnej
7.3. Analiza wypłacalności
7.4. Analiza zdolności płatniczej
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Analiza płynności przedsiębiorstwa Vistula Group SA – studium przypadku
Piotr Gleń, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

8.1. Charakterystyka Vistula Group SA
8.2. Analiza płynności strukturalnej
8.3. Analiza płynności potencjalnej
8.4. Analiza zdolności płatniczej
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa z branży handlu artykułami techniki grzewczej i sanitarnej – studium przypadku
Robert Miller, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

9.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
9.2. Analiza płynności strukturalnej
9.3. Wskaźniki płynności potencjalnej
9.4. Analiza kapitału obrotowego netto
9.5. Analiza zdolności płatniczej
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10. Analiza płynności finansowej – studium przypadku spółki Action
Karolina Opasiak, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

10.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
10.2. Analiza płynności strukturalnej
10.3. Analiza płynności potencjalnej w aspekcie wypłacalności
10.4. Analiza powiązań kapitałowo-majątkowych
10.5. Analiza mierników płynności statycznej
10.6. Weryfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto
10.7. Analiza płynności oparta na rachunku przepływów pieniężnych
10.8. Podsumowanie

Rozdział 11. Ocena płynności strukturalnej i potencjalnej przedsiębiorstwa ABB Sp. z o.o. – studium przypadku
Marcin Gul, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

11.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ABB Sp. z o.o.
11.2. Analiza płynności strukturalnej
11.3. Analiza płynności potencjalnej
11.4. Podsumowanie

Rozdział 12. Ocena płynności finansowej – studium przypadku spółki CUBE.ITG SA
Sławomir Ryczkowski, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

12.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa CUBE.ITG SA
12.2. Płynność strukturalna badanej spółki
12.3. Płynność potencjalna badanej spółki
12.4. Wskaźniki KON
12.5. Zdolność płatnicza badanej spółki
12.6. Podsumowanie

Bibliografia
Informacje o autorach

dr hab. Eryk Łon, prof. UEP:

To, co uważam za szczególny wkład i elementy nowatorskie pracy, to z jednej strony uporządkowanie pojęć dotyczących rozumienia płynności finansowej w jej trzech aspektach, tj. zdolności płatniczej, płynności strukturalnej i płynności potencjalnej. Z drugiej zaś strony wkładem są też autorskie wskaźniki oceny płynności strukturalnej i potencjalnej.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

redakcja naukowa

AB, Action, Raport Domu Maklerskiego PKO BP (www.dm.pkobp.pl, dostęp: 25.02.2015).
Action jedynym właścicielem niemieckiego Devila, „Parkiet” (www.parkiet.com, dostęp: 1.04.2014).
Adamczyk A., Aktywa obrotowe i kapitał obrotowy, [w:] J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk, Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, wyd. 2, PWE, Warszawa 2010.
Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
Avolio B.J., Bass B.M., Individual Consideration Viewed at Multiple Levels of Analysis: A Multi-level Framework for Examining the Diffusion of Transformational Leadership, „Leadership Quarterly” Vol. 6, No. 2, 1995.
Bass B.M., A New Paradigm of Leadership: An Inquiry Into Transformational Leadership, U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria 1996.
Bass B.M., Leadership and performance beyond expectations, Free Press, New York 1985.
Bass B.M., Riggio R., Transformational leadership, Lawrence Erlbaum Associates,
Mahwah 2006.
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996.
Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
Bilans kompetencji branży – Energetyka. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.
Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami. Tom 3, PWE, Warszawa 1996.
Chell E., Critical Incident Technique, [w:] Essential Guide to Qualitative Methods in
Organizational Research, red. C. Cassell, G. Symon, Sage, London 2004.
Ciołek M., Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa 2011.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 2001.
Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe – pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, „Rachunkowość” nr 3/2005.
Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe opracowane przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit (https://rachunkowosc.com.pl/wskazniki-i-stawki/wskazniki _sektorowe.html, dostęp: 10.04.2014).
Energy Perspectives. Long-term macro and market outlook, Statoil, June 2013.
Ertl M., Aktives Cashflow-Management. Liquiditätssicherung durch wertorientierte
Unternehmensführung und effiziente Innenfinanzierung, Vahlen, München 2004.
Figura P., Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw, 2013 (http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_4_4.pdf).
Finanse, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Flanagan J.C., The Critical Incident Technique, „Psychological Bulletin” 51(4), 1954.
Folga J., Zarządzanie majątkiem obrotowym, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Geis H.G., Weltformn Verlag, München 1967.
Gigol T., Kryzys płynności w przedsiębiorstwie, [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
Gigol T., Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Difin, Warszawa 2015.
Gołębiewski Ł., Frołow K., Rynek książki w Polsce 2009. Dystrybucja, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.
Gołębiowski G., Analiza wstępna sprawozdań finansowych, [w:] Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. G. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2014.
Gołębiowski G., Analiza rozszerzona, [w:] Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red.
G. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2014.
Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym,
Difin, Warszawa 2005.
Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009.
Gostkowska-Drzewicka M., Płynność finansowa przedsiębiorstw deweloperskich, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 4.
Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
Grabowska M., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
Gropelli A.A., Nikbaht E., Barrois 2000, Hauppange.
Grzywacz J., Kluczowe aspekty finansów przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Przesłanki racjonalnych decyzji. 6, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Hermann C.F., Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations, „Administrative Science Quarterly” Vol. 8, No. 1, 1963.
Info Veriti, Raport pełny o firmie ABB Sp. z o.o., 2016 [online] (http://www.infoveriti.pl/, dostęp: 10.12.2016).
Janik W., Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetyki, [w:] Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym, red. A. Paździor,
CeDeWu, Warszawa 2013.
Joźwik T., Trudne związki, „Forbes” nr 10, 2010.
Karnaszewski P., Pogromcy banków, „Forbes” nr 10, 2009.
Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Koschnick W.J., Marketing Wörterbuch, Walter de Gruyter, 2000.
Kosińska J., Cicirko T., Badanie płynności finansowej, [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Kosińska J., Cicirko T., Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością, [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. T. Cicirko, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Kosińska J., Cicirko T., Płynność finansowa – zagadnienia wstępne, [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Kotowicz A. przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja
o sytuacji banków w okresie I–IX 2016 r., 2016 [online] (http://www.knf.gov.pl/, dostęp: 5.12.2016).
Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2011.
Kreczmańska-Gigol K., Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa, [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
Kreczmańska-Gigol K., Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa, [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red.
K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
Kreczmańska-Gigol K., Pomiar płynności finansowej, [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, War-szawa 2015.
Krystek U., Organisatorische Möglichkeiten des Krisen-Managements, „Zeitschrift für Organisation” 49(2)/1980.
Krystek U., Unternehmungskrisen. Beschreibung, Vermeidung und Bewältigung überle-benskritischer Prozesse, Gabler Verlag, Wiesbaden 1987.
Kuciński K., Popyt na energię, [w:] Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2006.
Mackiewicz A., Przegląd spółek z rynku dystrybucji produktów informatycznych – październik 2014, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (www.sii.org.pl, do-stęp: 10.11.2014).
Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wyd. 2, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2004.
Mishra A.K., Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust, [w:] Trust in Organizations, red. R.M. Kramer, T. Tyler, Sage, Newbury Park 1996.
Müller R., Corporate Crisis Management, „Long Range Planning” Vol. 18, Issue 5, 1985.
Müller R., Krisenmanagement in der Unternehmung, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., Bern, New York 1986.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, wyd. 3, PWE, Warszawa 2014.
Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wydawnictwo Bodie,
Poznań 2002.
Ostaszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2006.
Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Martysz Cz., Russel P., Wrzesiński M., Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017.
Ostaszewski J., Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Pasławski K., Action kupił nową spółkę w Niemczech, Computer Reseller News (www.crn.pl, dostęp: 1.04.2014).
Pearson C.M., Clair J.A., Reframing Crisis Management, „The Academy of Management Review” Vol. 23, No. 1, 1998.
Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płyn-ność finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, red. U. Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Moorman R.H., Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizen-
ship behaviors, „Leadership Quarterly” Vol. 1, No. 2, 1990.
Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Prusak B., Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] Gospodarka Polski w okre-sie transformacji, red. F. Bławat, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
Rada Polityki Pieniężnej, Raport o inflacji (http://www.nbp.pl/, dostęp: 5.12.2016).
Ranking spółek giełdowych, serwis analiz finansowych (www.rsg.pl, dostęp: 7.12.2013).
Rowold J., Schlotz W., Transformational and Transactional Leadership and Followers’ Chronic Stress, „Leadership Review” Vol. 9, Spring 2009.
Ryżewska S., Bankowa analiza finansowa przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 2002.
Sasin W., Analiza płynności finansowej firmy, Interfart, Łódź 2002.
Sektor energetyczny w Polsce. Profil sektorowy, Departament Informacji Gospodarczej. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, 2013.
Shim J.K., Siegel J.G., Dyrektor finansowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębior-stwa, PWE, Warszawa 2008.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania,
C.H. Beck, Warszawa 2003.
Skowronek Cz., Piechowicz B., Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2012.
Slatter S., Lovett D., Barlow L., Leading Corporate Turnaround: How Leaders Fix
Troubled Companies, Jossey-Bass, San Francisco 2006.
Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2012.
Surmowa I., Zakres i kierunki analizy finansowej, TNOiK, Warszawa 1991.
Szczepaniak P., Kapitał obrotowy w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009–2012, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” nr 3(41)/2014.
Śnieżek E., Kaputa J., Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 74 (130), 2013.
Śnieżek E., Wiatr M., Przepływy pieniężne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
URE, Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 r., Warszawa, kwiecień 2014.
Waldman D.A., Bass B.M., Yammarino F.J., Adding to Contingent-Reward Behavior. The Augmenting Effect of Charismatic Leadership, „Group & Organization Stu-dies” Vol. 15, Issue 4, 1990.
Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowe-go, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka biznesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.

Zasoby Internetu
http://bbidevelopment.pl/
http://grupatarczynski.pl/inwestorzy/#r_sc
http://ir.enea.pl/pl/ir/relacje-inwestorskie/grupa-enea
http://ir.enea.pl/pl/releases/3612?from_y=2015&from_m=1&from_d=1&to_ y=2015&to_ m=12&to_d=31
http://jhmdevelopment.pl/
http://jwc.pl/
http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2016/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw---kwiecien-2016
http://new.abb.com/pl
http://polska.edf.com/edf-w-polsce-45764.html
https://robyg.pl/
http://ronson.pl/
http://stat.gov.pl/obszary tematyczne/koniunTabelaktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle -budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2016,4,8.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle -budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2015,4,8.html https://vantage-sa.pl/
http://www.ambra.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty/?y=2014&c=periodic http://www.cez.cz/en/cez-group/cez.html
http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/raporty-roczne.html
https://www.domd.pl/
http://www.edinvest.pl/firma.html
https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0010242511-XPAR
http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/kim-jestesmy
http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/akcjonariat
http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/dane-finansowe
https://www.goldenline.pl/firma/vistula-group/opinie/
http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?isin=PL9999999516&ph_tresc_glowna_start= show#dane_podstawowe
http://www.gpw.pl/karta_spolki/CZ0005112300/
http://www.gpw.pl/karta_spolki/PLKGNRC00015/#dane_podstawowe
http://www.gpw.pl/karta_spolki/PLPLSEP00013/
http://www.gpw.pl/lista_spolek
http://www.grupaotmuchow.pl/pl/339
http://www.grupapamapol.pl/Dla_inwestorow/Raporty_okresowe, http://www.grupazywiec.pl/ inwestorzy/raporty-roczne/
https://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Raporty.html
http://www.inpro.com.pl/
http://www.infoveriti.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Kogeneracja/O-spolce
http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Raporty-finansowe
http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Raporty-finansowe
http://www.krakow.pl/zalacznik/71486
https://www.lcc.pl/pl
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_n.html
http://www.orioninvestment.pl/
http://www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe
http://www.pb.pl/3044016,19593,banki-przykrecaja-srube-dilerom-stali
http://www.polenergia.pl/pol/pl/akcjonariat-0
http://www.polenergia.pl/pol/pl/reports/periodical
http://www.polnord.pl/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/zatory-platnicze-dusza-branze-budowlana-
-52067.html
http://www.sekosa.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty
http://www.tritondevelopment.pl/index.php/pl/
http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/EnergyPerspectives/Downloads/Energy %20Perspectives%202013.pdf
http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/Strony/o-tauronie.aspx http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/akcjonariat/Strony/akcjonariat.aspx
http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/Strony/relacje-inwestorskie.aspx
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/sprawozdania/2916,Sprawozdania.html
http://www.verdict.pl/
http://www.vistulagroup.pl/informacje-o-firmie/historia
https://www.wawel.com.pl/relations.php/pl/raporty.html
http://www.wikana.pl/
http://www.wilbo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/
http://www.ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe
www.action.pl
www.crn.pl
www.cubeitg.pl
www.dm.pkobp.pl
www.parkiet.com
www.rsg.pl
www.sii.org.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Finanse wobec wyzwań gospodarki kry...

69.30 zł 77.00 zł Cena netto: 66.00 zł

Najczęściej kupowane