Prawo komentarze

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy

Upadłość w praktyce. Komentarz, orz...

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, pr...

Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów...

126.00 zł 140.00 zł Cena netto: 126.00 zł

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych 50% rabatu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpow...

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art 201...

Roman Uliasz

Prezentowany komentarz jest szczegółowym omówieniem tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, tj. zarówno prawników specjalizujących się w doradztwie na rzecz spółek z o.o. (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), jak i samych członków zarządów tych spółek. Niewątpliwie będzie ona cenną pozycją dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa spółek. Uw..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 50% rabatu

Partnerstwo publiczno-prywatne. Kom...

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie pub...

Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawiera informacje określające zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Omawia zasady i procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizuje charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu t..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione 50% rabatu

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualni...

Wojciech Radecki

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, należąca do najważniejszych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska, jest ustawą trudną. Kłopoty z jej pojmowaniem i stosowaniem wynikają nie tylko z niejednoznacznych i dopuszczających różne interpretacje przepisów, ale także z wielorakich powiązań z prawem międzynarodowym, unijnym oraz polskim prawem leśnym, łowieckim, rybackim, karnym i cywilnym, a przede wszystkim z wielokrotnych nowelizacji samej ustawy. Trzecie wydanie Komentar..

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 57.50 zł

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 50% rabatu

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu...

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dn...

Bolesław Kurzępa, Wojciech Kotowski

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest nowym aktem prawnym, mającym na celu doskonalenie metod rozwiązywania problemów prawnych wynikających z nieodpowiedzialnego postępowania podmiotów skłonnych do naruszania prawa i tym samym czyniących krzywdę m. in. konsumentom, którzy zaufali produktowi przez skuteczną – nie zawsze rzetelną – jego reklamę. Publikacja ma na celu przybliżenie zasad sądowego postępowania cywilnego w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodza..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów  50% rabatu

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz...

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwi...

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek, określonych w ustawie, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie zwięzłych tez. Opracowanie zostało wzbogacone prezentacją postanowień dyrektyw..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Skarga na przewlekłość postępowania  50% rabatu

Skarga na przewlekłość postępowania...

Skarga na przewlekłość postępowania 50% rabatu

Piotr Kładoczny, Artur Pietryka, Maciej Bernatt, Barbara Grabowska

W związku z wprowadzeniem dość fundamentalnej zmiany, w postaci poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy, Autorzy opracowali komentarz, który ma za zadanie uczynić łatwiejszym korzystanie z instytucji skargi na przewlekłość postępowania. Przedmiotowy Komentarz zbiera dotychczasowe najważniejsze poglądy na temat instytucji skargi na przewlekłość wyrażone w orzecznictwie jak i w doktrynie. Najważniejszym celem jaki postawili sobie Autorzy Komentarza, jest pokazanie w jaki sposób nowelizacja z 20 ..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 50% rabatu

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 50% rabatu

Wojciech Radecki

W książce zawarto bogaty komentarz do obowiązującej wersji ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nowelizowanej już dziewiętnastokrotnie. Ustawa obejmuje ochroną zarówno ilościową, jak i jakościową szczególnie istotne zasoby przyrodnicze, jakim są grunty rolne i leśne. Na podstawie literatury, orzecznictwa i własnych przemyśleń autor przedstawia sposoby rozumienia kolejnych artykułów. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom przeprowadzonego z dniem 1 stycznia 2009..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym 50% rabatu

Inspekcja Transportu Drogowego. Kom...

Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drog...

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Publikacja szczegółowo omawia zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie tez, z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa. W książce zaprezentowano również 26 definicji pojęć używanych w transporcie drogowym. Opracowanie zostało wzbogacone prezenta­cją uprawnień inspektorów w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu. Ponadto zamieszczono nowy, obowiązują..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska 50% rabatu

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska 50% rabatu

Wojciech Radecki

Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw:   - prawo ochrony środowiska - o odpadach - o międzynarodowym obrocie odpadami - o ochronie przyrody.   Na gruncie aktualnie obowiązującego, wielokrotnie nowelizowanego stanu prawnego autor – wykorzystuj..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy 50% rabatu

Działalność gospodarcza. Kluczowe p...

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy 50% rabatu

redakcja naukowa Karol Sławik

Książka obejmuje swoim zakresem problematykę działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze naszego państwa w bardzo szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno jasne strony tej materii, jak i odnoszącym się do zjawisk o charakterze patologicznym. Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego grona czytelników. Przedsiębiorcy i praktycy znajdą w niej przede wszystkim ważne dla ich aktywności rozważania odnoszące się m.in. do obsługi prawnej przedsiębiorców i prawidłowego prowadzenia ewidencji ..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz 50% rabatu

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz 5...

Wojciech Radecki

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody - działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania t..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Pokazuje 16 do 27 z 27 (2 Stron)