• Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania Sił Zbrojnych RP

Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania Sił Zbrojnych RP

 • Autor: Mirosław Banasik Piotr Lenart
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-939-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia zawiera ciekawe i nigdzie do tej pory niepublikowane treści dotyczące mechanizmów prowadzenia operacji przez NATO, wskazuje na uwarunkowania, związki przyczynowo-skutkowe i ich konsekwencje. W publikacji przedstawione są ważne i aktualne poznawczo elementy wiedzy z zakresu stabilizowania środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, prowadzenia rekonstrukcji państwa, kształtowania mechanizmów jego funkcjonowania i przejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Na szczególną uwagę zasługują treści koncentrujące się na konieczności kształtowania przez Siły Zbrojne nowych zdolności koniecznych do funkcjonowania w środowisku cywilnym, a nawet posiadanie niektórych zdolności przypisywanych dotychczas tylko i wyłącznie podmiotom cywilnym. W monografii wskazane są trudności w prowadzeniu misji o charakterze  stabilizacyjnym i pokazane możliwości ich pokonania. Zawarte ustalenia mają wartości utylitarne i mogą posłużyć do modelowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe, a dzięki posiadaniu wskazanych w opracowaniu zdolności także kształtować pewne, elastyczne i adaptacyjne zachowania tych podmiotów w środowisku zdominowanym przez przyszłe niepewności.

Spis treści:

Wstęp
Mirosław Banasik, Piotr Lenart

Rozdział 1. Charakterystyka Afganistanu
Mirosław Banasik

1.1. Geografia
1.2. Demografia
1.3. Struktura etniczno-religijna
1.4. Historia Afganistanu

Rozdział 2. Interwencja NATO w Afganistanie
Mirosław Banasik

2.1. Ustanowienie misji ISAF
2.2. Ograniczona rekonstrukcja państwa
2.3. Przejęcie przez ISAF odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój Afganistanu
2.4. Ocena sytuacji militarnej

Rozdział 3. Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w operację ISAF
Mirosław Banasik

3.1. Uwarunkowania prowadzenia misji
3.2. Dyslokacja pododdziałów
3.3. Zadania realizowane przez Polski Kontyngent Wojskowy
3.4. Ewolucja prowadzenia misji
3.5. Zadania realizowane przez polski kontyngent wojskowy po konsolidacji
3.6. Zakończenie misji ISAF i rozpoczęcie misji „Resolute Support”
3.7. Ocena przeprowadzonej misji

Rozdział 4. Zadania ISAF realizowane na rzecz odbudowy państwa afgańskiego
Piotr Lenart

4.1. Odbudowa struktur rządowych i samorządowych
4.2. Działalność ISAF na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju
4.3. Budowa praworządności i działania wspierające proces rekonstrukcji

Rozdział 5. Zadania ISAF realizowane na rzecz Afgańskich Sił Bezpieczeństwa
Piotr Lenart

5.1. Budowa Afgańskich Narodowych Sił Zbrojnych
5.2. Szkolenie afgańskiej armii i policji oraz innych formacji obronnych

Rozdział 6. Proces przekazywania przez ISAF odpowiedzialności za bezpieczeństwo Afganistanu
Piotr Lenart

6.1. Założenia, kierunki i przebieg procesu przekazywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa
6.2. Procedury przekazywania odpowiedzialności Afgańskim Narodowym Siłom Bezpieczeństwa
6.3. Dalsze wsparcie dla utrzymania stabilizacji po zakończeniu operacji ISAF

Rozdział 7. Wnioski z operacji ISAF
Mirosław Banasik

Zakończenie
Mirosław Banasik, Piotr Lenart

Bibliografia

dr hab. Malina Kaszuba:

Autorzy monografii słusznie dostrzegli potrzebę analizy opisywanych zmian w oparciu o doświadczenia NATO w Afganistanie i zaangażowania Sił Zbrojnych RP w jej realizację. Za tą opinią przemawia fakt, że operacja Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO w Afganistanie (ISAF), okazała się dotychczas najtrudniejszą operacją ekspedycyjną realizowaną przez sojusz, co naturalne stanowiła także poważne wyzwanie dla realizujących ją kontyngentów wojskowych, w tym polskiego.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi Zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy obejmuje 10 monografii i ponad 70 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem wojen nowej generacji, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Assoc. Prof. in the discipline of security sciences, certified Colonel of the Polish Army, graduated from doctoral studies at the National Defence Academy in Warsaw and studies of defence policy from the NATO Defence Academy in Rome. He held several command and staff positions. He was, among others, Deputy of the Polish National Military Representative at the Headquarters of NATO Allied Forces in Europe, Head of the Crisis Management Centre of the Ministry of Defence and the Operations Centre of the Minister of National Defence. Currently employed as an university professor in the Department of Security Sciences of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce. His scientific output includes 12 monographs and over 80 scientific studies published in Poland and abroad. His research interests focus on issues related to national and international security, strategic planning, conducting new generation wars, crisis management and acquisition new operational capabilities.

Książki tego autora


Piotr Lenart

Książki tego autora

Dokumenty publikowane
Afghan National Development Strategy, Kabul 2008.
Declaration on NATO’s Riga Summit, NATO Parliamentary Assembly, 17.11.2006.
OPLAN 30302 (Revision 1) dowódcy JFC Brunssum z dnia 13 marca 2006 r.
COMISAF OPLAN 38302 z dnia 23 marca 2006 r.
COMISAF OPLAN 38302 (Revision 4) z dnia 9 września 2009 r.
COMISAF OPLAN 38302 (Revision 5) z dnia 31 grudnia 2010 r.
COMISAF OPLAN 38302 (Revision 6) z dnia 31 października 2011 r.
COMISAF OPLAN 38302 (Revision 6.2) z dnia 28 października 2012 r.
COMISAF Tactical Directive, Revision 3 z dnia 5 listopada 2011 r.
COMISAF Guidance for Counter Insurgency (COIN) Operations z dnia 30 marca 2009 r.
Concept of Operations for Police Mentor Teams (IPMTs), CSTC-A, 17.12.2007.
CONOPS MAT/PAT) HQ ISAF, Kabul 2011.
IJC OPORD NAWEED 1391 z dnia 9 stycznia 2012 r.
Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco 1945.
National Security Council List of Areas for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th Phase of Transition,
Kabul 2011–2014.
Operational Mentor and Liaison Teams Concept of Operations 0605/SHJ3SDC/FC/09 –
207005 z dnia 8 czerwca 2009 r.
Operational Mentor and Liaison Team (OMLT & POMLT) Concept of Operations (CO-
NOPS) 1212/SHSOC/JJMM/11 – 280120-2 z dnia 8 marca 2011 r.
Porozumienie z Bonn z dnia 5 grudnia 2001 r.
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ: nr 1386 z dnia 21 grudnia 2001 r.;  nr 1510 z dnia
13 października 2003 r.; nr 1623 z dnia 13 września 2005 r.;  nr 1659 z dnia 15 lutego
2006 r., nr 1707 z dnia 13 września 2006 r., 1776 z dnia 19 września 2007 r. nr 1833
z dnia 22 września 2008 r., nr 1890 z dnia 8 października 2009 r.; nr 1943 z 13 paździer-
nika 2010 r.; nr 2011 z 12 października 2011 r.; nr 2069 z 9 października 2012 r.
Rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  z  8  lipca  2008  r.  w  sprawie  stabilizacji  sytuacji
w Afganistanie, Strasburg 2008.
SACEUR OPLAN 10302 (Revise 1) SACEUR OPERATION PLAN FOR THE INTER-
NATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF) IN AFGHANISTAN (final)
z dnia 4 maja 2006 r.178 Bibliografia
SACEUR OPLAN 10302 (Revision 2) z dnia 21 października 2010 r.
SACEUR OPLAN 10302 (Revision 3) z dnia 17 sierpnia 2012 r.
SACEUR OPLAN 10313.
Summit Declaration on Afghanistan. Issued by the Heads of State of Government partici-
pating in the meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg/Kehl 2009.
Opracowania zwarte
Afghan Key Leader Engagement (KLE), Asymmetric Warfare group, Ft. Meade 2009.
Afghanistan Annual Report 2007. Protection of Civilians in Armed Conflict, Kabul 2007.
Afghanistan Annual Report 2008. Protection of Civilians in Armed Conflict, Kabul 2008.
Afghanistan Annual Report 2009. Protection of Civilians in Armed Conflict, Kabul 2009.
Afganistan – Informator (Countrybook), Bydgoszcz 2014.
Andersen Louise Riis, International Lessons from Integrated Approaches in Afghanistan, Ko-
penhaga 2016; http://pure.diis.dk/ws/files/570397/NY_UK_Afghan_Erfaring_PAR -
T_I_FINAL_ensidet.pdf [dostęp: 14.04.2019 r.].
Arjomand N., Eagle’s Summit Revisited, Afghanistan Analyst Network 2013.
Arnold  A,  Afghanistan.  The  Soviet  Invasion  in  Perspective,  Hoover  International  Studies,
1985.
Asia Foundation Survey, 5.12.2013, Aneks D, Kabul 2013.
Balcerowicz P., Afganistan: Historia, ludzie, polityka, Warszawa 2001.
Beljan R., What lessons from ISAF Operations can be drawn for UN PKOs? Stans-Oberdorf 2013,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31103351/WHAT_DID_WE_
LEARN_IN_ISAF_Robert_Beljan.docx?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYG-
Z2Y53UL3A&Expires=1555514847&Signature=qjlDh8vfOSi42N%2BqhO5APd-
7fG1w%3D [dostęp: 14.04.2019 r.].
Belkin  P.,  NATO  in  Afghanistan:  A  Test  of  the  Transatlantic  Alliance,  Washington  2009;
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf [dostęp: 14.04.2019 r.].
Bisogniero C., Assisting Afghanistan, the importance of a comprehensive approach, North Atlan-
tic  Treaty  Organization,  Conference  Bratislava  17  January  2008,  Bucharest  Summit
Press Release 2008 r.
Center for Army Lessons Learned JIIM Lessons Learned Report 2008, Joint Context Requiring
Training Capabilities, Ft Leavenworth, Kansas 2008.
Countering Afghanistan Insurgency: No Quick Fixes, „International Crisis Group Asia Re-
port” 2006, nr 123.
Drive Crystal, Stabilization: Lessons from the U.S. experience in Afghanistan, Arlington 2018, s. vii;
https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-48-LL.pdf [dostęp: 14.04.2019 r.].
Fact  Sheet  NATOS’s  Operational  Mentor  and  Liaison  Teams,  Public  Diplomacy  Division,
Bruksela 2009.
Fedirko  J.,  Etniczno-kulturowe  uwarunkowania  procesów  politycznych  w  Afganistanie,  [w:]
A. Kapiszewski, Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz refor-
my polityczne, Kraków 2008.179 Bibliografia
Feifer G., Afgańska ruletka. Radziecka inwazja na Afganistan, Wrocław 2011.
Final Report to the United Nations on International Security Assisstance Force (ISAF), New York
2014.
Fosberg C., Afghanistan Report 7. Counterinsurgency in Kandahar, Washington 2010.
Foxley T., Failure is an option: The problems with NATO, Stockholm 2008.
From Hope to Fear. An Afghan Perspective on Operations of Pro-Government Forces in Afghani-
stan, Kabul 2008.
Gallis P., The summit In Bucharest, Congressional Research service, Washington 2008.
Girardet E., Walter J., Afghanistan: Crosslines essential field guides to humanitarian and conflict
zones, Crossline Publications 2004.
Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop. The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan, New
York 2008.
Hoffman F.G., Noe-classical Couterinsurgency, Kabul 2007.
ISAF Security Force Assisstance Guide 2.0, Kabul 2013.
Jackson A, Operation Moshtarak (Afghanistan): Lesson Learned, DIANE Publishing, 2010.
Johnson T.H., Mason M.Ch., Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan, “Or-
bis”, 2007.
Jones S.E., Averting Failure in Afghanistan, “Survival” 2006.
Jureńczyk Ł., Fundamentalizm muzułmański Afgańskich Talibów i ich stosunek do innych religii,
Polityka i Społeczeństwo 2007.
Key Leader Engagement, Public Affairs Qualification Course, Washington 2010.
Killkullen D., Counter-Insugency Redux Survival, Kabul 2010.
Kłosowicz R., Problem Współpracy NATO-UE wobec wyzwań współczesnego świata. Przypadek
państw dysfunkcyjnych, Warszawa 2014.
Korzeniewski K., Afganistan, gdzie regułą jest brak reguł, Warszawa 2006.
Kozerawski D., Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczegól-
nych w XX i XXI wieku. Konflikty-doświadczenia-bezpieczeństwo , Toruń 2007.
Kozerawski D., Kontyngent Wojska Polskiego w międzynarodowej operacji pokojowej Unii Eu-
ropejskiej w Demokratycznej Republice Konga w 2006 r. jako forma zaangażowania Polski
w ponadnarodowy system bezpieczeństwa, Toruń 2008.
Kozerawski  D.,  Międzynarodowe  operacje  pokojowe.  Planowanie,  zadania,  warunki  
i sposoby realizacji, Warszawa 2003.
Kozerawski D., Operacje  pokojowe  i  antyterrorystyczne  w  procesie  utrzymania  bezpieczeństwa
międzynarodowego w latach 1948–-2004, Toruń 2006.
Kozerawski D., Sposoby wykonywania zadań przez pododdziały ogólnowojskowe w operacjach
pokojowych, Wrocław 2003.
Kozerawski D., Szkolenie żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych do udziału w między-
narodowych operacjach stabilizacyjnych na przykładzie misji w Iraku (2003–2008), Kalisz
2009.
Kozerawski D., Wojna z terroryzmem w Afganistanie, Wrocław 2003.
Kozerawski  D.,  Zaangażowanie  Polski  w  międzynarodowe  operacje  pokojowe  na  Bałkanach
w XX wieku a bezpieczeństwo militarne państwa, Częstochowa 2008.
Kowalczyk A., Największe bitwy XX wieku. Afganistan 79–89, Warszawa 1994.180 Bibliografia
Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006.
Kuźniar R., Lachowski Z., Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2006.
Loewen A., McMichael J., Images of Afghanistan. Exploring Afghan Culture Through Art and
Literature, Oxford 2010.
Machniak A., Misja ISAF w Afganistanie – zagrożenia typu „Green on blue”, http://www.polito-
logia.univ.rzeszow.pl/uploadUC/PiS/4(12)/2_Machniak_A..pdf [dostęp: 15.05.2018 r.].
Madej M., Strategia i taktyka walki asymetrycznej – wnioski z operacji w Afganistanie, MON,
Warszawa 2009.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warsza-
wa 2007.
McChrystal’s, COMISAF Initial Assessment, Kabul 2009; https://wikileaks.org/gifiles/at-
tach/97/97846_COMISAF%20Initial%20Assessment.doc [dostęp: 14.04.2019 r.].
Modrzejewska-Leśniewska J., Afganistan. Historia państw świata w XXI wieku, Warszawa
2010.
Morelli V., P. Berkin, NATO in Afghanistan: a test of the Transatlantic Alliance.
Myśliwska A., Czy jest pasztunwali dla Pasztunów? [w:] Miscellanea Afghanica Cracoviensia,
Kraków 2012.
Operationalizing Counter/Anti-Corruption Study, Joint and Coalition Operational Analysis,
Suffolk 2014; https://www.hsdl.org/?view&did=756004 [dostęp: 14.04.2019 r.].
Pacek B., NATO w budowaniu ładu i bezpieczeństwa w niestabilnych regionach świata, AON,
Warszawa 2014.
Policing in conflict – an overview of EUPOL in Afganistan , 2013.
Provincial Reconstruction Team Handbook, Kabul 2007.
Provincial Reconstruction Team Handbook, Kabul 2008.
Rashid A., Descent into Chaos, Viking Press 2008.
Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Waszyngton 2012.
Runin M., The History of Afghanistan, Greenwood Publishing Group 2007.
SFA Concept, RS Security Force Assisstance Guide 3.1, Kabul 2014.
SHAPE contribution to NATO’s final report to the United Nations on ISAF operations – 20 De-
cember 2001 to 31 December 2014, Mons, 2014.
Sikorski R., Afghanistan revisited – civil war between mujaheddin factions, National Reviev,
New York 2005.
Skrzyp J., Uwarunkowania geostrategiczne działań stabilizacyjnych prowadzonych przez polskie
kontyngenty wojskowe podczas operacji w Iraku oraz w Afganistanie, Warszawa 2014.
Sopko J., Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Washington 2018; https://
www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf [dostęp: 12.04.2019 r.].
Special Report 322 United States Institute of Peace. Police transition in Afghanistan, Washington 2013.
Steinsson Sverrir, NATO’s Comprehensive Approach in Afghanistan: Origins, Development, and
Outcome, 2015; https://www.e-ir.info/2015/07/26/natos-comprehensive-approach-in-
afghanistan-origins-development-and-outcome/ [dostęp: 12.04.2019 r.].
Suhrke A., A contradictory Mission. NATO from Stabilization to Combat in Afghanistan, “In-
ternational Pacekeeping” 2008 vol. 15; www.mod.uk/DefenceInteraet/DefenceNews/
MarinesShatterIllusionOfEnemy SafeHaven.html [dostęp: 26.05.2014 r.].181 Bibliografia
Szczyt NATO w Pradze, Biuletyn – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
Stumbling into Chaos: Afghanistan on the Brink, Senlis Council, 2007.
The Guide to Afghanistan Assistance, Afghanistan Reasearch and Evaluation Unit, 2009.
The Joint Framework for Inteqal (Transition), Tallin 2010.
Towards transition: prospect for progress in Afghanistan during 2011, ASPI 2010.
Transition&Provincial Outlook Report, HQ ISAF, 2011.
Transition to Afghan lead: Inteqal, ISAF Public Diplomacy Division, 2011.
Tyszkiewicz A., Operacje stabilizacyjne na podstawie doświadczeń Polskiej Dywizji Wielonaro-
dowej w Iraku, Warszawa 2005.
Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013.
Zięba R., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2003.
Artykuły
Agreement on Provisional Arrangements in Afganistan Pending the Re-establishment of Permanent
Government Institution 2001.
Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowe-
go, Warszawa 2012.
Chesser S.G., Afghanistan Casualties: Military forces and Civilians, Congressional Research
Service 2012.
Countering Afghanistan Insurgency: No Quick Fixes, „International Crisis Group Asia Re-
port” 2006, nr 123.
Dale C., War in Afganistan: Strategy, Military Operations, and Issues for congress, Congressional
Research Service, 23.01.2009.
Iąbal K., Cross-Border Implications of the Afghan Drawdown, “Asian Conflicts Report”, is -
sue 18, CATR 2011.
Kotowski M., Alfabet „misjonarza”, Biuletyn Systemu Wykorzystania Doświadczeń CDiS
SZ nr 1/2004, Bydgoszcz 2014.
Koziej S., Pietrzak P., Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski,
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2014/III.
Malinowski K., Strategiczne dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Strategiczny”
2010, nr 1.
NATO and Afghanistan, Strona internetowa NATO; https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_8189.htm [dostęp: 14.04.2019 r.].
Support for U.S. Efforts Plummets Amid Afghanistan’s Ongoing Strife, ABC NEWS/BBC 2009;
http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1083a1Afghanistan2009.pdf  [dostęp:
20.04.2019 r.].
Suhrke A., A contradictory Mission. NATO from Stabilization to Combat in Afghanistan, “In-
ternational Peacekeeping” 2008, vol. 15.
Trzpil M., Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO, „Bezpieczeństwo na-
rodowe” 2009, XI182 Bibliografia
Strony internetowe
daccessdds,un,org
encyklopedia .pwn.pl
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.html
ftp.fas.org
icasualties.org
news.bbc.co.uk
uk.reuters.com
www.afganistan.strefa.pl/informacje_o_kraju.html
www.afghanistancewscenter.com
www.afghanembassy.com.pl/afganistan/grupy-etniczne
www.aftenposten.no
www.ands.gov.af
www.cia.gov/
www.csmonitor.com
www.defense.gov
www.ijc.int
www.longwarjournal.com
www.mod.uk
https://newdelhi.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_afganistanu/afga-
nistan_informacje_ogolne/informacje_ogolne
www.nationalpost.com
www.nato.int
www.pism.pl
www.mil.no
www.msz.gov.pl
www.nato-pa.int
www.nationalpost.com
www.nytimes.com
www.telegraph.co.uk
www.un.org
www.usatoday.com
www.washington post.com
www.wsj.com
www.telegraph.co.uk
www.times online.co.uk
www.thestar.com
www.theguardian.com
www.washingtonpost.com

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane