• Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

 • Autor: Jarosław Kostrubiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-866-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 331/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, czy ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Świadczy to o aktualności problematyki będącej osnową niniejszej monografii. W szczególności należy zwrócić uwagę na zasadę zespolenia i dekoncentracji administracji publicznej, czy myśl prawniczą dotyczącą podziału administracyjnego państwa w okresie międzywojennym. Stanowią one świadectwo aktualności doktryny ustrojowego prawa administracyjnego Polski międzywojennej w obowiązującym systemie zespolonej administracji wojewódzkiej i powiatowej.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych, studentów, urzędników rządowej administracji terytorialnej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Administracja ogólna w ujęciu doktrynalnym i normatywnym

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pojęcie administracji ogólnej w polskiej myśli prawniczej i porządku prawnym dwudziestolecia międzywojennego
1.3. Zespolenie administracyjne jako zasada organizacji administracji ogólnej
1.4. Dekoncentracja jako zasada organizacji administracji ogólnej

Rozdział 2. Administracja ogólna w polskiej myśli prawniczej u progu niepodległości

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Koncepcja Kazimierza Władysława Kumanieckiego
2.3. Projekty Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie
2.4. Koncepcja Edwarda Dubanowicza
2.5. Projekt ustawy o ustroju administracyjnym Królestwa Polskiego z 1918 r. – Rada Ministrów Jana Kantego Steczkowskiego
2.6. Status administracji terytorialnej w projektach ustaw konstytucyjnych

Rozdział 3. Administracja ogólna w polskiej myśli prawniczej po wejściu w życie Konstytucji Marcowej

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Koncepcje administracji ogólnej w pracach Komisji dla Reformy Administracji – Komisja Władysława Sikorskiego (1923 r.)
3.3. Projekt Alfonsa Erdmana (1923 r.)
3.4. Koncepcje administracji ogólnej w pracach „Komisji Trzech” (1926 r.)

Rozdział 4. Administracja ogólna w pracach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Administracja ogólna w świetle tomu VI Materiałów Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej – projekt Romana Hausnera
4.3. Administracji ogólna w pracach Sekcji dla Spraw Dekoncentracji przy Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej
4.4. Administracja ogólna w świetle tomu IV i V Materiałów Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej – Podział administracyjny państwa
4.5. Administracja ogólna w świetle tomu VIII Materiałów Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej – ustrój województwa stołecznego i miasta stołecznego Warszawy

Zakończenie
Bibliografia

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM:

Jest to opracowanie ważne także dlatego, że ustawodawstwo doby reformy ustrojowej państwa sprzed 20. lat nawiązywało do dorobku międzywojennego w szczególności przez koncepcję władzy administracji ogólnej czy zespolenie/niezespolenie terenowej administracji rządowej. Rozwiązania wtedy przyjęte w większym lub mniejszym stopniu dalej obowiązują. Przedwojenna myśl prawnicza dotycząca administracji ogólnej pozostaje zatem w dużej mierze ponadczasowa, bo stanowi źródło wiedzy także współcześnie. Można nawet stwierdzić, że gdyby obecnym projektodawcom towarzyszyła taka refleksja jak przed wojną, a co najmniej gruntowna znajomość ówczesnych dokonań na polu reformowania terytorialnej administracji publicznej to przyjmowane rozwiązania byłyby z pewnością doskonalsze. Racjonalizacja prawa administracyjnego musi mieć zaplecze w ubiegłych doświadczeniach nie tylko praktycznych, ale i teoretycznych.

dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr:

Lektura książki autorstwa Jarosława Kostrubca może dawać czytelnikowi satysfakcję poznawczą, a do jego wniosków badawczych sięgać będą nie tylko pracownicy naukowi, ale także studenci prawa, politologii i historii.

Jarosław Kostrubiec
dr, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Książki tego autora

Bibliografia

Źródła archiwalne i rękopiśmienne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Zespół Prezydium Rady Ministrów – sygn.: I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, I 23.
Zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
Biuro Personalne – sygn.: II 1662
Wydział Organizacyjno-Prawny – sygn.: I 1, I 5, I 9, I 17, I 93, I 94, I 95, I 759, I 828, I 1084.
Zespół Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego: – sygn.: 2, 14, 17, 88.
Zespół Gabinetu Cywilnego Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego: – sygn.: 96, 121, 287.

Biblioteka Jagiellońska
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez ankietę powołaną przez Rząd 25 stycznia 1919 a obradującą od stycznia do marca tego roku pod przewodnictwem Michała Bobrzyńskiego (Rękopis), Biblioteka Jagiellońska, sygn. BJ Rkp. 8131 III.
Ostateczne wyniki obrad Podkomisji dla reformy administracji w zakresie samorządu, [w:] Komisja dla reformy administracji, powołana przez premiera Wł. Sikorskiego  w styczniu 1923, pracująca w lutym i marcu tego roku, i udział Michała Bobrzyńskiego w jej pracach (Rękopis), Biblioteka Jagiellońska, sygn. BJ Rkp. 8133 III.  

Źródła drukowane
Projekty i uzasadnienia aktów normatywnych
Bobrzyński M., Kasznica S., Smólski S., Zagadnienie reformy administracji. Sprawozdanie Komisji powołanej przez P. Prezesa Rady Ministrów do opracowania projektu reorganizacji administracji państwowej, GAiPP 1926, nr 10.
Bobrzyński M., Kasznica S., Smólski S., Projekt reorganizacji administracji państwowej, [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Dunajewski J., Projekt. Zarys organizacji władz administracyjnych dla Galicji, Kraków 1871.
Hausner R., Ustawa o organizacji administracji rządowej (Zarys projektu), GAiPP 1931, nr 21.
Hausner R., Ustawa o organizacji administracji rządowej (Zarys projektu), GAiPP 1931, nr 22.
Hausner R., Ustawa o organizacji administracji rządowej (Zarys projektu). Dokończenie, GAiPP 1931, nr 23.
Jankowski T., Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919.
Objaśnienie projektu. Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany przez ankietę, powołaną przez rząd, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
O organizacji władz administracyjnych (Opinia Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie), PPiA 1919, Rok XLIV.
Podstawa  Ładu  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Wnioskodawca  Klub  Sejmowy  Polskiego Stronnictwa Ludowego („Wyzwolenie”), [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt deklaracji konstytucyjnej, Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Nr 443 A.
Projekt Konstytucji Państwa Polskiego i Ordynacji Wyborczej Sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu Konstytucji Państwa Polskiego z innymi konstytucjami, opracowane przez dr. Józefa Buzka, Dziekana Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu Lwowskiego, t. I, Warszawa 1918.
Projekt Konstytucji Państwa Polskiego opracowany przez Komisję Sejmowo-Konstytucyjną Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  opracowany  przez  pp.  prof.  Michała Bobrzyńskiego, Stanisława Bukowieckiego, Zygmunta Chrzanowskiego, Zygmunta Cybichowskiego, Stanisława Horwatta, Bolesława Koskowskiego, Władysława Maliniaka, Konrada Niedziałkowskiego, Feliksa Ochimowskiego, Michała Rostworowskiego, Stanisława Starzyńskiego, Aleksandra Świętochowskiego, Józefa Świeżyńskiego i Stanisława Wrólewskiego, Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919, Druk Nr 443 B.
Projekt  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  opracowany  przez  ankietę,  powołaną przez rząd, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  opracowany  przez  Stanisława  Hłaskę  i Józefa Polaka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca poseł dr. Józef Buzek i tow. [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca poseł Stanisław Głąbiński i tow. [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Deklaracja Konstytucyjna, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekt  ordynacji  wyborczej  sejmowej  przyjęty  dnia  6  marca  1918  r.  przez  Komisję Sejmowo-Konstytucyjną, [w:] Projekt Konstytucji Państwa Polskiego i Ordynacji Wyborczej Sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu Konstytucji Państwa
Polskiego z innymi konstytucjami, opracowane przez dr. Józefa Buzka, Dziekana Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu Lwowskiego, t. I, Warszawa 1918.
Projekt organizacji władz administracyjnych w Polsce opracowany przez sekcję administracyjną Towarzystwa Prawniczego we Lwowie, PPiA 1919, Rok XLIV.
Projekt  podziału  administracyjnego  państwa  na  województwa  [w:]  Materiały  Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. V  – Podział administracyjny państwa. Wnioski komisji, Warszawa 1931.
Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej o dekoncentracji kompetencji w zakresie inspekcji pracy, AAN, MSW, sygn. I 95.
Projekt  Rozporządzenia  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  o  dekoncentracji  kompetencji  w zakresie administracji przemysłowej, AAN, MSW, sygn. I 95.
Projekt Rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Robót Publicznych o dekoncentracji kompetencji w zakresie odbudowy, AAN, MSW, sygn. I 95.  
Projekt Rozporządzenia Ministra Skarbu o dekoncentracji kompetencji w zakresie administracji skarbowej, AAN, MSW, sygn. I 95.  
Projekt rządowy gabinetu Steczkowskiego, [w:] Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 17.
Projekt Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, 3 listopada 1919 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Nr 443 F.
Projekt ustawy o Policji Państwowej, opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Projekt ustawy o ustroju województwa stołecznego i m. st. Warszawy, [w:] Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VIII – Ustrój województwa stołecznego i m. st. Warszawy. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Warszawa 1933.
Projekt ustawy z dnia (…) 1926 r. w sprawie częściowej zmiany postanowień ustawy z  dnia  31  lipca  1919  r.  o  tymczasowej  organizacji  władz  i  urzędów  skarbowych (Dz.P.P.P. Nr 65, poz. 391), [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Projekt wojewódzkich i powiatowych przepisów ceremonialnych i etykietalnych, GAiPP 1931, nr 13.
Projekt zmian niektórych artykułów wniesionego dnia 3 listopada 1919 r. przez rząd projektu Ustawy Konstytucyjnej, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego, Warszawa 1920.304 Bibliografia
[Projekt] Ustawa w sprawie częściowej zmiany ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. P.P.P. z 1919 r. Nr 65, poz. 395), [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
[Projekt] ustawa z dnia (…) 1926 r. o ustroju administracji szkolnej, [w:] W.L. Jaworski,
Projekt konstytucji, Kraków 1928.
[Projekt] Ustawa z dnia (…) 1926 r. o zleceniu prezydentom niektórych miast załatwiania spraw ogólnej administracji państwowej, [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytu-cji, Kraków 1928.
[Projekt] Ustawa z dnia (…) o straży skarbowej, [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Rappé W.E., Projekt organizacji władz administracyjnych w Polsce, PAP 1920, nr 4–10.
Tekst  projektu  Ustawy  Konstytucyjnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  przygotowany  do ostatniego czytania przez Komisję Konstytucyjną Sejmu Ustawodawczego, Warszawa 1920, druk nr 1781.
Tymczasowa Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, projekt, wniesiony przez rząd, [w:]
Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
Ustawa z dnia (…) 1926 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy tymczasowej z 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.P.P.P. Nr 65, poz. 395), [w:].
W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Ustawa Zasadnicza o ustroju władz administracyjnych, Sejm Rzeczypospolitej Polski, okres I, Druk Nr 763.
Uzasadnienie projektu ustawy o ustroju województwa stołecznego i gminy miasta stołecznego Warszawy, [w:] Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VIII – Ustrój województwa stołecznego  i m. st. Warszawy. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Warszawa 1933.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, Sejm III kadencji, Druku nr 531 z dnia 4 marca 1932 r.
Wakar W., Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek), Warszawa 1919.
Wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego, Projekt Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, 3 listopada 1919 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Nr 443 F.
Wniosek nagły Klubu P.S.L. („Wyzwolenie”) w sprawie zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Nr 443.
Wniosek  nagły  posła  Głąbińskiego  i  innych  posłów  Związku  Ludowo-Narodowego  o  uchwalenie  projektu  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Projekt  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 30 maja 1919 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej
Polskiej, Druk Nr 443 D.
Wniosek  posła  Buzka  i  tow.  w  sprawie  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  30 maja 1919 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 443 E.
Wniosek posła Erdmana i kol. w sprawie uchwalenia ustawy zasadniczej, normującej ustrój administracyjny i podstawy samorządu, Sejm Rzeczypospolitej Polski, okres I, Druk Nr 763.
Wniosek posła Mieczysława Niedziałkowskiego i tow., Tymczasowa Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1919 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 443 C.
Wniosek w sprawie projektu zmian niektórych artykułów wniesionego dnia 3 listopada 1919 r. przez Rząd projektu Ustawy Konstytucyjnej, 21 stycznia 1920 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Nr 1353.
Wykaz  spraw,  które  mogą  być  przekazane  z  zakresu  działania  władz  centralnych  do kompetencji władz administracyjnych II instancji, [w:] W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928.

Akty normatywne

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 7, poz. 117).  
Dekret  Naczelnika  Państwa  z  dnia  27  stycznia  1919  r.  o  organizacji  państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 1,  poz. 117).
Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o zarządzie drogami kołowymi (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 14, poz. 149).
Dekret Rady Regencyjnej z dnia 30 października 1919 r. o organizacji władz na obszarze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego (Dz.P.K.P. z 1919 r. Nr 15, poz. 33).  
Dekret  z  dnia  4  lutego  1919  r.  o  samorządzie  miejskim  (Dz.P.P.P.  z  1919  r.  Nr  13,  poz. 140).
Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 13, poz. 141).
Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung und über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden in der Provinz Posen z dnia 19 maja 1889 r.
(Gesetz-Sammlug für die Königlichen Preuβischen Staaten, S. 108).
Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung z dnia 30 lipca 1883 r. (Gesetz-Sammlug für die Königlichen Preuβischen Staaten, S. 195).
Gesetz über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden in Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau, Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Bukowina, Mähren,
Ober- und Nieder-Schlesien, Tirol und Vorarlberg, Istrien, Görz und Gradiska und der Stadt Triest mit ihrem Gebiete z dnia 19 maja 1868 r. (Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr 44).
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. z 1936 r. Nr 80, poz. 555).306 Bibliografia
Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267) (Dz.U. z 1922 r. Nr 101, poz. 935).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji  i zakresie działania władz administracji ogólnej (t.j. Dz.U. z 1936 r. Nr 80, poz. 555).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zasad organizacji i urzędowania Ministerstw, M.P. z 1926 r. Nr 203, poz. 578).
Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz.P.P.P. Nr 65, poz. 395) o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz.U. z 1919 r, Nr 90, poz. 490).
Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych (Dz.U. z 1933 r. Nr 20, poz. 135).
Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji zarządu dróg wodnych (M.P.  z 1933 r. Nr 80, poz. 103).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowego urzędu ubezpieczeń dla b. zaboru pruskie-go (Dz.U. z 1922 r. Nr 22, poz. 194).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń (Dz.U. z 1922 r. Nr 116, poz. 1059).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń (Dz.U. z 1924 r. Nr 63, poz. 619).
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 listopada 1920 r. o organizacji Dyrekcji Budowy Kanałów Żeglugi w Warszawie i Krakowie (M.P. z 1921 r. Nr 75, poz. 122).
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych (Dz.U. z 1920 r. Nr 50, poz. 308).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie udzielania zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów nawiedzonych księgosuszem (Dz.U. z 1921 r. Nr 26, poz. 152).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U. z 1928 r. Nr 19, poz. 167).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  w  przedmiocie  przepisów  wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o widowiskach (M.P. z 1919 r. Nr 37).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1920 r. w przedmiocie zatwierdzania stowarzyszeń spożywczych (Dz.U. z 1920 r. Nr 19, poz. 101).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1925 r. o przekazaniu wojewodom: nowogródzkiemu, poleskiemu, wołyńskiemu, Delegatowi Rządu w Wilnie na powierzonym im obszarze oraz wojewodzie białostockiemu w odniesieniu do terenu powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin wiejskich: masiewskiej, suchopolskiej i białowieskiej niektórych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad działalnością związków komunalnych (Dz.U. z 1925 r. Nr 17, poz. 117).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1926 r. o przekazaniu wojewodom:  warszawskiemu,  łódzkiemu,  kieleckiemu,  lubelskiemu  i  białostockiemu orzekania w ostatniej instancji w sprawach administracyjno-karnych (Dz.U.  z 1926 r. Nr 58, poz. 341).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu  z  prezesami  izb  skarbowych  oraz  wydziałom  powiatowym  niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz.U. z 1923 r. Nr 40, poz. 356).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania, wydane w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa  oraz  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego,  Dz.U.  z  1930  r.  Nr 55, poz. 464).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie określenia właściwości, toku instancji i trybu postępowania władz administracyjnych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, wydane co do § 9 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów (Dz.U. z 1931 r. Nr 31, poz. 219).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  sierpnia  1931  r.  wydane  w  porozumieniu  z  Ministrami:  Pracy  i  Opieki  Społecznej,  Przemysłu  i  Handlu, Robót  Publicznych,  Rolnictwa,  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego  w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich oraz trybu załatwiania spraw w tych urzędach, Dz.U. z 1931 r. Nr 76, poz. 611).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  grudnia  1938  r.  wydane  w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencji  powiatowej  władzy  administracji  ogólnej  w  sprawach  dotyczących  powszechnego obowiązku wojskowego (Dz.U. z 1938 r. Nr 99, poz. 663).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych,  Ministra  Pracy  i  Opieki  Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa z dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz.U. z 1929 r. Nr 5, poz. 50).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn oraz nad produkcją kosmetyków (Dz.U. z 1921 r. Nr 10, poz. 63).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1921 r. o sposobie udzielania  koncesji  na  zakładanie  aptek  na  obszarze  b.  zaboru  rosyjskiego  (M.P.  z 1921 r. Nr 118, poz. 176).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 lipca 1919 r. w przedmiocie organizacji Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku (Dz.U. z 1919 r. Nr 71, poz. 420).
Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 29 lipca 1920 r. w przedmiocie Komisji dla spraw oszczędności państwowych (M.P. z 1920 r. Nr 188).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej (Dz.U. z 1924 r. Nr 114, poz. 1014).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1926 r. w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni (Dz.U. z 1926 r. Nr 117, poz. 678).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz.U. z 1927 nr 53 poz. 468).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa (Dz.U. 1927 nr 57 poz. 504).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy (Dz.U. z 1927 r. Nr 67, poz. 590).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz.U. z 1927 r. Nr 110 poz. 934).  
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz.U. z 1927 r. Nr 117, poz. 996).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1928 r. o or-ganizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. z 1928 r., Nr 11, poz. 86).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 1928 r. Nr 32, poz. 307).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz.U. z 1928 r. Nr 32, poz. 310).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz.U. z 1928 r. Nr 32, poz. 311).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. z 1928 r. Nr 35, poz. 325).  
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych (Dz.U. z 1928 r. Nr 38, poz. 364).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz.U. z 1928 r. Nr 38, poz. 365).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. z 1928 r. Nr 36, poz. 341).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach lecz-niczych (Dz.U. z 1928 r. Nr 38, poz. 382).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabyt-kami (Dz.U. z 1928 r. Nr 29 poz. 265).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz.U. z 1932 r. Nr 51, poz. 479).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o organizacji komisji dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz.U. z 1932 r. Nr 87, poz. 738).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisji ziemskich (Dz.U. z 1933 r. Nr 85, poz. 635).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej, które zostało wydane w dniu 28 grudnia 1934 r. (Dz.U. z 1934 r. Nr 110, poz. 976).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U. z 1934 r. Nr 110, poz. 976).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1919 r. w przedmiocie organizacji Urzędu Stadnin Państwowych (Dz.U. z 1919 r. Nr 67, poz. 411).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz.U. z 1919 r. Nr 72, poz. 426).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji władzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie (Dz.U. z 1920 r. Nr 20, poz. 106).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Dz.U. z 1920 r.  Nr 39, poz. 232).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów lasów państwowych (Dz.U. z 1920 r.  Nr 14, poz. 753).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy (Dz.U. z 1921 r. Nr 39, poz. 234).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych (Dz.U. z 1921 r. Nr 69, poz. 457).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. w przedmiocie statutu organizacyjnego państwowego zakładu epidemiologicznego (M.P. z 1921 r. Nr 258, poz. 320).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1924 r. w przedmiocie organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.U. 1924 r. Nr 21, poz. 225).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej  i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorii w państwowej służbie administracyjnej (Dz.U. z 1925 r. Nr 6, poz. 48).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej  i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorii w państwowej służbie administracyjnej (Dz.U. z 1925 r. Nr 16, poz. 103).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich (Dz.U. z 1928 r. Nr 45, poz. 426).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.  z 1928 r. Nr 72, poz. 647).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności  byłego  Tymczasowego  Wydziału  Samorządowego  we  Lwowie  w  zakresie administracji  drogowej  innym  organom  oraz  poruczenia  administracji  dróg  państwowych samorządom na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz.U. z 1928 r. Nr 72, poz. 649).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie administracji drogowej na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wołyńskiego (Dz.U. z 1929 r. Nr 72, poz. 544);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu (Dz.U. z 1931 r. Nr 66, poz. 546).
Rozporządzenie Wykonawcze Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz.P.P.P. Nr 65, poz. 395) o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz.U. z 1919 r, Nr 90, poz. 490).
Rozporządzenie Wykonawcze Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. (Dz.P.P.P. Nr 72 poz. 426) o tymczasowej organizacji  powiatowych  władz  administracyjnych  pierwszej  instancji  na  obszarze  b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. z 1919 r. Nr 90, poz. 489).
Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz.P.P.P. Nr 65, poz. 395) o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz. U. z 1919 r. Nr 90, poz. 490).
Statut Urzędów Miar z dnia 7 sierpnia 1919 r. (Dz.U. z 1919 r. Nr 74, poz. 429).
Ukaz z 19/31 grudnia 1866 r. Ustawa o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim (Dz.P.K.P. z 1866 r., t. 66).
Ustawa gminna z dnia 12 sierpnia 1866 r. dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, [w:] Ustawa gminna z dnia 12. Sierpnia 1866, ustawy  o obszarach dworskich i reprezentacji powiatowej, Ordynacja wyborcza dla Gmin i powiatowa obowiązujące dla Galicji wraz z W. Ks. Krakowskim tudzież ustawy państwowe o zasadniczych podstawach urządzenia Gmin z dodanym rejestrem abecadłowym, Lwów 1867.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227).
Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych  II instancji (Dz. P.P.P. z 1919 r. Nr 65, poz. 395).
Ustawa tymczasowa z dnia 4 września 1918 r. o ochronie lokatorów (Dz.P.K.P. z 1918 r. Nr 10, poz. 21).
Ustawa z dnia 15 lipca 1918 r. o wstrzymaniu eksmisji lokatorów (Dz.P.K.P. z 1918 r. Nr 8, poz. 17).
Ustawa z dnia 9 sierpnia 1918 r. o przedłużeniu terminu wstrzymania eksmisji lokatorów (Dz.P.K.P. z 1918 r. Nr 9, poz. 19).
Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz.P.P.P. 1919 nr 61 poz. 363).
Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz.U. z 1919 r. Nr 65, poz. 391).
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz.P.P.P. Nr 64, poz. 385).
Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz.U. z 1919 r. Nr 88, poz. 478).
Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.U. z 1920 r. Nr 7, poz. 44).
Ustawa  z  dnia  24  marca  1920  r.  o  nabywaniu  nieruchomości  przez  obcokrajowców (Dz.U. z 1920 r. Nr 31, poz. 178).  
Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz.U. z 1929 r. Nr 44, poz. 272).
Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (Dz.U. z 1920 r.  Nr 47, poz. 285).
Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz.U. z 1920 r.  Nr 50, poz. 304).
Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz.U. z 1920 r. Nr 70, poz. 461).
Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami, grożącymi Państwu klęską powszechną (Dz.U. z 1920 r.  Nr 61, poz. 388).
Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 6, poz. 32).
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267).
Ustawa z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz.U. z 1921 r. Nr 89, poz. 656).
Ustawa z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 3 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.U. z 1921 r. Nr 87, poz. 635).
Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim (Dz.U. z 1921 r. Nr 105, poz. 762).
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych (Dz.U. z 1922 r. Nr 18, poz. 144).
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz.U. z 1922 r. Nr 21, poz. 165 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. z 1922 r. Nr 21, poz. 164 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych (Dz.U. z 1922 r. Nr 18, poz. 143).
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1923 r. w sprawie środków prawnych od orzeczeń władz administracyjnych (Dz.U. z 1923 r. Nr 91 poz. 712).
Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz.U. z 1923 r. Nr 90, poz. 706).
Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska (Dz.U. z 1923 r. Nr 116, poz. 924).
Ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz.U. z 1923 r. Nr 131, poz. 1060).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych (Dz.U. z 1924 r. Nr 5, poz. 37).
Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.U. z 1924 r. Nr 71, poz. 687).
Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (t.j. Dz.U. z 1928 r. Nr 46, poz. 454).
Ustawa z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz.U. z 1928 r. Nr 28, poz. 257).
Ustawa z dnia 24 października 1931 r. o zespoleniu osobnych urzędów i organów technicznych z władzami administracji ogólnej w zakresie państwowej służby budowlanej (Dz.U. z 1932 r. Nr 12, poz. 71).
Ustawa z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie zmian w ustawie o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz.U. z 1932 r. Nr 19, poz. 129).
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m. st. Warszawy (Dz.U. z 1938 r. Nr 63, poz. 479).
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123).
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  administracji  rządowej  w  województwie  (Dz.U.  z 1998 r. Nr 91 poz. 577).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.).
Zarządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 28 maja 1919 r. o organizacji okręgów i władz okręgowych na obszarach wschodnich, zajętych przez wojska polskie (Dz.Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 5, poz. 39).
Zarządzenie (15387/245) Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 5 listopada 1919  r.  o  organizacji  powiatów  i  władz  powiatowych  (Dz.Urz.  ZCZW  z  1919  r.  Nr 28, poz. 303).
Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1933 r. Nr O.Or.IV. 160/4 w sprawie utworzenia Wydziałów Komunikacyjno-Budowlanych i Wydziałów Dróg Wodnych w Urzędach Wojewódzkich (Dz.Urz.MK z 1933 r. Nr 9, poz. 79).

Inne źródła

Bełcikowska A., Stronnictwa i związki polityczne w Polsce. Charakterystyki, dane historyczne, programy, rezolucje, organizacje partyjne, prasa, przywódcy, część ogólną oprac. Jan Bełcikowski, słowo wstępne napisał Adam Romer, Warszawa 1925.
Brak autora, Nowiny sejmowe, Autor projektu konstytucji, „Kurier Polski” z dnia 6 listopada 1919 r., nr 291.
Dubanowicz E., Sprawa politycznej administracji w Polsce. Podstawy materialne i zasady organizacyjne rządowej i samorządnej administracji terytorialnej na stopniach pośrednich, Lwów 1920.
Józewski H., Zamiast pamiętnika, wybór i opracowanie J. Giedroyc, wstęp P. Mitzner, Paryż–Kraków 2017.
Kumaniecki K.W., Wytyczne przyszłej reformy ustroju administracyjnego, [w:] Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach Polski, Kraków 1920.
Kumaniecki K.W., Z rozważań nad zespoleniem dzielnic Polski, „Wiek XX” 1921, nr 2.
Kumaniecki K.W., Zarys urządzenia administracji w Polsce, Kraków 1918.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. IV – Podział administracyjny państwa, Warszawa 1930.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. V – Podział administracyjny państwa. Wnioski komisji, Warszawa 1931.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów,  Organizacja  administracji  rządowej,  Projekt  opracowany  przez  Romana Hausnera, t. VI, Warszawa 1932.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VII – Przygotowywanie i ogłaszanie obowiązujących przepisów, projekt opracowany przez Romana Hausnera, Warszawa 1932.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VIII – Ustrój województwa stołecznego i m. st. Warszawy. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Warszawa 1933.
Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, M. Jaroszyński, t. X – Problemy personalne w administracji publicznej, Warszawa 1933.
Nota Prezydenta Ministrów Jana Kantego Steczkowskiego z dnia 19 kwietnia 1918 r. do rządów państw centralnych, [w:] K.W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924.
Okólnik Nr 52 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1928 r. Nr OL.148/26/28 do wszystkich P.P. Wojewodów (z wyjątkiem Wojewody Śląskiego) w sprawie wy-konania Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.Urz. MSW z 1928 r. Nr 1, poz. 54).  
Okólnik Nr 199 z 23 października 1928 r. (OL. 1258/1/28) w sprawie Gazety Administracji i Policji Państwowej do PP. Wojewodów, Komisarza Rządu na m. st. Warszawę, Dowódcy K.O.P., Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Komendanta  Policji  Państwowej,  Dyrektorów  Departamentów  oraz  Naczelników
Samodzielnych Wydziałów Aprowizacyjnego i Wojskowego (Dz.Urz. MSW z 1928 r. Nr 7, poz. 21).
Pismo okólne z dnia 27 sierpnia 1927 r. Nr OL 2561/27 Pp. Dyrektorom Departamentów  I–V,  P.  Naczelnikowi  Wydziału  Wojskowego,  Pp.  Naczelnikom  Wydziałów  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  w  sprawie  jednolitego  mianownictwa  dla władz administracji ogólnej (Dz.Urz. MSW z 1927 r. Nr 3 i 4, poz. 127).
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Program, Warszawa 1921.
Program Związku Ludowo-Narodowego uchwalony przez zjazd 8.000 delegatów z całej Polski w dniu 27 października 1919 r. w Warszawie, Warszawa 1919.
Proklamacja Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z dnia 30 października 1918 r. w  sprawie  przynależności  Śląska  Cieszyńskiego  do  Państwa  Polskiego  (Dz.Urz. RNKC z 1919 r. Nr 1, poz. 1).
Sławoj-Składkowski F., Przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego wygłoszone na Komisji Budżetowej Sejmu dnia 10 maja 1928 r., GAiPP 1928, nr 5.
Uchwały IV-ego Międzynarodowego Kongresu Nauk Administracyjnych w Madrycie, GAiPP 1931, nr 1.
Wojciechowski S., Moje wspomnienia, część II, wstęp i opracowanie J. Łazor, Warszawa 2017.

Sprawozdania

Kronika. Z Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie, PPiA 1922, Rok XLVII.
Kronika. Z Towarzystwa Prawniczego we Lwowie, PPiA 1919, Rok XLIV.
Sprawozdanie stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 2 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 33 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 6 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 35 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 9 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 36 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 10 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 37 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 13 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzn e z 40 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 maja 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 94 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 listopada 1919 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 219 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 8 marca 1921 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 219 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 marca 1921 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 66 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1932 r.
Sprawozdanie  stenograficzne  ze  133 .  posiedzenia  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 11 lutego 1935 r.
Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie z czynności za rok 1919, PPiA 1920, Rok XLV.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Kronika, Administracja, GAiPP 1928, nr 12.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1929, nr 1.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Prace sekcji dla spraw podziału administracyjnego Państwa, GAiPP 1929, nr 11.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1929, nr 14.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, G.D.D. [Grzegorz Diatłowicki-Dziatełowski], GAiPP 1929, nr 24.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1929, nr 20.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 5.     
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 8.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 11.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, G.D.D. [Grzegorz Diatłowicki-Dziatełowski], GAiPP 1930, nr 1.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 4.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 6.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 7.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Sekcja dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 11.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 12.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, GAiPP 1930, nr 13.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 15.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 18.  
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Prace nad Zbiorem Praw, GAiPP 1930, nr 19.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1930, nr 22.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1931, nr 6.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1931, nr 7.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, Z Sekcji dla spraw dekoncentracji, GAiPP 1932, nr 1.
Z komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej, GAiPP 1932, nr 2.
Z Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej. Organizacja władz administracji rządowej, GAiPP 1932, nr 6.
Z Komisji Konstytucyjnej, „Kurier Polski” z dnia 19 lutego 1919 r. Nr 41.
Z Prezydium Rady Ministrów (M.P. z 1920 r. Nr 16).
Z Prezydium Rady Ministrów (M.P. z 1923 r. Nr 35).
Z Prezydium Rady Ministrów (M.P. z 1923 r. Nr 37).
Z Prezydium Rady Ministrów (M.P. z 1928 r. Nr 224).  Z Rady Stanu, Rządowe projekty ustaw (M.P. z 1918 r. Nr 79).
Z Rady Stanu, Z Komisji administracyjnej (M.P. z 1918 r. Nr 96).
Z Rady Stanu, Komisja administracyjna (M.P. z 1918 r. Nr 99).
Rada Stanu Królestwa Polskiego (M.P. z 1918 r. Nr 83).

Wykaz czasopism

„Acta Universitatis Lodziensis”
„Acta Universitatis Nicolai Copernici”
„Acta Universitatis Wratislaviensis”
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”
„Biuletyn Urzędniczy”
„Czasopismo Prawno-Historyczne”
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej”  
„Gazeta Administracji”317 Bibliografia
„Głos prawa”
„Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”
„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”
„Kronika Wielkopolski”
„Kwartalnik historyczny”
„Państwo i Prawo”
„Przegląd Narodowy”
„Przegląd Techniczny”
„Przewodnik Administracji Polskiej”
„Przegląd Prawa i Administracji”
„Rok Polski”
„Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
„Samorząd”
„Samorząd miejski”
„Samorząd terytorialny”
„Społeczeństwo i Polityka”
„Studia Iuridica Lublinensia”
„Studia Iuridica Toruniensia”
„Studia Prawnoustrojowe”
„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”
„Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea”
„Wiek XX”
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze”
„Zeszyty Prawnicze UKSW”

Literatura

Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1977.
Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
Aker J., Kilka uwag o art. 118 w sprawie dekoncentracji, BU 1930, nr 1–2.
Bartel W.M., Galicyjska Rada Szkolna Krajowa. Czasy, instytucja, ludzie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1980, z. 86.
Biernat  S.,  Działania  wspólne  w  administracji  państwowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
Bigo T., Prawo administracyjne polskie. Część ogólna i organizacja władz wedle stenogramu wykładów uniwersyteckich, Zeszyt 1a, Lwów 1928.
Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Lwów 1928.
Bobrzyński M., O zespoleniu dzielnic Rzeczypospolitej, Kraków 1919.
Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkic historyczny, t. II (1918–1923), Kraków 1925.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007.
Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1939, Warszawa 2006.
Bosiacki A., Samorząd terytorialny jako pojęcie naturalne i prawne. Polskie doświadczenia  w  perspektywie  komparatystycznej,  [w:]  Samorząd  terytorialny  w  Polsce  i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, M.-E. Geis,  G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Th.I. Schmidt (red.), Warszawa 2015.
Brak autora, Dookoła spraw administracyjnych. Pełnomocnictwa wojewodów wschodnich, GAiPP 1925, nr 8.  
Brak autora, Reforma administracji drogowej a samorząd, GAiPP 1923, nr 24.
Brak autora, Sekcja przygotowania urzędników, GAiPP 1929, nr 12.
Brak autora, VIII. Resort Rolnictwa i Reform Rolnych a administracja ogólna, GA 1936, nr 1.
Brak autora, Zakres działania władz administracji ogólnej. IV. Resort wojskowy a administracja ogólna, GAiPP 1935, nr 22.
Brak autora, Zastąpienie straży granicznej przez policję, GAiPP 1923, nr 25.
Brzeziński W., Przewodnie idee organizacyjne reformy podziału administracyjnego państwa, GAiPP 1931, nr 18.
Brzeziński W., Zagadnienie reformy i usprawnienia administracji publicznej w Polsce, GAiPP 1931, nr 1.
Brzozowski J., Z Komisji dla Uprawnienia Administracji Publicznej, GAiPP 1930, nr 3.
Bujak F., Uwagi o projekcie nowego podziału Państwa na województwa, GAiPP 1931, nr 20.
Buzek J., Główne zasady politycznego projektu naszej konstytucji [w:] Projekt Konstytucji Państwa Polskiego i Ordynacji Wyborczej Sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu Konstytucji Państwa Polskiego z innymi konstytucjami, opracowane przez dr. Józefa Buzka, Dziekana Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu Lwowskiego, t. II, Warszawa 1918.
Buzek J., Układ systematyczny projektu i uzasadnienia [w:] Projekt Konstytucji Państwa  Polskiego  i  Ordynacji  Wyborczej  Sejmowej  oraz  uzasadnienie  i  porównanie projektu Konstytucji Państwa Polskiego z innymi konstytucjami, opracowane przez  dr.  Józefa  Buzka,  Dziekana  Fakultetu  Prawniczego  Uniwersytetu  Lwowskiego, t. I, Warszawa 1918.
Chlamtacz  M.,  Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  o  organizacji  i  zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. w stosunku do samorządu miejskiego, PPiA 1928, nr 1-3, s. 253.
Cieślak S., Zasady organizowania administracji publicznej, Przemyśl 2014.
Cieślak  Z.,  Organizacja  administracji  terenowej,  [w:]  Prawo  administracyjne,  M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2007, s. 202;
Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe. Na tle uwag z dziedziny nauki o państwie  i porównawczego prawa państwowego, tom II, Warszawa 1927.
Czapiński Wł., Zagadnienie dekoncentracji, GAiPP 1931, nr 12.
Czarnow S., Zespolenie administracji na przykładzie służb, inspekcji i straży powiatowych, „Rejent” 2003, nr 5.
Czuma I., Terminologiczne uwagi o „administracji” w związku z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928, GAiPP 1928, nr 5.
Czuryk,  M.  Karpiuk,  J.  Kostrubiec  (red.),  Niezespolona  administracja  rządowa,  Warszawa 2011.
Dawidowicz W.,  Zagadnienia  ustroju  administracji  państwowej  w  Polsce, Warszawa 1969.
Dąbrowski P., Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach pol-
skich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939, Gdańsk 2012.
Dobkowski J., Jerzy Karol Panejko (1886–1973) – zarys biografii, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 26.
Dobkowski J., Kompetencja administracyjna (niektóre uwagi na kanwie pracy M. Matczaka, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004), „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2008, t. 1.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
Dobkowski J., Zasady organizacji Policji, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, E. Ura, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2010.
Dolnicki B., Kształt polskiej administracji terenowej w latach 1918–1939, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu  w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II,  M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk,  
A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz (red.), Białystok-Katowice 2010.  
Dr. B., Zagadnienie zespolenia władz i urzędów państwowych, BU 1930, nr 3–4.
Dr. B., Zagadnienie zespolenia władz i urzędów państwowych, BU 1930, nr 5–6.
Dr. B., Zagadnienie zespolenia władz i urzędów państwowych, BU 1930, nr 7–8.
Dr. B., Zagadnienie zespolenia władz i urzędów państwowych, BU 1930, nr 12.
Dr. Eska, Prawnik w administracji państwowej, BU 1935, nr 7–8, s. 9).
Dral  A.,  Rys  historyczny  rozwoju  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych  w  Polsce  w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, K. Dąbrowski, S. Kwiecień
(red.), Lublin 2015.
Drążek-Drawicz J., Powiatowe władze administracji ogólnej, GAiPP 1930, nr 19.
Dubel L. (red.), Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Lublin 2003.
Dubel  L.,  Historia  doktryn  politycznych  i  prawnych  do  końca  XIX  wieku, Warszawa 2003.
Dubel L., O pojęciu i istocie państwa, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz,  Z. Markwart, Elementy nauki o państwie o polityce, Warszawa 2011.
Dubiel  K.,  Przełamanie  granic  dzielnicowych  w  podziale  administracyjnym  państwa (Mapa  nawarstwienia  systemów  prawnych  w  Rzeczypospolitej  Polskiej),  GAiPP 1929, nr 23.
Dworecki Z., Kształtowanie się polskich struktur państwowych w byłym zaborze pruskim po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, A. Ajnenkiel (red.), Warszawa 1999.
Dziadzio  A.,  Odpowiedzialność  odszkodowawcza  państwa  za  bezprawne  działania jego organów według ABGB w świetle wykładni Sądu Najwyższego (1918–1939).
Przyczynek do dziejów austriackiej tradycji prawnej w Polsce, „Krakowskie Studia  z Historii Państwa i Prawa” 2012, nr 4.
Estreicher S., Michał Bobrzyński, Warszawa 1936.  
Faryś  J.,  Wątor A.,  Edward  Dubanowicz  1881–1943.  Biografia  polityczna ,  Szczecin 1993.
Gajewski W., Podział państwa na województwa, GAiPP 1931, nr 21.
Gajewski W., Województwo stołeczne, „Samorząd miejski” 1931, nr 22.
Galon R. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945–1955, Warszawa 1957.
Gałędek M., Administracja państwowa w konstytucji kwietniowej, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2012, nr 4.
Gałędek M., Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017.
Gałędek  M.,  Pozycja  ustrojowa  wojewodów  i  starostów  jako  przedstawicieli  rządu  w latach 1919–1928, „Studia Iuridica Toruniensia” 2012, Vol. 11.
Gałędek M., Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej – przełom w budowie ustroju administracyjnego państwa polskiego doby międzywojennej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11.3.
Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Gdańsk 2012.
Gałuszka  A.,  O  organizacji  polskich  władz  administracyjnych.  Odczyt  wygłoszony  w lwowskim i krakowskim Towarzystwie prawniczym, PAP 1920, nr 4–10.
Gilowska Z., Płoskonka J., Prutis S., Stec M., Wysocka E., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, ST 1997, nr 8–9.
Głąbiński  S.,  Projekty  konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  „Przegląd  Narodowy” 1920, t. XIX, nr 3.
Góralczyk W., Kierownictwo w prawie administracyjnym, Warszawa 2016.
Górka  M.,  Rodzaje  dekoncentracji  wewnętrznej  w  materialnym  prawie  administracyjnym,  [w:]  Administracja  publiczna  wobec  wyzwań  i  oczekiwań  społecznych,  
M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wrocław 2015.
Górnicki L., Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2011, No 3375, Prawo CCCXIII.
Górski P., Samorząd gminny, tom II (z rękopisu autora wydał Antoni Górski), Kraków 1907.
Grążewski M., Zasada zespolenia w organizacji terenowej administracji rządowej i samorządowej w reformie ustrojowej państwa z 1999 roku, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I: Prawo samorządowe i administracyjne, S. Dolata (red.), Opole 2000.
Gromadzka-Grzegorzewska M., Narodziny polskich nauk administracyjnych, Warszawa 1985.
Grzybowska M., Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej, Kraków 2003.
Hausner R. (oprac.), Rewizja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw, część I, Warszawa 1938.
Hausner R., Dekoncentracja, GAiPP 1929, nr 1.
Hausner R., Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 17.
Hausner R., Edward Dubanowicz: „Sprawa politycznej administracji w Polsce”, Nakładem spółki wydawniczej „Nowe Drogi”, Lwów 1920, s. 78, PPiA 1919, Rok XLIV.
Hausner R., II. Resort Opieki Społecznej a administracja ogólna, GAiPP 1935, nr 21.
Hausner R., Jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928 r., GA 1936, nr 23.
Hausner R., Organizacja administracji według nowej Konstytucji, BU 1935, nr 1–2.
Hausner R., Organizacja i zakres działania władz administracji ogólnej, GAiPP 1928, nr 2.
Hausner R., Organizacja władz administracyjnych, GAiPP 1922, nr 25.
Hausner  R.,  Pierwsze  dwudziestolecie  administracji  spraw  wewnętrznych,  Warszawa 1939.
Hausner R., Poczynania organizacyjno-oszczędnościowe w Polsce w latach 1918–1934, Warszawa 1935.
Hausner R., Projekt Dubanowicza, [w:] Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 17.
Hausner R., Projekt Dunajewskiego, GA 1936, nr 17.
Hausner R., Projekt Erdmana, [w:] Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 18.
Hausner R., Projekty Polskiego Towarzystwa Prawniczego, [w:] Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 17.
Hausner R., Przekroczenie granic odrębnych okręgów prawnych w projekcie nowego podziału administracyjnego, GAiPP 1933, nr 5.
Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, cz. 2, GAiPP 1923, nr 49.
Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, GAiPP 1923, nr 51.
Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, cz. 5, GAiPP 1923, nr 52.
Hausner R., Reorganizacja administracji państwowej, cz. 9, GAiPP 1924, nr 4.
Hausner  R.,  Rewizja  przepisów  o  organizacji  urzędów  wojewódzkich  i  starostw,  GA 1937, nr 17.
Hausner R., Rozporządzenie o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu, GAiPP 1931, nr 18.
Hausner  R.,  Sprawy  reprezentacyjne  w  województwie  w  województwie  i  w  powiecie,  GAiPP 1931, nr 13.
Hausner R., Tezy do ustawy o podziale Państwa Polskiego dla celów administracyjnych, GAiPPG 1933, nr 6.
Hausner R., W sprawie „Zbioru Praw”, BU 1929, Nr 11-12.
Hausner R., W sprawie dekretu o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 21.
Hausner R., Województwo stołeczne (wnioski i projekty), Warszawa 1936.
Hausner R., Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej, GAiPP 1928, nr 9.
Hausner R., Zagadnienie Zbioru Praw, GAiPP 1929, nr 16.
Hausner  R.,  Zakres  działania  administracji  rządowej  (na  marginesie  Konstytucji),  BU 1935, nr 3-4.
Hausner R., Zakres działania władz administracji ogólnej, GAiPP 1935, nr 21.
Hausner  R.,  Zakres  działania  władz  administracji  ogólnej.  I.  Resort  sprawiedliwości  a administracji ogólna, GAiPP 1935, nr 21.
Hausner R., Zespolenie w administracji państwowej, BU 1929, Nr 3-4.
Hausner R., Zespolenie w administracji państwowej, BU 1930, nr 9-10.
Hausner R., Zmiana Konstytucji a usprawnienie administracji, GAiPP 1931, nr 8.
Hausner  R.,  Zmiana  konstytucji  a  usprawnienie  administracji  (dokończenie),  GAiPP 1931, nr 9.
Hausner R., Zmiana konstytucji a usprawnienie administracji, Warszawa 1931.
Hilarowicz T., Decentralizacja w administracji a „zespolenie” organów administracyjnych, RPiE 1922, nr 3.
Hilarowicz T., Ogólne zasady teorii administracji, zasady ustroju rządowych władz administracyjnych i postępowania administracyjnego, Warszawa 1924.
Hilarowicz T., W kwestii „zespolenia” organów administracji państwowej, [w:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921, red. W.L. Jaworski, Kraków 1924.
Ines M., Załatwianie spraw w drodze objazdowej, GAiPP 1929, nr 24, s. 862.
Izdebski H., Antoni Stanisław Zygmunt Okolski (1838–1897), [w:], Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1808–2008), G. Bałtruszajtys (red.), Warszawa 2008.
Izdebski  H.,  Badania  nad  administracją  publiczną,  [w:]  Administracja  publiczna,  J. Hausner (red.), Warszawa 2008.
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010.
Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2000.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
Izdebski H., Maurycy Zdzisław Jaroszyński 1890–1974, [w:] Portrety Uczonych. Profesorowie  Uniwersytetu  Warszawskiego  po  1945.  A–K.  Monumenta  Universitatis Varsoviensis  1816–2016, W.  Baraniewski, W. Tygielski, A.K. Wróblewski  (red.), Warszawa 2016.  
Izdebski H., Problemy decentralizacji administracji we Francji w XIX wieku, CPH 1976, z. 1.
Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1997.
Izdebski H., Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa, „Państwo i Prawo” 2018, z. nr 11.
Jajecznik  K.,  Projekt  konserwatywnej  konstytucji  odrodzonej  Polski,  „Społeczeństwo i Polityka” 2006, Nr 2 (7).
Jajecznik K., Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, Nr 3 (8).
Jankowski T., Władza, rząd i administracja w nowej Konstytucji, BU 1935, nr 5-6.
Jankowski T., Wstęp, [w:] T. Jankowski, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919.
Janucki S., Alfons Erdman (1886-1943), „Białostocczyzna” 1986, nr 1.
Jaroszyński M., Organizacja władz administracji ogólnej. Wywiad dziennika „Epoka”  z wiceministrem dr. Jaroszyńskim, GAiPP 1928, nr 2, s. 167.
Jaroszyński M., Samorząd w nowej organizacji administracji ogólnej, „Samorząd” 1928, nr 19.
Jaroszyński  M.,  Wstęp,  [w:]  Materiały  Komisji  dla  Usprawnienia  Administracji  Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, Organizacja administracji rządowej, Projekt opracowany przez Romana Hausnera, t. VI, Warszawa 1932.
Jaroszyński  M.,  Wstęp,  [w:]  Materiały  Komisji  dla  Usprawnienia  Administracji  Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VIII – Ustrój województwa stołecznego  i m. st. Warszawy. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Warszawa 1933.
Jaworski W.L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.
Jaworski W.L., Prawa państwa polskiego, Zeszyt IIA – Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Prawo polityczne od 2 października 1919 do 4 lipca 1921, Kraków 1921.
Jaworski W.L., Projekt konstytucji, Kraków 1928.
Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914.
Jeżewski J., Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Wrocław 2004.
Jeżewski J., Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji. ST 1992, nr 3.
Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej (z dziejów podziałów terytorialnych w latach 1919–1939), „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1997, Historia XXX – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 322.
Kallas M., Powstanie i ustrój Księstwa Warszawskiego (1807–1815), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2007, Vol. LXII, sectio F.
Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.
Karpiuk  M.,  Zadania  i  kompetencje  zespolonej  administracji  rządowej  w  sferze  bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
Kasparek F., Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austriackiego razem ze wstępną nauką o państwie, t. II, Kraków 1881.
Kasznica  S.,  Polskie  prawo  administracyjne.  Pojęcia  i  instytucje  zasadnicze,  Poznań 1947.
Kasznica S., Władze administracji ogólnej po reorganizacji dokonanej Rp.P.R. 19/I.1928, RPEiS 1928, nr 2.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
Kierek M., Pojęcie koordynacji, RPEiS 1967, nr 3.
Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998.
Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (Geneza i system), Warszawa 1922.
Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.
Koral I, Policja Państwowa w 1923 r., GAiPP 1923, nr 1.
Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2014.
Kostrubiec  J.,  Der  Einfluss  des  deutschen  Gedankens  auf  doktrinäre  Konzepte  und normative Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung in der Zweiten Republik  
Polen,  [w:]  Samorząd  terytorialny  w  Polsce  i  w  Niemczech.  Kommunale  Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec,  J. Paśnik, Th.I. Schmidt (red.), Warszawa 2015.
Kostrubiec  J.,  Ewolucja  pojęcia  „administracja  publiczna”  w  polskiej  myśli  administracyjnej, [w:] Nauka administracji, M. Karpiuk, W. Kitler (red.), Warszawa 2013.
Kostrubiec J., Komentarz do art. 23–24, [w:] Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), Warszawa 2012.
Kostrubiec J., Nadzór hierarchiczny nad urzędami centralnymi w systemie administracji rządowej II Rzeczypospolitej, [w:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Warszawa 2010.
Kostrubiec  J.,  Nadzór  nad  samorządem  terytorialnym,  [w:]  L.  Dubel,  J.  Kostrubiec,  G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.
Kostrubiec J., Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Lublin 2015.
Kostrubiec J., Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, [w:] Prawo policyjne, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Warszawa 2014.
Kostrubiec J., Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej, [w:] M. Karpiuk, J.
Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
Kostrubiec J., Reformy centrum administracji rządowej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:]
Pro scientia et disciplina – Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła
Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski (red.), Warszawa 2009.
Kostrubiec J., Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, Vol. XXV, nr 3. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.443.
Kostrubiec J., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, [w:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek (red.), Łódź 2017.
Kostrubiec  J.,  Zasada  republikańskiej  formy  państwa,  [w:]  M.  Bożek,  M.  Karpiuk,  J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logii formalnej i metodologii nauk, Wrocław––Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.
Kowalczewski J., Administracja rządowa na obszarze m.st. Warszawy, GA 1936.
Kozyra W., Kazimierz Młodzianowski – pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V–2 X 1926 r.), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, nr 14.
Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939; Lublin 2009.
Kozyra W., Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999.
Krukowski S., Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977.
Krzymkowski M., Kwalifikacje zawodowe urzędników w II Rzeczypospolitej, CPH 2015, t. LXVII, z. 2.
Krzymuski E., Artykuł 66 [w:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921, W.L. Jaworski (red.), Kraków 1924.
Kumaniecki K.W., Centralizm i decentralizacja, [w:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921, W.L. Jaworski (red.), Kraków 1924.
Kumaniecki K.W., Czasy lubelskie. Wspomnienia i dokumenty (18.IV.1916–2.XI.1918),
z przedmową Dr. Jerzego Madeyskiego, Kraków 1927.
Kumaniecki K.W., Jak budowano w Polsce państwowość?, Warszawa 1920.
Kumaniecki K.W., Kilka uwag o urządzeniu administracji w Polsce, „Rok Polski” 1919, nr 6.
Kumaniecki K.W., Langrod J.S., Wachholz S., Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków–Warszawa 1939.
Kumaniecki K.W., Nowa Konstytucja Polska, Kraków 1935.
Kumaniecki K.W., Ustrój władz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie, Warszawa-Kraków 1921.
Kwiecień S., Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego, Lublin 2016.
Kwiecień S., Polskie prawo przemysłowe 1927–1939, Lublin 2010.
L. [brak danych autora], Recenzja: R. Hausner, Przygotowywanie i ogłaszanie obowiązujących przepisów, Warszawa 1933, Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”, s. 166; tegoż, Skorowidz Ustawodawstwa Polskiego, (wraz ze skorowidzem ustawodawstwa śląskiego), Część V, za czas od 1 stycznia 1931 do 1 stycznia 1933, Warszawa, nakład własny, str. 309, „Głos prawa” 1933, nr 9.
Langrod J.S., Problemy administracyjne w konstytucji, Kraków 1936.
Langrod  J.S.,  Zagadnienie  regionalizmu  w  decentralizacji  administracyjnej,  GAiPP 1931, nr 14.
Langrod  J.S.,  Zapowiedzi  konstytucyjne  o  wydaniu  ustaw  specjalnych,  GAiPP  1928,  nr 9.
Lasocki Z., Wspomnienia szefa administracji P.K.L. i K.Rz., Kraków 1931.
Leoński Z., Organizacja podstawowych organów administracji terenowej, [w:] System prawa administracyjnego, t. II, J. Jendrośka (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków––Gdańsk 1977.
Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
Leszczyński L., G. Maroń G., Zasady prawa. Ujęcie dogmatyczno-porównawcze. „Studia Iuridica Lublinesia” 2016, nr 1, vol. XXV. DOI: 10.17951/sil.2016.25.1.317.
Leszczyński  L.,  Wykładnia  prawa  –  model  ogólny,  [w:]  A.  Kalisz,  L.  Leszczyński,  B. Liżewski, Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011.
Leśnodorski B., Pierwsze są idee, wtóre są instytucje, „Kwartalnik historyczny” 1971, nr 3.
Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej, Toruń 2009.
Łazor J., Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. III, P. Grata (red.), Rzeszów 2015.
Łubiarz T., Koncepcje województwa w Materiałach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w II Rzeczypospolitej (1928–1933), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2008, t. XI, s. 216.
Łuszczyńska  M.,  Środowisko  Katolickiego  Uniwersytetu  lubelskiego  wobec  reformy studiów prawniczych w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, K. Ostaszewski, J. Szczot (red.), Lublin, 2009.
Maciejewski M., Scheffler T., O doktrynologii: rozważania dotyczące przedmiotu oraz metody doktryn politycznych i prawnych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot-metoda-praktyka, I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (red.), Warszawa 2015.
Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008.
Maćkowiak J., Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej, Warszawa 2017.
Majchrowski  J.,  Ewolucja  funkcji  wojewody  jako  przedstawiciela  Rządu,  Warszawa 2011.
Majer  P.,  Struktura,  zadania  i  prawne  podstawy  działalności  aparatu  państwowego  II  RP  do  spraw  repatriacji,  reemigracji  i  emigracji,  „Studia  Prawnoustrojowe” 2015, nr 27.
Malec D., Zagadnienia administracji w Konstytucji marcowej. Uwagi z okazji 90. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 17 marca 1921 r., „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 1.
Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Malec J., Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 2008.
Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003.
Małecki M., Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.
Marszał M., Czuma Ignacy, [w:] Leksykon piłsudczykowski, t. 1, Słownik biograficzny  A–Ł, J. H. Szlachetko, K. Dziuda, K. Piskała (red.), Gdańsk 2015.
Marszał M., Państwo i prawo w poglądach Ignacego Czumy, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Wrocław 2006.
Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004.
Matczak M., Kompetencja w prawie administracyjnym [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2010.
Matczak M., Kompetencja, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2015.
Mąkosa  M.,  Sądownictwo  administracyjne  w  Polsce  do  1939  roku.  Geneza–Ustrój–Funkcjonowanie, Radom 2014.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
Mościcki H., Dzwonkowski W., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, Warszawa 1928.
Naworski Z., Samorząd terytorialny w „Ankiecie” rządu Ignacego Paderewskiego, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, H. Szczechowicz (red.), Włocławek 2015.
Nawrocki S., Percepcja pruskiego samorządu terytorialnego latach 1919–1939, „Kronika Wielkopolski” 1990, nr 3 (56).
Nestorowicz M., Projekt reorganizacji administracji „Komisji Trzech” w stosunku do administracji drogowej, „Przegląd techniczny” 1926, t. LXIV, nr 40–41.
Niczyporuk J., Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006.
Niczyporuk  J.,  Kompetencja  administracyjna,  „Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska” 1999, Sectio G, Vol. XLVI.
Niessner P., Zespolenie wojewódzkiej administracji rządowej. Zarys problemu, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Kraków 2001.
Ochendowski E., Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, [w:] System  prawa  administracyjnego,  t.  II,  J.  Jendrośka  (red.), Wrocław–Warszawa––Kraków-Gdańsk 1977.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
Od redakcji, Dekret o organizacji administracji rządowej, GA 1936, nr 17.
Okolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1880.
Olejniczak-Szałowska E., Ustrój administracji państwowej, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Warszawa 2004.
Organiściak W., Prawo pracy II Rzeczypospolitej. Szkic dla celów dydaktycznych, [w:]  Z  dziejów  prawa,  t.  2  (10), A.  Lityński,  M.  Mikołajczyk, W.  Organiściak  (red.),  Katowice 2009.
Pacanowska R., Włodzimierz Wakar (1885–1933), ST 2004, nr 11.
Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.
Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946.
Przeorski T., Zagrożony samorząd miejski w Małopolsce, SM 1928, nr 3.
Przeździecki K., Wstęp, [w:] Projekt Konstytucji Państwa Polskiego i Ordynacji Wyborczej  Sejmowej  oraz  uzasadnienie  i  porównanie  projektu  Konstytucji  Państwa
Polskiego z innymi konstytucjami, opracowane przez dr. Józefa Buzka, Dziekana Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu Lwowskiego, tom I, Warszawa 1918.
Przygodzki J., Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2010, No 3270, Prawo, t. CCCXI.
Przygodzki J., Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2014, t. 316/2.
Przygodzki J., Kilka uwag o komisji trzech z 1926 roku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy  naukowej  i  siedemdziesięciolecie urodzin,  Księga  II,  M.  Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń,  W. Organiściak, K. Kuźmicz (red.), Białystok-Katowice 2010.
Przygodzki J., Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wrocław 2019.
Przygodzki J., Komisje dla usprawnienia administracji w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk (red.), Lublin 2016.
Przygodzki J., Kształcenie kandydatów na wyższych urzędników administracji w ankiecie Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1929 roku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, nr 8.
Przygodzki  J.,  Problem  „Ankiety  w  sprawie  podziału  administracyjnego  państwa”  w pracach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, No 2887, Prawo, t. CCXCVIII. „Studia historycznoprawne”, s. 275-293.
Przygodzki J., Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej, „Studia z Dziejów Państwa  i Prawa Polskiego. Tom poświęcony Panu profesorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu” 2009, T. 12.  
Przygodzki  J.,  Samorząd  terytorialny  w  pracach  Komisji  dla  reformy  administracji  z  1923  roku  [w:]  Samorząd  i  samorządność  w  przeszłości  i  teraźniejszości,  M.J. Ptak (red.), Wrocław 2013.
Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. I, J. Starościak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Redzik A., Rzemieniecki K., Wilhelm Edmund Rappé (1883–1975) i prawo fundacyjne, „Palestra” 2010, nr 7–8.
Reiss W., Zarys prawa administracyjnego, t. I, Wilno 1930.
Reiss W., Zasada dekoncentracji i decentralizacji w administracji, Wilno 1932.
Rostworowski M., Autonomia (Śląska), [w:] W. Abraham, T. Dwernicki, S. Estreicher, W. J. Jaworski, S. Kutrzeba, M. Rostworowski, S. Wróblewski, F. Zoll, Nasza konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12–25 maja 1921 r., Kraków 1922.
Rudnicki Sz., Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Wrocław––Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
Rutkowski L., O terytorialnym podziale administracyjnym państwa, cz. 1, GAiPP 1922, nr 50.
Rutkowski L., O terytorialnym podziale administracyjnym państwa, cz. 2, GAiPP 1922, nr 52.
Rutkowski L., Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej na województwa i powiaty, Warszawa 1923.
Rychlik J., Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, [w:] Status prawny wojewody, M. Chmaj (red.), Warszawa 2005.
Rzepecki T., Rzepecki W., Sejm i Senat 1922–1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów  i posłów sejmowych, oraz mapy poglądowe, Poznań 1923.  
Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920.
Schramm T., Gabinety Jan Kucharzewskiego, Jana Kantego Steczkowskiego i Józefa
Swierzyńskiego, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, J. Faryś, J. Pajewski (red.), Szczecin–Poznań 1991.
Sigma, Z Komisji dla usprawnienia administracji publicznej, BU 1930, Nr 11.
Sikora K., Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej, [w:] Legislacja administracyjna, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora (red.), Warszawa 2013.
Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.
Sikorski R., Projekty ustaw samorządowych (cz. 1), GAiPP 1923, nr 49.
Sikorski R., Projekty ustaw samorządowych (cz. 2), GAiPP 1923, nr 50.  
Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005.
Skrzydło-Niżnik I., Pojęcie organu władzy administracji ogólnej na tle problematyki
organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Prawne i finansowe
aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I: Prawo samorządowe i administracyjne, red. S. Dolata, Opole 2000.
Służewski J., Wojewoda w systemie administracji państwowej, Warszawa 1981.
Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2011.
Smyk G., Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, t. XIX.
Sobolewski  M.,  Niektóre  problemy  teorii  i  metodologii  historii  doktryn  politycznych, „Historyka” 1976, t. VI.
Stahl M., Zespolenie w administracji publicznej jako szczególna forma powiązań w systemie administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2011.
Starościak J., Zasady ogólne prawa administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. I, J. Starościak (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931.
Starzyński S., Błędne teksty różnych wydań Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PPiA 1921, Rok XLVI.
Starzyński  S.,  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  17  marca  1921  r.,  PPiA, 1921, Rok XLVI.
Stec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, ST 1998, nr 12.
Stelmasiak J., Zdyb M., Organizacja i zarządzanie w perspektywie strukturalnych przemian. Studium organizacyjno-prawne, Lublin 1991.
Strzelecki J., Województwo stołeczne, SM 1932, nr 1.
Sukiennicki W., Dr. Maurycy Zdzisław Jaroszyński, dyrektor Departamentu Organizacyjnego Min. Spraw Wewn., GAiPP 1926, nr 34.
Szreniawski P., Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej, Toruń 2012.
Szwarc W., Działania Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej na rzecz przejęcia cywilnego zarządu w Królestwie Polskim (1917–1918), [w:] Studia z historii państwa,  prawa  i  idei.  Prace  dedykowane  Profesorowi  Janowi  Malarczykowi,  A. Korobowicz, H. Olszewski (red.), Lublin 1997.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1988.
Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r., „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, Vol. 17.
Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich, Toruń 2012.
Wakar W., Kto jest autorem „deklaracji” konstytucyjnej?, „Kurier Warszawski” (wydanie wieczorne) 1919, nr 135.
Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1937.
Waśkowski E., Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa ad-ministracyjnego,  [w:]  Prawo  administracyjne,  M. Wierzbowski  (red.), Warszawa 2007.
Wiktorowska A., Terenowe organy administracji państwowej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6:Podmioty administrujące, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2011.
Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 2017.
Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.
Witkowski W., Współczesne ujęcia badawcze w dziedzinie historii administracji, [w:] Dzieje biurokracji, t. V, cz. 1, A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski (red.), Lublin–Toruń––Włocławek 2013.
Witos W., Upadek Austrii i Polska Komisja Likwidacyjna, [w:] Rok 1918 we wspomnieniach  mężów  stanu,  polityków  i  wojskowych,  wybrał  i  opracował:  J.  Borkowski, Warszawa 1987.
Wituska E., Elementarne założenia teoretyczne zasady zespolenia administracyjnego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Oeconomica nr 270.
Wojtczak K., Pozycja prawna wojewody, Warszawa 1986.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Wysmyk  P.,  Struktura  administracji  rządowej  w  województwie.  Studium  przypadku,  ST 2001, nr 11.
Zdyb  M.,  Prawo  administracyjne  ustrojowe  i  materialne.  Podstawy  normatywne,  Kraków 2003.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
Żukowski P.M., Profesorowie i wykładowcy prawa administracyjnego i nauki administracji na polskich państwowych uniwersytetach w latach 1918–1939. Katedry i organizacja, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, nr 8 (3).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane