Ekonomia

Świat i Polska wobec wyzwań

Świat i Polska wobec wyzwań

Świat i Polska wobec wyzwań

Władysław Szymański

Ostatnie 30 lat to czas kumulacji jakościowych zmian w wielu sferach. Narasta asymetria między postępującymi zmianami a zdolnością do uświadomienia sobie tych zmian i umiejętnością odpowiednie o dostosowania się do nich. Rośnie rola przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, medialnych i politycznych, których celem jest ograniczenie tej asymetrii. W tym nurcie mieści się prezentowana książka. Rozumienie otaczającej nas rzeczywistości jest wartością samą w sobie, gdyż kształtuje racjonalne ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

Przedsiębiorstwo w gospodarczej sza...

Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

Andrzej Buszko, Joanna Długosz, Jarosław Skorwider-Namiotko, Katarzyna Szumowska

W publikacji autorzy opisali sposób zarządzania przedsiębiorstwem szarej strefy. Zwrócono uwagę na genezę tworzenia szarej strefy oraz implikacje gospodarcze. Przedstawiono typowe strategie zarządzania. Podkreślono znaczenie otoczenia biznesowego. W każdej gospodarce występuje szara strefa, różnie też jest oceniana. Przytoczono poglądy na ten temat i odniesiono się także do wyników badań...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Monika Walicka, Wioletta Czemiel-Grzybowska

W prezentowanej książce autorki przedstawiają przedsiębiorczość przez pryzmat narzędzi i otoczenia zaawansowanych technologii. To kompendium wiedzy dla studentów, przedsiębiorców i naukowców, ale także dla tych, którzy zakładają lub chcą w przyszłości założyć własny biznes. Sektor technologii jest szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i regionu. Lektura książki pozwoli przełamać czytelnikom bariery przed otwieraniem działalności gospodarczej w obszarze nowoczesnych technologii...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Regionalna integracja elektroenergetyki

Regionalna integracja elektroenerge...

Regionalna integracja elektroenergetyki

Dariusz Cezary Kotlewski

Książka poświęcona jest analizie ekonomicznych przesłanek regionalnej, zwłaszcza międzynarodowej, integracji sieci elektroenergetycznych i przedstawieniu wynikających z niej korzyści. Te korzyści to spadek zapotrzebowania na nowe moce wytwórcze, zniwelowanie wad poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, poprawienie funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii elektrycznej, ułatwienie wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w sektorze elektroenergetycznym oraz korzyści ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

Wpływ funduszy unijnych na rozwój s...

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2...

Magdalena Hryniewicka

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw.  ..

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 80.10 zł

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej

Kazimierz Kuciński redakcja naukowa

Każde ludzkie działanie ma swoją metodykę mówiącą, jak je efektywnie, a zarazem skutecznie przeprowadzić, pozostając w zgodzie z jego powszechnie przyjętymi procedurami. Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk. Met..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu p...

Ewa Gołębiowska

Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013–2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe p..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

Zarządzanie gospodarcze w strefie e...

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro

Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska redakcja naukowa

W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011–2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro. W książce omówiono ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

Formy i przejawy współczesnej przed...

Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

Kazimierz Zieliński redakcja naukowa

Przedsiębiorczość stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny, pozwala tworzyć nowe miejsca pracy. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wymaga określonej polityki wykorzystującej i ukierunkowującej środki publiczne, użycia. Jednocześnie indywidualistyczny aspekt działalności gospodarczej może rzutować na osiąganie celów gospodarczych i społecznych, stąd w rozwiniętych gospodarkach kładzie się nacisk na wspieranie przedsiębiorczości organizacyjnej, sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności firm. Prze..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 42.30 zł

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii

Edukacja w zakresie przedsiębiorczo...

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpan...

Małgorzata Kokocińska, Hanna Nowak redakcja naukowa

Głównym przesłaniem książki jest konieczność wzmocnienia roli edukacji w zakresie przedsiębiorczości w programach nauczania akademickiego. Opracowanie ma stanowić wkład do dyskusji nad rolą edukacji w zakresie kształcenia umiejętności przedsiębiorczych w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. Ponadto, książka ma na celu ukazanie związku pomiędzy szeroko rozumianym otoczeniem edukacyjnym, obejmującym kontekst społeczno-kulturowy, a tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw. Nakreślono główne ele..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kier...

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością inte...

Helena Tendera-Właszczuk redakcja naukowa

W prezentowanej publikacji Autorzy dokonali wieloaspektowego spojrzenia na kondycję projektu europejskiego. Projekt ten zmaga się aktualnie ze skutkami ostatniego kryzysu na rynkach finansowych, powodującego poważne trudności gospodarcze państw członkowskich UE. Choć kryzys ten nie miał swych początków w Unii Europejskiej, to doświadczył ją znacząco. Jednocześnie ujawnił ewidentny deficyt przywództwa politycznego w obrębie projektu europejskiego, wyeksponował trudności z ustaleniem politycznej w..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw

Od eksportu do innowacji. Uczenie s...

Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsięb...

Ewa Mińska-Struzik

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję uczenia się przez eksport (learning by exporting). Tytułowe uczenie się dotyczy przedsiębiorstw, które wchodząc w interakcje z podmiotami rynku zagranicznego, stają przed koniecznością wdrożenia innowacji. Spełnianie innych niż krajowe standardów jakościowych, skutkujące niezbędnymi zmianami dostawców materiałów, wprowadzaniem nowych funkcji w oferowanym produkcie, mo..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

Perspektywy rozwoju polskiego ekspo...

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

Stanisław Wydymus, Bożena Pera redakcja naukowa

W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wielu badaczy koncentruje się wyłącznie na współpracy gospodarczej z Unią Europejską, a pomijają w pracach naukowych równie istotną problematykę odnoszącą się do krajów niebędących członkami tego ugrupowania. Monografia składa się z dwunastu autorskich opracowań, w których zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z reorientacją polskiego eksportu. Przedstawiono w niej..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ...

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania

redakcja naukowa Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn

Zawartość merytoryczna podręcznika akademickiego obejmuje nie tylko standardowy kurs mikroekonomii realizowany w polskich szkołach wyższych, lecz także w pewnym zakresie wykracza poza niezbędne minimum, tym samym służąc bardziej zaawansowanym programom z obszaru mikroekonomii. Opracowanie w postaci zbioru ćwiczeń i zadań pozwala na zrozumienie teorii, jej sprawdzenie i umieszczenie w kontekście podejmowania decyzji o charakterze gospodarczym. Autorzy omówili w nim takie zagadnienia, jak: - Po..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym

Efektywność decentralizacji. Analiz...

Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania ...

Agnieszka Kopańska

Decentralizacja stanowi sposób na poprawienie efektywności dostarczania usług publicznych. Niestety pełna decentralizacja, rozumiana jako całkowita samodzielność wydatkowa i finansowa samorządów nie występuje. Jedną z przyczyn tego stanu, jest to, że wiele dóbr, które są dostarczane przez konkretne samorządy, oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców większego obszaru - regionu, kraju a nawet ma efekty ponadnarodowe. Klasycznym rozwiązaniem tego problemu jest interwencja rządu - pole..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Pokazuje 61 do 75 z 158 (11 Stron)