• Finanse samorządowe

Finanse samorządowe

 • Autor: Piotr Sołtyk Monika Dębowska-Sołtyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-002-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Książka zawiera aktualną wiedzę z dziedziny finansów samorządu terytorialnego. Autorzy ukazali istotne zagadnienia związane z finansami, prawem finansowym i rachunkowością budżetową z punktu widzenia funkcji i zadań stawianych dla współczesnego radnego samorządowego. W publikacji przedstawiono w sposób usystematyzowany i kompletny zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Zaletą książki jest omówienie problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji z budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a także nadzoru i kontroli działania gospodarki finansowej, dyscypliny finansów ­publicznych, absolutorium samorządowego, ze szczególnym zaakcentowaniem w tej procedurze roli komisji rewizyjnej.

Książka adresowana jest zwłaszcza do przedstawicieli organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na aktualność i zakres poruszanych zagadnień może być ona przydatna także decydentom samorządowym, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz przewodniczącym zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Spis treści:

Wykaz stosowanych skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Uwarunkowania prawne oraz zasady działania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Wybrane regulacje prawne kształtujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
1.2. Podział zadań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego
1.2.1. Katalog zadań własnych gminy
1.2.2. Katalog zadań własnych powiatu
1.2.3. Katalog zadań własnych województwa samorządowego
1.3. Zasady działania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych
1.3.2. Zasada jawności gospodarki finansowej w świetle przepisów samorządowych ustaw ustrojowych
1.3.3. Zasada dotycząca przeznaczenia środków publicznych
1.3.4. Zasada dotycząca stosowania klasyfikacji budżetowej
1.3.5. Zasada dotycząca klasyfikacji wydatków strukturalnych
1.3.6. Zasada powszechności ubiegania się o środki publiczne
1.3.7. Zasada legalności wydatków budżetowych
1.3.8. Zasada dotycząca wysokości zaciąganych zobowiązań finansowych
1.4. Istota i charakterystyka zasad budżetowych w gospodarce finansowej jednostek samorządowych

Rozdział 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Pojęcie i podstawy prawne budżetu samorządowego
2.2. Terminy budżetowe
2.3. Konstrukcja uchwały budżetowej
2.4. Upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego
2.5. Załączniki do uchwały budżetowej
2.6. Dochody budżetu oraz ich źródła
2.7. Przeznaczenie i podział wydatków budżetu samorządowego
2.8. Niewygasające wydatki
2.9. Blokowanie wydatków
2.10. Rezerwy budżetowe
2.10.1. Rezerwa ogólna
2.10.2. Rezerwa celowa
2.10.3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
2.11. Istota i znaczenie uchwały budżetowej
2.11.1. Uchwała w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
2.11.2. Znaczenie projektu uchwały budżetowej
2.11.3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
2.11.4. Terminy dotyczące etapu projektowania uchwały budżetowej
2.11.5. Możliwość dokonywania zmian w projekcie uchwały budżetowej przed podjęciem uchwały budżetowej i skutki tych zmian
2.11.6. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
2.12. Uchwalenie uchwały budżetowej
2.12.1. Tryb podjęcia uchwały budżetowej
2.13. Uprawnienia organu wykonawczego na etapie wykonywania budżetu
2.14. Deficyt budżetowy i przesłanki jego ograniczenia
2.15. Udzielenie poręczeń i gwarancji
2.16. Indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

3.1. Wieloletnia prognoza finansowa – uwagi wprowadzające
3.2. Wymóg realistyczności wieloletniej prognozy finansowej
3.3. Treść uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
3.4. Załączniki do uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej
3.5. Definicja przedsięwzięć wieloletnich
3.6. Czasowy zakres danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej
3.7. Elementy fakultatywne uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
3.8. Zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
3.9. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie uchwalenia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej
3.10. Opinie regionalnej izby obrachunkowej w zakresie wieloletniej prognozy finansowej
3.11. Zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
3.12. Program naprawczy – prawne konsekwencje realizacji. Przesłanki zastosowania i termin opracowania programu

Rozdział 4. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

4.1. Katalog form organizacyjno-prawnych samorządu terytorialnego
4.2. Jednostka budżetowa
4.2.1. Statut jednostki budżetowej
4.2.2. Plan finansowy jednostki budżetowej
4.2.3. Zasady tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych
4.3. Samorządowy zakład budżetowy
4.3.1. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
4.3.2. Zasady likwidacji i przekształcania samorządowego zakładu budżetowego
4.4. Wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach samorządowych
4.4.1. Elementy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o utworzeniu rachunku dochodów
4.4.2. Przykładowe źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
4.5. Inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
4.6. Samorządowe instytucje kultury
4.6.1. Instytucje kultury
4.6.2. Gospodarka finansowa instytucji kultury
4.7. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
4.8. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
4.9. Inne samorządowe osoby prawne
4.9.1. Związek międzygminny
4.9.2. Związek powiatów
4.9.3.  Spółki prawa handlowego w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia przekazywania dotacji z budżetu samorządowego

5.1. Pojęcie dotacji i podstawy prawne normujące ich przekazywanie
5.2. Rodzaje dotacji budżetowych
5.3. Przykłady klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanych z budżetu
5.4.  Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uwagi ogólne
5.4.1. Sfera zadań publicznych dotowanych z budżetu lokalnego
5.4.2. Formy zlecenia zadania publicznego
5.4.3. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielanych dotacji
5.4.4. Uchwała organu stanowiącego określająca tryb postępowania o udzielnie dotacji celowej
5.4.5. Elementy umowy dotacyjnej
5.4.6. Rozliczenie dotacji
5.4.7. Ewidencja w księgach rachunkowych urzędu dotacji udzielanych na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych
5.5. Wykorzystanie dotacji
5.6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
5.7. Dotacje pobrane nienależnie
5.8. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości
5.9. Zwrot dotacji do budżetu samorządowego

Rozdział 6. Sprawozdawczość budżetowa oraz nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

6.1. Istota i funkcje sprawozdawczości budżetowej w optymalnym zarządzaniu środkami publicznymi
6.1.1. Charakterystyka wybranych sprawozdań budżetowych
6.2. Prawne aspekty nadzoru i koncepcja kontroli zarządczej w samorządzie
terytorialnym
6.2.1. Pojęcie i przedmiot kontroli finansowej
6.2.2. Miejsce i cele kontroli zarządczej w administracji samorządowej
6.2.3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
6.3. Wybrane aspekty audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
6.3.1. Formy prowadzenia i odpowiedzialność za audyt wewnętrzny

Rozdział 7. Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

7.1. Pojęcie i regulacje prawne normujące dyscyplinę finansów publicznych
7.2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7.3. Przypisanie winy za naruszenie dyscypliny budżetowej
7.4. Klasyfikacja czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
7.5. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
7.6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 8. Absolutorium samorządowe jako instrument oceny wykonania budżetu

8.1. Podstawy prawne, pojęcie „absolutorium samorządowe” i rola członków komisji rewizyjnej
8.2. Katalog materiałów źródłowych w absolutorium samorządowym
8.2.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8.2.2. Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
8.2.3. Zakres informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
8.2.4. Sprawozdanie finansowe – uwagi ogólne
8.3. Struktura sprawozdania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego
8.4. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
8.5. Udział biegłego rewidenta w procedurze absolutorium komunalnego
8.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ stanowiący
8.7. Wniosek komisji rewizyjnej i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tym dokumencie
8.8. Uchwała w sprawie absolutorium
8.8.1. Nieprawidłowości w uchwałach absolutoryjnych
8.9. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej w kontekście procedury oceny wykonania budżetu
8.9.1. Podstawy prawne i organizacja komisji rewizyjnej
8.9.2. Plan pracy komisji rewizyjnej
8.9.3. Zasady kontroli komisji rewizyjnej
8.9.4. Elementarna zawartość protokołu kontroli komisji rewizyjnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Piotr Sołtyk
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Instytutu Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach takich jak: finanse publiczne, finanse samorządowe, audyt i rewizja sprawozdań budżetowych i finansowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Od 2004 r. praktykujący audytor w sektorze finansów publicznych. Autor 105 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 5 pozycji książkowych z dziedziny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Współautor trzech komentarzy do ustawy o finansach publicznych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie.

Książki tego autora

Monika Dębowska-Sołtyk

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sędziowską. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2004 roku członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w kadencji 2010?2013. Koordynator Zespołu Zamiejscowego RIO w Sandomierzu. Szkoleniowiec oraz autorka wielu publikacji, w tym książkowych o tematyce finansów publicznych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane