Strona główna | Archiwum | Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8
Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8
Autor: Irena Olchowicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-960-3
Data wydania: 2009
Liczba stron: 526/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego.

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2009 roku.


W pierwszej części przedstawiono:

- zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego;
- przychody oraz koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego;
- zasady ustalania wyniku rachunkowego i wyniku podatkowego;
- różnice trwałe i przejściowe między wynikiem rachunkowym a wynikiem podatkowym dla celów sporządzania zeznania CIT;
- obowiązki podatników w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, charakterystykę merytoryczną struktury zeznania rocznego wraz z przykładem przedstawiającym przejście z danych księgowych na dane podatkowe.

W drugiej części przedstawiono szczegółowe problemy unormowań prawa bilansowego i prawa podatkowego w wybranych obszarach z zaakcentowaniem różnic tych praw, wpływu różnic na rozbudowę analityczną ksiąg rachunkowych oraz złożoność rozliczeń podatkowych i ujmowania w księgach odroczonego podatku dochodowego w obszarach:

- amortyzacji;
- leasingu;
- ulepszeń we własnych i obcych środkach trwałych;
- rezerw na zobowiązania;
- utraty wartości aktywów i dokonywanych odpisów aktualizujących;
- różnic kursowych;
- strat i zysków nadzwyczajnych;
- wartości firmy.


Informacje o autorze


Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wprowadzenie

CZĘŚĆ A

Rozdział 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe

1. Prawo bilansowe
2. Prawo podatkowe
3. Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego

Rozdział 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Przesłanki powstania różnic pomiędzy przychodami, kosztami i wynikiem według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   2.1. Przychody według prawa bilansowego
   2.2. Przychody według prawa podatkowego
3. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   3.1. Koszty według prawa bilansowego
   3.2. Koszty według prawa podatkowego

Rozdział 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy

1. Ustalanie wyniku rachunkowego
2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
3. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla sporządzenia zeznania podatkowego CIT
   3.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
   3.2. Rocznice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
      3.2.1. Różnice trwałe w przychodach
         3.2.1.1. Różnice dodatnie
         3.2.1.2. Różnice ujemne
      3.2.2. Różnice trwałe w kosztach
         3.2.2.1. Różnice dodatnie
         3.2.2.2. Różnice ujemne
   3.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
      3.3.1. Różnice okresowe w przychodach
         3.3.1.1. Różnice dodatnie
         3.3.1.2. Różnice ujemne
      3.3.2. Różnice okresowe w kosztach
         3.3.2.1. Różnice dodatnie
         3.3.2.2. Różnice ujemne
   3.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych
oraz ich rozliczanie w czasie
      3.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
      3.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych

Rozdział 4. Zeznanie podatkowe (CIT)

1. Pobór podatku
   1.1. Obowiązki ewidencyjne
   1.2. Wpłata zaliczek
      1.2.1. Zaliczki miesięczne
      1.2.2. Zaliczki kwartalne
   1.3. Uproszczona forma rozliczania zaliczek
   1.4. Czasowe zwolnienie podatkowe dla małych przedsiębiorców
   1.5. Obowiązek składania zeznania rocznego (CIT-8)
2. Układ zeznania rocznego CIT-8
   2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT-8
   2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8
   2.3. Przykład sporządzenia zeznania CIT-8

Rozdział 5. Odroczony podatek dochodowy

1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
   2.1. Historyczne ukształtowanie metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
   2.2. Metoda zobowiązań´ wynikowych
   2.3. Metoda zobowiązań´ bilansowych
3. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa aktywów i pasywów
   3.1. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa aktywów
   3.2. Wartość´ bilansowa i wartość´ podatkowa pasywów
4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
8. Przykłady – wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego

CZĘŚĆ B

Rozdział 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Przepisy prawa normujące odpisy amortyzacyjne
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego

Rozdział 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Unormowania prawne leasingu
2. Leasing według prawa bilansowego
   2.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według uor
   2.2. Leasing według MSR 17 Leasing
      2.2.1. Klasyfikacja umów leasingu
      2.2.2. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
         2.2.2.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
         2.2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
      2.2.3. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingodawców
         2.2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
         2.2.3.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
   2.3. Ewidencja leasingu
      2.3.1. Ewidencja leasingu operacyjnego
      2.3.2. Ewidencja leasingu finansowego
3. Leasing według prawa podatkowego

Rozdział 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   1.1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego
   1.2. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa podatkowego
2. Ulepszenia w obcych Śródkach trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   2.1. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego
   2.2. Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych według prawa podatkowego

Rozdział 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Rezerwy według prawa bilansowego
   1.1. Pojęcie rezerw
   1.2. Klasyfikacja rezerw
   1.3. Tworzenie rezerw według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
   1.4. Ewidencja rezerw
2. Rezerwy według prawa podatkowego
 
Rozdział 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego
   1.1. Utrata wartości aktywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
   1.2. Ewidencja utraty wartości aktywów
   1.3. Odpisy aktualizujące wartość´ należności według prawa bilansowego
2. Utrata wartości aktywów według prawa podatkowego
   2.1. Odpisy aktualizujące według prawa podatkowego
   2.2. Utrata wartości należności według prawa podatkowego

Rozdział 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Pojęcie i klasyfikacja różnic kursowych
2. Krótki rys zmian w ustalaniu różnic kursowych w ostatnich latach w prawie bilansowym
i w prawie podatkowym
3. Różnice kursowe według prawa bilansowego
   3.1. Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości
   3.2. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych w ciągu roku obrotowego
      3.2.1. Różnice kursowe dla sprzedaży zagranicznych
      3.2.2. Różnice kursowe dla zakupów zagranicznych
      3.2.3. Różnice kursowe z tytułu operacji sprzedaży i kupna walut
   3.3. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych na moment bilansowy
   3.4. Sposób rozliczania różnic kursowych
   3.5. Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
4. Różnice kursowe według prawa podatkowego

Rozdział 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego
2. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa podatkowego

Rozdział 8. Wartość´ firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1. Pojęcie wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Okoliczności powstania wartości firmy
3. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   3.1. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego
   3.2. Wycena wartości firmy według prawa podatkowego
4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako podstawy naliczania amortyzacji przy dodatniej i ujemnej wartości firmy
   4.1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
   4.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
5. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   5.1. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego
   5.2. Rozliczanie wartości firmy według prawa podatkowego

Najważniejsze akty normatywne

Bibliografia
 

Irena Olchowicz

prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów SGH oraz kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, autorka i współautorka książek, m.in.: Podstawy rachunkowości (tom I i II), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, VAT w działalności gospodarczej.W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line