• Administracja rządowa w Polsce

Administracja rządowa w Polsce

 • Autor: redakcja naukowa Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-595-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej zamierzających się starać o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

Partner wydania:  
 

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa
 
1.1. Administracja publiczna
1.2. Administracja rządowa i administracja samorządowa
1.3. Decentralizacja władzy publicznej
1.4. Administracja rządowa a zasada decentralizacji
1.4.1. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające z Konstytucji RP
1.4.2. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające jedynie z ustaw
 
Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów
 
2.1. Kompetencje prezesa Rady Ministrów
2.2. Kierowanie pracami Rady Ministrów
 
Rozdział 3. Rada Ministrów
 
3.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
3.2. Skład Rady Ministrów
3.3. Zadania Rady Ministrów
3.4. Powoływanie i dymisja Rady Ministrów
3.4.1. Procedura podstawowa tworzenia Rady Ministrów (art. 154 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji)
3.4.2. Pierwsza procedura rezerwowa (art. 154 ust. 3 Konstytucji)
3.4.3. Druga procedura rezerwowa (art. 155 ust. 1 Konstytucji)
3.4.4. Powoływanie rządu w drodze konstruktywnego wotum nieufności
3.5. Rada Ministrów – tryb funkcjonowania
3.6. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
3.6.1. Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów
3.7. Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów
 
Rozdział 4. Minister, ministerstwo
 
4.1. Formalna struktura Rady Ministrów
4.2. Ministrowie i ich aparat pomocniczy
4.3. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów
 
Rozdział 5. Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne
 
5.1. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów
5.2. Prezes Głównego Urzędu Statycznego
5.3. Polski Komitet Normalizacyjny
5.4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5.5. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
5.6. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
5.7. Rada do spraw Uchodźców
5.8. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
5.9. Rzecznik Praw Pacjenta
5.10. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szef Agencji Wywiadu
5.11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 
Rozdział 6. Wojewoda, urząd wojewódzki
 
6.1. Pozycja ustrojowa wojewody
6.2. Zadania wojewody
6.2.1. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie
6.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej
6.2.3. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym
6.2.4. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa
6.2.5. Oddziaływanie wojewody na administrację niezespoloną
6.3. Stanowienie przez wojewodę aktów prawa miejscowego
6.4. Kontrola prowadzona przez wojewodę
6.5. Wojewoda jako organ administracji władczo kształtujący prawny status podmiotów administrowanych
6.6. Działanie wojewody w innych formach
6.7. Urząd wojewódzki
 
Rozdział 7. Administracja zespolona w województwie i powiecie
 
7.1. Zespolona administracja rządowa w województwie i powiecie – zagadnienia wstępne
7.2. Administracja zespolona w województwie
7.2.1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
7.2.2. Komendant wojewódzki Policji
7.2.3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej jako kierownik wojewódzkiej inspekcji handlowej
7.2.4. Wojewódzki konserwator zabytków jako kierownik wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków
7.2.5. Kurator oświaty
7.2.6. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako kierownik wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
7.2.7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownik inspekcji geodezyjnej i kartograficznej
7.2.8. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska
7.2.9. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jako kierownik wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej
7.2.10. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego
7.2.11. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa
7.2.12. Wojewódzki lekarz weterynarii jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej
7.2.13. Wojewódzki inspektor transportu drogowego jako kierownik wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego
7.2.14. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
7.3. Administracja zespolona w powiecie
7.3.1. Komendant powiatowy Policji
7.3.2. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
7.3.3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
7.3.4. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
 
Rozdział 8. Administracja niezespolona
 
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Organy administracji niezespolonej
8.2.1. Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień
8.2.2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych
8.2.3. Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
8.2.4. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
8.2.5. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar
8.2.6. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych
8.2.7. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
8.2.8. Dyrektorzy urzędów morskich
8.2.9. Dyrektorzy urzędów statystycznych
8.2.10. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
8.2.11. Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii
8.2.12. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej
8.2.13. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
8.2.14. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni
8.2.15. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 
Rozdział 9. Administracja terenowa pozadziałowa
 
Bibliografia

redakcja naukowa

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane