Strona główna | Archiwum | Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4
Autor: Rafał Styczyński
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-529-1
Data wydania: 2012
Liczba stron: 264/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady w zakresie:

- prawa podatkowego,
- prawa pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
a w szczególności:
- nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
- zatrudniania cudzoziemców,
- oddelegowania pracowników,
- obowiązków pracodawcy jako płatnika,
- kosztów pracowniczych,
- świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r.


Informacje o autorze


Spis treści:

Część I. Stosunek pracy

Rozdział 1. Stosunek pracy

1.1. Definicja stosunku pracy
1.2. Rodzaje umów o pracę
   1.2.1. Umowa na okres próbny
   1.2.2. Umowa na czas określony
   1.2.3. Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika
   1.2.4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
   1.2.5. Umowa na czas nieokreślony
   1.2.6. Umowy cywilnoprawne
1.3. Szczególne rodzaje umów
1.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 2. Zatrudnienie cudzoziemca

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Miejsce załatwienia sprawy
2.3. Cudzoziemcy z UE, EOG, Szwajcarii
2.4. Cudzoziemcy spoza UE, EOG, Szwajcarii
2.5. Opłaty
2.6. Termin załatwienia sprawy
2.7. Przedłużenie zezwolenia
2.8. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
2.9. Umowa o pracę z cudzoziemcem
2.10. Sytuacje, gdy brak jest obowiązku uzyskania zezwolenia
2.11. Odmowa wydania zezwolenia
2.12. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 3. Zatrudnianie młodocianych

3.1. Umowy o pracę zawierane z młodocianymi i dziećmi
3.2. Elementy umowy o pracę z młodocianym
3.3. Ochrona młodocianego
3.4. Badania lekarskie
3.5. Czas pracy
3.6. Nadgodziny i pora nocna
3.7. Urlop wypoczynkowy
3.8. Rozwiązanie umowy z młodocianym
3.9. Warunki wypowiedzenia umowy
3.10. Niewypełnianie obowiązków
3.11. Upadłość lub reorganizacja firmy
3.12. Nieprzydatność do pracy
3.13. Umowa o pracę z dziećmi
3.14. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 4. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

4.1. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
4.2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
4.3. Kwestionariusz osobowy pracownika
4.4. Wstępne badania lekarskie
4.5. Dokumentacja pracownicza
4.6. Akta osobowe
4.7. Ewidencja czasu pracy
4.8. Imienna karta (lista) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
4.9. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego
4.10. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 5. Czas pracy

5.1. Pojęcia związane z czasem pracy
5.2. Rodzaje systemów pracy
5.3. Czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy
5.4. Wymiar czasu pracy
5.5. Ewidencja czasu pracy
5.6. Naruszenie doby pracowniczej w systemie podstawowym a godziny nadliczbowe
5.7. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 6. Telepraca
 
6.1. Definicja telepracy
6.2. Warunki telepracy
6.3. Obowiązki wobec telepracownika
6.4. BHP
6.5. Zmiana warunków telepracy i rozwiązanie umowy
6.6. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 7. Rozwiązanie umów o pracę

7.1. Rozwiązanie umów o pracę
7.2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
7.3. Rozwiązanie za wypowiedzeniem
   7.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   7.3.2. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
   7.3.3. Pracownik a związek zawodowy
   7.3.4. Liczenie okresów wypowiedzenia
7.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
7.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
7.6. Inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę
7.7. Wypowiedzenie umowy na czas określony
7.8. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 8. Świadectwo pracy

8.1. Uwagi ogólne
8.2. Obowiązek wydania świadectwa pracy
8.3. Żądanie sprostowania
8.4. Informacje w świadectwie pracy
8.5. Informacje zamieszczane wyłącznie na prośbę pracownika
8.6. Odszkodowanie
8.7. Świadectwo pracy umowy terminowe
8.7. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 9. Urlopy wypoczynkowe

9.1. Uwagi ogólne
9.2. Wymiar urlopu
9.3. Osoby niepełnosprawne
9.4. Szczególne uprawnienia dla wybranych grup
9.5. Wymiar urlopu niepełnoetatowców
9.6. Prawo do pierwszego urlopu
9.7. Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu
9.8. Wynagrodzenie urlopowe
9.9. Udzielanie urlopu na żądanie
9.10. Ekwiwalent za urlop
9.11. Plan urlopów
9.12. Przesunięcie terminu urlopu
9.13. Odwołanie z urlopu
9.14. Pytania i odpowiedzi

Część II. Przychody pracownika

Rozdział 10. Przychody ze stosunku pracy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

10.1. Przychody ze stosunku pracy
10.2. Nieodpłatne świadczenia
10.3. Zaliczki
10.4. Koszty uzyskania przychodu
10.5. PIT-2
10.6. PIT-4R
10.7. Składki ZUS
10.8. Ubezpieczenie zdrowotne
10.9. Składki na FP i FGŚP
10.10. Zleceniobiorcy
10.11. Rozliczenie składek

Rozdział 11. Wynagrodzenie

11.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
11.2. Składniki wynagrodzenia za pracę
11.3. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
11.4. Gotowość do pracy
11.5. Przestój
11.6. Wynagrodzenie za okres choroby
11.7. Systemy wynagrodzeń za pracę
   11.7.1. Wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe
   11.7.2. Wynagrodzenie godzinowe
   11.7.3. Wynagrodzenie prowizyjne
   11.7.4. Wynagrodzenie akordowe
   11.7.5. Wynagrodzenie zadaniowe
   11.7.6. Wynagrodzenie w systemie mieszanym
11.8. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 12. Nieodpłatne świadczenia

12.1. Uwagi ogólne
12.2. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 13. Zwolnienia z oskładkowania

13.1. Ustalenie podstawy wymiaru składek
13.2. Ubezpieczenia zdrowotne
13.3. FP i FGŚP
13.4. Zwolnienia od ZUS
13.5. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 14. Podróże służbowe

14.1. Uwagi ogólne
14.2. Zwrot poniesionych wydatków
14.3. Krajowe podróże służbowe
14.4. Zagraniczna podróż służbowa
14.5. Czas trwania podróży służbowej
14.6. Dokumentowanie kosztów w podróży służbowej
14.7. Koszty przejazdu
14.8. Zleceniobiorca w podróży służbowej
14.9. Podróże służbowe członków zarządu
14.10. Podróże służbowe – nowe rozporządzenie
   14.10.1. Podróże służbowe zagranicą
14.11. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 15. Podróż służbowa a oddelegowanie

Rozdział 16. Zwolnienia od podatku

16.1. Zwolnienia
16.2. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 17. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17.1. Uwagi ogólne
17.2. Cele funduszu
17.3. Uprawnieni do korzystania ze środków funduszu
17.4. Regulamin funduszu i plan wydatków
17.5. Rachunek bankowy
17.6. Świadczenie rzeczowe sfinansowane ZFŚS a podatek dochodowy
17.7. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 18. Koszty uzyskania przychodu

18.1. Koszty uzyskania przychodu
18.2. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 19. Pozostałe zagadnienia

19.1. Urlop macierzyński
   19.1.1. Dodatkowy urlop macierzyński
   19.1.2. Urlop ojcowski
   19.1.3. Pracownik powracający do pracy po urlopie macierzyńskim
19.2. Ustawa o łagodzeniu skutków bezrobocia
   19.2.1. Uwagi ogólne
   19.2.2. Wydłużanie okresu rozliczeniowego
   19.2.3. Indywidualny rozkład czasu pracy – ruchomy czas pracy
   19.2.4. Indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika
   19.2.5. Umowy na czas określony
   19.2.6. Ułatwienia dla przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych
   19.2.7. Przestój ekonomiczny
   19.2.8. Obniżenie wymiaru czasu pracy
   19.2.9. Refundacje składek od świadczeń i stypendiów
   19.2.10. Dofinansowanie kosztów szkoleń
19.3. Umowy do 200 zł

Załączniki

Bibliografia
 

Rafał Styczyński

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu. Jest autorem wielu artykułów oraz książek z zakresu prawa podatkowego, które mają status bestsellerów.Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line