• Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydanie 3

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydanie 3

 • Autor: Grzegorz Gołębiowski Adrian Grycuk Agnieszka Tłaczała Piotr Wiśniewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-007-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 334/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym wydaniu książki uwzględniono przede wszystkim zmiany w zakresie wymogów formalnoprawnych dotyczących publikacji sprawozdań finansowych przez emitentów papierów wartościowych, jak również nowe standardy dotyczące badania sprawozdań finansowych. Wskazano na zmiany, jakie zaszły w sprawozdawczości finansowej według MSSF. Autorzy uwzględnili zmiany prawne w składaniu sprawozdań finansowych od 2018 roku. Zwrócono uwagę na zmniejszenie znaczenia "papierowego" zasobu KRS i przejmowaniu tej funkcji przez dostęp online dzięki portalowi eKRS.

Spis treści:

Wstęp    
Grzegorz Gołębiowski

Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy    
Grzegorz Gołębiowski

1.1. Analiza – ujęcie ogólne
1.2. Model biznesowy
1.3. Etapy życia przedsiębiorstwa – wykorzystanie w analizie

Rozdział 2. Pozyskiwanie danych i informacji finansowych    
Adrian Grycuk

2.1. Dane i informacje niezbędne w analizie finansowej
2.2. Dostęp do sprawozdań finansowych w portalu eKRS
2.3. Dostęp do sprawozdań finansowych składanych do 2018 r. do Krajowego Rejestru Sądowego
2.4. Dostęp do sprawozdań finansowych opublikowanych w „Monitorze Polskim B”, „Monitorze Spółdzielczym B” i „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”
2.5. Pozyskiwanie informacji i danych o przedsiębiorstwach ze źródeł elektronicznych na przykładzie serwisu EMIS
2.6. Zakup raportów handlowych w wywiadowniach gospodarczych

Rozdział 3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw    
Agnieszka Tłaczała

3.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.1.1. Obowiązek lub możliwość sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
3.1.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości
3.2. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
3.2.1. Zakres informacji finansowej przekazywanej przez emitentów papierów wartościowych
3.2.2. Terminy przekazywania raportów finansowych przez emitentów papierów wartościowych
3.3. Badanie sprawozdań finansowych
3.4. Zatwierdzanie i publikacja sprawozdań finansowych
3.4.1. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych
3.4.2. Publikacja sprawozdania finansowego

Rozdział 4. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Agnieszka Tłaczała

4.1.  Elementy sprawozdania finansowego
4.1.1. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
4.1.2. Sprawozdanie finansowe według MSS
4.2. Bilans
4.2.1. Bilans według ustawy o rachunkowości
4.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej według MSR 1 (dawniej: bilans)
4.3. Rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości
4.3.1. Rachunek zysków i strat – działalność podstawowa
4.3.2. Rachunek zysków i strat – pozostała działalność operacyjna
4.3.3. Rachunek zysków i strat – działalność finansowa
4.3.4. Rachunek zysków i strat – podatek dochodowy
4.3.5. Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
4.3.6. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres według MSR 1
4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4.4.1. Układ zestawienia zmian w kapitale własnym według ustawy o rachunkowości
4.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym według MSR 1
4.5. Rachunek przepływów pieniężnych
4.5.1. Segmenty rachunku przepływów pieniężnych
4.5.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4.5.3. Układ rachunku przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości
4.5.4. Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych według MSSF
4.6. Informacja dodatkowa
4.7. Sprawozdanie z działalności jednostki

Rozdział 5. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)    
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

5.1. Porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1.1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2002 roku
5.1.1.2. Zmiany przepisów obowiązujące od 2004 roku
5.1.1.3. Zmiany przepisów obowiązujące od 2005 roku
5.1.1.4. Zmiany przepisów obowiązujące od 2009 roku
5.1.1.5. Zmiany przepisów w 2013 i 2015 roku
5.1.1.6. Zmiany w MSSF od 2018 i 2019 roku
5.2. Badanie ogólnych prawidłowości

Rozdział 6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych    
Grzegorz Gołębiowski

6.1. Wprowadzenie
6.1.1. Analiza pionowa
6.1.2. Analiza pozioma
6.1.2.1. Inflacja a analiza pozioma rachunku zysków i strat
6.1.3. Analiza kapitału pracującego
6.1.4. Procedura badania wyniku finansowego
6.2. Modele następstwa szeregowego
6.3. Metody deterministyczne analizy przyczynowej
6.3.1. Omówienie wybranych metod deterministycznych
6.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział 7. Analiza rozszerzona    
Grzegorz Gołębiowski

7.1. Klasyczna analiza wskaźnikowa
7.1.1. Wskaźniki płynności
7.1.2. Wskaźniki sprawności działania
7.1.3. Wskaźniki płynności a cykl konwersji gotówki
7.1.4. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
7.1.5. Wskaźniki rentowności
7.2. Wskaźniki cash flow
7.3. Wskaźniki rynku kapitałowego
7.4. Modele wielowskaźnikowe
7.4.1. Model Du Ponta
7.4.2. Modele dyskryminacyjne (systemy wczesnego ostrzegania)
7.4.2.1. Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych
7.5. Analiza dźwigni
7.6. Analiza bankowa
7.6.1. Metoda punktowa
7.6.2. Model scoringowy
7.6.2.1. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe
7.6.3. Model ratingowy

Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości    
Grzegorz Gołębiowski

Rozdział 9. Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej    
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

9.1. Kontrowersyjne pojęcie kreatywnej rachunkowości
9.2. Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
9.3. Przykłady zastosowania agresywnej/kreatywnej rachunkowości

Rozdział 10. Pojęcie spółki publicznej oraz specyfika i metody jej analizy
Piotr Wiśniewski

10.1. Pojęcie spółki publicznej
10.1.1. Źródła informacji dotyczących spółek publicznych
10.1.2. Specyfika raportowania finansowego ze strony spółek publicznych
10.2. Podstawowe wskaźniki wyceny spółek publicznych    
10.2.1. Wskaźniki wyceny spółek giełdowych – nazewnictwo, metodyka i interpretacja
10.3. Strategie inwestowania w spółki publiczne
10.4. Behawioralne uwarunkowania inwestycji giełdowych

Załączniki    
Bibliografia

Grzegorz Gołębiowski
dr hab., prof. WSFiZ, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH), profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i audytu wewnętrznego.

Książki tego autora

Adrian Grycuk
absolwent SGH, doktorant na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego, analityk w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W latach 2005-2009 pracował w firmie Rexam Home & Personal Care w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wspierającego rozwój polskich przedsięwzięć opartych na wolnych licencjach (m.in. Wikipedii).

Książki tego autora

Agnieszka Tłaczała
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH. Autorka lub współautorka książek i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Ekspertka i wykładowca zajmująca się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym. Ze szczególną pasją analizuje zmiany w zakresie MSSF oraz problemy rachunkowości podatkowej. ORCID: 0000-0003-0260-0125.

Książki tego autora

Piotr Wiśniewski
dr, absolwent SGH oraz University of Minnesota, wizytujący profesor uczelni zagranicznych, adiunkt w Zakładzie Systemu Finansowego Instytutu Finansów SGH. Pracował m.in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie, a także Erste Securities Polska, Wood & Company, TFI PZU SA i PKO Banku Polskim.

Książki tego autora

redakcja naukowa

1. Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy. A complete guide to
predicting  & avoiding distress and profiting from bankruptcy, John & Sons,
New York 1993.
2. Altman  E.I.,  Hotchkiss  E.,  Trudności  finansowe  a  upadłość  firm,  CeDeWu,
Warszawa 2007.
3. Appenzeller  D.,  Szarzec  K.,  Prognozowanie  zagrożenia  upadłością  polskich
spółek publicznych, „Rynek Terminowy” nr 1/2004.
4. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
5. Biczysko W., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, PWN,
Warszawa 2011.
6. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
7. Brealey  Richard  A.,  Myers  Stewart  C.,  Podstawy  finansów  przedsiębiorstw,
PWN, Warszawa 1999.
8. Conan Doyle A., Studium w szkarłacie, Iskry, Warszawa 1976.
9. Ćwikał-Małys A., Nowak W., Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
10.  Cwynar W., Koszt kapitału własnego – szacowanie i analiza, „Analiza i Kon-
trola Finansowa w Praktyce”, Wiedza i Praktyka, Warszawa, aktualizacja sty-
czeń 2005.
11.  Dahmen A., Jacobi P., Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
2009.
12.  Damodaran  A., Country Default Spreads and Risk Premiums, January 2009;
http://pages.stern.nyu.edu.  
13.  Damodaran A., Risk Premiums for other markets, http://people.stern.nyu.edu/
adamodar/. 330      Bibliografia
14.  Dec P., Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa przedsię-
biorstw, Referaty z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, www.pte.pl.
15.  Dec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i ba-
dania  nad  ich  skutecznością  w  Polsce,  [w:]  Bankructwa  przedsiębiorstw.  
Wybrane aspekty instytucjonalne, E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2008.
16.  Dudycz T., Analiza finansowa, Wydawnictwa AE Wrocław, Wrocław 2000.
17.  Dudycz T., Weryfikacja normatywnych wielkości wskaźników płynności, [w:]
Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, T. Jajuga, T. Słoński
(red.), Prace Naukowe nr 837, AE we Wrocławiu, 1999.
18.  Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2006.
19.  Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
20.  Ellis  J.,  Williams  D.,  Strategie  przedsiębiorstwa  a  analiza  finansowa,  FRR,
Warszawa 1997.
21.  Everling O., Brach M., Więcej miejsca dla ratingu, „Gazeta Bankowa” nr 26,
2004.
22.  Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991.
23.  Figura P., Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw gieł-
dowych, CeDeWu, Warszawa 2012.
24.  Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź 2003.
25.  Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, 2002.
26.  Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji
finansowej  przedsiębiorstw,  [w:]  Restrukturyzacja  w  procesie  przekształceń  
i  rozwoju  przedsiębiorstw,  R.  Borowiecki  (red.),  AE  Kraków,  Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1996.
27.  Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, FRR  
w Polsce, Warszawa 1998.
28.  Gasza  R.,  Związek  między  wynikami  analizy  typu  Altmana  a  kształtowaniem
się  kursów  akcji  wybranych  spółek  giełdowych  w  Polsce,  „Bank  i  Kredyt”  
nr 3/1997.
29.  Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen H.P., Zarządzanie finan-
sami w korporacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2001.
30.  Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin,
Warszawa 2007.
31.  Gołębiowski G.,  Żywno  K.,  Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyj-
nych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Współczesna Ekonomia”
nr 7, 2008.
32.  Grzegorczyk W., Manewry księgowe. Dobre pomysły na wyższy zysk, „Rzecz-
pospolita” z 29.08.2002.
33.  Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, War-
szawa 2007.
34.  Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck,
Warszawa 2006. Bibliografia      331
 
35.  Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania,
Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu nr 153, Poznań 1998.  
36.  Hamrol M. (red.). Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, AE
Poznań, Poznań 2004.
37.  Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model ana-
lizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” nr 6/2004.
38.  Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
39.  Helfert Erich A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
40.  Jagiełło R., Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny
zdolności kredytowej przedsiębiorstw, „Materiały i Studia NBP” nr 286/2013.
41.  Jajuga K., Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, GPW,
Warszawa 2002.
42.  Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa Enronu, „Rachunkowość” nr 4,
2003.
43.  Kardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie,
organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnic-
two Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2016.
44.  Kardyś M., Między dźwignią a maczugą, „Gazeta Prawna” z 12 lipca 2004.
45.  Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inte-
ligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
46.  Kostrzewski L., Miączyński P., Łowcy milionów, Agora, Warszawa 2012.
47.  Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
48.  Kowalczyk J., Jak badać zmiany poziomu wskaźników finansowych w czasie,
„Analiza  i  kontrola  finansowa  w  praktyce”,  Wiedza  i  Praktyka,  aktualizacja
wrzesień/październik z 2005.
49.  Kowalczyk  J.,  Jak  prawidłowo  przeprowadzić  analizę  wskaźnikową  firmy?
„Analiza i kontrola finansowa w praktyce”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2004.  
50.  Kowalczyk J., Zasady klasyfikacji i analizy przepływów finansowych, „Analiza
i Kontrola Finansowa w Praktyce”, Wiedza i Praktyka, Warszawa, aktualizacja
styczeń 2007.
51.  Kutera M., Hołda A., Surydykowska S.T., Oszustwa księgowe, Difin, Warsza-
wa 2006.
52.  Leszczyński  Z.,  Skowronek-Mielczarek  A.,  Analiza  ekonomiczno-finansowa
spółki, PWE, Warszawa 2004.
53.  Mączyńska E., Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako
kreatywne, „Rzeczpospolita” z 9.08.2002.
54.  Mączyńska  E.,  Systemy  wczesnego  ostrzegania,  „Nowe  Życie  Gospodarcze”  
nr 12 z 20.06.2004.
55.  Maślanka  T.,  Przepływy  pieniężne  w  zarządzaniu  finansami  przedsiębiorstw,
C.H. Beck, Warszawa 2008.
56.  Matuszyk A., Credit Scoring, CeDeWu, Warszawa 2008.
57.  Melich M., Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, [w:] Wycena i zarządza-
nie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Poltext, Warszawa 2004. 332      Bibliografia
58.  Mendel  T.,  Przeniczka  J.,  Badanie  i  ocena  wiarygodności  partnera  gospo-
darczego, AE w Poznaniu, Poznań 2002.
59.  Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów wła-
ścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
60.  Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem,
Difin, Warszawa 2004.
61.  Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Bodie, Poznań
2002.
62.  Olchowicz I., Tłaczała A., Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezer-
wy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i podatkach, SKwP, Warszawa
2009.
63.  Olchowicz  I.,  Tłaczała  A.,  Sprawozdawczość  finansowa  według  krajowych  
i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.
64.  Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę? ODDK, Gdańsk 2002.
65.  Ostaszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
66.  Otto  P.,  Zyski  w  tyle  za  przychodami,  „Dziennik  Gazeta  Prawna”  nr  55  
z 19 marca 2013.
67.  Parker R., Financial Reporting in the United Kingdom and Australia, Prentice
Hall, Londyn 1995.
68.  Parkinson K., Kallberg J., Corporate Liquidity. A Guide to Managing Working
Capital, Irwin, Homewood 1993.  
69.  Patterson R., Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku,
Zielona Sowa, Warszawa 2010.
70.  Peplak T., EVA ostrzega przed przewartościowaniem, „Finansista” nr 3/2004.
71.  Pieńkowska  M.,  Weryfikacja  skuteczności  funkcji  dyskryminacyjnych  opra-
cowanych  dla  rynku  polskiego,  [w:]  Zagrożenie  upadłością,  K.  Kuciński,  
E.  Mączyńska  (red.),  SGH  Instytut  Funkcjonowania  Gospodarki  Narodowej,
Warszawa 2005.
72.  Pomykalska  B.,  Pomykalski  P.,  Analiza  finansowa  przedsiębiorstwa,  PWN,
Warszawa 2007.
73.  Prusak  B.,  Ekonomiczne  i  prawne  aspekty  upadłości  przedsiębiorstw,  Difin,
Warszawa 2007.
74.  Prusak  B.,  Jak  rozpoznać  potencjalnego  bankruta?  http://www.zie.pg.gda.pl
/~pb/jrpb.pdf 2002.
75.  Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przed-
siębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
76.  Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, War-
szawa 2001.
77.  Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
78.  Ross  S.A.,  Westerfield  R.W.,  Jordan  B.D.,  Finanse  przedsiębiorstw,  Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
79.  Rutkowski A., Analiza rachunku przepływów pieniężnych – część II, „Control-
ling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” nr 1/2000.
80.  Rybicki P., Kreatywna rachunkowość w praktyce, „Rynek Kapitałowy” nr 9, 2008. Bibliografia      333
 
81.  Rybicki  P.,  Sprawozdanie  finansowe  źródłem  informacji  o  firmie,  Poltext,
Warszawa 2003.
82.  Ryżewska  St.,  Bankowa  analiza  przedsiębiorstwa  na  potrzeby  oceny  ryzyka
kredytowego, Twigger, Warszawa 2002.
83.  Schneider K., Kreatywne i agresywne aspekty rachunkowości, ZTR, tom 44(100),
Warszawa 2008.
84.  Siedlecki R., Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa,
C.H. Beck, Warszawa 2007.
85.  Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., Przewodnik po finansach, PWN, War-
szawa 1995.
86.  Siemińska  E.,  Finansowa  kondycja  firmy.  Metody  pomiaru  i  oceny,  Poltext,
Warszawa 2003.
87.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa  według standardów świa-
towych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
88.  Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębior-
stwie, PWN, Warszawa 1997.
89.  Skoczylas W., Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartości dodanej  
w  erze  informacji,  [w:]  Zarządzanie  wartością  przedsiębiorstwa  a  struktura
akcjonariatu, pr. zbior., CeDeWu, Warszawa 2001.
90.  Śnieżek E., Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1997.
91.  Śnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2011.
92.  Sobczak  A.,  Modele  i  metamodele  w  architekturze  korporacyjnej,
http://architekturakorporacyjna.pl/wp-content/plugins/download-monitor/
download.php?id=16.
93.  Stefański A., Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych a ryzyko kredytowe.
Analiza  finansowa  w  praktyce  bankowej,  Prace  Naukowe  AE  we  Wrocławiu  
nr 1042, W. Pluta (red.), tom II, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.
94.  Świderska G.K. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warsza-
wa 2003.
95.  Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Pol-
text, Warszawa 2004.
96.  Szczepankowski P., Analiza rachunku przepływów pieniężnych – case study,
„Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce”, Wiedza i Praktyka, Warszawa, aktu-
alizacja kwiecień 2008.
97.  Szczepankowski  P.,  Determinanty  wartości  rynkowej  spółek  kapitałowych
wczesnej fazy rozwoju, Vizja Press & IT, Warszawa 2013.
98.  Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN,
Warszawa 2007.
99.  Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, War-
szawa 2003.
100.  Tajniki finansów, pr. zbior., Liber, Warszawa 2000.
101.  Tracy John A., Sprawozdania finansowe firm, PWN, Warszawa 1995. 334      Bibliografia
102.  Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.
103.  Urbańczyk  E.  (red.),  Analiza  finansowa  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwem,
Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
104.  Walczak M. (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie,
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
105.  Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu har-
monizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2008.
106.  Waśniewski T., Skoczylas W., Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i ana-
liza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
107.  Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer,
Kraków 2006.
108.  Wędzki D., Analiza wstępna sprawozdań finansowych – nie taka prosta, „Rachun-
kowość” nr 4/2003.
109.  Wędzki  D.,  Problem  wykorzystania  analizy  wskaźnikowej  do  przewidywania
upadłości  polskich  przedsiębiorstw  –  studium  przypadków,  „Bank  i  Kredyt”  
nr 5, 2000.
110.  Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2003.
111.  Wiatr M., Kurek M., Bednarek G., Sprawozdawczość finansowa a kreatywna
rachunkowość – propozycja bilansu według W. Osbahra, [w:] Polska praktyka
rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawo-
zdawczości finansowej, E. Walińska (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2008.
112.  Wiatr M.S., Systemowe aspekty badania zdolności kredytowej, „Bank i Kredyt”
nr 3, 1994.
113.  Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na
podstawie  analizy  wskaźników  finansowych  –  teoria  i  badania  empiryczne,  
Zeszyt Naukowy WSE-I nr 8/2000.
114.  Wiśniewski P., Rating suwerena – istota i znaczenie, „Studia BAS” nr 4(28), 2011.
115.  Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.
116.  Wójcik J.W., Oszustwa finansowe, Wydawnictwo JWW, Warszawa 2008.
117.  Wróbel  A.,  Rating  jako  instrument  oceny  zdolności  kredytowej  podmiotów
gospodarczych, „Oeconomica” nr 45, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szcze-
cin 2006.
118.  Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz – zarządzanie finansami, mierzenie wyni-
ków i wycena przedsiębiorstw, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2003.
119.  Zelek  A.,  Identyfikacja  kryzysu  finansowego  w  przedsiębiorstwie  –  przegląd
metodologiczny, „Organizacja i Kierowanie” nr 4, 2001.
120.  Żwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej, Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2001.
121.  Żwirbla  A.,  Rozwój  metod  ilościowych  analizy  ekonomicznej,  Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2007.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Finanse u progu trzeciej dekady XXI...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane