Strona główna | Archiwum | Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne
Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne
Autor: Katarzyna Górak-Sosnowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-771-5
Data wydania: 2007
Liczba stron: 248/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją, czy islamem a nowoczesnością, ujmowane są zazwyczaj przez pryzmat społeczno-kulturowy bądź przez pryzmat gospodarki. Książka łączy te dwie perspektywy, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie arabskim - wyodrębnionym z kręgu cywilizacji muzułmańskiej.

Tłem dla analizy są procesy globalizacyjne, którym poddany jest Bliski Wschód i Północna Afryka - podobnie jak inne regiony rozwijające się. Opracowanie ukazuje zróżnicowanie uczestnictwa państw arabskich w procesie globalizacji, które wykracza poza - utrwalony w powszechnej świadomości - eksport surowców energetycznych. Podejmuje także dyskusję na temat roli islamu w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Wprawdzie o podejściu Arabów do globalizacji napisano wiele, w rzeczywistości jednak nikomu nie udało się dotychczas w sposób wszechstronny poddać analizie arabskiego stosunku do przemian globalizacyjnych. Dotychczasowe prace grzeszyły przede wszystkim stronniczością: zachodnie - eurocentryzmem, arabskie zaś podszyte były kompleksem przekonania o zachodniej agresji. Autorka podjęła się bezstronnej analizy, starając się przedstawić jasny obraz tendencji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Innymi słowy pokusiła się o przełamanie stereotypów panujących w zachodnim odbiorze, uznającym neokonserwatywne mrzonki o zderzeniu cywilizacji islamu z Zachodem.

Prof. Janusz Danecki


Informacje o autorze


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Spory wokół globalizacji

1. Spory o istotę procesu

   1.1. Wielość definicji

   1.2. Ujęcie ekonomiczne a społeczno-kulturowe

   1.3. Kontrola procesu globalizacji

   1.4. Historia procesów globalizacyjnych

      1.4.1. Protoglobalizacja

      1.4.2. Globalizacja w czasach nowożytnych

      1.4.3. Globalizacja jako proces współczesny

      1.4.4. Unikatowy charakter współczesnej globalizacji
2. Globalizacja w sferze gospodarczej
   2.1. Globalizacja czy umiędzynarodowienie: spory o zasięg procesu

   2.2. Przejawy globalizacji w życiu gospodarczym

      2.2.1. Rynki towarowe i usługowe

      2.2.2. Rynki finansowe

      2.2.3. Korporacje transnarodowe

      2.2.4. Rynek pracy

      2.2.5. Globalizacja czy marginalizacja?

   2.3. Globalizacja a nierówności i ubóstwo

   2.4. Przyczyny nierównomiernego rozwoju

      2.4.1. Położenie geograficzne

      2.4.2. Kultura

      2.4.3. Egzogenne czynniki rozwoju: teorie modernizacji i systemu światowego

      2.4.4. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa

3. Kulturowe przejawy globalizacji: między globalnością a lokalnością

   3.1. Rola technik komunikacji w globalizacji kulturowej

   3.2. Kontrowersje wokół scenariusza homogenizacji

   3.3. Globalizacja a procesy heterogenizacji

   3.4. Perspektywa zderzeń kulturowych w dobie globalizacji

Rozdział 2. Świat arabski a Zachód w perspektywie historycznej i ideologicznej

1. Świat arabski a Zachód

   1.1. Perspektywa historyczna

   1.2. Reakcje świata arabskiego na kolonializm

      1.2.1. Muhammad Ali i jego projekt modernizacyjny

      1.2.2. Arabski ruch odrodzenia: zmiany w życiu społecznym

      1.2.3. Przemiany struktury społecznej

2. Nowoczesny islam czy zislamizowana nowoczesność: dylematy przemian współczesnego świata arabskiego

   2.1. Ruchy modernistyczne: w kierunku nowoczesnego islamu

   2.2. Fundamentalizm muzułmański

      2.2.1. Fundamentalizm muzułmański jako islamizacja nowoczesności

      2.2.2. Inne oblicza współczesnego fundamentalizmu muzułmańskiego

   2.3. Inne scenariusze dla świata arabskiego

      2.3.1. Panislamizm

      2.3.2. Panarabizm

      2.3.3. Nacjonalizm

      2.3.4. Socjalizm

      2.3.5. Sekularyzm

3. Stosunek świata arabskiego do globalizacji

   3.1. Arabowie wobec globalizacji w świetle badań empirycznych

      3.1.1. Arabowie o globalizacji

      3.1.2. Arabowie o Zachodzie

   3.2. Globalizacja w oczach arabskich intelektualistów

      3.2.1. Globalizacja, westernizacja, amerykanizacja

      3.2.2. Zarzuty wobec globalizacji i obawy z nią związane

      3.2.3. Muzułmański wkład do globalizacji

Rozdział 3. Uczestnictwo świata arabskiego w procesie globalizacji

1. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze świata arabskiego

   1.1. Charakterystyka świata arabskiego

   1.2. Podstawowe tendencje w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego

      1.2.1. Rozwój społeczny

      1.2.2. Rozwój gospodarczy świata arabskiego

   1.3. Kryteria uczestnictwa państw arabskich w procesie globalizacji

2. Wymiary uczestnictwa świata arabskiego w globalizacji

   2.1. Globalizacja rynków towarowych

      2.1.1. Udział świata arabskiego w globalnej wymianie towarów

      2.1.2. Struktura handlu

      2.1.3. Ropa naftowa

   2.2. Globalizacja rynków usługowych

      2.2.1. Turystyka międzynarodowa

      2.2.1. Usługi pielgrzymkowe

   2.3. Globalizacja rynków finansowych

      2.3.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

      2.3.2. Sektor bankowy

      2.3.3. Giełdy papierów wartościowych

   2.4. Przepływ informacji

      2.4.1. Wiedza i technologie

      2.4.2. Telekomunikacja i mass media

   2.5. Przepływ kapitału ludzkiego

      2.5.1. Państwa importujące siłę roboczą

      2.5.2. Państwa eksportujące siłę roboczą

Rozdział 4. Uwarunkowania uczestnictwa świata arabskiego w procesie globalizacji

1. Uwarunkowania społeczne

   1.1. Kapitał ludzki

      1.1.1. Edukacja

      1.1.2. Udział kobiet w życiu publicznym

   1.2. Granice społecznej reakcji

      1.2.1. Rola trybalizmu w kształtowaniu stosunków społecznych

      1.2.2. Zależność polityczna i gospodarcza od państwa

      1.2.3. Typ rządów a uczestnictwo aktorów społecznych w procesie globalizacji

2. Uwarunkowania kulturowe

   2.1. Religia

      2.1.1. Spory o znaczenie islamu w wyjaśnianiu realiów świata muzułmańskiego

      2.1.2. Islam i globalizacja – możliwości adaptacji

   2.2. Postawy myślowe

      2.2.1. Orientacja na przeszłość

      2.2.2. Wpływ sił zewnętrznych

3. Uwarunkowania gospodarczo-polityczne

   3.1. Polityka handlowa

   3.2. Rola państwa i elementy polityki wewnętrznej

      3.2.1. Biurokracja

      3.2.2. Bezpośrednie otoczenie przedsiębiorstw

   3.3. Regionalna i międzynarodowa integracja gospodarcza

Zakończenie

Spis tabel

Spis wykresów i rysunków

Bibliografia

        

Katarzyna Górak-Sosnowska

dr hab. prof. SGH, humanistka i ekonomistka (habilitacja z religioznawstwa - UJ, doktorat z nauk ekonomicznych - SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.. W październiku 2016 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (IFSiSE). Od 2012 r. jest Prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie, kilka prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Członek redakcji kwartalnika „Studia i Prace" oraz "Warsaw Forum of Economic Sociology" (wyd. SGH) oraz „International Journal of Area Studies” (wyd. Vytautas Magnus University, Litwa).

Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu". Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu. W wolnych chwilach prowadzi blog Dziekanatu Studiów Magisterskich “Po drugiej stronie okienka”.Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją, czy islamem a nowoczesnością, ujmowane są zazwyczaj przez pryzmat społeczno-kulturowy bądź przez pryzmat gospodarki. Książka łączy te dwie perspektywy, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie arabskim - wyodrębnionym z kręgu cywilizacji muzułmańskiej.
       
 

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line