• Analiza finansowa w praktyce

Analiza finansowa w praktyce

 • Autor: Bożena Kołosowska Grażyna Voss Agnieszka Huterska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-674-5
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest pokazanie analizy finansowej jako narzędzia wykorzystywanego do oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych o różnej wielkości. Autorki pokazują, jak można stworzyć zestaw odpowiednio dobranych wskaźników pomocnych w jej przeprowadzeniu w zależności od posiadanych informacji. Autorki zwracają uwagę na aktualne rozwiązania prawne w zakresie sprawozdawczości finansowej, które porządkują i wprowadzają pewne obowiązki prezentacji danych finansowych, także dla mikroprzedsiębiorstw.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości

1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej
1.1.1. Rodzaje sprawozdań finansowych
1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych
1.1.3. Cechy sprawozdań finansowych
1.1.4. Elementy sprawozdania finansowego
1.2. Bilans
1.3. Rachunek zysków i strat
1.4. Informacja dodatkowa
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych
1.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rozdział 2. Teoretyczne podstawy analizy finansowej

2.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
2.2. Rodzaje analizy finansowej
2.3. Cele analizy finansowej
2.4. Metody analizy finansowej
2.4.1. Metody ogólne
2.4.2 Metody szczegółowe

Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej

3.1. Istota analizy wskaźnikowej
3.2. Analiza sprawności działania (efektywności wykorzystania aktywów)
3.3. Analiza zadłużenia
3.4. Analiza majątkowo-kapitałowa w ujęciu długo- i krótkoterminowych powiązań
3.4.1. Analiza wypłacalności finansowej
3.4.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto
3.4.3. Analiza płynności finansowej
3.5. Analiza rentowności
3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego

Rozdział 4. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w mikro- i małych podmiotach gospodarczych w świetle polskich uregulowań prawnych

4.1. Źródła informacji finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych
4.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w  mikro- i małych przedsiębiorstwach
4.3. Wykorzystanie informacji finansowych w  ocenie sytuacji finansowej mikro- i małych przedsiębiorstw
4.4. Technologie informacyjne w rachunkowości
4.5. Ocena sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstwa

Rozdział 5. Sprawozdawczość finansowa według międzynarodowych standardów

5.1. Istota sprawozdań w świetle międzynarodowych standardów
5.2. Prezentacja sprawozdań finansowych
5.3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w  świetle MSSF
5.4. Struktura i treść sprawozdania z sytuacji finansowej
5.5. Struktura i treść sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
5.6. Struktura i treść sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
5.7. Struktura i treść sprawozdania z przepływów pieniężnych
5.8. Ocena sytuacji finansowej na przykładzie spółki Wawel SA
5.8.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wawel SA
5.8.2. Analiza sprawozdań finansowych spółki Wawel SA
5.8.3. Analiza wskaźnikowa spółki Wawel SA

Rozdział 6. Raport społeczny przedsiębiorstwa

6.1. Istota raportowania społecznego
6.2. Standardy raportowania społecznego
6.2.1. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI)
6.2.2. Norma AA 1000
6.2.3. Zasady United Nations Global Compact
6.2.4. Norma SA 800
6.2.5. Norma ISO 26000
6.3. Raportowanie zintegrowane

Rozdział 7. Studia przypadków

7.1. Analiza płynności finansowej na przykładzie spółki Gino Rossi SA
I. Charakterystyka firmy
II. Analiza wskaźnikowa
7.2. Przykład 2. Ocena sytuacji finansowej hotelu położonego gdzieś... na Mazurach
I. Opis hotelu
II. Analiza wstępna
III. Analiza wskaźnikowa
7.3. Przykład 3. Historia powstawania domu polskich luksusowych marek z Krukiem, Vistulą, Wólczanką i Deni Cler
I. Charakterystyka firm Vistula i Wólczanka przed fuzją
II. Fuzja Vistuli SA ze spółką Wólczanka SA
III. Historia W. Kruka SA
IV. Fuzja W. Kruk SA i Vistula&Wólczanka SA
V. Grupa polskich marek luksusowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów i tabel

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. nadzw. UG:

Analiza finansowa, jako narzędzie finansów przedsiębiorstw, odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej. […] W książce wskazano na szerokie i różnorodne motywy stosowania narzędzi analizy finansowej, np. wykorzystanie informacji zawartych w uproszczonej sprawozdawczości albo raportów rozbudowanych o standardy międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Autorki podjęły się ponadto analizy sprawozdania zintegrowanego, połączonego z informacjami niefinansowymi, wzbogaconego o dane społecznej odpowiedzialności podmiotu.

Bożena Kołosowska
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. UMK w Katedrze Rachunkowości Zarządczej. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, strategii finansowania działalności, systemów emerytalnych. W dorobku naukowym posiada 120 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych.

Książki tego autora

Grażyna Voss
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W swych zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i etyki zawodowej w rachunkowości. W dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji z dziedziny nauk społecznych. gvoss@wp.pl. ORCID: 0000-0003-3358-4009

Książki tego autora

Agnieszka Huterska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół bankowości i instrumentów finansowych. W dorobku naukowym posiada 40 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych.

Książki tego autora

Akty prawne

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 i 2201, z 2018 r.,  poz. 395, 398,650.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068, z 2017 r. poz. 60.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2017 r., poz. 201.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U z 2018 r., poz. 86.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. 2017 r., poz. 1089.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. z 2016 r., poz. 562.
Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie.
Komisja Europejska, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,  Rady,  Europejskiego  Komitetu  Ekonomiczno-Społecznego  i  Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, s. 12, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN

Literatura

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, R. Niestrój (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Analiza finansowa w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, L. Bednarski, T. Waśniewski (red.), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1996.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa , G. Gołębiowski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Difin, Warszawa 2014.
Bednarski L., Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., inni, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
Buk H., Maćkowiak E., Wymogi, cechy i zadania sprawozdawczości finansowej, [w:] Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa , H. Buk (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami, planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Buk H., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa , WAE, Katowice 2005.
Chojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012.
Cicirko T., Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa , Oficyna, Warszawa 2010.
Ciseł W., Narkiewicz J., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa , POLIHYMNIA Sp. z o.o., Zamość 2002.
Ćwiąkała-Małys A., Aspekty prawno-finansowe sprawozdawczości finansowej, WUW, Wrocław 2000.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Duliniec A., Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń 2005.
Eljasiak E., Parteka W., Przepływy gotówkowe. Ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie, ODDK, Gdańsk 1997.
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, M. Panfil (red.), Difin, Warszawa 2008.
Fołta T., Godlewska J., Bilans 2005, Infor, Warszawa 2005.
Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Gabrusewicz W., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa , WSHiR, Poznań 2009.
Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans, wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2011.
Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa . Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2014.
Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych – inicjatywy, programy, kodeksy, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.),Warszawa 2002.
Gorczyńska M., Znaniecka K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw , SKwP, Warszawa 2006.
Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, War szawa 2004.
Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw , Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC Sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, wyd. 3 zm., CeDeWu, Warszawa 2014.
Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
Helin A., Techniki i metody badania sprawozdań finansowych , Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
Ignatowski R, Rzetelny i jasny obraz w sprawozdaniach finansowych – badanie sondażowe w  eksperymencie badawczym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 92.
Janeczek U., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw , CeDeWu, Warszawa 2010.
Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
Kamela-Sowińska A., Rachunkowość a geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, „Rachunkowość” 2017, nr 6.
Kielczyk Z., Matyszczuk S., Zapobieganie nadużyciom w przedsiębiorstwach. Etyka w procesie kształtowania i gospodarowania, Zeszytu Naukowe 2007, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2007.
Kiziukiewicz T., Sprawozdawczość finansowa , [w:] Sprawozdawczość finansowa w  rachunkowości finansowej przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF, cz. 1, K. Sawicki (red.), Ekspert, Wrocław 2008.
Kiziukiewicz T, Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
Kołosowska B., Huterska A., Wpływ działań społecznie odpowiedzialnych na redukcję kosztów operacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych należących do Respect Index, [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, J. Adamek, T. Orzeszko (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 297.
Kołosowska B., Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91 (2011), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011.
Kołosowska B., Chojnacka E., Tokarski A., Tokarski M., Strategie finansowania działalności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Kondratowicz-Garbarska I., Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2013.
Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2013.
Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa , Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
Lament M., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy , Difin, Warszawa 2000.
Lipowski A., Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa 1988.
Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, PWE, Warszawa 2013.
Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw , C.H. Beck, Warszawa 2008.
Michalski G., Płynność finansowa w  małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2016.
Nazarko Ł., Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Global Compact ONZ. Porównanie i próba oceny, [w:] Społeczna Odpowiedzialność w biznesie, M. Bojar (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych , PWE, Warszawa 2014.
Nowicka S., Stankiewicz J., Analiza i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek , TNOiK, Toruń 2009.
Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa , Difin, Warszawa 2015.
Oleśniewicz J., JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej, „Rachunkowość” 2016, nr 8.
Ostrowska D., Niedźwiedzka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw , Difin, Warszawa 2015.
Patterson R., Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i po angielsku, Zielona Sowa, Kraków 2010.
Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, K. Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2015.
Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa , PWN, Warszawa 2007.
Postek Ł., Puchalska K., Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźników płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2012, nr 43 (5).
Prewysz-Kwinto P, Voss G., Wykorzystanie MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badania ankietowego, Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
Prewysz-Kwinto P., Voss G., Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie, Studia Ekonomiczne t. 268,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą , J. Targalski, A. Francik (red.),Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, T. Martyniuk (red.), PWE, Warszawa 2013.
Remlein M., W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości. Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1, Rachunkowość finansowa , W. Gabrusewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Białystok 2016.
Ryś M., Strategie płynności finansowej a  prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11–12.
Sałdyka P., Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania, Unimex, Wrocław 2010.
Sawicki K., Rachunkowość finansowa , PWE, Warszawa 2004.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Sprawozdania finansowe, A. Karmańska (red.), Finans-Servis, Warszawa 2003.
Sprawozdania finansowe według MSSF , E. Walińska (red.), Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa , H. Buk (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Strojek-Filus M., Sprawozdawczość finansowa , [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, J. Pfaff, Z. Messner (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Ślęzak-Gładzik I., Społeczna odpowiedzialność w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility, „Modern Management Review”, vol. XVIII, 20 (4/2013).
Śnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Śnieżek E., Wiatr M., Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych, Oficyna a  Wolters Kluwer business, wyd. 2, Warszawa 2015.
Świderska G.K., Więcław W., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2008.
Świderska G.K., Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Świetlik W., Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
Urbanowska E., Praktyka zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa 2008.
Wajszczuk K., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2013.
Walińska E., Kopczyńska L., Sprawozdawczość finansowa  jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Analiza finansowa w  zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Walczak M. (red.), Difin, Warszawa 2007.
Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w  przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego , t. 1, Sprawozdanie finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego , Oficyna a  Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego , Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wędzki D., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Winiarska K., Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, [w:] Rachunkowość według prawa bilansowego, K. Czubakowska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Winiarska K., Zasady powadzenia ksiąg rachunkowych, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G.K. Świderska (red.), Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
Voss G., Nieruchomości inwestycyjne w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, H. Żukowska, B. Sawicka (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Voss G., Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
Voss G., Prewysz-Kwinto P., Zintegrowane systemy ewidencyjne, [w:] Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w  Polsce, Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Voss G., Prewysz-Kwinto P., Kapitały własne – zakres ujawnień i sposób prezentacji w latach 1918-2017, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Źródła internetowe

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/Documents/Slajdy.pdf (2017.08.06).
Klimczuk-Kochańska M., Otoczenie organizacji, www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id17600-PZ%202%20studenci.pptx (2017.08.06).
Postek Ł., Puchalska K., Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźników płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2012, nr 43 (5), bankikredyt.nbp.pl/content/2012/05/bik_05_2012_03_art.pdf (2017.08.27).
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-2015-roku,10,9.html.bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000119183.
Jaką postać powinno mieć sprawozdanie finansowe jednostki małej, „Rachunkowość” 2017, nr 11, http://www.rachunkowość.com.pl/ (2017.12.10).
https://static1.money.pl/d/akty_prawne/spolki/101/488037_4.pdf (21.12.2017).
http://www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/WAWEL/podstawowe-dane (2016-08-16).
https://www.wawel.com.pl/pl/wawel-sa/historia-firmy.html (2016-08-16).
http://poznajspolke.blogspot.com/2014/03/wawel-lider-rynku-sodyczy-w-polsce.html (2016-08-16).
http://www.hurtidetal.pl/article/art_id,9673-/robert-okonski-wawel-%E2%80%9Eudaje-nam-sie-utrzymac-pozytywny-bilans-finansowy%E2%80%9D/(2016-08-16).
https://inwestor.gino-rossi.com/o-spolce/ (2016.12.15).
https://www.wyborcza.biz.pl (2017.12.16).
http://inwestor.gino-rossi.com/archiwum-raporty/2016/page/4/ (2016.12.12).
Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe. Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015, https://rachunkowosc.com.pl/files/Rachunkowosc-sektorowe-wskazniki-finan -
sowe-2015.2014, 2013.pdf (2017.12.23).
https://www.reportlinker.com/report/search/coverage/World:Europe/keywords/Hospitality/mode/public/page/2/pgnum/5/typologies/I (2017.11.26).
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_bilansowe_wyniki_finansowe_podm_gosp_2008_wyn_wstepny.pdf.
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_bilansowe_wyniki_finansowe_podm_gosp_2009_wyn_wstepny.pdf (2017.12.19).
https://www.biznesradar.pl/gielda/sektor:had (2012.12.27).
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-pierwszej-sesji-GPW-wystartowalo-5-spolek-Co-sie-z-nimi-stalo-7359978.html (2017.12.27).
http://www.bankier.pl/wiadomosc/VISTULAPorozumienie-Zarzadow-Vistula-S-A-i-Wolczanka-S-A-w-sprawie-polaczenia-1416322.html (2011.04.15).
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sad-zarejestrowal-polaczenie-Vistuli-i-Wolczanki-1476711.html (2011.05.15).
http://www.vistulagroup.pl/informacje-o-firmie/historia (2017.11.04). Wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53621,6782887,sad-oglosil-upadlosc-galerii-centrum.html (2017.12.27).
Galeria Centrum jednak zostanie zlikwidowana, „Gazeta Wyborcza”, 21 września 2009, http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,7060548,Galeria_Centrum_jednak_zostanie_zlikwidowana.html (2017.12.27).
Krzysztofek A., Fuzja, wrogie przejęcie – sposób na rozwój przedsiębiorstwa? Na przykładzie: VISTULA S.A., WÓLCZANKA S.A., GALERIA CENTRUM SP. Z O.O., W. KRUK S.A., Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2013, R. 17, nr 1, Wydział Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/334_16krzysztofek.pdf (2017.12.27).
http://wkruk.pl/-cabout-pol-36.html (2011.05.12).
Sałwacka S., W.  Kruk:  Już  mam  tego  dość, http://wyborcza.pl/1,75248,5255526.html#ixzz2u50BenTn (2008.05.28).
Vistula kontra Monnari, czyli walka o przetrwanie, 2010.01.31, https://www.stockwatch.pl/artykuly/post/2010/01/31/Vistula-kontra-Monnari-czyli-walka-o-przetrwanie.aspx (2017.12.27).
Paćkowski D., Rozłam w Vistuli: Wojciech Kruk chce odkupić swoją spółkę jubilerską, http://wiadomosci.stockwatch.pl/rozlam-w-vistuli-wojciech-kruk-chce-odkupic-swoja-spolke-jubilerska,akcje,21283.
Vistula  kontra  Monnari,  czyli  walka  o  przetrwanie,  http://www.stockwatch.pl/artykuly/post/2010/01/31/Vistula-kontra-Monnari-czyli-walka-o-przetrwanie.aspx (2010.01.31).
Zbiejcik M., Vistula drożej przed walnym, instytucje chcą poprzeć emisję, http://wiadomosci.stockwatch.pl/vistula-drozeje-przed-walnym-instytucje-chca-poprzec-emisje,akcje,19717 (2012.04.03).
http://www.sii.org.pl/6234/edukacja-i-analizy/raporty-analityczne/przeswietlamy-jednego-z-liderow-segmentu-odziezowo-jubilerskiego-raport-o-spolce-vistula.html.
Prusek T., Vistula uniknęła bankructwa, tttp://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6874416,Vistula_uniknela_bankructwa.html (2009.07.29).277 Bibliografia
Prezes Kruka rozwiązuje umowę o pracę, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5294258.html (2008.06.09).
Zielińska U., Vistula i Bytom potwierdzają: zaczęły się rozmowy o połączeniu, http://www.rp.pl/
Handel/305079943-Vistula-i-Bytom-potwierdzaja-zaczely-sie-rozmowy-o-polaczeniu.html (2017.11.05).
http://manager.nf.pl/historia-pierwszego-w-polsce-wrogiego-przejecia,3,12788,7 (2016.10.12).
Solska  J.,  Złote  interesy  rodziny  Kruków,  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/263609,1,zlote-interesy-rodziny-krukow.read (2016.10.12).
Zielińska U., Wyniki Vistula Group w 2016 roku: rekordy zgodne z oczekiwaniami, http://www.rp.pl/Biznes/170319525-Wyniki-Vistula-Group-w-2016-roku-rekordy-zgodne-z-oczekiwaniami.html (8.05.2017).
Zielińska U., Bytom obiecuje wzrosty po nie najlepszym roku, http://www.rp.pl/Handel/303149876-Bytom-obiecuje-wzrosty-po-nienajlepszym-roku.html (8.05.2017).
Vistula Group i Bytom planują połączenie z Vistulą jako spółką przejmującą, http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/vistula-group-i-bytom-planuja-polaczenie-z-vistula-jako-spolka-przejmujaca/txqm6z (2017.11.05).
Kruk – wrogie przejęcie cz. 1, 7 maja 2012 r., Kruk – wrogie przejęcie cz. 2, 15 maja 2012 r., Kruk – wrogie przejęcie cz. 3, 22 maja 2012 r. http://rafalbauer.pl/ (2017.12.28).
Mazurkiewicz P., Polska błyszczy na mapie jubilerów, publikacja: 27.06.2017, http://www.rp.pl/
Handel/306279880-Polska-blyszczy-na-mapie-jubilerow.html (2017.12.27).
Mazurkiewicz P., Polscy jubilerzy z roku na rok błyszczą coraz słabiej, publikacja: 14.03.2017, http://
www.rp.pl/Handel/303149855-Polscy-jubilerzy-z-roku-na-rok-blyszcza-coraz-slabiej.html (2017.12.27).
Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe, KPMG, Warszawa 2015, https://
assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/pl-rynek-dobr-luksusowych-2015-r.pdf (2017.12.27).
Sudak I., Wielka fuzja odzieżowa: Bytom pod skrzydłami Vistuli. Polskie firmy szyją dla światowych marek, projektanci nie mają pojęcia o technologii, 6 czerwca 2017, wyborcza.pl/7,155287,21917854,wielka-fuzja-odziezowa-bytom-pod-skrzydlami-vistuli.html (2017.12.28).
Karnaszewski P., Kowalik F., http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Strategie/w-oparach-luksusu,28078,2 (2017.11.05). P. Ciszak, Vistula i Bytom łączą siły. Podpisały właśnie plan, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/vistula-bytom-garnitury,138,0,2366090.html (2017.12.28).
https://www.biznesradar.pl/gielda/sektor:had (2012.12.27).
Ciszak P., Vistula i Bytom łączą siły. Podpisały właśnie plan, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/vistula-bytom-garnitury,138,0,2366090.html (2017.12.28).
Anam L., Zaangażowanie interesariuszy fundamentalną praktyką CSR, [w:] Standardy AA 1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, http://www.csrinfo.org/wpcontent/uploads/2016/03/Standardy_AA1000_Przewodnik_CSRinfo_2011.pdf.
Sharp F., Standardy serii AA1000, [w:] Standardy AA 1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, http://www.csrinfo.org/wpcontent/uplo-
ads/2016/03/Standardy_AA1000_Przewodnik_CSRinfo_2011.pdf.278 Bibliografia
Sroka R., Raportowanie społeczne na świecie, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola Raportowania społecznego, N. Ćwik (red.) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013, http://odpowiedzialny-biznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-raportowania-spolecznego-nowa-
publikacja-fob/.
Stanek-Kowalczyk A., Raportowanie zintegrowane – nowy trend, stare wyzwania, Forum Odpowiedzialnego biznesu, 08.06.2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/raportowanie-zintegrowane-nowy-trend-stare-wyzwania/.
Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013, s.8, http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Encyklopedia CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/raportowanie-spoleczne/.
Forum Odpowiedzialnego biznesu, Encyklopedia CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Encyklopedia SCR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/global-compact/.
Forum  Odpowiedzialnego  biznesu,  http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gri-inaczej-wytyczne-do-raportowania-kwestii-zrownowazonego-rozwoju-ang-global-reporting-initiative/.
Global Compact Network Poland, Geneza powstania UN Global Compact, http://ungc.org.pl/o-nas/geneza-un-global-compact/.
Global Reporting Initiative, G4 Wytyczne dotyczące raportowania, Zasady raportowania i wskaźniki, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G4-Part-One.pdf.
Kapitał społeczny dla gospodarki, O CSR ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
Polski Komitet Normalizacyjny, ISO 26000, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000.
Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w  przedsiębiorstwach http://www.old.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/slowniczek-pojec/action,get,id,14,t,Raport-Spoleczny-Raport-zrownowazonego-rozwoju-Raport-CSR.html.
Przedmowa do PN-ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
Social Accountability International, SA8000® Standard, http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689.
PN-ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane