• Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

 • Autor: Marcin Jurgilewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-167-8
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 326/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia została poświęcona problematyce funkcjonowania terenowej administracji publicznej w sferze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególna uwaga skupiona jest na organizacyjno-instytucjonalnych oraz administracyjnoprawnych aspektach działania organów i podmiotów tego szczebla w omawianym zakresie oraz zagrożeń i wyzwań, jakie współcześnie są dostrzegalne w tej sferze. W opracowaniu skoncentrowano się na zadaniach i zakresie kompetencji terenowej administracji publicznej określonych dla działań ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

1.1. Współczesne znaczenie pojęcia „bezpieczeństwo”
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa
1.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako stan i proces
1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie demokratycznego państwa prawa

Rozdział 2. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego


2.1. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.2. Źródła i typologia zagrożeń
2.3. Zmienność zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.4. Prewencja, zwalczanie i usuwanie skutków zagrożeń

Rozdział 3. Specyfika bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego

3.1. Poczucie bezpieczeństwa w świetle opinii społecznej
3.2. Kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym
3.3. Odporność regionalna i lokalna na zagrożenia
3.4. Narzędzia kształtowania bezpieczeństwa

Rozdział 4. Bezpieczeństwo jako cel działania administracji publicznej


4.1. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej a problem bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.2. Zasada legalizmu działania administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.3. Prawne formy działania administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.4. Klasyfikacja terenowych organów administracji publicznej

Rozdział 5. Funkcje wojewody i administracji rządowej w województwie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

5.1. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego przez wojewodę
5.2. Administracja zespolona w województwie
5.3. Wojewoda a organy administracji niezespolonej
5.4. Problemy administracji rządowej w terenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rozdział 6. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu samorządu terytorialnego

6.1. Samorząd gminny jako kreator bezpieczeństwa lokalnego
6.2. Samorząd powiatowy jako ogniwo pomiędzy wspólnotą lokalną a administracją rządową w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.3. Zadania samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.4. Problemy administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rozdział 7. Wybrane wyzwania dla terenowych organów administracji publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

7.1. Dualizm administracyjny
7.2. Kształtowanie lokalnej – bezpiecznej przestrzeni publicznej
7.3. Prywatyzacja i uspołecznienie zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym
7.4. Zorganizowane zbiorowości ludzkie
7.5. Stany nadzwyczajne, zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel

Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski:

Podjęcie się przez Autora tytułowego zagadnienia stanowi nowatorskie wyzwanie naukowe, jak też wpisuje się w twórczy dorobek dziedziny  nauk  społecznych. Mimo bowiem dużego znaczenia praktycznego, problem terenowej administracji publicznej nie był jak dotychczas przedmiotem tak szczegółowych, a zwłaszcza interdyscyplinarnych zainteresowań badawczych z perspektywy zapewniania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. (…) Recenzowane opracowanie może być adresowane do szerokiego grona Czytelników, do których należy zaliczyć nie tylko pracowników nauki, ale także pracowników administracji publicznej różnego szczebla oraz sektora prywatnego, zajmujących się w praktyce działalnością w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto na pewno zainteresuje ono studentów kierunków: administracja, prawo, politologia czy bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (…).


Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:

Monografia jest istotnym głosem w ramach rozważań dotyczących działalności terenowych organów administracji publicznej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy z pełną aprobatą wskazać, że ujęcie tej tematyki w aspektach administracyjno-prawnych czyni opracowanie użytecznym dla osób prowadzących badania naukowe w tym zakresie, ale przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej. Walorem monografii jest określenie roli administracji terenowej realizującej zadania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Przy czym zostało to zaprezentowane z różnych ujęć, zarówno z perspektywy obowiązujących rozwiązań prawnych, jak też z punktu widzenia pragmatyki administrowania w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego oraz politycznego administracji. Tak zakreślona problematyka pozwoliła ująć w oryginalny sposób zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, których ochrona jest obowiązkiem organów demokratycznego państwa prawnego (…).

Marcin Jurgilewicz
doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ekspert I. Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor publikacji dotyczących funkcjonowania państwa, administracji publicznej, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych. ORCID-ID: 0000-0003-2243-2165.

Książki tego autora

Literatura naukowa
1.  Aleksandrowicz T., Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny [w:]
Sieciocentryczne bezpieczeństwo, Warszawa 2014.
2.  Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1998.
3.  Babiński A., Bezpieczeństwo i porządek publiczny kształtowane aktami prawa miejsco-
wego stanowionymi przez wojewodów i terenowe organy administracji niezespolonej
[w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, M. Jurgilewicz, S. Sulowski (red.), Warszawa
2018.
4.  Babiński A., Działania Policji podejmowane wobec zgromadzeń [w:] Zgromadzenia
w Polsce. Teoria, praktyka i komentarz do ustawy, M. Jurgilewicz, S. Grabowska,  
R. Grabowski (red.), Toruń 2022.
5.  Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
6.  Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
7.  Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne,
J. Boć (red.), Wrocław 2005.
8.  Błaś A., Spór o pojęcie czynności faktycznych administracji publicznej, Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis, PPiA 1999, nr XLII.
9.  Błaś A., Teoria prawnych form działania administracji wobec nowych zjawisk w ad-
ministrowaniu, Acta Universitatis Wratislaviensis 1973, nr 202.
10.  Boć J.(red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000.
11.  Boć J., Rodowód i ewolucja administracji [w:] Administracja publiczna, A. Błaś,  
J. Jeżewski, J. Boć (red.), Wrocław 2003.
12. Bolesta S., Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa
1997.
13.  Bonisławska B., Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, Zeszyty
Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA, Lublin 2012, nr 2(1/).
14.  Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1999.Bibliografia 303
15.  Borkowski J., Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe [w:] Podmioty
administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005.
16.  Borówka K., Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018.
17.  Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w o polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
18.  Bułajewski S., Administracja zespolona w województwie i powiecie [w:] Administracja
rządowa w Polsce, M. Chmaj (red.), Warszawa 2012.
19.  Bułajewski S., Rola rady powiatu, zarządu powiatu i starosty w wykonywaniu zadań
powiatu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Journal of Modern Science
2014, Vol. 23, nr 4.
20. Calhoun J.B., Population density and social pathology, Scientific American 1962,
nr 206.
21.  Chałubińska-Jentkiewicz K., Kurek J. (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa
2021.
22. Chmaj M. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2004.
23.  Chmaj M. (red.), Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa 2013.
24. Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świe-
tle doktryny i zmiany ustawodawstwa lat 90), PiP 1995, nr 6.
25.  Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
26. Ciekanowski Z., Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, Bez-
pieczeństwo i Technika Pożarnicza. Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej 2009, nr 3.
27.  Ciekanowski Z., Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo i Tech-
nika Pożarnicza 2010.
28. Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współ-
czesnych zagrożeń, Siedlce 2016.
29.  Ciepała J., Administracja rządowa w terenie [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funk-
cjonowanie, A. Bałaban (red.), Kraków 2002.
30. Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
31.  Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, War-
szawa 2002.
32. Cieślarczyk M., Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szans
i zagrożeń, Zeszyty Naukowe AON 1999, nr 2(35).
33.  Cieślarczyk M., Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bez-
pieczeństwem [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki
(red.), Warszawa 2008.
34. Cybulska A., Poczucie bezpieczeństwa a zagrożenie przestępczością, Komunikat z ba-
dań CBOS 2021, nr 67, czerwiec 2021.
35.  Czaja J., Kultura bezpieczeństwa narodowego, Problemy Bezpieczeństwa 2007.
36. Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – próba konstrukcji teo-
retycznej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1929, nr 19.304 Bibliografia
37.  Czapska J., Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia [w:] Bezpie-
czeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, J. Czapska, J. Widacki
(red.), Warszawa 2000.
38. Czaputowicz  J.,  Kryteria  bezpieczeństwa  międzynarodowego  państwa  –  aspekty
teoretyczne [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, S. Dębski,  
B. Górka-Winter (red.), Warszawa 2003.
39.  Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni, Warszawa 2004.
40. Czarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.
41.  Czuryk M., Karpiuk M.(red.), Prawne aspekty działania administracji publicznej,
Radom 2010.
42. Dana A., Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki
działania, Siedlce 2017.
43.  Dana A., Administracyjnoprawne i organizacyjne uwarunkowania ochrony mienia
[w:] Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wybrane aspekty administracyjnoprawne i eko-
nomiczne, M. Jurgilewicz, M. Delong, B. Kozicki (red.), Rzeszów 2022.
44. Dawidowicz W., Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1965.
45.  Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
46. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020.
47.  Dąbrowski M., Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło,
Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2015, nr 5(27).
48. Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
49.  Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2020,
Lex/el.
50. Dolnicki B.(red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2021.
51.  Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2019.
52.  Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
53.  Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin
2008.
54. Domagała M., Haładyj A., Wrzosek S. (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego,
Warszawa 2010.
55.  Drabik K., Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej  [w:]
Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, K. Drabik (red.),
Warszawa 2013.
56. Drembkowski P., Ślusarczyk M. (red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie. Komentarz, Warszawa 2022.
57.  Dubois E., Marszałek województwa – studium administracyjnoprawne, Warszawa
2014.
58. Dynak R., Przygotowanie struktur kierowania do działania w sytuacjach kryzysowych
na szczeblu lokalnym [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w sys-
temie zarządzania kryzysowego RP, D. Wróblewski (red.), Józefów 2014.Bibliografia 305
59.  Dziuban E., Realizacja zasady zespolenia w administracji rządowej w województwie,
PPP 2014, Nr 9.
60. Eckhardt K., Stany nadzwyczajne jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego,
Przemyśl–Rzeszów 2012.
61.  Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B., Postępowanie administracyjne, War-
szawa 2013.
62. Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne, Warszawa 2012.
63.  Fehler W., Piątek J.J., Podgórzańska R., Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego,
Szczecin 2017.
64. Fehler W., Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeń-
stwo w środowisku lokalnym, W. Fehler (red.), Warszawa 2009.
65.  Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa [w:] Współczesne
postrzeganie bezpieczeństwa, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Biel-
sko-Biała 2007.
66. Filaber J., Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie, Warszawa 2016.
67.  Filaber J., Oddziaływanie organów gminy na struktury Policji w sferze bezpieczeń-
stwa publicznego [w:] 95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka, E. Ura,  
S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2015.
68. Fish J.M., McCraw S.J., Reddish Ch.J., Fighting in the gray zone: a strategy to close the
preemption gap, US Army War College, Strategic Studies Institute, September 2004.
69.  Fundowicz S., Dobro w prawie administracyjnym [w:] Amicus hominis et defen-
sor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa  
w  70.  Rocznicę  urodzin  Sędziego  Ferdynanda  Rymarza,  D.  Dudek,  M.  Gapski,  
W. Łączkowski (red.), Lublin 2010.
70.  Gajda A., Bezpieczeństwo jako przesłanka ograniczenia wolności zgromadzeń w de-
cyzjach o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, Przegląd Prawa Kon-
stytucyjnego 2015, nr 2.
71.  Gajda A., Kilka uwag o wolności zgromadzeń na tle najnowszych zmian ustawy – Prawo  
o zgromadzeniach, Gdańskie Studia Prawnicze 2017, t. XXXVIII.
72. Gajewski S., A. Jakubowski A., Prawo o zgromadzeniach, Warszawa 2017.
73.  Gajewski S., Jakubowski A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2018.
74.  Gawkowski K., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jed-
nostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty, R. Kubicki i W. Saletra (red.),
Warszawa 2016, nr 15.
75.  Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa
narodowego, Warszawa 2013.
76.  Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
77.  Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.
78.  Gierszewski J., Personal Security within The Human Security Paradigm , Security  
Dimension: International & National Studies 2017, nr 23. 306 Bibliografia
79.  Grabowska S., Grabowski R., Wolność zgromadzeń w rozumieniu Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [w:] Zgromadzenia w Polsce. Teoria,
praktyka i komentarz do ustawy, M. Jurgilewicz, S. Grabowska, R. Grabowski (red.),
Toruń 2022.
80. Großbritannien, Aus Politik und Zeitgeschichte 2007, nr 12.
81.  Gryz J., Kitler W. (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
82. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego,
Warszawa 2013.
83.  Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 1989.
84. Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa
2009.
85.  Iserzon E., Prawo administracyjne, Warszawa 1968.
86. Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018.
87.  Itrich-Drabarek J., Mroczka K., Mider D., Służba cywilna w świadomości Polaków
w 2022 r. Analiza wyników ilościowych badań wizerunku służby cywilnej w stulecie
jej istnienia, Warszawa 2022.
88. Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
89.  Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa
2004.
90. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001.
91.  Jagielski J., Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020.
92. Jagoda J., Powiatowa (miejska) administracja zespolona [w:] Dziesięć lat reformy ustro-
jowej administracji publicznej w Polsce, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.),
Warszawa 2009.
93.  Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa
2003.
94. Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania
i strategie, Warszawa 2006.
95.  Jańczuk L., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów ad-
ministracji publicznej, Lublin 2013.
96. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
97.  Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia,
władze, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór, Samorząd Terytorialny 1999, nr 1–2.
98. Jedynak J., Udział administracji samorządowej szczebla lokalnego w zarządzaniu
kryzyso wym oraz w stanie nadzwyczajnym klęski żywiołowej [w:] Rola i znaczenie
zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa, E. Ura, S. Pieprzny,  
J. Jedynak (red.), Rzeszów 2013.
99.  Jurgilewicz M, Typologia prawnych form działania administracji publicznej w ochronie
bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, E. Ura, S. Pieprzny (red.),
Rzeszów 2010.Bibliografia 307
100. Jurgilewicz M. (red.), Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce. Teo-
ria i praktyka, Rzeszów 2021.
101.  Jurgilewicz M., Michalski K., Teoretyczno-metodologiczne podstawy nauki o bez-
pieczeństwie [w:] Badania nad bezpieczeństwem, Wybrane aspekty, M. Jurgilewicz,  
K. Michalski, W. Krztoń (red.), Rzeszów 2020.
102. Jurgilewicz M. i in. (red.), Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, Rzeszów
2020.
103.  Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki, Warszawa
2020.
104. Jurgilewicz M., Cyberterroryzm jako forma zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego – rozważania na podstawie wybranych aktów prawnych [w:] Cyberter-
roryzm. Nowe wyzwania XXI wieku, T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.),
Warszawa 2009.
105. Jurgilewicz M., Dana A., Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych,
Warszawa 2015.
106. Jurgilewicz M., Grabowska S., Grabowski R. (red.), Zgromadzenia w Polsce. Teoria,
praktyka i komentarz do ustawy, Toruń 2022.
107.  Jurgilewicz M., Mediacja w administracji publicznej, Rzeszów 2018.
108. Jurgilewicz M., Nowakowski Z., Rajchel J., Rajchel K., Prawne aspekty bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, Warszawa 2011.
109.  Jurgilewicz M., Organizacja i przebieg zgromadzeń w Polsce – rozważania na tle
zmian do ustawy prawo o zgromadzeniach, [w:] Rola i zadania administracji pu-
blicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, J. Kisielnicki, T. Płusa, S. Rysz, J.
Rajchel, K. Rajchel (red.), Rzeszów 2017.
110.  Jurgilewicz M., Pomykała M., Delong M., Kamuda D. (red.), Zarys nauki o prawie i wiedzy  
o bezpieczeństwie, Rzeszów 2020.
111.  Jurgilewicz M., Puacz-Olszewska J. (red.), Dylematy współczesnego bezpieczeństwa
z perspektywy sektora pozarządowego, Rzeszów 2021.
112. Jurgilewicz M., Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środ-
ków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku
publicznego, Siedlce 2017.
113.  Jurgilewicz M., Rzecz o bezpieczeństwie prawnym [w:] W kręgu nauki o bezpieczeń-
stwie, M. Jurgilewicz, S. Sulowski (red.), Warszawa 2018.
114.  Jurgilewicz M., Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania
środków przymusu bezpośredniego i broni palnej [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński,
Szczytno 2018.
115.  Jurgilewicz M., Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochro-
nie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego 308 Bibliografia
i międzynarodowego [w:] A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński, Bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, Szczytno 2018.
116.  Jurgilewicz M., Wolność zgromadzeń w Polsce – uwarunkowania administracyjno-
prawne [w:] Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce. Teoria i prak-
tyka, M. Jurgilewicz (red.), Warszawa 2021.
117.  Jurgilewicz M., Wymiar unijnego bezpieczeństwa po wejściu w życie Traktatu z Li-
zbony [w:] UE-NATO – Strategiczne problemy bezpieczeństwa, T. Compa, J. Rajchel,  
K. Załęski (red. nauk.), Dęblin 2012.
118.  Jurgilewicz M., Z. Nowakowski, J. Rajchel, K. Rajchel, Prawne aspekty bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, K. Rajchel (red.), Warszawa 2011.
119.  Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, Szczytno 2015.
120. Kalina R.M., Ogólne kategorie klasyfikacji i charakterystyki zagrożeń zewnętrznych
[w:] Człowiek w sytuacji trudnej, B. Hołyst (red.), Warszawa 1991.
121.  Kallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne – część
ustrojowa, Warszawa 2002.
122. Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa
2013.
123. Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa naro-
dowego, Warszawa 2014.
124. Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, Zeszyty Naukowe KUL
(60) 2018, nr 2(242).
125. Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bez-
pieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne,
Warszawa 2013.
126. Kasiński M., Dwie koncepcje władzy lokalnej, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia
Iuridica, t. 52, Łódź 1992.
127.  Kawecki A., Community Policing – partnerski udział policji i lokalnych społeczności
w kształtowaniu bezpieczeństwa [w:] Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeń-
stwa narodowego (wybrane aspekty), M. Gitling, I. Wojaczek (red.), Przemyśl 2017.
128. Kawecki A., Rola obywateli w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej
[w:] Bezpieczeństwo i ład społeczny. Wybrane zagadnienia, M. Gitling, A. Kawecki,  
I. Wojaczek (red.), Przemyśl 2018.
129.  Kawecki A., Udział mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego w kształtowaniu
bezpieczeństwa lokalnego w oparciu o krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa [w:]
Współczesna polityka bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwarunko-
wania – wyzwania – zagrożenia, M. Delong, J. Puacz-Olszewska (red.), Rzeszów
2020.
130. Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1935.
131.  Keyes R., Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w życiu codziennym, Warszawa
2017.Bibliografia 309
132. Kijak Z., Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym, ZN ASW
1987, nr 47.
133.  Kijowski D., Państwo a prawa i wolności obywateli – zasada proporcjonalności, Biu-
letyn RPO. Materiały, Warszawa 1990, nr 6.
134. Kitler W., Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego [w:] Bezpieczeństwo
ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny,  
W. Kitler, A. Skrabacz (red.), Warszawa 2010.
135. Kitler W., Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy [w:] Zarządza-
nie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak
(red.), Warszawa 2011.
136. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania,
system, Warszawa 2011.
137.  Kitler W., Zadania i kompetencje wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej
w sferze bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015.
138. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1983.
139.  Kłosowska-Lasek K., Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Ency-
klopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.),
Warszawa.
140. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa
2000.
141.  Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich,  
A. Śliwa (tłum.), L. Śliwa, Wrocław 2000.
142. Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2005.
143.  Kobus I., Dziugiel I., Staż Leśna, Łowiecka, Rybacka, Parku (akty prawne – komen-
tarz do uprawnień), Szczytno 2008.
144. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Poczucie bezpieczeństwa, identyfikacja
zagrożeń oraz oczekiwania społeczne wobec Policji w opiniach uczestników konsulta-
cji społecznych przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w I kwar-
tale 2016 r., Rzeszów 2016.
145.  Kołomycew A., Komisja bezpieczeństwa i porządku jako podmiot lokalnej polityki
bezpieczeństwa, Polityka i Społeczeństwo 2022, nr 3(20).
146. Korczak J., Układ kompetencyjny organów i jednostek organizacyjnych gmin, miast
na prawach powiatów, powiatów i województw samorządowych, Wrocław 2002.
147.  Korczak J., Wojewoda – marszałek województwa – zadania w systemie bezpieczeń-
stwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicz-
nej, A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
148. Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.
149.  Kostecki T., Prognozowanie zagrożeń jako element optymalizacji w obszarze zarzą-
dzania kryzysowego [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa – wieloaspektowość, H. Som-
mer, G. Zakrzewski (red. nauk.), Rzeszów 2021.
150. Kotowski W., Kurzępa B., Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008. 310 Bibliografia
151.  Kotowski W., Straże gminne. Komentarz, Lex/el. 2021.
152. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Lex/el. 2021.
153.  Kotulski M., Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie sa-
morządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2001, nr 9.
154. Kowalczyk S. (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Warszawa 2009.
155.  Kowalska M., Stany nadzwyczajne [w:] Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa
państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, B. Dziemidok-Olszewska, M. Michalczuk-
-Wlizło, Warszawa 2018.
156. Koziej S., Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, t. 2, Polityka i strategia
bezpieczeństwa państwa XXI wieku, Warszawa 2004.
157.  Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa
2010.
158. Krzemionka-Bruzda D., Razem bezpieczniej, czyli rola mieszkańców w działaniach
na rzecz lokalnego bezpieczeństwa (doświadczenia „Sąsiedzkiej czujności” – Kielce
1995–1998) [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, J. Czapska,
W. Krupiarz (red.), Warszawa 1999.
159.  Krztoń W., Państwo jako gwarant bezpieczeństwa obywateli [w:] Wyzwania bezpie-
czeństwa w XXI wieku, M. Jurgilewicz, M. Delong, K. Michalski, W. Krztoń (red.
nauk.), Rzeszów 2020.
160. Krztoń W., Wojna jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata. Aspekt pole-
mologiczny, Rzeszów 2021.
161.  Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
162. Kulesza M., Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną, Sa-
morząd Terytorialny 2002, nr 9.
163.  Kulesza M., Relacje między różnymi szczeblami władz lokalnych, Samorząd Teryto-
rialny 1991, nr 11–12.
164. Kulisz M.Z., Ocena procesu planistycznego działań administracji rządowej w ob-
szarze zapewnienia bezpieczeństwa państwa [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem –
wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (red.), Warszawa 2008.
165.  Kurzępa B., Bezpieczeństwo imprez masowych. Zarys problematyki, Rzeszów 2020.
166. Kurzępa B., Organizacja imprez masowych w Polsce – uwarunkowania administra-
cyjnoprawne [w:] Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych. Teoria i praktyka,
M. Jurgilewicz (red.), Warszawa 2021.
167.  Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017.
168. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
169.  Leszczyński M., Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Bezpieczeństwo w wy-
miarze lokalnym, Warszawa 2013.
170.  Lewkowicz A., Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żyw-
ności, Szczytno 2015.
171.  Lipowicz I., Pojęcie administracji. Administracja publiczna a państwowa [w:] Prawo
administracyjne, część ogólna, Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red.), War-
szawa 2002.Bibliografia 311
172. Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania admi-
nistracji publicznej, Lublin 2015.
173.  Lisicki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011.
174.  Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny mo-
del jego zapewnienia [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, P. Tyrała (red.), Kraków
2000.
175.  Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2012.
176.  Litwin J., Prawo administracyjne, Warszawa 1953.
177.  Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
178. Łoś-Nowak T., Bezpieczeństwo [w:] Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut
(red.), Wrocław 2003.
179.  Łukasiewicz J., Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji, Przemyśl 1999.
180. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecz-
nictwie, Warszawa 2021.
181.  Maćkowiak J., Wpływ porozumień na strukturę administracji rządowej (na przy-
kładzie organów administracji niezespolonej) [w:] Umowy w administracji, J. Boć,  
L. Dziewięcka-Bokun (red.), Wrocław 2008.
182. Majchrzak B., Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w systemie
prawnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015.
183.   Mały leksykon postprawdy fake news, praca zbiorowa, Warszawa 2018.
184.  Mały słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Warszawa 1993.
185.  Masternak-Kubiak M., Samorząd województwa [w:] Ustrój administracji publicznej,
E.J. Nowacka (red.), Warszawa 2000.
186. Michalski K., Jurgilewicz M., Konflikty technologiczne. Nowa architektura zagrożeń
w epoce wielkich wyzwań, Warszawa 2021.
187.  Mickiewicz P., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Organizacja systemu i projek-
towanie działań, Poznań 2020.
188. Misiuk A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia praw-
no-ustrojowe, Warszawa 2011.
189.  Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013.
190. Misiuk A., Itrich-Drabarek J., Dobrowolska-Opała M. (red.), Encyklopedia bezpie-
czeństwa wewnętrznego, Warszawa 2021.
191.  Misiuk A., Jurgilewicz M., Drotarova J., Management of Restrictions During the
SARS-CoV-2 Pandemic in Central European Countries [w:] The Pandemic in Central
Europe. A Case Study, (red.) J. Itrich-Drabarek, Routledge, Abingdon 2023.
192. Modrzejewski Z., Strategia bezpieczeństwa w aspekcie społeczności lokalnych [w:]
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wybrane aspekty), B. Bębenek, I. Żuchowski
(red.), Pułtusk 2022.
193. Moll T., Zadania samorządu terytorialnego a zadania terenowej administracji rzą-
dowej, PPP 2012, nr 7–8.312 Bibliografia
194. Morawski L., Dwa podejścia do prawa [w:] Prawo o prawoznawstwo wobec zmian
społecznych, H. Rot (red.), Wrocław 1990.
195. Morawski L., Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cy-
wilnych), PiP 1993, z. 1.
196. Nepelski M., Struniawski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych
i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny, t. I, Szczytno 2016.
197.  Netczuk R. (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa,  
Katowice 2016.
198. Netczuk R. (red.), Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty
prawne, Katowice 2015.
199. Niedzwiecki S., Charakterystyka fundamentalizmu islamskiego w kontekście współ-
czesnych zagrożeń bezpieczeństwa [w:] W poszukiwaniu tożsamości bezpieczeństwa,
H. Sommer (red.), Rzeszów 2021.
200. Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M., Aspekty zarządzania środo-
wiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów 2013.
201.  Niziołek A., Problemy aglomeracji miejskich, Warszawa 2008.
202. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa
2007.
203. Nowakowski Z., Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii poli-
tycznych w Polsce po 1989 r., Warszawa 2009.
204. Nowakowski Z., Rajchel J., Szafran H., Szafran R., Strategia bezpieczeństwa naro-
dowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa 2017.
205. Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bez-
pieczeństwa Polski i wybranych państwa, Warszawa 2012.
206. Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bez-
pieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Warszawa 2009.
207.  Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
208. Olejniczak-Szałowska E., Prawne formy działania administracji publicznej [w:]
Prawo administracyjne, Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Du-
nikowska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska,  
M. Stahl, Warszawa 2004.
209. Olejnik T., Bezpieczeństwo w gminie. Kultura bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka –
Refleksje 2014, nr 16(16).
210.  Oleksiewicz I., Znaczenie zagrożeń asymetrycznych w polityce bezpieczeństwa Unii
Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki w XXI wieku,
I. Oleksiewicz, M. Delong (red.), Rzeszów 2020.
211.  Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady
państwa prawnego), Warszawa 1996.
212. Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicz-
nego, Studia Iuridica Lublinensia 2014, t. 23.Bibliografia 313
213.  Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie. Komentarz, Warszawa 2013.
214.  Pacek B., Hoffman R., Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2013.
215.  Pawłowska A., Czynniki i trajektorie zmian administracji i polityk publicznych [w:]
Państwo w czasach zmiany, M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski (red.), Lublin 2018.
216.  Pawłowska A., Kołomycew A., Local advisory councils in deliberative decision-mak-
ing. Findings from research in Polish cities, Journal of Contemporary European  
Studies 2022, nr 30.
217.  Pawłowski J., Marczak J., Gąsiorek K., Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeń -
stwa narodowego (państwa) [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa),  
J. Pawłowski (red.), Warszawa 2017.
218.  Paździor M., Szmulik B. (red.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa
2012.
219.  Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
220. Pieczywok A., Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty.
Zagrożenia. Wyzwania, Warszawa 2011.
221.  Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.
222. Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
223. Pieprzny S., Między centralizacją a decentralizacją Policji, Przegląd Policyjny 2011,
nr 2(102).
224. Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administra-
cyjnym, Rzeszów 2007.
225. Pieprzny S., Policja w strukturze administracji zespolonej, Rzeszowskie Zeszyty  
Naukowe, Prawo–Ekonomia 2001, t. XXX.
226. Pieprzny S., Policja w systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:]
Bezpieczeństwo i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka, E. Ura (red.), Rze-
szów 2003.
227.  Pieprzny S., System podmiotów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego (wybrane zagadnienia) [w:] Prawo – Administracja – Policja.
Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka, J. Dobkowski (red.), Olsztyn
2006.
228. Pieprzny S., Uprawnienia wojewody w stosunku do Policji, Administracja 2007,  
nr 2(7).
229. Pieprzny S., Zarządzanie kryzysowe – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Rola
i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa, Rzeszów
2013.
230. Pietraś M. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.
231.  Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin
2000.
232. Pietrzak M., Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999.314 Bibliografia
233. Pijewski M., Założenia reformy administracji publicznej z 1998 r. ze szczególnym
uwzględnieniem województwa samorządowego, Przegląd Prawa Publicznego 2012,
nr 5.
234. Pikulski S., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa,
Warszawa 1996.
235. Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [w:] Prawne i ad-
ministracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie trans-
formacji ustrojowo-gospodarczej, W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Olsztyn 2000.
236. Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środo -
wiska bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
237.  Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kraków 2016.
238. Podedworna H., Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady [w:] Socjologia
ogólna: wybrane problemy, J. Polakowska-Kujawa (red.), Warszawa 2007.
239. Podolak M., Wojewoda jako organ rządowej administracji zespolonej w zakresie bez-
pieczeństwa [w:] Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, B. Dziemidok-Olszewska, M. Michalczuk-Wlizło (red.), Warszawa 2018.
240. Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów 2009.
241. Polak A. (red.), Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne, Kalisz 2020.
242. Polak A., Krakowski K., Obronność jako dyscyplina naukowa. Warszawa 2015.
243. Polinceusz M., Funkcje wojewody. Studium administracyjnoprawne, Rzeszów 2010.
244. Polinceusz M., Wojewoda jako podmiot realizujący kompetencje w celu ochrony bez-
pieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nad-
zwyczajnych [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, J. Kisielnicki,  
A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura (red.), Warszawa 2010.
245. Polinceusz M., Zarządzenie zastępcze wojewody jako narzędzie ochrony bezpieczeń-
stwa zgromadzeń organizowanych cyklicznie, Rocznik Bezpieczeństwa Międzyna-
rodowego 2019, Vol. 13, nr 2.
246. Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis: New
Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, Oxford 2011.
247.  Pomykała M., Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa, Rzeszów 2015.
248. Pomykała M., Prawne formy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:]
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów prawa organizacyjnych Policji, K. Rajchel (red.), Warszawa 2009.
249. Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne [w:] Bezpieczeństwo państwa, K.A. Woj-
taszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Warszawa 2009.
250. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficzno -
prawna [w:] Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji
europejskiej: Polska–Słowacja–Ukraina, J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz (red.),
Lublin 2016.Bibliografia 315
251.  Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa , Lublin 2013.
252. Potrzeszcz J., Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, Teka  
Komisji Prawniczej PAN Oddział Lubelski 2015, t. VIII.
253. Prokop K., Stan wojenny [w:] Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i admi-
nistracyjne, Olsztyn 2016.
254. Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
255. Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa – analiza podstawowych pojęć
i treści, Warszawa 1997.
256. Przybysz P., Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020.
257.  Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany,  
Lex/el. 2022.
258.  Przybysz P., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym [w:] Nadużycie prawa,  
H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003.
259. Rabska T., Łętowska J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Warszawa 1967.
260. Radecki W., Ściganie przestępstw przyrodniczych, Przyroda Polska 2009, nr 9.
261.  Radecki W., Ustawa o rybactwie śródlądowym. Komentarz, Warszawa 2005.
262. Rajchel J., Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń i sytuacji kryzysowych w lotnictwie
cywilnym [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, R. Częścik, Z. Nowakowski,
T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red. nauk.), Warszawa–Dęblin 2014.
263. Rajchel J., Zabłocki E., Bezpieczeństwo narodowe. Pojęcie, kategorie, system, Dęblin
2016.
264. Rajchel K. (red.), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja
i funkcjonowanie, Warszawa 2014.
265. Rajchel K. (red.), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji, Warszawa 2009.
266. Ruczkowski P., Wolność zgromadzeń jako element demokratycznego państwa praw-
nego, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010, nr 9.
267.  Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość – kierowanie – zarządzanie,
Warszawa 2010.
268. Rydlewski G., Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Pol-
sce, Warszawa 2015.
269. Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2006.
270. Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Warszawa 2018.
271.  Rzetecka-Gil A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2019, Lex/el.
272. Sabak Z., Królikowski J., Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2002.
273. Sadło-Nowak A., Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny) [w:] Profilaktyka bezpieczeństwa , M. Nepelski, J. Stru-
niawski (red.), Szczytno 2017.316 Bibliografia
274.  Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, War-
szawa 2016.
275. Schubert H., Spieckermann H., Veil K., Sicherheit durch präventive Stadtgestaltung –
Deutschland und Großbritannien, Politik und Zeitgeschichte 2008.
276. Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewen-
cyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
277.  Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium admini-
stracyjnoprawne, Warszawa 2012.
278. Singer P.W., Brooking E.T., LikeWar: The Weaponization of Social Media , Boston
2018.
279.  Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa
2012.
280. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
281.  Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1994.
282. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
283. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.
284. Smaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Kraków 2004.
285. Smolak L, Współczesny obraz zagrożenia przestępczością i wyzwania dla społeczności
lokalnych [w:] Bezpieczne miasta. Współczesne zagrożenia i wyzwania, W. Kustra,
L. Smolak (red.), Warszawa 2015.
286. Smolak M., Między koncepcją państwa socjalnego a koncepcją Rechtsstaat [w:] Polskie
dyskusje o państwie prawa, S. Wronkowska (red.), Warszawa 1995.
287.  Sobel T., Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne
w działaniach terenowej administracji publicznej, A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.),
Wrocław 2009.
288. Sobolewski G., Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego, Warszawa
2011.
289. Sosnowski A., Rozwój społeczności lokalnych u schyłku XX wieku [w:] Społeczności lokalne  
w perspektywie integracji europejskiej, R.B. Woźniak (red.), Koszalin 2000.
290. Sowa K., Wstęp do socjologii teorii zrzeszeń, Warszawa 1988.
291.  Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej, M. Grabowski, K. Pankowski,  
E. Wnuk-Lipiński (red.), Warszawa 1994.
292. Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne [w:] Koncepcja systemu prawa admini-
stracyjnego, J. Zimmermann (red.), Kraków 2007.
293. Stahl M., Dobro wspólne w prawie administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze
w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009.
294. Stahl M., Miejsce samorządu terytorialnego w państwie (problemy regulacji konsty-
tucyjnej), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, t. 59, Łódź 1994.
295. Stahl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska,  
R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administra-
cyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004. Bibliografia 317
296. Stahl M., Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administra-
cyjne, pojęcia, instytucje, zasady, w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004.
297.  Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Poznań 2017.
298. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
299. Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
300. Starościak J., Prawne formy i metody działania [w:] System prawa administracyjnego,
t. III, Wrocław 1978.
301.  Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1975.
302. Stawicki R., Współczesne bezpieczeństwo człowieka, Warszawa 2019.
303. Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski: kryteria
i ich normatywna realizacji, Samorząd Terytorialny 1998, nr 11.
304. Stec M., Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, Samo-
rząd Terytorialny 1998.
305. Stec M., Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce [w:] Ustrój samorządu
terytorialnego w Polsce. Reforma administracji publicznej (materiały szkoleniowe),
Warszawa 1998.
306. Stec R., Reforma lokalnej administracji publicznej w Polsce – uwarunkowania praw-
ne i socjologiczne [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, E. Ura,  
E. Feret, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2016.
307.  Stec R., Straże w służbie ochrony przyrody. Straż Leśna, Łowiecka, Rybacka i Parku
Narodowego, pozycja ustrojowa i miejsce w systemie organizacyjno-prawnym bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2014.
308. Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych,
Lublin 2009.
309. Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] Bezpie-
czeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński
(red.), Warszawa 2009.
310.  Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009.
311.  Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studia z nauki admi-
nistracji, Wrocław 2003.
312. Szczech N., Straż gminna (miejska) jako formacja właściwa w zakresie ochrony po-
rządku publicznego [w:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek (red.),
Łódź 2017.
313.  Szmulik B., Miaskowska-Daszkiewicz K. (red.), Administracja publiczna. Ustrój ad-
ministracji samorządowej. Komentarz, Warszawa 2012.
314.  Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz K., Zarys prawa administracyjnego,
Warszawa 2011.
315.  Szreniawski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994.
316.  Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000. 318 Bibliografia
317.  Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
318.  Tarno J.P. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, 2004.
319.  Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998.
320. Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019,
Lex/el.
321.  Tuleja P.(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2021,
Lex/el.
322. Ura E., Klęska żywiołowa. Stan nadzwyczajny a sytuacja nadzwyczajna (szczególna)
[w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, J. Kisielnicki, A. Letkiewicz,
K. Rajchel, E. Ura (red.), Warszawa 2010.
323. Ura E., Stany nadzwyczajne a sytuacje kryzysowe [w:] Rola i znaczenie zarządzania
kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa, E. Ura, S. Pieprzny, S. Jedynak
(red.), Rzeszów 2013.
324. Ura E., Ura Ed., Prawo administracyjne, Warszawa 2009.
325. Ura E., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania bezpieczeństwa
publicznego [w:] Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – dia-
gnozy – praktyka, M. Malikowski (red.), Rzeszów 2007.
326. Ura E., Zgromadzenia cykliczne w kontekście konstytucyjnej wolności zgromadzania
się [w:] Zgromadzenia w Polsce. Teoria, praktyka i komentarz do ustawy, M. Jurgile-
wicz, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Toruń 2022.
327.  Ura E., Pieprzny S. (red. nauk.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów
2015.
328. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
329.  Urbanek A., Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu
teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Słupsk 2015.
330. Vademecum bezpieczeństwa, red. Wasiuta O., R. Klepka, R. Kopeć, Kraków 2018.
331.  Van den Brink H., Kaiser A., Kommunale Sicherheitspolitik zwischen Expansion,
Delegation und Kooperation, Aus Politik und Zeitgeschichte 2007, nr 12.
332. Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, Warszawa 2007.
333.  Wiktorowska A., Terenowe organy administracji państwowej [w:] System prawa ad-
ministracyjnego, Tom VI, Podmioty administrujące, R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), Warszawa 2011.
334. Wiktorowska A., Zasada subsydiarności [w:] Instytucje współczesnego prawa admi-
nistracyjnego, Kraków 2001.
335.  Wilk J., Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w okresie stanu klęski
żywiołowej, Komentarz praktyczny, Lex/el. 2021.
336. Williams P.D. (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
337.  Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemo-
wym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006. Bibliografia 319
338. Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011.
339.  Wiśniewski B., Prońko J., Podstawowe problemy współpracy w zarządzaniu kryzysowym,
Вісник ЛДУБЖД, Bulletin of Lviv State University of Life Safety, No. 20, 2019.
340. Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu,
Warszawa 2013.
341. Wojakowska M., Konstytucyjne prawo jednostki do ochrony wolności i praw czło-
wieka a kształtowanie bezpieczeństwa indywidualnego – interdyscyplinarne ujęcie
problemu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 5(63).
342. Wojtaszczyk K.A., Majerska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane
problemy, Warszawa 2009.
343. Woźniak B., Policja w społeczeństwo. Działania dotyczące prewencji kryminalnej  
[w:] Policja w społeczeństwo. Wybrane problemy, P. Maj, A. Misiuk (red.), Szczytno
1997.
344. Wyżykowski A., Korbel W., Kwiatkowski K., Mizia M., Racoń-Leja K., Róg M.,
Setkowicz M., Wehle-Strzelecka S., Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i archi-
tektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększania
bezpieczeństwa mieszkańców, Kraków 2004.
345. Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne”
i „porządek publiczny” (niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych) 1983–1984,
Zeszyty Naukowe ASW 1985, nr 41.
346. Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa [w:] Podstawy bezpieczeństwa na-
rodowego (państwa), J. Pawłowski (red.), Warszawa 2017.
347.  Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki, Siedlce 2013.
348. Zastrow Ch., Kirst-Ashman K.K., Understanding Human Behavior and the Social
Environment, Belmont 2010.
349. Zawadzki P.W., Bezpieczeństwo społeczne [w:] Bezpieczeństwo pań stwa, K.A. Woj-
taszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Warszawa 2009.
350. Zboina  J.,  Bezpieczeństwo  pożarowe.  Rozważania  na  gruncie  teorii  i  praktyki,  
Józefów 2018.
351.  Zboina J., Wiśniewski B. (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pań-
stwa, Józefów 2014.
352. Zdyb M., Komentarz do art. 75 ustawy o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową pań-
stwa [w:] Kompetencje po reformie administracji publicznej, Niewiadomski Z. (red.),
Warszawa 2000.
353.  Zdyb M., Stelmasiak J., Sikora K., System bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.
354. Ziarko J., Uwagi o przedmiocie nauki o bezpieczeństwie, Problemy Bezpieczeństwa
2007, nr 1(1).
355. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce [w:] Administracja i społeczeństwo.
Administracja i bezpieczeństwo, Zeszyt 5, T. Okrasa (red.), Warszawa 2011.320 Bibliografia
356. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.
357.  Zieliński J., Modernizacja samorządu terytorialnego [w:] Administracja i społeczeń-
stwo. Administracja i bezpieczeństwo, z. 5, T. Okrasa (red.), Warszawa 2011.
358. Ziemski K.M., Formy prawne działania administracji publicznej [w:] Aktualne pro-
blemy administracji i prawa administracyjnego, I. Posłuszny (red.), Przemyśl–Rze-
szów 2003.
359.  Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania ad-
ministracji, Poznań 2005.
360. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
361.  Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2009.
362. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
Akty normatywne
1.  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  (Dz.U.  nr  78,  
poz. 483 ze zm.).
2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
3.  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821  
ze zm.).
5.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
6.  Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
7.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 195 ze zm.).
8.  Ustawa  z  dnia  18  kwietnia  1985  r.  o  rybactwie  śródlądowym  (Dz.U.  z  2019  r.  
poz. 2168 ze zm.).
9.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1990 ze zm.).
10.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).
11.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.).
12. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 295 ze zm.).
13.  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1070 ze zm.).
14.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1940 ze zm.).
15.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 869 ze zm.).Bibliografia 321
16.  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683
ze zm.).
17.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 988 ze zm.).
18.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1899 ze zm.).
19.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995
ze zm.).
20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1763  
ze zm.).
21.  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1893 ze zm.).
22. Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2022  r.  
poz. 1526 ze zm.).
23.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 547 ze zm.).
24. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym,
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w woje-
wództwie (Dz.U. nr 99, poz. 631 ze zm.).
25.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.).
26. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
(Dz.U. 2015, poz. 2120.)
27.  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706
ze zm.).
28. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1863
ze zm.).
29.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 630 ze zm.).
30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1973 ze zm.).
31.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. z 2021 r. poz. 457 ze zm.).
32. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180
ze zm.).
33.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977
ze zm.).
34. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. nr 130,  
poz. 1450 ze zm.). 322 Bibliografia
35.  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.
 z 2018 r. poz. 1817 ze zm.).
36. Ustawa  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  o  stanie  klęski  żywiołowej  (Dz.U.  z  2017  r.  
poz. 1897 ze zm.).
37.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928 ze zm.).
38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1932 ze zm.).
39.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2022 r. poz. 840 ze zm.).
41.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 306 ze zm.).
42. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.).
43.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).
44. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.).
45.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. nr 175, poz. 1462  
ze zm.).
46. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1249 ze zm.).
47.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2053 ze zm.).
48. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1057 ze zm.).
49.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 261 ze zm.).
50. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).
51.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.).
52.  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1466 ze zm.).
53.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 742 ze zm.).
54. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. − Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277  
ze zm.).Bibliografia 323
55.  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1416 ze zm.).
56. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2418 ze zm.).
57.  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych
osób (Dz.U. z 2021 r. poz. 1638 ze zm.).
58. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polity-
ki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 818).
59.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631
ze zm.).
60. Ustawa  z  dnia  10  czerwca  2016  r.  o  działaniach  antyterrorystycznych  (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 2234 ze zm.)
61.  Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.
z 2017 r. poz. 579.).
62. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
63.  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1369 ze zm.).
64. Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  przetwarza-
nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 125 ze zm.).
65.  Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(Dz.U. 2020 poz. 425).
66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współ-
działania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem kon-
sumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz
organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1072 ze zm.).
67.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.)
68. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu tery-
torialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1911 ze zm.).
69.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie trybu
kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy nieze-
spolonej administracji rządowej (Dz.U. nr 222, poz. 1754).
70.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania
w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy 324 Bibliografia
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze man-
datu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1349).
71.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w spra-
wie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 1389 ze zm.; uchylone).
72. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316; uchylone).
73.  Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (tekst jedn. Dz.Urz. KGP z 2013 r.  
poz. 99 ze zm.).
74.  Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisa-
riatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (tekst jedn. Dz.Urz. KGP z 2013 r.  
poz. 50 ze zm.).
Orzecznictwo
1.  Wyrok NSA z dnia 23 października 1999 r., I SA/Ka 1628/99, Lex nr 40852.
2.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. K 27/00.
3.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00.
4.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r., sygn. K 8/98.
5.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2006 r., sygn. K 51/05.
6.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003, sygn. P 10/02, OTK-A 2003
nr 6, poz. 62.
7.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. K 50/07, OTK-A
2009, nr 4, poz. 51.
8.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. K 2/09.
Źródła internetowe
1.  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/spolecznosc-lokalna;3978393.html
2. https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2021/numer-2-022021/199495,Rok-
-2020-w-liczbach.html
3.  https://innpoland.pl/169333,bezpieczenstwo-w-warszawie-2020-mniej-pobic-wiecej-za-
bojstw
4. https://policja.pl/pol/aktualnosci/206040,W-Polsce-jeden-z-najnizszych-wskazni-
kow-przestepstw-w-Unii-Europejskiej.html
5.  http://razembezpieczniej.ms* gov.pl/portal/rb/7/3/Opis_programu.html6.  https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/policjanci-podsumowali-ostatni-rok/
7.  https://um.warszawa.pl/waw/strategia/-/warszawiacy-oceniaja-zycie-w-stolicy
8.  https://www.gov.pl/web/mswia/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa
9.  http://www.mswia.gov.pl/ftp/pdf/isbzpg.pdf
10.  http://www.nowastrategia.org.pl/terroryzm-zmiennosc-nieprzewidywalnosc-i-za-
skoczenie/
11.  https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
12. https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1044

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane