Strona główna | Archiwum | Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa 50% rabatu
Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa 50% rabatu
Autor: Rafał Styczyński
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-155-2
Data wydania: 2010
Liczba stron: 292/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się podatkami w spółkach, ale także dla członków organów w spółek. Zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych. Pozycja stanowi wnikliwe opracowanie dostarczające Czytelnikowi informacji na temat rozliczeń podatkowych oraz problemów, które mogą wystąpić w związku z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.
W publikacji omówiono m.in.:
- Pojęcie kosztów uzyskania przychodów spółki
- Dokumentowanie poniesionych wydatków przez spółkę
- Wydatki na organy w spółce
- Reprezentację i reklamę – skutki podatkowe
- Kary i sankcje – skutki podatkowe
- Samochód w firmie a podatki
- Amortyzację i leasing w spółce
- Podróże służbowe pracowników spółki
- Rozliczenia podatkowe pracowników spółki
- Rozliczanie nieściągalnych wierzytelności w spółce
- Pojęcie przychodów spółki
- Przychody z działalności gospodarczej spółki
- Nieodpłatne świadczenia a skutki podatkowe
- Refakturowanie w spółce
- Dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi

Pragniemy Państwa poinformować, iż klienci Wydawictwa Difin na podstawie zawartego porozumienia korzystają z rabatu w wysokości 20% na zakup usług księgowych oraz porad podatkowych oferowanych przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego, Rafał Styczyński.
Kontakt w sprawie wskazanych usług znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.stytax.pl


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu przez spółkę

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Dzień poniesienia kosztu

1.3. Koszty bezpośrednie

1.4. Koszty pośrednie

1.5. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów

Rozdział II. Dokumentowanie wydatków poniesionych przez spółkę

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Pytania i odpowiedzi

Rozdział III. Wydatki na organy spółki

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Zarząd
3.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział IV. Reprezentacja i reklama w spółce – skutki podatkowe

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Pytania i odpowiedzi

Rozdział V. Kary i sankcje – skutki podatkowe dla spółki

5.1. Uwagi ogólne
5.2. Kara umowna

5.3. Odszkodowania

5.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział VI. Amortyzacja w spółce

6.1. Uwagi ogólne

6.2. Wartości niematerialne i prawne

6.3. Składniki majątkowe o wartości poniżej 3500zł

6.4. Ujawnienie środków trwałych
6.5. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych

6.6. Odpisy amortyzacyjne

6.7. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

6.8. Metody amortyzacji

   6.8.1. Metoda liniowa

   6.8.2. Metoda degresywna

   6.8.3. Metoda indywidualna

6.9. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

6.10. Amortyzacja „szybka”

6.11. Podwyższenie stawek amortyzacyjnych

6.12. Obniżenie stawki amortyzacyjnej

6.13. Obniżenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej
6.14. Pytania i odpowiedzi

6.15. Metody amortyzacji

Rozdział VII. Samochód w spółce a podatki

7.1. Uwagi ogólne

7.2. Samochód będący środkiem trwałym

7.3. Ustalenie wartości początkowej nabytego samochodu

7.4. Amortyzacja
7.5. Samochód niebędący środkiem trwałym

7.6. Samochód pracownika a jego przychodu

   7.6.1. Jazdy lokalne

   7.6.2. Jazdy zamiejscowe

7.7. Leasing operacyjny

7.8. Leasing finansowy

7.9. Pytania i odpowiedzi

Rozdział VIII. Leasing a skutki podatkowe dla spółki

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Pojęcia związane z leasingiem

8.3. Leasing operacyjny

8.3.1. Przedłużenie umowy

   8.3.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy

   8.3.3. Sprzedaż osobie trzeciej

   8.3.4. Rozliczanie kosztów

8.4. Leasing finansowy

   8.4.1. Przedłużenie umowy

   8.4.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy

   8.4.3. Sprzedaż osobie trzeciej

   8.4.4. Ustalenie wartości początkowej wykupionego przedmiotu leasingu finansowego

8.5. Leasing finansowy a jednorazowa amortyzacja

8.6. Leasing a prawo bilansowe

8.7. Leasing a VAT

   8.7.1. Leasing finansowy

   8.7.2. Leasing operacyjny

8.8. Leasing z zagranicy a podatek u źródła

8.9. Pytania i odpowiedzi

Rozdział IX. Podróże służbowe pracowników spółki

9.1. Uwagi ogólne

9.2. Krajowe podróże służbowe

9.3. Zagraniczna podróż służbowa

9.4. Dokumentowanie kosztów podróży służbowej

9.5. Koszty przejazdu

9.6. Opłaty za nocleg
9.7. Oświadczenie o poniesionych wydatkach w trakcie trwania podróży służbowej

9.8. Czas trwania podróży służbowej

9.9. Pytania i odpowiedzi

Rozdział X. Pracownik spółki a rozliczenia podatkowe

10.1. Uwagi ogólne

10.2. Przychody ze stosunku pracy

10.3. Zaliczki

10.4. Koszty uzyskania przychodu

10.5. PIT-2

10.6. PIT-4R

10.7. Składki ZUS

   10.7.1. Ubezpieczenie zdrowotne 4

   10.7.2. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

10.8. Zleceniobiorcy

10.9. Wynagrodzenie za styczeń 2009r.

10.10. Wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy

10.11. Zwolnienia

10.12. Umowy cywilnoprawne

10.13. Nieodpłatne świadczenia

10.14. Pytania i odpowiedzi

10.15. Studia pracownika

 

Rozdział XI. Rozliczanie przez spółkę nieściągalnych wierzytelności

11.1. Uwagi ogólne
11.2. Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

11.3. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności

11.4. Sprzedaż wierzytelności własnych

11.5. Umorzenie wierzytelności

11.6. Pytania i odpowiedzi

Rozdział XII. Pojęcie przychodów spółki

12.1. Definicja przychodu

12.2. Wartości niezaliczone do przychodów

Rozdział XIII. Przychody spółki z działalności gospodarczej

13.1. Przychody z działalności gospodarczej

13.2. Moment powstania przychodu

13.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział XIV. Nieodpłatne świadczenia a skutki podatkowe dla spółki

14.1. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń .

14.2. Pytania i odpowiedzi

Rozdział XV. Refakturowanie kosztów w spółce

15.1. Uwagi ogólne

15.2. Obowiązek podatkowy

15.3. Określenia miejsca świadczenia usług przy refakturowaniu

15.4. Termin wystawienia refaktury

15.5. Pytania i odpowiedzi

Rozdział XVI. Dokumentacje pomiędzy spółkami powiązanymi

16.1. Uwagi ogólne

16.2. Warunki powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi

16.3. Elementy dokumentacji

16.4. Opis uczestników transakcji

16.5. Planowane korzyści wynikające z transakcji

16.6. Warunki porównywalności transakcji

16.7. Przyjęta metoda kalkulacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem

16.8. Kalkulacja ceny transferowej

16.9. Metody szacowania

   16.9.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

   16.9.2. Metoda ceny odsprzedaży

   16.9.3. Metoda rozsądnej marży („koszt plus”)

   16.9.4. Metoda zysku transakcyjnego

   16.9.5. Metoda podziału zysków

   16.9.6. Metoda marży transakcyjnej netto

16.10. Porozumienia cenowe

16.11. Rodzaje porozumień

16.12. Wysokość opłaty

16.13. Czas trwania postępowania

16.14. Decyzja w sprawie porozumienia

Wzory pism

Rafał Styczyński

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu. Jest autorem wielu artykułów oraz książek z zakresu prawa podatkowego, które mają status bestsellerów.
Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych. Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w jej działalności.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line