• Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. Wydanie 2 zaktualizowane

Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. Wydanie 2 zaktualizowane

 • Autor: Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-631-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h


Opracowanie stanowi klasyczny komentarz do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem dorobku judykatury i doktryny. Z natury rzeczy ustawa dotyczy trzech podmiotów: pracodawcy - pracownika - związku zawodowego. Nie może budzić wątpliwości, że należny pracownikowi komfort zawodowy jest uzależniony od uczciwości i kultury pracodawcy oraz aktywności związku zawodowego realizującego z najwyższą starannością powinności w zakresie skutecznej ochrony słusznych interesów pracowników. Komentarz jest zatem adresowany do tych podmiotów, dla przypomnienia i utrwalenia pracodawcy jego obowiązków wobec pracownika, związkowi zawodowemu roli istnienia, a pracownikowi jego uprawnień i oczekiwań wobec pracodawcy i związku zawodowego.

Komentarz dotyczy stanu prawnego na dzień 30.01.2015 r.

Opracowanie omawia w szczególności:

- Przepisy ogólne ustawy o związkach zawodowych.
- Tworzenie związków zawodowych.
- Uprawnienia związków zawodowych.
- Zakładową organizację związkową.
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity). Tekst jedn. (Dz.U. z 2014 r., poz. 167)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art.1. [Pojęcie i ogólna charakterystyka związku]
Art.2. [Podstawy faktyczne i prawne tworzenia związku zawodowego]
Art.3. [Zakaz ujemnych następstw przynależności do związku zawodowego]
Art.4. [Podstawowe zadania związku zawodowego]
Art.5. [Zasięg reprezentacji związkowej]
Art.6. [Idea związku zawodowego]
Art.7. [Zakres reprezentacji związków zawodowych]
Art.8. [Powinności związków zawodowych]
Art.9. [Statuty i uchwały]
Art.10. [Określenie zasad członkostwa w związku zawodowym]
Art.11. [Federacje i konfederacje]

Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych

Art.12. [Zasady utworzenia związku zawodowego]
Art.13. [Treść statutu związku zawodowego]
Art.14. [Rejestracja związku zawodowego]
Art.15. [Nabycie osobowości prawnej przez związek zawodowy]
Art.16. [Zmiana statutu]
Art.17. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru]
Art.18. [Tryb postępowania w sprawach o rejestrację związku zawodowego]

Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych

Art.19. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych]
Art.19.1. [Uprawnienia organizacji związkowej do opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej]
Art.20. [Wniosek organizacji związkowej o wydanie lub zmianę ustawy]
Art.21. [Prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych]
Art.22. [uchylony]
Art.23. [Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy]
Art.24. [Uprawnienia finansowe związków zawodowych]
Art.25. [Pełnienie funkcji związkowej poza zakładem pracy]
Art.25.1. [Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej]

Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa

Art.26. [Zakres działania zakładowej organizacji związkowej]
Art.26.1. [Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę]
Art.27. [Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]
Art.28. [Obowiązek informacyjny pracodawcy]
Art.29. [Podstawa badań z zakresu bezpieczeństwa]
Art.30. [Reprezentowanie interesów pracowników]
Art.31. [Zwolnienie pracowników związkowych od świadczenia pracy]
Art.32. [Ochrona pracy działaczy związkowych]
Art.33. [Obowiązki pracodawcy]
Art.33.1. [Składka związkowa]
Art.34. [Międzyzakładowa organizacja związkowa]
Art.34.1. [Koszty funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej]
Art.34.2. [Ochrona pracy działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej]

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art.35. [Przepisy karne]
Art.36. [Kontrola legalności]

Rozdział 6. Przepisy szczególne

Art.37. [Spory zbiorowe]
Art.38. [Przepis szczególny]
Art.39. [Kasy zapomogowo-pożyczkowe]

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art.40. [Zmiany w ustawie o obowiązku obrony PRL – pominięte]
Art.41. [Zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych]
Art.42. [Zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych]
Art.43. [Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych]
Art.44. [Zmiany w ustawie o prokuraturze]
Art.45. [Podział nieruchomości ZZZ]
Art.46. [Moc prawna rejestracji]
Art.47. [Prawo zwolnienia od pracy]
Art.48. [Utrata mocy poprzedniej ustawy]
Art.49. [Data obowiązywania komentowanej ustawy]

Literatura

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane