Prawo komentarze

Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych

Gry hazardowe. Komentarz do ustawy ...

Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych

Mirosław Bik, Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski, Katarzyna Ryszard

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) zastąpiła wcześniejszą ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Pomimo zmienionego tytułu, ustawa ta reguluje tę samą materię organizacji gier losowych oraz zakładów wzajemnych, a także zawiera przepisy związane z opodatkowaniem tej działalności. Obecnie obowiązująca ustawa nakłada jednak na podmioty podejmujące działalność w dziedzinie g..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

Upadłość deweloperska. Komentarz do...

Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch

Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich podwykonawców w zakresie robót budowlanych, klientów na rynku usług deweloperskich) jak i do podmiotów świadczących usługi dla rynku deweloperskiego. Opracowanie zawiera komentarz do nowych przepisów, budzących jeszcze na etapie ich vacatio legis, wiele rozbieżności i negatywnych komentarzy. Ponieważ badania empiryczne pokazują, że upadłość bardz..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy

Upadłość w praktyce. Komentarz, orz...

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, pr...

Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów...

126.00 zł 140.00 zł Cena netto: 126.00 zł

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych 50% rabatu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpow...

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art 201...

Roman Uliasz

Prezentowany komentarz jest szczegółowym omówieniem tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, tj. zarówno prawników specjalizujących się w doradztwie na rzecz spółek z o.o. (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), jak i samych członków zarządów tych spółek. Niewątpliwie będzie ona cenną pozycją dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa spółek. Uw..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 50% rabatu

Partnerstwo publiczno-prywatne. Kom...

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie pub...

Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawiera informacje określające zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Omawia zasady i procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizuje charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu t..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione 50% rabatu

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualni...

Wojciech Radecki

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, należąca do najważniejszych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska, jest ustawą trudną. Kłopoty z jej pojmowaniem i stosowaniem wynikają nie tylko z niejednoznacznych i dopuszczających różne interpretacje przepisów, ale także z wielorakich powiązań z prawem międzynarodowym, unijnym oraz polskim prawem leśnym, łowieckim, rybackim, karnym i cywilnym, a przede wszystkim z wielokrotnych nowelizacji samej ustawy. Trzecie wydanie Komentar..

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 57.50 zł

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 50% rabatu

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu...

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dn...

Bolesław Kurzępa, Wojciech Kotowski

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest nowym aktem prawnym, mającym na celu doskonalenie metod rozwiązywania problemów prawnych wynikających z nieodpowiedzialnego postępowania podmiotów skłonnych do naruszania prawa i tym samym czyniących krzywdę m. in. konsumentom, którzy zaufali produktowi przez skuteczną – nie zawsze rzetelną – jego reklamę. Publikacja ma na celu przybliżenie zasad sądowego postępowania cywilnego w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodza..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów  50% rabatu

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz...

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwi...

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek, określonych w ustawie, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie zwięzłych tez. Opracowanie zostało wzbogacone prezentacją postanowień dyrektyw..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Skarga na przewlekłość postępowania  50% rabatu

Skarga na przewlekłość postępowania...

Skarga na przewlekłość postępowania 50% rabatu

Piotr Kładoczny, Artur Pietryka, Maciej Bernatt, Barbara Grabowska

W związku z wprowadzeniem dość fundamentalnej zmiany, w postaci poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy, Autorzy opracowali komentarz, który ma za zadanie uczynić łatwiejszym korzystanie z instytucji skargi na przewlekłość postępowania. Przedmiotowy Komentarz zbiera dotychczasowe najważniejsze poglądy na temat instytucji skargi na przewlekłość wyrażone w orzecznictwie jak i w doktrynie. Najważniejszym celem jaki postawili sobie Autorzy Komentarza, jest pokazanie w jaki sposób nowelizacja z 20 ..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 50% rabatu

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 50% rabatu

Wojciech Radecki

W książce zawarto bogaty komentarz do obowiązującej wersji ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nowelizowanej już dziewiętnastokrotnie. Ustawa obejmuje ochroną zarówno ilościową, jak i jakościową szczególnie istotne zasoby przyrodnicze, jakim są grunty rolne i leśne. Na podstawie literatury, orzecznictwa i własnych przemyśleń autor przedstawia sposoby rozumienia kolejnych artykułów. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom przeprowadzonego z dniem 1 stycznia 2009..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym 50% rabatu

Inspekcja Transportu Drogowego. Kom...

Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drog...

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Publikacja szczegółowo omawia zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie tez, z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa. W książce zaprezentowano również 26 definicji pojęć używanych w transporcie drogowym. Opracowanie zostało wzbogacone prezenta­cją uprawnień inspektorów w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu. Ponadto zamieszczono nowy, obowiązują..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska 50% rabatu

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska 50% rabatu

Wojciech Radecki

Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw:   - prawo ochrony środowiska - o odpadach - o międzynarodowym obrocie odpadami - o ochronie przyrody.   Na gruncie aktualnie obowiązującego, wielokrotnie nowelizowanego stanu prawnego autor – wykorzystuj..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy 50% rabatu

Działalność gospodarcza. Kluczowe p...

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy 50% rabatu

redakcja naukowa Karol Sławik

Książka obejmuje swoim zakresem problematykę działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze naszego państwa w bardzo szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno jasne strony tej materii, jak i odnoszącym się do zjawisk o charakterze patologicznym. Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego grona czytelników. Przedsiębiorcy i praktycy znajdą w niej przede wszystkim ważne dla ich aktywności rozważania odnoszące się m.in. do obsługi prawnej przedsiębiorców i prawidłowego prowadzenia ewidencji ..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz 50% rabatu

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz 5...

Wojciech Radecki

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody - działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania t..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Pokazuje 16 do 29 z 29 (2 Stron)