Strona główna |

:: Abram Grzegorz - prawnik pracujący w Departamencie Bankowym Kancelarii Prawnej CLIFFORD CHANCE Janicka, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Faculty of Law Centre for European Legal Studies, University of Cambridge, Institute of Continuing Education in Warsaw.

:: Adamiec Marek, dr - z wykształcenia psycholog. Zajmuje się wiedzą o ludziach, rozwojem człowieka na przestrzeni życia, zarządzaniem sobą. Od roku 2009 prowadzi działalność w dzie­dzinie projektowania i tworzenia narzędzi edukacji i zarządzania.
 

:: Adamus Rafał, dr hab. – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Zakładu Stosunków Go­spodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, radca prawny specjalizujący się w sprawach gospodarczych, arbiter w sądownictwie polubownym, autor ponad 160 opracowań z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, w tym monografii i komentarzy.     

    
:: Agnosiewicz Mariusz – redaktor naczelny portalu Racjonalista.pl. Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Autor kilkuset publikacji, głównie z zakresu stosunków wyznaniowych, religioznawstwa, historii kościoła, wolności obywatelskich i prawa. Doktorant prawa karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

:: Aleksandrowicz Tomasz R. – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wieloletni analityk, pracował m.in. w Zespole Doradców Prezydenta RP. Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie.

:: Artymiak Grażyna, dr – w 1988 r. ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. broniła na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie rozprawę doktorską nt. Ciężar dowodu w polskim procesie karnym. Od grudnia 1988 r. pracownik naukowo dydaktyczny Filii UMCS w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego (zainteresowania naukowe i dydaktyczne z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, m.in. prawa karnego materialnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i postępowania w sprawach nieletnich). Jednocześnie, po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła w 1991 r. egzamin sędziowski, a w 1992 r. zdała egzamin radcowski. W latach 1993-1994 radca prawny, a od 1 lipca 1994 r. asesor sądowy, następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Aktualnie sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a od 1 maja 2009 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

:: Augustynek  Andrzej, dr – kierownik Pracowni Psychologicznej w Katedrze Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe: hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, pamięć, techniki negocjacji, psychologia lotnicza. Od 1982 roku biegły sądowy ds. uzależnień alkoholowych, powoływany także w innych sprawach, przede wszystkim o zabójstwa i rozboje. Założyciel Ośrodka Psychologiczno-Psychiatrycznego, w którym prowadzi terapię uzależnień i nerwic oraz szkolenia, głównie z zakresu technik negocjacji i manipulacji. Członek lotniczej komisji badania wypadków.

:: Bakalarczyk Sebastian - obtained his Ph. D. in 2004. He is a lecturer at the International Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz. The author is a specialist in economics-management, nances and banking. He published more than forty scientic works, including three monographs.

:: Bakiera Lucyna – dr psychologii, absolwentka psychologii UAM w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Psychologii UAM w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną. Swoją aktywność naukową skupia wokół problemów rozwoju człowieka dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych wpływają­cych na funkcjonowanie jednostki. Aktualnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komplementarności rozwoju psychicznego rodziców i dzieci. Autorka prac z zakresu psychologicznych aspektów zmian rozwojowych człowieka.

:: Baliński Kazimierz - doktor nauk o organizacji i zarządzaniu, specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, długoletni pracownik na stanowiskach wykonawczych, sztabowych i kierowniczych w NBP; samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Finansów, nauczyciel zawodu przedmiotów ekonomicznych. Wykładowca rachunkowości bankowej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, innych wyższych uczelni ekonomicznych oraz wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego pracowników banków i instytucji kontrolnych.

:: Banaszak Ewa - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, tytuł dysertacji: Tożsamość zbiorowa jako kategoria socjologiczna. Jest współredaktorką tomu Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności (2008). Obszar jej zainteresowań zawodowych mieści się w zakresie socjologii kultury, socjologii nauki, historii idei, komunikacji społecznej i międzykulturowej.

::
Banaszyk Piotr - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego AE w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. dydaktyki AE w Poznaniu.

:: Baran Agnieszka - pedagog, od ponad 2 lat związana z krakowskim Stowarzyszeniem Akademia Pełni życia prowadzącym zajęcia edukacyjne dla osób w średnim i starszym wieku. Pracuje jako koordynator projektów edukacyjnych oraz trener, m.in. prowadzi treningi pamięci dla osób starszych. Koordynator projektu, współautorka programu oraz trener międzynarodowych warsztatów „Memory training for seniors – through culture and diversity”. Uczestniczka szkoleń z zakresu projektowania i metodyki prowadzenia szkoleń.

:: Baran Barbara – biegły rewident, były pracownik Izby Skarbowej, wcześniej współwłaściciel i członek zarządu firm audytorskich, obecnie prowadzi własną kancelarię.

:: Baraniak Barbara – doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki pracy, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; promotor kadr pedagogicznych na poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim; autorka licznych publikacji.

:: Barańczyk Izabela, dr - adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. W konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP uzyskała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za pracę doktorską „Ochrona prawna oznaczeń geogracznych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym”. Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę własności przemysłowej z uwzględnieniem zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie koncentruje się na nieuczciwej reklamie.


:: Bartkowiak Grażyna, dr hab.  – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, a następnie profesor Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w latach 1997-2010). Jest specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii zarządzania. Zdobyła doświadczenie w ośrodkach akademickich i przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Członek International Associacion of Applied Psychology. Prowadzi działalność konsultingową w zakresie optymalizowania zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanych typach organi­zacji. Jest autorką kilkunastu książek i ponad stu sześćdziesięciu artykułów, z których przeważająca część poświęcona jest psychologii zarządzania, problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, etycznym aspektom zarządzania, kompetencjom kierowniczym, procesom komunikacji w organizacji, wdrażaniu zmian w organizacji, motywowaniu do efektywnej pracy, a także problematyce uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach grantów ministerialnych, międzyuczelnianych projektów prowadzonych przez środowisko akademickie i środowisko praktyków gospodarczych.

:: Baruk Agnieszka Izabela - dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania i marketingu. Adiunkt w Zakładzie Marketingu Produktów Żywnościowych na Akademii Rolniczej w Lublinie. Dotychczas opublikowała 5 książek oraz 185 artykułów, referatów i rozdziałów w monografiach. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

:: Bauta-Szostak Justyna
- jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, radcą prawnym i licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1999-2002 pracowała w kancelariach prawni­czych, a następnie w firmie z tzw. wielkiej czwórki. Od 2004 r. jest związana z firmą doradczą MDDP. Prowadziła szereg projektów dotyczących opodatkowania inwestycji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w nie­ruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych i opodatkowania nieruchomości.

:: Bąbel Przemysław, dr - jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Polskiej Akademii Nauk. Należy do Association for Behavior Analysis International oraz International Association for the Study of Pain. Jego zainteresowania naukowe obejmują mechanizmy działania placebo, ból, psychologię pamięci i uczenia się oraz psychologię edukacji. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest redaktorem naukowym magazynu psychologicznego Charaktery oraz kwartalnika Style i Charaktery. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2008.

:: Bąk Jadwiga – doktor nauk humanistycznych, psycholog transportu z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem, biegły sądowy ds. psychologii transportu, wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, członek wielu stowarzyszeń i organizacji.


:: Bąk Olga
– dr psychologii, adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się m.in.: problematyką zachowań agresywnych, zagadnieniami informacji zwrotnych w relacjach profesjonalnych (psycholog–pacjent, nauczyciel–uczeń) oraz zjawiskami tzw. dewiacji pozytywnej i maksymalizmu moralnego. Jest specjalistką I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Opublikowała 25 prac naukowych i popularnonaukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów, nauczycieli i młodzieży ze szkół średnich z zakresu agresji i przemocy.

:: Bąk-Gajda Dorota – doktorantka, psycholog uprawniony do badań osób kierujących pojazdami, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu psychologii transportu, członek IAAP.

:: Becla Agnieszka, dr inż. – ekonomistka zajmująca się zagadnieniami ekonomii informacji, funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Autorka ponad stu książek i artykułów z teorii ekonomii, gospodarowania informacją, zastosowania metod ilościowych w ekonomii i ekologicznych uwarunkowań gospodarowania. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Prowadzi zajęcia na kilku uczelniach Dolnego Śląska oraz jest współautorką podręczników akademickich.


:: Bednarczyk Łukasz – asystent w Zakładzie Doradztwa Zawodowego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, doradca zawodowy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie.

:: Bednarek Mariusz – prof. dr hab. inż. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcy w przemyśle oraz profesora tytularnego i visiting profesora uniwersytetów i szkół wyższych polskich, meksykańskich, kanadyjskich, amerykańskich i hiszpańskich. Uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach przemysłowych oraz pracach badawczych związanych z innowacjami procesów produkcyjnych i zarządzania, m.in. w zakresie modernizacji systemów przemysłowych, zmniejszenia kosztów oraz uzyskania certykacji systemów jakości wg norm międzynarodowych serii ISO 9000 i QS 9000. Pracował dla rm samochodowych francuskich, niemieckich, amerykańskich. Opublikował liczne prace związane z usprawnieniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ekspertem opiniującym projekty programów prac naukowo-badawczych w UE i NAFTA. Jego doświadczenia przemysłowe obejmują m.in. zakłady Boscha, Delco-Remy, Valeo, Eagle Pitcher, General Motors.

:: Bednarska Marlena, dr – adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka szeregu artykułów poświęconych regionalnym aspektom rozwoju turystyki, zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości zarządczej w hotelarstwie.

:: Bełdzikowski Ryszard – były urzędnik administracji skarbowej i dyrektor Biura Dokumentacji Skarbowej w Ministerstwie Finansów (wywiadu skarbowego). Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa oraz w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Białej. Specjalizuje się w problematyce działalności administracji skarbowej w Polsce w kontekście unijnych procesów integracyjnych i rozwojowych. Autor artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu funkcjonowania organów kontroli skarbowej, organów celnych, wywiadu skarbowego oraz przestępczości podatkowej. Członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

:: Bennewicz Maciej – menedżer, coach, trener, socjolog ze specjalizacją z psychologii. Dyrektor rozwoju w firmie Norman Benett Group. Założyciel, dyrektor programowy i wykładowca w Norman Benett Academy. Współtwórca i prezes polskiego oddziału stowarzyszenia European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Prowadzi zajęcia z coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi coachingi i doradztwo dla zarządu polskich i międzynarodowych korporacji.

:: Bereza Bernarda – doktor psychologii, psychoterapeuta. Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej IP KUL. Autorka książki „Doświadczanie własnej choroby przez osoby dializowane” (2009), współredaktor naukowy monografii zbiorowej „O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego” (t. 2, 2011) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Zainteresowania naukowe obejmują psychologię złości, psychologię straty, problematykę chorób przewlekłych oraz psychoterapię.

:: Bernal Arkadiusz – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wykłada na studiach MBA i podyplomowych, prowadzi szkolenia z zarządzania nansami i opodatkowania przedsiębiorstw dla praktyków gospodarczych. Współpracuje z Biurem Konsultingowym Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej zajmującej się doradztwem
podatkowym.

:: Bernatt Maciej – absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Koordynator Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w okresie od maja 2008 r. do maja 2010 r.


:: Bernaziuk Anna - członek zarządu, audit partner w BDO, biegły rewident. Od 12 lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych spółek publicznych i instytucji finansowych. Ceniony wykładowca rachunkowości.

:: Będzieszak Marcin, dr – adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne obejmują: finanse publiczne i samorządowe, plano­wanie finansowe w sektorze publicznym, budżet zadaniowy, ewaluację usług publicznych. Autor publikacji naukowych oraz opinii i artykułów dla „Gazety Prawnej” i tygodnika samorządowego „Wspólnota”. Ostatnie prace dotyczą metodologii oraz wdrożenia budżetowania zadaniowego w jednostkach podsektora rządowego oraz samorządowego. Na zlecenie Ministerstwa Finansów uczestni­czył w opracowaniu budżetu zadaniowego dla Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

:: Białecki Klemens Paweł – wychowanek i profesor Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), przez 6 lat współpracował z CHZ Elektrim. Biegły sądowy i ekspert NIK w sprawach operacji handlu zagranicznego. Od ponad 30 lat arbiter w Kolegium Arbitrów PIHZ, obecnie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA).

:: Bieleń Stanisław, dr hab. – wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

:: Bieniok Henryk, prof. zw. dr hab. - jest znanym wykładowcą, prowadzi zajęcia z zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Autor 430 publikacji w tym 37 książek z tego zakresu. Uczy studentów i menedżerów przedsiębiorczości osobistej, zarządzania własną firmą i samym sobą, czasem i finansami, skutecznego komunikowania się, motywowania pracowników. Publikacje książkowe autora są pełne praktycznych zaleceń i pomysłów inspirujących do myślenia, sprawnego działania i dochodzenia do sukcesu.

:: Bień Andrzej - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Katedry Pieniężnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu publikacji z dziedziny finansów, w których wykorzystuje duże doświadczenie praktyczne w sferze finansowania operacji handlowych i kapitałowych w kraju i za granicą, obrotu papierami wartościowymi i w zakresie działalności ubezpieczeniowej. Sprawował szereg odpowiedzialnych stanowisk w instytucjach finansowych. Jest właścicielem firmy konsultingowej.

:: Bień Witold
– profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, emerytowany, wieloletni nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie profesor na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Autor wielu publikacji z dziedziny finansów, bankowości, rachun­kowości, w których wykorzystuje wyniki badań naukowych oraz bogatych doświadczeń uzyskanych w praktyce w okresie długoletniego pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w sferze finansów i bankowości.

:: Biernat Krzysztof - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie, doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

:: Bieżuński Mariusz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, asesor w kan­celarii komorniczej, autor publikacji w czasopiśmie zawodowym samorządu komor­niczego Nowa Currenda.

:: Bieżuński Paweł – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, prawnik w jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, autor licznych publikacji w prasie branżowej.

:: Blak Łukasz - doradca podatkowy w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych KPMG.

:: Błachnio Agata, doktor psychologii - adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Za­interesowania badawcze to psychologia emocji i psychologia społeczna, w tym zachowania nielojalne i nieuczciwe, a także psychologia internetu – komunikacja on-line. Autorka artykułów na temat wstydu za polityków, nielojalności, komuni­kacji przez czaty internetowe i wpływu internetu na funkcjonowanie człowieka.

:: Bogdański Bartosz - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1997-2006 pracował w firmie z tzw. wielkiej czwórki. Od 2006 r. związany jest z firmą doradczą MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz podatkowymi aspektami obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w doradztwie podatkowym, a także jest autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej.

:: Bohdziewicz Piotr, dr - pracownik naukowy Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczy w zespołowych pracach naukowo-badawczych "Łódzki rynek pracy" w ramach badań Komitetu Badań Naukowych. Bierze udział w konferencjach naukowych dotyczących funkcjonowania rynku pracy w Polsce.

:: Bojańczyk Mirosław, dr – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat jest związany z nauką i praktyką gospodarczą. W badaniach podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych i wycen przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie praktyczne. Był m.in. głównym księgowym firm, dyrektorem w Citibanku, prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wiceprezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Polskiego Banku Rozwoju i Izolacji SA w Zduńskiej Woli (obecnie ICOPAL).

:: Bojar Ewa - profesor z Politechniki Lubelskiej. Znana
ze swoich prac naukowych w środowisku specjalistów zarządzania.

:: Bombała Bronisław, dr – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego i na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Ukończył studia z organizacji i zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia filozoficzno-teologiczne w Warmińskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskał w 1999 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną Personalistyczna wizja kultury organizacyjnej. W następnych latach rozwijał personalistyczne i fenomenologiczne ujęcie zarządzania, prezentując wyniki swych badań na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, m.in. w Prakseologii i serii wydawniczej Analecta Husserliana, w których zawarł podstawy personalistyczno-fenomenologicznej koncepcji zarządzania.


:: Bral Wiesław - ukończył dwa wydziały na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuły inż. telekomunikacji i mgr inż. zarządzania i marketingu. Posiada 35 letnie doświadczenie zawodowe w  pracy na różnych stanowiskach, od wykonawczych po kierownicze, w usługach, przemyśle i handlu.

:: Breński Wiesław
– dr nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny wyższych uczelni, manager, przedsiębiorca. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Program MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor/współautor artykułów z zakresu historii gospodarczej, organizacji i zarządzania.

:: Brytek-Matera Anna, dr -
jest psychologiem i kulturoznawcą. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Paula Verlaine’a w Metz we Francji. Była stypendystką rządu francuskiego (stypendium „Cotutelle” przeznaczone dla młodych naukowców piszących pracę doktorską we Francji i w Polsce). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Metz. Współpracuje z Centrum Badań Publicznych do Spraw Zdrowia w Luksemburgu.

:: Brzezińska Małgorzata – doktor psychologii, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje zainteresowania naukowe dotyczące okresu późnej dorosłości łączy z aktywnością praktyczną, pracując z osobami starszymi. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, dotyczących m.in. okresu starzenia się i starości.

:: Brzezińska Ewa, dr – trener, coach, wykładowca. Specjalizuje się w dziedzinach: komunikacji, przywództwa oraz inteligencji emocjonalnej i duchowej. Akredy­towany Coach ICC; trener: Komuni­kacji Transformującej (R. Bolstad), rozwoju osobistego metodą C.C. Tippinga oraz Inżynierii Duchowej (K. Anton). Szkoli kadrę menedżerską: administracji pań­stwowej, bankowości, firm produk­cyjnych, handlowych, usługowych i szkolnictwa. Prowadzi Executive Coaching Team Coaching dla ka­dry zarządzającej. Jest wykładow­cą na studiach podyplomowych i freelancerem.


:: Brzęk Wacław, dr - adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

:: Budasz Krzysztof – licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Stypendysta programu Socrates na Uniwersytecie Ekonomicznym w Mannheim (Niemcy). Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta oraz aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w mię­dzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowania optymal­nych struktur podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych.

:: Budzisz Bolesław, dr inż. - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar zainteresowań naukowych to organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym także rodzinnych. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych. Członek Kolegium Redakcyjnego „Współczesnego Zarządzania - Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”.

:: Bugdol Marek - dr hab. nauk ekonomicznych (zarządzanie), zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

:: Buchan James - pisarz i krytyk, autor cenionych książek, w tym wyróżnionej przez „New York Times” Persian Bride („Perska panna młoda”), Frozen Desire („Lodowata żądza”) i ostatnio wydanej Crowded with Genius („Tłoczno od geniuszy”) – studium szkockiego Oświecenia. Regularnie pisze dla „New York Times Book Review” i „New York Observer”; był korespondentem zagranicznym „Financial Times”. Mieszka w Norfolk w Anglii.

:: Bukowski Sławomir Ireneusz, dr hab.  – profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomiczno- -Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych i dziekan Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomii i finansów międzynaro­dowych, rynków finansowych, międzynarodowej integracji finansowej. Autor ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych z ekonomii i finansów międzynarodowych, rynków finansowych, między­narodowej integracji finansowej. Wykładał m.in. w Belgii, Grecji, Niemczech, Portugalii, Rosji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, American Economic Association, Congress of Political Economists (COPE), International Atlantic Economic Society.

:: Burzyńska Iwona - od kilku lat związana z branżą public relations. Obecnie jest odpowiedzialna za obsługę projektów i rozwój działu konsumenckiego w międzynarodowej agencji Fleishman-Hillard. Pracowała w agencjach Publicis, Mmd PA & PR Consultants oraz Eskadra Publica. Absolwentka Wydziału Psychologii i Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia oraz wykłady dla studentów z zakresu public relations i autoprezentacji.

:: Butkiewicz Marcin - prawnik, aplikant sądowy, brał udział jako ekspert z Polski w pracach międzynarodowego zespołu opracowującego raport dla Komisji Europejskiej w sprawie rewizji Dyrektywy o podpisie elektronicznym. Autor publikacji dotyczących prawa Internetu na łamach prasy ogólnopolskiej i periodyków. 

:: Bury Jan, dr -
studiował arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim, Kuwejckim, Oksfordzkim, w Tunisie, a także w Nij megen w Holandii. Obecnie pracuje jako analityk
w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wojen i koniktów we współczesnym świecie arabskim, misji pokojowych ONZ w świecie arabskim, a także pozamilitarnych aspektów wojen. Autor publikacji dotyczących polityczno-historycznych oraz współczesnych problemów świata arabskiego. Jest również członkiem Rady Redakcyjnej (
Editorial Board
) specjalistycznego pisma „Cryptologia”.

::
Burzyńska Dorota - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, pracownik Instytutu Fi­nansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy nauko­wej i dydaktycznej zajmuje się nansami publicznymi i nansami przedsiębiorstw oraz problematyką nansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach.

:: Buszko Andrzej - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Finansów i Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zasiada w Radzie Naukowej Insty­tutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle (ORGMASZ) w Warszawie. Wieloletnią praktykę zdobył, m.in. w przedsiębiorstwach Budimex, Polimex-Cekop (kierownik ds. finan­sowo-handlowych budowy w Iraku), w międzynarodowym koncernie Uponor Oy (prokurent i dyrektor ds. handlowych). Jego zainteresowania nauko­we dotyczą głównie strategii zarządzania, uwarunkowań funkcjonowania międzynarodowego biznesu. Opublikował w czasopismach krajowych oraz zagranicznych prawie 150 artykułów naukowych, jest też autorem książek.

:: Butowski Leszek – Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu turystyki międzynarodowej na Uniwersytecie Paryż I (Sorbona). Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce rozwoju regionów poprzez turystykę. Zajmuje się również badaniami systemowymi związanymi z organizacją turystyki. Współpracuje w tym zakresie z Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Turystyki, a także z samorządami wojewódzkimi i instytucjami pozarządowymi. Jest autorem kilku książek oraz blisko 100 artykułów, dotyczących wymienionych zagadnień.


:: Capiga Mirosława - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu bankowości. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych (w szczególności z zakresu bankowości i zarządzania finansami firm) oraz na studiach doktoranckich (z zakresu kreowania i oceny wartości banku).

:: Charzewski Piotr – aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego i kryminalistyki.

:: Chmaj Marek, prof. nadzw. dr hab. - po ukończeniu w 1990 roku szkoły średniej, w latach 1990-1994 studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizował się w prawie konstytucyjnym. Pracę magisterską na temat: "Status prawny partii politycznych w Polsce" napisał pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wiesława Skrzydło. W międzyczasie, w latach 1991-1993 studiował drugi kierunek - politologię, na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W latach 1997-98 otrzymał i realizował indywidualny grant z Research Support Scheme na realizację tematu: "The Role of Polish Seym in Legal Control of Government and Administration 1989-97" (Rola Sejmu w prawnej kontroli rządu i administracji w latach 1989-1997). Od roku 1994 uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych (w tym w kilkunastu międzynarodowych). W roku 1999 został stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od 2000 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Athenaeum". Od 2001 r. wykonuje zawód radcy prawnego w swojej kancelarii. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1994 r. i kontynuuje do dzisiaj.

:: Chmielarz Witold, prof. dr hab. -
wieloletni pracownik Katedry Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, doktor nauk o organizacji i zarządzaniu - rozprawa o możliwościach użycia modelowania matematycznego w zarządzaniu gospodarczym, habilitacja z nauk ekonomicznych o aspekcie modelowym tworzenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Główne pole zaintere­sowań - informatyka ekonomiczna. Autor ponad 140 publikacji i opracowań naukowych, w tym licznych książek oraz artykułów poświęconych tematyce zastosowań systemów informatycznych w go­spodarce, szczególnie najnowszych technologii informacyjnych, rynków elektro­nicznych i elektronicznej bankowości.

:: Chochowski Andrzej, prof. dr hab. inż. - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Elektrotechniki i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Specjalizuje się w hybrydowych systemach zasilania energią.

:: Chodyński Andrzej - dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, profesor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dyrektor Instytutu Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego. Jest również profesorem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Kierował Katedrą Systemów i Technik Zarządzania Politechniki Łódzkiej (lia w Bielsku-Białej). Był jednym z inicjatorów i organizatorów fundacji ekologicznej oraz współorganizatorem międzynarodowych konferencji w Polsce i w Niemczech poświęconych zarządzaniu wiedzą w organizacjach. Jego zainteresowania naukowe odnoszą się do problematyki rozwoju organizacji zarządzających wiedzą, przede wszystkim ekologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem roli jakości i innowacyjności w budowie ich kompetencji.

:: Chróścielewski Wojciech, prof. zw. dr hab.  
– kierownik Katedry Polskiego Postępowania Administra­cyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Admi­nistracyjnego.

:: Chrzanowska Beata - psycholog, pedagog specjalny, pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców" oraz w sportowej szkole podstawowej i gimnazjum. Zajmuje się pomocą dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i dzieciom zdolnym. Prowadziła grupę terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jest członkiem Towarzystwa ADHD. Współpracuje z miesięcznikiem dla rodziców "Mamo to ja".

:: Chudoba Tadeusz
, dr - jest z wykształcenia historykiem. W latach 1967–1972 był pracowni­kiem naukowo-dydaktycznym w AWF w Warszawie, a w latach 1972–1983 pracownikiem naukowym Instytutu Turystyki. W latach 1988–1989 wykładowca marketingu turystycz­nego w Wyższej Szkole (Högskolun) w Skövde w Szwecji. Od 1997 r. przez trzy lata wykładał teorię i metodykę turystyki w AWF w Warszawie. W latach 2000–2003 wykładał również w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, a w latach 2004–2007 pełnił funkcję profesora w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Od 1954 r. jest przewodnikiem po Warszawie oraz przewodnikiem terenowym z uprawnienia­mi na obszar całej Polski. Pełnił również wiele funkcji w samorządzie przewodnickim, będąc m.in. wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Przewodnickiej w ZG PTTK.

:: Chwalej Władimir - partner i dyrektor Grupy CIS Arbitrażu i Sporów moskiewskiego biura Baker&MacKenzie. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, bankowym, międzynarodowym arbitrażu handlowym i problematyce umów międzynarodowych. Brał udział w wielu międzynarodowych arbitrażach. Autor wielu publikacji. Wykładowca Uniwersytetu w Moskwie.

:: Chynał Hanna – pracownik bankowy o długim stażu, informatyk i tłumacz. Posiada rozległą praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu banków, szczególnie dzia­łalności kredytowej, pogłębioną na licznych studiach (McIntire International Ban­king School na Uniwersytecie stanu Wirginia, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu) oraz dzięki uczestnictwu w programach wymiany doświadczeń z bankami zagranicznymi (m.in. Bank One – Stany Zjednoczone) i szkoleniach. Ostatnio zajmuje się analizą wniosków kredytowych i podejmowa­niem decyzji o udzieleniu kredytów dla małych i średnich rm.

:: Cicirko Tomasz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów w Kolegium Zarządzania
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości pracując w Departamencie Zarządzania Ryzykiem w Centrali jednego z polskich banków. Równocześnie współpracuje z firmami konsultingowymi oraz prowadzi szkolenia z tematyki finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości. Jest specjalistą w zakresie leasingu.

:: Ciechanowicz-McLean Janina - profesor tytularny, dr habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komisji Prawa Ochrony Środowiska Światowej Unii Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w Londynie.

:: Cieślik Anna – mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat rozwoju osobistego i poczucia jakości życia człowieka dorosłego. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim jako wykładowca. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Cogitum Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Zawodowego. Organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania sobą i innymi, asertywności, twórczości i wiele innych. W ramach projektów unijnych („Want2Learn – Czyli chcę się uczyć”, „Eurobiznes”) prowadzi szkolenia, doradztwo, terapię indywidualną oraz wspiera działania rekrutacyjne.

::
Cyfert Szymon - doktor nauk ekonomicznych i magister fizyki, adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania AE w Poznaniu. Starszy konsultant w IDS Scheer.

:: Czaja Stanisław, prof. nadzw. dr hab. – ekonomista zajmujący się problematyką ekologiczno-ekonomiczną. Autor kilkuset książek i artykułów z teorii ekonomii, ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej i rozwoju myśli ekonomicznej. Ekspert pracujący dla licznych krajowych i międzynarodowych instytucji, w tym Ministerstwa Środowiska, agend ONZ, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Wykładowca i współpracownik wielu krajowych i zagranicznych uczelni i instytucji naukowo-badawczych. Autor popularnych podręczników akademickich.

:: Czarkowski Jakub Jerzy, dr - jest nauczycielem akademickim i nauczycielem dy­plomowanym o bardzo bogatym i wszechstronnym doświadczeniu pedagogicznym. Jako nauczyciel akademicki był związany z wieloma uczelniami, między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, a obecnie współpracuje z Uczelnią Warszawską Marii Skłodowskiej-Curii oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP. W swojej pracy nauczyciela akademickiego w różnorodnych formach wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym stosuje e-learning jako komplementarny element kształcenia. Jest członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzy­stwa Edukacji Internetowej oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.


::
Czarnecki Pawełprof. dr hab., filozof, etyk i ekumenista. Za­trudniony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w Akademii Społeczno-Huma­nistycznej w Łodzi oraz w Uczelni i Warszawskiej im. Marii Curie--Skłodowskiej w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopi­sma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, autorem wielu książek oraz ponad 120 artykułów na­ukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

:: Czekalski Dariusz, dr inż. -  pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, specjalizujący się w wykorzystaniu energii słonecznej i pomp ciepła w technice grzewczej. Autor 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od 1986 roku kieruje projektami badawczymi z zakresu energetyki odnawialnej.


:: Czemiel-Grzybowska Wioletta, dr – ukończyła Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staż w Biurze Prawniczym Art. Financial & Morgages Inc. W Chicago. W latach 2006–2007 współuczestniczyła w programowaniu rozwoju regionalnego na lata 2007–2013 jako doradca Wojewody Podlaskiego ds. rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego oraz radca generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe funkcje zawodowe to m.in.: adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, prezes Regionalnego Instytutu Społeczno-Ekonomicznego, członek Rady Euroregionu Niemen, członek Zespołu ds. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek PTE, koordynator ds. pozyskania funduszy unijnych i współpracy z gminami, kierownik i współtwórca projektów unijnych w okresie programowania 2004–2006

:: Czeredys-Wójtowicz Małgorzata – Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła Aplikację Sądową we Wrocławiu ukończoną egzaminem sędziowskim w 2007 r. Asystent Sędziego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W 2008 r. jako wykła­dowca prowadziła zajęcia w ramach szkoleń organizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób bezrobotnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

:: Czerniawska Ewa, dr hab., prof. UW - Dziekan Wydziału Psychologii UW, zainteresowania naukowe: psychologia pamięci i uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania funkcjonowania poznawczego uczniów i studentów; wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze; funkcje węchowe człowieka. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych zawierających dane z wymienionych obszarów.

:: Czernielewska-Rutkowska Małgorzata - adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Go­spodarczych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z dziedziny
międzynaro­dowej integracji gospodarczej. Jej zainteresowania naukowo-dydaktyczne koncentrują się na nansach Unii Europejskiej. W przeszłości pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. prognozowała „składkę” Polski do budżetu Unii Europejskiej na potrzeby toczących się wówczas negocjacji akcesyjnych.

:: Czerska Joanna - dr inż. w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu Lean Management. Prowadzi firmę doradczą LeanQ Team, współpracuje z Politechniką Gdańską, gdzie prowadzi zajęcia z Metod Doskonalenia Produkcji przygotowując specjalistyczną kadrę w zakresie Lean. Odpowiada za redakcję merytoryczną poradnika Zarządzanie produkcją w praktyce. Zrealizowała kilkaset szkoleń, prowadziła kilkadziesiąt projektów z zakresu Lean, pełniąc m.in. funkcje specjalisty ds. produkcji i dyrektora produkcji. Swoje doświadczenie zdobywała w międzynarodowych koncernach i polskich firmach – od spółek giełdowych po firmy rodzinne.

:: Czuryk Małgorzata – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, współpracownik kancelarii adwokackiej w Warszawie. Stypendystka z zakresu prawa Unii Europejskiej w Instytucie Europejskim w Saarbrücken w Niemczech.

:: Ćwiek Grzegorz – absolwent wydziału zarządzania nansami brytyjskiego Bournemouth University (MA), wydziału handlu zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz studiów z dziedziny bankowości i nansów w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilkunastu lat związany z rynkiem systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości w biznesie. Wieloletni pracownik, członek zarządu, doradca wiodących w branży rm międzynarodowych oraz inwestorów polskich i zagranicznych.

:: Dąbrowska Anna – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka wielu publikacji na temat szerokiej sfery usług, konsumpcji, marketingu usług, ochrony i edukacji konsumentów. Kontakt – adabro3@sgh.waw.pl

::
Dąbrowski Aleksander - doradca podatkowy, radca prawny w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych KPMG.

:: Dąbrowski Jacek – prawnik, doktorant w Katedrze Prawa karnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń.

:: Derwich-Nowak Aleksandra – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia; absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne dotyczące różnych aspektów pracy z pacjentami (w tym dwa całościowe: z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz z psychoterapii); jej praca terapeutyczna podlega stałej superwizji. W latach 90. zapoczątkowała terapię patologicznych hazardzistów w jednej z placówek lecznictwa uzależnień we Wrocławiu, dostosowując program terapeutyczny do potrzeb pacjentów grających nałogowo. Aktualnie pracuje jako psychoterapeuta m.in. z patologicznymi hazardzistami oraz ich rodzinami.


:: Desperak Izabela
– socjolożka, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Należy do nieformalnej grupy Łódź Gender.

:: Detyna Beata – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług).


:: Detyna Jerzy – profesor Politechniki Wrocławskiej – związany z uczelnią macierzystą od 1997 roku. Członek Komisji Inżynierii Biomedycznej oraz Komisji Budownictwa i Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu. W ramach swojej działalności naukowej pełni członkostwo w kilku towarzystwach naukowych, m.in. w Polskim Towarzystwie Statystycznym, Polskim Towarzystwie Agrofizycznym, Polskim Towarzystwie Eksploatacyjnym.

:: Diakonow Aleksander - prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje dla jednej z czołowych kancelarii prawniczych w Polsce. Autor publikacji prasowych o tematyce podatkowej.

:: Dmowski Andrzej -
prawnik, absolwent University of Cambridge oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie­go, słuchacz Studiów Podyplomowych Podatków i Prawa Podatko­wego organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych. Od 2005 roku związany z BDO Polska w zakresie realizacji projektów prawnopodatkowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa gospodarczego zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz urzędach państwowych. Wiedzę z zakresu prawa podatkowego pogłębiał pracując w korporacji należącej do tzw. „wielkiej czwór­ki”. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi – transfer pricing, oraz zagadnieniach dotyczących instrumentów nansowych.

:: Dobiegała-Korona Barbara - profesor SGH, kierownik Podyplomowego Studium Zarządzanie Wartością Klienta.

:: Dolna-Ciemniakowska Maria
- doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W styczniu 2003 r. uzyskała Certykat Księgowy Ministerstwa Finansów (nr 552/2003); od października 2004 r. wpisana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych (nr 10115). Od maja 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą - kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka artykułów i komentarzy o tematyce prawnopodatkowej.

:: Domiter Małgorzata - prof. nadzw. dr hab., jest pracownikiem naukowym Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego. Specjalizuje się między innymi w problematyce zarządzania projektami unijnymi. W tym obszarze posiada bogaty dorobek teoretyczny i praktyczny. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczyła w realizacji 32 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz budżetu państwa.


:: Dowgier Rafał – pracownik naukowy Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uni­wersytetu w Białymstoku, dydaktyk i autor szeregu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu prawa podatkowego.


:: Drabik Krzysztof – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował monografię pt. Etyka bezpieczeństwa w starości (Warszawa 2011) oraz kilkadziesiąt artykułów z zakresu filozofii bezpieczeństwa, teorii wojny i pokoju, bezpieczeństwa międzynarodowego, polemologii i irenologii.

:: Drabik Ireneusz, dr - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; adiunkt w Katedrze Zarządzania.  

:: Duda Aneta – adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nieprzerwanie od 2006 r. koordynatorka projektów i grantów badawczych. Autorka książek, jak i licznych artykułów naukowych.

:: Dudziak Sławomir – w 2007 r. ukończył kierunek prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2011, również na powyższym Wydziale, ukończył studia doktoranckie, w toku których przygotował rozprawę doktorską poświęconą zagad­nieniom podatku od czynności cywilnoprawnych. W latach 2007-2010 pracował w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie, gdzie pełnił funkcję oskarżyciela skarbowego, w latach 2010 – 2011 był zatrudniony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym wykonywał zadania zwią­zane z nadzorem prawnym nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy do września 2011 pełni funkcję Asesora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego, podatkowego i karnego skarbowego.

:: Duniewska Zofia, dr hab.  - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego

:: Dylewski Marek, prof. nzw. dr hab. - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie; dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

:: Dziurbejko Tomasz - doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w tematyce planowania i ewaluacji programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zagadnienia absorpcji funduszy pomocowych. Doświadczony konsultant i trener, ekspert w projektach międzynarodowych, stały doradca i współpracownik jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

:: Dziuba Dariusz Tadeusz – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwent WNE UW, doktorat z metod semiotyki ekonomicznej (1989), habilitacja z zakresu ekonomiki sektora informacyjnego w gospodarce (1999). Dyrektor Departamentu Szkoleń i Współpracy z Zagranicą Głównego Urzędu Statystycznego (1992/93), profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (2005-2006). Autor licznych publikacji naukowych, w tym książek oraz artykułów z zakresu informacji ekonomicznej, ekonomiki sektora informacyjnego, infrastruktury informatycznej współczesnej gospodarki, elektronicznej bankowości, nurtu ekonomicznego badań społeczeństwa informacyjnego.

:: Dzikowski Piotr, dr -  jest wykładowcą w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie oraz Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki przewodzenia na rzecz podnoszenia innowacyjności w firmach i organizacjach gospodarczych, ze szczególnym uwzględ­nieniem osoby przywódcy oraz komunikacji i interakcji zachodzących podczas proce­sów odnowy i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest autorem wielu tekstów dotyczących tej tematyki publikowanych w kraju i zagranicą.

:: Dzwonkowski Henryk, prof. dr hab. - kierownik Zakładu Zobowiązań i Procedur Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Główny specjalista Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1997-1998), doradca Ministra Finansów (1998-2001), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

::
Dźwigoł Henryk - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Wydziału Organizacji i Zarządza­nia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezydent Kapituły Polskiego Towarzystwa Controllingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i średnimi przedsiębiorstwami. Autor ponad 140 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 4 monograi oraz ponad 20 opracowań dla przemysłu z zakresu organizacji i zarządzania. Publikował m. in. w Rosji, Czechach, Słowacji i Chinach. Wygłosił ponad 60 wykładów podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych.

:: Eichstaedt Krzysztof - doktor nauk prawnych, jest sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, przewodniczącym wydziału karnego odwoławczego oraz zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. Wcześniej pełnił funkcje wizytatora, rzecznika prasowego oraz przewodniczącego wydziału karnego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Jest autorem monogra i na temat czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym oraz kilkunastu glos i artykułów z zakresu prawa karnego procesowego oraz postępowania dyscyplinarnego. Orzeka m.in. w sprawach nieletnich w postępowaniu odwoławczym.


:: Esping-Andersen Gøsta - urodził się w Danii w 1947 roku. Jest socjologiem, profesorem na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, członkiem wielu instytucji naukowych, między innymi Duńskiego Instytutu Badań Socjologicznych, Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki, a także Komitetu Naukowego Juan March Institute w Madrycie. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest państwo opiekuńcze i jego miejsce w gospodarce kapitalistycznej. W ostatnich latach opublikował m.in.: Social Foundations of Postindustrial Economies (Oxford, 1999), Why Deregulate Labour Markets (Oxford, 2001) oraz Why We Need a New Welfare State (Oxford, 2002).

:: Famulska Teresa, prof. AE dr hab. - kierownik Zakładu Finansów Publicznych, Katedra Finansów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

:: Felis Paweł – doktor nauk ekonomicznych (2001), adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

:: Ferrazzi Keith - absolwent Harvard Business School, jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy konsultingowej FerrazziGreenlight. Na początku kariery był dyrektorem ds. marketingu w Deloitte Consulting oraz Starwood Hotels&Resort, a także dyrektorem generalnym firmy produkującej gry reklamowe YaYa. Publikuje w tak opiniotwórczych pismach jak Wall Street Journal i Harvard Business Reviev. Mieszka w Los Angeles i Nowym Jorku.

:: Fila
Joanna - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, pracownik Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się nansami przed­siębiorstw i rachunkowością, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

:: Filipiak Beata, prof. nzw. dr hab. - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, prorektor WSB w Poznaniu, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

:: Fiorina Carly -była dyrektorem naczelnym rmy Hewlett-Packard w latach 1999-2005 i prezesem jej zarządu w latach 2000-2005. Przed zatrudnieniem w HP spędziła niemal dwadzieścia lat w koncernie AT&T oraz spółce Lucent Technologies, w których zajmowała szereg wysokich stanowisk. Uzyskała licencjat z historii średniowiecza i lozoi na Uniwersytecie Stanford, magisterium w dziedzinie biznesu (MBA) na Uniwersytecie Maryland oraz magisterium w Massachussets Institute of Technology Sloan School. Obecnie Fiorina jest członkiem zarządu kilku rm, między innymi Revolution Healthcare Group i Taiwan Semiconductor Manufacturing. Wraz z mężem Frankiem mieszka w Krzemowej Dolinie i Washington D.C. Mają dwie córki i dwie wnuczki.


:: Fiutak Agnieszka – prawnik, karnista, specjalista z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i ubezpieczeń zdrowotnych, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, pielęgniarka z kilkuletnim stażem, wykładowca akademicki. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

:: Flak Olaf, dr inż. – absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Zajmuje się badaniami dotyczącymi konkurencyjności przedsiębiorstw oraz specjalizuje się w technikach i narzędziach menedżerskich oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ford Motor Company w Kolonii oraz ING Bank Śląski. Przez 5 lat współtworzył portal rekrutacyjny pracuj.pl. Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz trener biznesu.

::
Foremna-Pilarska Monika – doktor nauk ekonomicznych, pełni funkcję prodziekana ds. nauczania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Jest autor­ką wielu publikacji naukowo-dydaktycznych. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, rachunkowości budżetowej, controllingu. Jest współpracownikiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

:: Frejtag-Mika Eliza, dr hab. – profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomii, międzynarodowej integracji gospodarczej, międzynarodowych przepływów kapitału, innowacji finansowych, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki krajowej. Autorka ponad 120 publikacji. Redaktor naukowy i autorka monografii. Członek Congress of Political Economists (COPE) oraz European Regional Science Association (ERSA).

:: Fuchs Bernadetta, dr hab. - radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego. Pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Autorka licznych publikacji z zakresu praw cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

:: Funk Jan - wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Białoruskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek rady naukowo-konsultacyjnej przy Sądzie Najwyższym Republiki Białorusi. Wykładowca w Instytucie podnoszenia kwalifikacji sędziów przy Mińskim Uniwersytecie.

:: Gabrusewicz Wiktor, prof. dr hab. - biegły rewident, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kieruje Katedrą Rachunkowości oraz Studium Podyplomowym Rachunkowości. Łączy teorię rachunkowości z praktyką badania sprawozdań finansowych. Autor i współautor kilkunastu książek i licznych artykułów z dziedziny rachunkowości i analizy finansowej.

:: Gabryszak Renata
– dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej i Sto­sunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Główne obszary zainteresowań nauko­wych: uwarunkowania rozwoju MŚP w Polsce; interakcje sektora MŚP z rynkiem pracy; problemy polityki społecznej. Współudział w projekcie badawczym pt. Instytucjonalne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu ekonomiki małych i średnich form przedsiębiorczości oraz konkurencyjności na rynku pracy.
:: Gajdzik Bożena, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorka ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 5 monografii i 12 podręczników akademickich. Opublikowała 20 artykułów naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i 70 w materiałach pokonferencyjnych, monografiach, podręcznikach akademickich. Publikowała m.in. na Litwie, w Chorwacji, Rumunii. Tematyką badań naukowych autorki jest transformacja przedsiębiorstw hutniczych w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Dotychczasowe wyniki badań zostały zebrane w dwóch wydaniach monografii: Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji i Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992-2010.

:: Gajlewicz Michał, dr hab. - od 1972 roku związany z Instytutem Dziennikar­stwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pełnił m.in. funkcje wicedyrektora i dyrektora. Od 2003 roku wykłada także w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w innych uczelniach w Polsce. Odbył staże zagraniczne (Niemcy, Kanada). Zakres zainteresowań naukowych i badawczych obejmuje zagadnienia reklamy, nowych technologii w masowym komunikowaniu oraz analiz opinii publicznej. Z wykształcenia jest socjologiem; prowadził badania oraz analizy zawartości mediów dla celów naukowych i praktycznych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach i książkach.

:: Galata Stanisław - profesor Krakowskiej Szkoły Wyższej, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego. Autor książek i artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, etyki w biznesie. Uczestnik Programu Leonardo da Vinci.

:: Galbarczyk Tamara Anna, dr - adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 90. wykła­dowca MBI w Lubelskiej Szkole Wyższej, a obecnie wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu bankowości. Za dysertację Zarządzanie wybra­nymi zasobami banków komercyjnych otrzymała nagrodę I stopnia rektora UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę ban­kowości i rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości spółdzielczej i komercyjnej, ryzyka bankowego oraz polityki monetarnej.

:: Gardawski Juliusz, prof. dr hab. - kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH, autor licznych prac, m.in. o świadomości ekonomicznej pracowników, doradca i ekspert Fundacji F. Eberta i Instytutu Spraw Publicznych.

:: Gasiul Henryk - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii emocji i motywacji oraz kilku pozycji książkowych.

:: Gawda Barbara – dr hab., prof. nadzw. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki reprezentacji złożonych emocji, języka afektywnego, ekspresji emocji, technik projekcyjnych, psychopatologii osobowości oraz psychologii sądowej. Jest autorką kilku książek i wielu artykułów naukowych. Była głównym wykonawcą zespołowego grantu Prorektora UMCS w roku 2010, pt. „Fluencja semantyczna i afektywna – uwarunkowania i mechanizmy psychologiczne”.

:: Gawrycki Marcin Florian - adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW; absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2000), Centro de Estudios Latinoamericanos (1999) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004-2005).

:: Gąsiorowska Elżbieta - jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Instytutu Nauk Ekonomicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz Instytutu Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem, posiada również bogaty dorobek publicystyczny z tego zakresu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę zarządzania sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy naukowej i dydaktycznej wykorzystuje szeroko własne doświadczenie z praktyki gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach ciągle zaostrzającej się konkurencji.

:: Gąstoł Agnieszka – psycholog, psychoterapeutka, pedagog specjalny. Pracując jako wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Terapeutycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, szkoliła studentów, nauczycieli i terapeutów z zakresu specjalistycznej pomocy dzieciom doświadczającym trudności w wyrażaniu emocji oraz radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych. Jest autorką artykułów i książek z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i budowania umiejętności rodzicielskich. Obecnie pracuje w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie.


:: Gellner Ernest - urodził się w 1925 roku w Paryżu, wychowywał w Pradze, by w 1939 roku przenieść się z rodziną do Anglii. Od 1949 roku wykładał w London School of Economics, w której w latach 1962–1984 zajmował stanowisko profeso­ra filozofii ze specjalizacją socjologiczną, wtedy również został mianowany profe­sorem antropologii społecznej w William Wyse College na Uniwersytecie w Cam­bridge. Pod koniec życia, w 1995 roku, pracował jako dyrektor Ośrodka Studiów nad Nacjonalizmem, będącego częścią Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Pradze.

:: Gierszewski Janusz - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, rektor
PWSH Pomerania w Chojnicach, adiunkt Katedry Bezpieczeństwa. Zajmuje się problematyką
bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacją systemu bezpieczeństwa społecznego. Uwzględniając multidyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia instytucjonalnej oraz prawnej problematyki bezpieczeństwa. Autor wielu prac naukowych ukazujących rozmaite aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego.

:: Gierus Jacek – psycholog, trener, współzałożyciel Centrum Psychoterapii i Diagno­styki Psychologicznej w Warszawie i pracownik Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie. Jest współautorem i redaktorem publikacji naukowych. Interesuje się neuropsychologią, procesami poznawczymi leżącymi u podłoża zaburzeń lękowych oraz psychoterapią behawioralno-poznawczą i logoterapią. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień zajmuje się tłumaczeniami z zakresu psychologii i opiniowaniem psychologicznym.

:: Gierusz Jerzy - prof. dr hab., kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów UG, członek Senatu UG. Od wielu lat bierze udział w pracach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, reprezentuje Ministra Finansów w Komitecie Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości nansowej i rachunku kosztów.

:: Gilejko Leszek, prof. dr hab. - były długoletni kierownik Katedry Socjologii SGH, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Dialogu Społecznego, obecnie także dziekan Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.

:: Gliszczyńska-Gniewek Justyna - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor szkoleń i warsztatów z zakresu prawa bankowego. Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej banków (w tym banków spółdzielczych) i przedsiębiorców.

:: Gluziński Artur - absolwent Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się monitorowaniem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Ministerstwie Polityki Społecznej. Wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas.

:: Głód Grzegorz, dr – ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzaniu w sektorze publicznym oraz narzędziach menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. W firmie Doradztwa Gospodarczego i Zastosowania Informatyki Consorg w Katowicach realizował wiele projektów doradczo-szkoleniowych. Pracował również w kilku jednostkach ochrony zdrowia pełniąc funkcje doradczo-zarządcze. Obecnie adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

:: Gmytrasiewicz Maria - profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i przewodnicząca Kapituły Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

:: Gogołek Włodzimierz -  jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Dziennikarstwa. Jego życie zawodowe jest związane z in­formatyką. Początkowo pracował jako inżynier dbający o sprawność uczelnianego komputera, potem zajmował się konstrukcją urządzeń ułatwiających współpracę człowieka z maszynami (za pośrednictwem dźwięku i obrazu) do celów dydaktycznych. Następnie przez kilka lat był brokerem informacji on-line oraz wdrażał Internet w PAP, która jako pierwsza na świecie agencja informacyjna udostępniała komercyjny serwis on-line przez Internet. Równolegle prowadził i nadal prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z praktycznymi wdrożeniami technologii informacyjnych w mediach i dydaktyce. Wię­cej na: www.gogolek.com/ja.html

:: Golińska Lucyna - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii UŁ. Przez wiele lat autorka współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, gdzie prowadziła badania i psychoterapię osób uzależnionych i współuzależnionych. Zainteresowania badawcze to źródła i mechanizmy trudności intra- i interpersonalnych. Poparte są one bogatą praktyką psychoterapeutyczną.

:: Golka Marian, prof. zw. dr hab. - pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się socjologią kultury i antropologią społeczną, a w tym: socjologiczną teorią kultury, badaniem głównych elementów życia artystycznego, barierami w komunikowaniu, teorią i badaniem wielokulturowości, teorią cywilizacji i jej zastosowaniem do analizy niektórych zjawisk współczesnych – m.in. procesów globalnych.

:: Gołębiowski Grzegorz - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH oraz wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, związany z praktyką. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów.

:: Goraj Lech – dr nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rachunkowości Rolnej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – w Warszawie, autor zmian dostosowujących polski system rachunkowości rolnej do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Kierował pracą zespołu opracowującego Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych oraz system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Polski FADN).

:: Gorynia Marian - jest profesorem nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownikiem Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej. Autor lub współautor 18 książek oraz około 250 innych publikacji w zakresie szeroko rozumianej współpracy gospodarczej z zagranicą oraz transformacji gospodarek postsocjalistycznych. Zainteresowania badawcze: teoria rmy, konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansja rm polskich na rynki międzynarodowe, transformacja gospodarek postsocjalistycznych, mezoekonomia, polityka wspierania konkurencyjności.

:: Gos Waldemar, dr hab. – prof. US jest kierownikiem Katedry Teorii Rachunkowo­ści w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor i współautor około 360 publikacji, w tym 60 książek. Współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Wielokrotny laureat konkursów na najlepszego wykładowcę (Złota Kreda, Platynowa Kreda, Mentor Wydziału).

:: Gospodarek Jerzy - doktor nauk prawnych, wykładowca SGH w Warszawie, wykładający przedmiot prawo turystyczne w uczelniach niepublicznych. Ekspert komisji sejmowych i senackich, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, NIK, PAN, Ministerstwa Łączności, Poczty Polskiej, TP S.A., Federacji Konsumentów i innych operatorów telekomunikacyjnych oraz touroperatorów. Autor kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników oraz ok. dwustu artykułów, referatów i innych publikacji z zakresu prawa przewozowego, pocztowego, telekomunikacyjnego, kosmicznego i turystycznego, a także ok. 150 publikacji popularnonaukowych z tego zakresu.

:: Goszczyńska Maryla – psycholog, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskie­go. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę podejmowania decyzji oraz percepcji i akceptacji ryzyka, a także psychologię ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uwarunkowań sukcesów w działalności przedsiębiorczej oraz adaptacji młodzieży do zmian na rynku pracy. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych (m.in. Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz PTP i IAREP).

::
Gościniak Karolina - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwer­sytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości w Sopocie. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości i sprawozdawczości nansowej oraz rachunkowości międzynarodowej. Ma bogate doświadczenia zawodowe płynące z wieloletniej praktyki.

:: Górak-Sosnowska Katarzyna – doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Stosunków Międzykulturowych przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Socjologii SGH, sekretarz Stowarzyszenia ARABIA.pl i sekretarz redakcji rocznika „Bliski Wschód: społeczeństwa-polityka-tradycje”. Zajmuje się społeczno-gospodarczymi problemami świata arabskiego oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie.

:: Górski Marcin
– adwokat specjalizujący się w problematyce podatkowej, głównie w podatkach dochodowych. Przez wiele lat pracował lub współpra­cował z największymi firmami obsługującymi przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własna Kancelarię Prawną. Ponadto jest autorem licznych wykładów z zakresu prawa podatkowego, w szczegól­ności podatków dochodowych.

:: Grabowska Barbara – absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Koordynator Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od maja 2010 roku.


:: Grocki Romuald,  dr inż. – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w War­szawie, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (Uniwer­sytet Przyrodniczy we Wrocławiu), adiunkt. Prowadzi wykłady na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in. w Finlandii. Specjalizuje się w problematyce ochrony przed powodziami oraz zarządzania kryzysowego. Autor wielu pu­blikacji w kraju i zagranicą, dotyczących zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony przed powodziami. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. w: USA, Szwecji i Niemczech. W ramach współpracy z NATO brał udział w pracach Crisis Management Assessment Team NATO w Ma­cedonii. Konsultant i międzynarodowy ekspert w projektach Banku Światowego i winnych międzynarodowych programach badawczych dotyczących prewencji zagrożeń.

:: Grudzewski Wiesław M., prof. dr inż. – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, inicjator powstania Katedry Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, redaktor naczelny miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” oraz kwartalnika „Economics and Organization of Enterprise”, członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Inicjator wielu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych z dziedziny produkcji, przekształceń własnościowych, strategii marketingowych, działań innowacyjnych, przedsiębiorczości technologicznej.

:: Gruszczyński Marek, dr hab. – profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Ekonometrii Stosowanej oraz dyrektorem Kanadyjskiego Programu MBA w SGH. Specjalizuje się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej oraz corporate governance. Autor i współautor wielu podręczników, monografii i artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Za książkę „Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości” otrzymał w roku 2003 nagrodę ministra. Ma bogate doświadczenie w projektach prywatyzacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był członkiem Rady Banku Pekao SA. Wykładał w University of Nigeria w Nsukka (Nigeria). Pracował w centrali Citibanku w Nowym Jorku. Członek kolegiów redak­cyjnych czasopism naukowych „Gospodarka Narodowa”, „Bank iKredyt”, „South African Journal of Business Management”, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics”. Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

:: Gryszel Piotr, dr – adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną w regionie, zagospodarowania turystycznego i ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego. W latach 2000-2004 kierował działalnością Oddziału Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Czynny przewodnik górski, pilot wycieczek i przewodnik praski współpracujący z licznymi biurami podróży.

:: Grzelińska Joanna
– prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2004 r. pracownik Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autorka licznych publikacji o tematyce prawnej, zajmowała się także poradnictwem prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego.

:: Grzesiuk Lidia, prof. dr hab. - kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wy­działu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera treningów psychologicznych PTP.

:: Grzonka Lesław – doktor nauk prawnych, trener szkoleń profesjonalnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz wykładowca kilku innych uczelni warszawskich.

:: Grzybek Anna, doc. dr hab. inż. -  pracuje na stanowisku docenta w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Jest wieloletnim członkiem Rady Naukowej IBMER. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na SGGW, Akademii Rolniczej w Szczecinie. Główne kierunki badawcze obejmują: energetykę w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej i ochrony środowiska. W swoim  dorobku naukowym posiada około 200 publikacji w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

:: Grzywacz Jacek, prof. dr hab. - pracownik naukowy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu książek i opracowań z dziadziny bankowości i obsługi finansowej przedsiębiorstw. W swoich publikacjach szeroko wykorzystuje doświadczenie nabyte podczas długoletniej pracy w bankach jako rewident i dyrektor pionów operacyjnych.

:: Guzera Krystyna - mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany II stopnia specjalizacji w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, pełni funkcję zastępcy dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Prowadzi ćwiczenia z ekonomii w Akademii Świętokrzyskiej, a także z mikro i makroekonomii, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz analizy finansowej i rachunku kosztów w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Uczestniczyła w zespole roboczym opracowującym standardy wymagań egzaminacyjnych w zawodzie technik ekonomista.

:: Hamer Hanna, dr - jest psychologiem społecznym i klinicznym, autorką wielu ciekawych książek. Wykłada w SGGW, kieruje Zakładem Psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych, a także od 11 lat prowadzi Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla kadry akademickiej. Laureatka wielu nagród, m.in. w roku 2006 nagrody I stopnia Rektora SGGW za pracę naukowo-dydaktyczną. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej prowadzi wykłady, seminaria, także magisterskie, oraz treningi asertywności i antystresowe. Od 1994 roku właścicielka rmy doradczej i szkoleniowej McEfekt. Współpracuje jako ekspert z mediami.

:: Hejduk Irena K., prof. dr hab.  – kierownik Katedry Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, członek licznych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych. Jest autorką wielu programów naprawczych, prac z zakresu monitoringu nansowego i controllingu, biznesplanów oraz badań i strategii marketingowych. Najnowsze kierunki zainteresowań to: zarządzanie wiedzą, zarządzanie zaufaniem, przedsiębiorczość technologiczna.

:: Helin André - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, biegły rewident, Prezes Zarządu BDO. Członek rady nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji Kadr oraz Komisji ds. standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Doradca Rady Polityki Pieniężnej i prezesa NBP w zakresie stosowania MSR w instytucjach finansowych.

:: Henzel Halina, prof. zw. dr hab. - kierownik Katedry Inwestycji AE w Katowicach.

:: Herman Andrzej - profesor SGH, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, kierownik Katedry Small Businessu. Jeden z pierwszych polskich ekonomistów, który podjął problematykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

:: Heryszek Tomasz - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Politechni­ki Śląskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej związany z sektorem mediów, m. in. dyrektor programowy w stacjach radiowych należących do koncernu Agora SA, dziennikarz oraz dyrektor programowy katowickiego Radia Flash. W praktyce gospodarczej prowadzi doradztwo w zakresie nansów, mar­ketingu i sprzedaży z uwzględnieniem strategii wprowadzenia na rynek polski nowej marki w sektorze dóbr luksusowych.

:: Hill Michael - profesor na Uniwersytecie w Brighton. Wcześniej wykładał politykę społeczną na Uniwersytecie w Newcastle. Jego droga do polityki społecznej jako działalności akademickiej była długa. Wolny czas poświęcił studiom socjologicznym i działalności politycznej, jako członek władz lokalnych (odpowiadał m.in. za zdrowie i mieszkalnictwo) oraz sekretarz lokalnego komitetu na rzecz równouprawnienia rasowego. W wyniku realizacji kilku projektów badawczych stał się wykładowcą polityki społecznej w School for Advanced Urban Studies in Bristol i tak rozpoczął swoją karierę akademicką. Jest autorem licznych książek poświęconych polityce społecznej i analizom procesów politycznych. Oprócz Polityki społecznej w świecie współczesnym napisał także cieszący się ogromną popularnością podręcznik Understanding Social Policy.

:: Hobsbawm Eric – jeden z najpopularniejszych brytyjskich historyków XX wieku. Urodził się w 1917 r. w Aleksandrii w rodzinie żydowskiej, a wychował w Wiedniu i Berlinie, od 1933 r. mieszka w Wielkiej Brytanii. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Londyńskim i nowojorskiej New School for Social Research. Członek British Academy oraz American Academy of Arts nad Sciences, laureat wielu nagród i doktoratów honoris causa. Posiada tytuł honorowego obywatela Wiednia. W swych pracach Hobsbawm opiera się na metodologii marksistowskieji uznawany jest za czołowego historyka tego nurtu. Opublikował książki z zakresu historii współczesnej, których problematyka obejmuje takie zagadnienia, jak rewolucje, imperializm, ruch robotniczy, procesy narodotwórcze, globalizację czy społeczną historię jazzu. Jego opus magnum stanowi trylogia poświęcona europejskiej historii XIX wieku: The Age of Revolution, 1789–1848, The Age of Capital, 1848–1875 oraz The Age of Empire, 1875–1914. Po polsku ukazał się jego Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie (Warszawa 1999) oraz zredagowana wspólnie z Terencem Rangerem praca zbiorowa pt. Tradycja wynaleziona (Kraków 2008).

:: Hoff Waldemar - uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w 1982 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo europejskie gospodarcze, prawo publiczne gospodarcze oraz prawo konkurencji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na szczególnej postaci administracji gospodarczej, jaką stanowią niezależne organy regulacyjne. Autor artykułów i książek poświęconych administracji ogólnej i gospodarczej.

:: Hołda Artur - dr nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) oraz dr nauk fizycznych (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na stanowisku prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie pełniąc funkcje kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości.

:: Huk Tomasz - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnosz­kolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi zajęcia dla studentów i na­uczycieli z zakresu pedagogiki medialnej. Jest autorem licznych artykułów i opracowań prezentujących własne osiągnięcia badawcze.

:: Iłendo-Milewska Agnieszka
– doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiada również kwalikacje socjoterapeuty, pedagoga resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą. Zainteresowania naukowe autorki obejmują zagadnienia psychologii wy­chowawczej oraz psychoprolaktyki, autorka zajmuje się również problematyką związaną z obszarem szkolnictwa jako ważnego środowiska socjalizacyjnego, w kontekście analizy zagadnień związanych z zaburzeniami w zachowaniu się uczniów w sytuacji szkolnej oraz różnorodnymi przejawami dysfunkcyjnych zachowań, a także psychoprolaktyki i pro­laktyki zachowań dysfunkcyjnych. Autorka licznych artykułów naukowych i metodycznych w czasopismach i pracach zbioro­wych, scenariuszy zajęć prolaktycznych, warsztatów dla rodziców, programów prolak­tycznych.

:: Iszkowski Krzysztof
– doktor socjologii i ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Wykładał integrację europejską w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, był publicystą „Tygodnika Idei – Europa”, a wcześniej – dwutygodnika „Unia&Polska”, „Krytyki Politycznej” oraz czeskiego tygodnika „Respekt”. Publikował także w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” i „Frondzie”.

:: Iwin-Garzyńska Jolanta
– dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania. Autorka ponad stu publikacji z  zakresu finansów przedsiębiorstw i  podatków. Doradca podatkowy. W  latach 2007-2010 przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

:: Jabłoński Adam – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy doradztwa biznesowego OTTIMA plus Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o. w Katowicach. Doświadczony ekspert, prowadzący doradztwo biznesowe od 1997 roku dla wielu wiodących spółek w Polsce i za granicą. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzania ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także ponad 100 artykułów naukowych z dziedziny za­rządzania. Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych, efektywnych modeli biznesu, w tym Sustainability Business Models oraz założeń strategii budowy wartości firmy z
uwzględnieniem zasad Corporate Social Responsibility.

:: Jabłoński Marek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Dyrektor Cen­trum Badań i Innowacji Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu uznanej na rynku firmy doradczej OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o. w Katowicach. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, w tym Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przed­siębiorstw (Value Based Management). Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych systemów zarządzania wynikami (Strategic Performance Management) zorientowanych na wzrost wartości przedsiębiorstw służących doskonaleniu skuteczności i efektywności stosowanych modeli biznesowych.


:: Jachnis Anna, dr -  jest psychologiem młodego pokolenia, działającym z sukcesem w obszarze psychologii stosowanej. Obecnie zajmuje się doradztwem organizacyjnym.

::
Jagusiak Bogusław – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego WAT. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne Autora dotyczą problematyki związanej z systemami politycznymi, związkami zawodowymi i UE. Jest redaktorem roczników: Homo Politicus oraz Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies nr 1–2) i członkiem kolegium redakcyjnego rocznika Civitas Hominibus. Znajduje się w gronie członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

:: Jamroży Marcin – doktor nauk ekonomicznych (2001), doktor nauk prawnych (2004), adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, radca prawny, biegły sądowy, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji.

:: Janasz Krzysztof, dr - adiunkt w Katedrze Makroekonomii WNEiZ (Uniwersytet Szczeciński). Posiada kilkuletni staż pracy w instytucjach finansowych.

:: Janasz Władysław, prof. dr hab. - dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem na WNEiZ (Uniwersytet Szczeciński). Autor kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych.

:: Jankowska Barbara – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka licznych artykułów poświęconych problemowi międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa i branży oraz internacjonalizacji rmy, m.in.: Branża jako mezosystem gospodarczy, Kierunki badań mezoekonomii a poprawa konkurencyjności gospodarki, współautorka czterech pozycji książkowych. Zainteresowania badawcze: teoria regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, klastry, konkurencyjność przedsiębiorstwa i branży, strategie umiędzynarodowienia rmy.

:: Jankowska Kira - magister nauk ekonomicznych o specjalizacji rachunkowość przedsiębiorstw i rachunkowość bankowa. Współautorka programów nauczania oraz konspektów prowadzenia lekcji z zakresu rachunkowości bankowej w szkołach średnich. Wieloletni dydaktyk i wychowawca rzeszy pracowników służb finansowo-księgowych. Wykładowca rachunkowości w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, innych wyższych uczelni ekonomicznych w Warszawie oraz rachunkowości bankowej i finansowej na kursach doskonalenia zawodowego pracowników banków i instytucji audytorskich i kontrolnych.

:: Jankowska Maria, dr - pracownik Katedry Rachunkowości  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Naukowo zajmuje się rachunkowością finansową, podatkową oraz audytem finansowym. Jest biegłym rewidentem.

:: Janowski Jacek - jest adiunktem w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na tym Wydziale. Pracując równolegle przez ponad 10 lat w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym jako jego wicedyrektor,a później jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zajmował się wdrażaniem systemów teleinformatycznych w administracji oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym. Od wielu lat prowadzi wykłady z informatyki dla prawników i administratywistów oraz wykłady z elektronicznego obrotu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli podpisu elektronicznego w rozwoju handlu elektronicznego i elektronicznej administracji. W związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i wykonywaną pracą zawodową opublikował szereg prac.

:: Janoś-Kresło Mirosława– doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka wielu publikacji na temat usług społecznych, konsumpcji, marketingu usług, ochrony i edukacji konsumentów. Kontakt –
mjanos@sgh.waw.pl

:: Jarzęcka-Siwik Elżbieta – dr nauk prawnych, od 15 lat pracownik NIK, najpierw na stanowi­sku doradcy prawnego, a od 2008 r. na stanowisku wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, adiunkt w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W przeszłości była Prokuratorem Rejonowym dla dzielnicy Warszawa Wola.

:: Jastrząb Mariusz, dr - historyk i kulturoznawca, pracuje w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

:: Jaworska-Dębska Barbara, dr hab.  - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego, członek Rady Służby Cywilnej.

:: Jegier Aneta, dr – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Roz­wojowymi. Interesuje się teorią i praktyką wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi. Autorka książek i artykułów doty­czących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole.

::
Jeremen Daria Elżbieta, dr - adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W dorobku naukowym Autorki znajdują się publikacje poświęcone problematyce funkcjonowania lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, jakości usług hotelarskich oraz marketingu w turystyce.

:: Jeszka Anna Maria - pracownik Katedry Logistyki i Transportu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

:: Jędrasek Szymon – asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów przedsiębiorstw i rynków finanso­wych.

:: Johann Maria, dr – absolwentka Wydziału Zarządzania i Amerykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Współpracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu nauk ekonomicznych.

:: Jończyk Joanna - jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi w rmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Od 1998 roku zajmuje się problematyką zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz w innych jednostkach systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania ogólnego i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych. Współpracuje z rmami szkoleniowymi i konsultingowymi jako trener i doradca.


:: Juchnowicz Marta, prof. dr hab. - kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi, system motywacji i wynagrodzeń, strategie zarządzania kapitelem ludzkim oraz wartościowanie i ocenę pracy. Zajmuje się konsultingiem oraz realizacją projektów z dziedziny systemów motywacyjnych, regulaminów wynagrodzeń, systemów okresowych ocen pracowników oraz przeprowadzaniem wartościowania pracy. Ma na swoim koncie realizację projektów wartościowania m.in. w PPL SA, Polskim Radiu SA, Porcie Handlowym w Świnoujściu, Spółdzielni Pracy RENOMA.

:: Juczyński Zygfryd – psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rektor Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Zainteresowania badawcze: promocja zdrowia, zachowania ryzykowne dla zdrowia, psychokardiologia i psychoonkologia, jakość życia w chorobie.

:: Jupowicz-Ginalska Anna, dr – absolwentka studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka tejże uczelni (dysertacja „Problemy manipulacji w marketingu medialnym”). Prowadziła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW zajęcia z Komunikowania masowego, Laboratorium PR, a obecnie – przedmiot Marketing medialny. Pracowała w agencjach PR (Spin Communications, On Board PR), korporacjach medialnych (specjalista ds. PR w Grupie RMF) i administracji publicznej. Reprezentowała interesy klientów z wielu branż, w tym medialnej, reklamowej, zdrowotnej, FMCG, budowlanej, turystycznej. Publikowała w specjalistycznych periodykach: „Studiach Medioznawczych”, magazynie „Brief”, „Wirtualnych Mediach”.

:: Kaczmarek Tadeusz Teofil - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie finansów i handlu międzynarodowego. Wieloletni menadżer firm krajowych i zagranicznych. Autor wielu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem. Zajmuje się również problematyką globalnej gospodarki i ładu gospodarczego. Jest wykładowcą finansów i rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie:
www.kaczmarek.waw.pl

:: Kalinowski Jacek - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, MSR/MSSF, rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości.

:: Kałwa Anna - ekonomistka specjalizująca się w prawie bilansowym, absolwentka specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku głównego księgowego w niemieckiej spółce z o.o. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

:: Kamieniecka Małgorzata - doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość bankowa. Jest cenionym przez słuchaczy dydaktykiem, potrafiącym zainteresować wykładanym tematem. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, a w polu jej szczególnych zainteresowań naukowych znalazły się relacje prawo bilansowe - prawo podatkowe. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny rachunkowości oraz pozycji książkowej, będącej pokłosiem pracy magisterskiej, dotyczącej historii lubelskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie.

:: Kania Iwona - trenerka umiejętności społecznych, absolwentka podyplomowych studiów Terapii i Treningu Grupowego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje z różnymi grupami zawodowymi, projektuje i wdraża programy szkoleń m.in.: dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, nauczycieli, pracowników administracji publicznej. Pracuje również ze studentami podyplomowych studiów doradztwa zawodowego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny i realizator projektów szkoleniowych i badawczych związanych z profilaktyką bezrobocia, problematyką startu i rozwoju zawodowego, badaniem jakości i ewaluacją przedsięwzięć szkoleniowych. Autorka artykułów poświęconych ww. problematyce i współautorka książek.

:: Karcz Zbigniew - absolwent SGH. Od 1965 roku związany z bankowością i finansami. W latach 1976-1987 Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. Od 1981 roku kierował rokowaniami w sprawie uregulowania polskiego zadłużenia zagranicznego i przystąpienia Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

:: Kardas Jarosław, dr hab. – profesor nadzwyczajny Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania.

:: Karmańska Anna - profesor SGH, doktor habilitowany, pracownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adjunct Proffesor of International Study w Carlston School of Management, University of Minnesota, przewodnicząca Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

:: Karolak Adam - prawnik specjalizujący się w prawie spółek, autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. prawa holdingów, spółki jednoosobowej, odpowiedzialności w spółkach kapitałowych.

:: Karpiuk Mirosław – doktor nauk prawnych, wykładowca w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Odbył studia na kierunku prawo, a także na kierunku administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem.

:: Karwowski Maciej - kieruje Pracownią Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiem i socjologiem, studiował też psychologię. Jest aktywnym członkiem wielu znaczących instytutów i organizacji na świecie: World Council of Gifted and Talented Children, European Council for High Abilities, European Association of Research in Adolescence oraz National Association of Gifted Children. Jest laureatem licznych nagród (stypendia Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Rektora APS), w tym Stypendium START przyznawanego Młodym Naukowcom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz stypendium „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka”.

:: Kasprzak Jerzy, prof. nadzw. dr hab. - kierownik Zakładu Procesu Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji z zakresu kryminalistyki, teorii opiniowania przez biegłego i prawa dowodowego. Biegły sądowy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W latach 1998-1999 obserwator wojskowy Misji Pokojowej ONZ - UNIKOM (Irak-Kuwejt).

:: Kaznowski Dominik – wieloletni praktyk marketingu. Od lat zaangażowany w rozwój nowoczesnych form komunikacji marketingowej. Od 2003 roku działa w stowarzyszeniu Interactive Advertising Bureau Polska (IAB), które zajmuje się edukacją rynku w zakresie wykorzystania Internetu. Od 2003 roku jest autorem raportów rocznych o polskim i światowym Internecie publikowanych przez IAB. Od sierpnia 2006 roku jest dyrektorem marketingu Pionu Internet w Agora SA. Pełni także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej związku pracodawców branży internetowej IAB Polska oraz zasiada w radzie nadzorczej PBI, spółki realizującej największe w Polsce badanie Internetu – Megapanel. Prowadzi blog o marketingu w Internecie.

:: Kaźmierczyk Aneta, dr - radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu, wykładowca Studiów Podyplomowych Doradztwa Podatkowego oraz ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym i cywilnym.

:: Kendik Magdalena - doktorantka Uniwersytetu Eko­nomicznego w Poznaniu w Kate­drze Handlu Międzynarodowego. Na UE ukończyła studia z zakresu Biznesu Międzynarodowego. Studiowała również Zarządza­nie w ISCTE Business School w Lizbonie oraz była słuchaczką na Heinrich-Heine Universität w Düsseldorfie w ramach stypen­dium DAAD. W Portugalii odbyła staż w Ambasadzie RP w ówcze­snym WEH. Obecnie teorię z dzie­dziny ekonomii i zarządzania łączy z praktyką biznesu, pracując w pionie sprzedaży międzynaro­dowego koncernu. Interesuje się problematyką różnic kulturowych, brała udział w szeregu międzyna­rodowych projektów, takich jak cykl międzynarodowych konfe­rencji o negocjacjach czy nawet gra w teatrze na greckiej Krecie. Obszar badawczy zakreśla wokół marketingu partnerskiego i seg­mentu B2B.

:: Kępa Leszek – menedżer wydziału bezpieczeństwa w grupie kapitałowej działającej w branży finansowej; absolwent Politechniki Częstochowskiej i Akademii Podlaskiej oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w grupach finansowych i instytucjach państwowych zajmując się zagadnieniami związanymi m.in. z ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

:: Kępka Paweł – specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP, prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ekspert NATO ds. opracowania metodyki oceny ryzyka i podatności na zagrożenia ze strony czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i promieniotwórczych, wykładowca zarządzania kryzysowego i projektowania systemów bezpieczeństwa, autor kilkunastu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego.

:: Kiełtyka Leszek, prof. zw. dr hab. inż. - prowadzi Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

::
Kierczyńska Urszula - doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalistka w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości podatkowej. Ceniony dydaktyk, promotor wielu prac. Członek Kapituły Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

:: Kietlińska Krystyna, dr hab.  – profesor nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Katedrze Finansów Publicznych Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się kolejno na problemach finansów publicznych, działalności sektora nonprofit, a w konsekwencji – na organizacji i finansowaniu trzeciego sektora, który łączy organizacje pozarządowe (nonprofit) i podmioty gospodarcze realizujące cele społeczne.


:: Klukowska-Świtalska Monika
- ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Doradztwem podat­kowym zajmuje się zawodowo od 2000 roku. Do 2006 r. współpracowała z działem doradztwa podatkowego kancelarii zagranicznej specjalizującej się w usługach dla klientów niemieckich. Od 2006 r. pracuje w departamencie podatkowym BDO Numerica, gdzie specjalizuje się w do­radztwie w zakresie podatków dochodowych i opodatkowania dochodów transgranicznych, w tym opodatkowania ekspatów.

:: Kładoczny Piotr, dr – absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego UW, Koordynator Programu Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


:: Kłoda Marcin - adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Uniwersytetu w Poitiers (Francja). Wykonuje zawód adwokata jako partner w spółce Kłoda Narkiewicz-Jodko sp. p. Adwokaci w Warszawie. Obronił w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wysoko ocenianą pracę „Podstawowe zasady polskiego prawa międzyczasowego prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady lex retro non agit”, przygotowaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego. Jest jedną z nielicznych osób w Polsce, które szerzej zajmują się problematyką prawa międzyczasowego prywatnego.

:: Kołodziej Tomasz, dr – specjalista z dziedziny programów pomocy za­granicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dzien­nikarstwa i Nauk Politycznych UW (1999), Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, Studium Integracji Europejskiej w Szkole Administracji Publicznej oraz École nationale d’administration w Paryżu; studiował również w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu; odbył staże w Minister­stwie Handlu i Przemysłu w Londynie, Biurze Rządu Wielkiej Brytanii dla regionu West Midlands w Birmingham oraz Highlands & Islands Partnership Programme (HIPP) w Glasgow i Inverness. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2011 r. Jest autorem i współautorem artykułów i opracowań naukowych z dziedziny zarządzania programami pomocy unijnej oraz decydowania rządowego w relacjach państwa z Unią Europejską.

:: Kołodziej Sabina – psycholog i ekonomistka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się problematyką przedsiębiorczości i jej uwarunkowaniami osobowościowymi oraz kulturowymi, znaczeniem wiedzy o gospodarce w podejmowaniu przez ludzi aktywności ekonomicznej, a także uwarunkowaniami skłonności do płacenia podatków lub jego unikania. Autorka artykułów na­ukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Jest wice-prezeską Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz członkinią innych towarzystw naukowych, m.in. IAREP.

:: Kołodziej-Durnaś Agnieszka - adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  Socjologicznego.

:: Komer Wojciech – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie MSR/MSSF. Specjalizuje się w obszarach cen transferowych, wycen przedsiębiorstw, ekspertyz ekonomicznych, biznesplanów oraz analiz branżowych. Wspólnik i członek zarządu w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. w Poznaniu.

:: Konat Grzegorz – ekonomista, publicysta, tłumacz. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz stale współpracuje z miesięcznikiem „Le Monde diplomatique - edycja polska”.

:: Koniuszewska Elżbieta -
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, kierunku: geografia, specjalności: geografia turyzmu i hotelarstwa oraz studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji UMCS. Nauczycielka geografii i przedmiotów zawodowych (organizacja i technika pracy w hotelarstwie, usługi turystyczne).

:: Konstańczak Stefan, prof. UZ dr hab.  
– pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, od 2008 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1998–2000 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii w słupskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w latach 2004–2005 obowiązki kierownika Zakładu Historii Filozofii i Filozofii Współczesnej. Od 2005 do 2007 r. kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Religii. W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki kierownika Katedry Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor 4 samodzielnych monografii, redaktor naukowy 12 opracowań zbiorowych oraz autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych wydrukowanych w wielu opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Wziął także udział w ponad 100 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Od wielu lat prowadzi zajęcia z filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego w Katedrze Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku, a od roku 2009 także na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Zielonej Górze), Polskiego Towarzystwa Estetycznego, polskiej sekcji European Association for Security oraz Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku.

:: Kopciewicz Lucyna, dr hab. - pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują pedagogikę feministyczną, problematykę edu­kacyjnych działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. Autorka kilku książek oraz prac poświęconych problematyce gender.


:: Koperkiewicz-Mordel Katarzyna, dr – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz­kiego, starszy wykładowca w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Ad­ministracji UŁ, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Finansowego, wieloletni profesor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi.

::
Kopiński Dominik - jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze), pracuje jako adiunkt w Insty­tucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem ponad 40 publikacji i artykułów naukowych poświęconych tematyce pomocy rozwojowej, ekonomii rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych i relacji afrykańsko-azjatyckich. Obecnie reali­zuje i koordynuje kilka projektów badawczych dotyczących rozwoju krajów Afryki Subsaharyjskiej. Jest wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, think-tanku propagującego Afrykę w sferze publicznej i dyskursie naukowym w Polsce. Prowadził badania terenowe m.in. w Zambii i Botswanie.

:: Korombel Anna – doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracownik naukowy Katedry Inwestycji i Mikroekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

:: Korpalski Mariusz
- posiada wieloletnie doświadczenie w krajowym oraz międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym w niemieckim obszarze językowym. Specjalizuje się w umowach i sporach bankowych, zabezpieczeniach wierzytelności, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz umowach handlowych.

:: Korzeniowski Leszek F. – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, profesor nadzwyczajny na Wydziale Za­miejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wykładowca w katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykładowca i członek komisji studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja).

:: Korzeniowski Piotr, dr – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny. Główny nurt jego zainteresowań w pracy naukowej jest związany z teoretycznymi i praktycznymi problemami gospodarczego prawa środowiska. Jest autorem publikacji naukowych, opinii prawnych oraz ekspertyz z dziedziny prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

:: Kosowska Magdalena – surdopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Swoje zainteresowania wiąże z problematyką wad słuchu, miejsca i akceptacji osób zwadą słuchu w społeczeństwie. Szczególnie zajmuje ją problematyka dziecka z wadą słuchu w szkole, a także protetyka słuchu.


:: Koszewska-Ołowska Maria – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa UW oraz wicedyrektor ds. dydaktycznych. Od 10 lat prowadzi zajęcia z podstaw prawa i prawa prasowego na studiach dziennikarskich.

:: Kowalczewski Wiesław, prof. dr hab. inż. - kierownik Katedry Organizacji Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autor około 100 publikacji naukowych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz członek Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii i Ochrony Życia w St. Petersburgu.

:: Kowalczuk-Szymańska Magdalena – radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współpracownik Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, na co dzień prowadzi postępowania o ochronę naruszonych praw autorskich.

:: Kowalczyk Adam -
dr nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 6 lat zajmuje się tematyką zarządzania wiedzą. Zrealizował ponad 50 projektów doradczych w przedsiębiorstwach z różnych branż. W 2005 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach konsultingowych w Polsce”. Swoje badania koncentruje na systemie pomiarowym zarządzania wiedzą. Jest konsultantem w jednej z czołowych firm doradczych w Polsce - F5 Konsulting Sp. z o. o. Odpowiada za wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.

:: Kowalczyk Magdalena, dr – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, budżetowej, analizy finansowej. Autorka publikacji z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnych

:: Kowalska Agnieszka – doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowo-Rachunkowej we Wrocławiu. Autor artykułów prasowych o tematyce podatko­wej publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”. Wieloletni pracownik organów podatkowych.


:: Kowalska (Kurek) Aleksandra, dr – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim, autorka kilkunastu prac z dziedziny zarządzania jakością żywności i agrobiznesu, jej głównym obszarem badawczym jest rolnictwo ekologiczne, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu oraz Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna.

:: Kowalska Katarzyna - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Politologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwer­sytet  Ekonomiczny) - Wydział Ekonomii, a także Wydział Teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

:: Kowalski Artur – doradca podatkowy, autor kilkuset artykułów prasowych oraz dwóch książek o tematyce podatkowej. Współpracuje m.in. z „Rzeczpo­spolitą”. Wieloletni pracownik organów podatkowych.

:: Kowalski Rafał - doradca podatkowy, kierownik Działu Doradztwa Podatkowego BDO. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowych aspektów operacji gospodarczych spółek prawa handlowego. Specjalizuje się m.in. w podatkowych skutkach operacji dokonywanych na kapitałach własnych spółek handlowych.

:: Kozak Agnieszka - doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Trener pracujący zgodnie z regułami procesu grupowego, w których istotą jest zmiana postaw menedżerskich. Nie szkoli, ale towarzyszy ludziom w ich rozwoju. Jako konsultant wspiera wdrażanie zmian kultury organizacyjnej. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością organizacyjną i projektami szkoleniowymi ukierunkowanymi na dojrzałość menedżerską. W wolnych chwilach pisze bajki terapeutyczne dla dorosłych.

:: Kozak Piotr - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Prezes Oddziału Okręgowego w Toruniu. Sekretarz Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

:: Kozak Stanisław, dr 
– adiunkt w Akademii Morskiej w Gdyni. Od 1976 roku jest wykładowcą psychologii, socjologii i ergonomii. Prowadzi też zajęcia dydaktyczne i seminaria licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Jest kierowni­kiem Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu referatów na konferencjach krajo­wych i zagranicznych.

:: Kozłowska Dorota - dr nauk o kulturze fizycznej (zakres turystyka i rekreacja), wykładowca WSWFiT w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, PWSZ Suwałki. Przewodnik terenowy po województwie podlaskim i pilot ponad 500 wycieczek krajowych i zagranicznych. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

::
Kozłowska Hanna – biegły rewident i doradca podatkowy. Od 1994 r. zarzą­dza firmą prowadzącą księgi rachunkowe, świadczącą usługi doradztwa podatkowego i usługi audytu. Aktualnie pracuje w Kancelarii Doradców i Audytorów KDA sp. z o.o., jako biegły rewident. Jest członkiem władz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Ponadto od wielu lat zajmuje się działalnością dydaktyczną, szkoleniową oraz wydawniczą. Autorka wielu artykułów prasowych, publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Prawnej”, „Rachunkowości”, prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

:: Kozłowski Waldemar – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Eko­nomicznych UWM w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne na różnych szczeblach kierowniczych. Specja­lizuje się w takich dziedzinach, jak: zarządzanie inwestycjami rzeczowymi, inwestycjami przedsiębiorstw, inwestycjami infrastrukturalnymi samorządów terytorialnych, finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem zasobami ludzkimi.


:: Kozuń-Cieślak Grażyna, dr - pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.

:: Koźmiński Andrzej K., prof. - is a member of the Polish Acad­emy of Sciences, the Rector of Kozminski University in Warsaw and the President of the Board of the International School of Busi­ness in Warsaw. In 1981–87 he was the Dean of the Management Faculty of the University of War­saw and in 1991–96 headed the International Management Center of the University of Warsaw. In 1990–96 Prof. A.K. Koźmiński lectured at the University of Cali­fornia, Los Angeles, and in 1982–89 at the University of Orlean, France. He has been a Visiting Professor at numerous renowned uni­versities abroad.

:: Krasnodębski Mikołaj - doktor filozofii. Dotychczas opublikował 9 książek i około 60 publikacji naukowych, w tym rozprawę habilitacyjną pt. Człowiek i paideia. Realistycz­ne podstawy filozofii wychowania. Wykłada antropologię filozoficzną, historię filozofii oraz filozofię wychowania. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych SWPR – Seria pedagogiczna (rocznik). Współpracuje z Polskim Radio w Chicago.

:: Krawczyk Marzena -
doktorantka w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej zajmuje się działal­nością Aniołów Biznesu i ich rolą w nansowaniu małych i średnich przedsię­biorstw. Autorka wielu artykułów i referatów na temat formalnego i nieformal­nego rynku venture capital. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych konfe­rencjach poświęconych nansowaniu MSP. Zdobyła tytuły Primus Inter Pares oraz Primus Ekspert Ekonomista w województwie łódzkim w 2005 roku.

:: Krawczyk Stanisław, prof. zw. dr hab. - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Zastosowań Matematyki, kierownik Katedry Logistyki, visiting professor w Instytucie Matematyki w Philipps Universität w Marburgu (Niemcy) w latach: 1991, 1993, 1995 i 2004.

:: Krawiec Franciszek, prof. dr hab. - przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykłada zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i planowanie oraz zarządzanie energetyką lokalną.

:: Kreczmańska-Gigol Katarzyna, dr – adiunkt w Katedrze Finan­sów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa”, kierownik studiów podyplomo­wych „Windykacja należności”. Ekspert w dziedzinie płynności finanso­wej, a w szczególności zarządzania wierzytelnościami i źródeł finanso­wania. Wieloletni pracownik bankowy. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców, pracowników instytucji finansowych i księgowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

:: Krok Ewa - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw informatyki i technologii informacyjnych. Autorka ponad 90 publikacji z dziedziny informatyki ekonomicznej i zarządzania.

::
Król-Gajewska Monika - adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2000 r. współpracuje z kancelarią prawną „Pociej, Dubois i Wspólnicy. Kancelaria adwokacka” spółka jawna w Warszawie, zajmując się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjali­zuje się w zagadnieniach związanych z prawem korporacyjnym, prawem obrotu nieruchomościami oraz budowlanym procesem inwestycyjnym. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa handlowego.

:: Krupa Barbara – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Utroque Iure
Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

:: Krynojewski Franciszek – wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Właściciel pierwszej w Polsce firmy zajmującej się opracowywaniem dokumentacji planistycznej z zakresu bezpieczeństwa (obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe) dla samorządów lokalnych i terytorialnych oraz zakładów pracy. Współautor publikacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.


:: Krywan Tomasz - prawnik specjalizujący się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Współpracując z wieloma redakcjami podatkowymi udzielił w ostatnich czterech latach około 10.000 odpowiedzi na pytania podatkowe (w tym ponad 6.000 na pytania dotyczące podatku VAT) oraz ponad 100 artykułów i komentarzy podatkowych.

:: Kubitsky Jacek - mieszka w Sztokholmie od 1966 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie Sztokholmskim (romanisty­ka, iberystyka, językoznawstwo, filmologia) oraz na Uniwer­sytecie Uppsalskim (psychologia). Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej i psychoanalizy w Oslo. Przez ponad 30 lat pracował w szpitalach i przychodniach psychiatrycznych Sztokholmu. Obecnie pracuje jako prywatnie praktykujący psychoterapeuta i psychoanalityk. Autor Vademecum psychoterapeuty, Vademecum terapeuty rodzinnego Szwecji od środka. Kubitsky jest autorem największego Słownika szwedzko-polskiego i polsko-szwedz­kiego opublikowanego w Szwecji, a następnie w Polsce. Ponadto jest autorem Polska på väg (Rozmówki polskie dla Szwedów), Przysłów polsko-szwedzkich oraz współautorem Grama­tyki szwedzkiej dla Polaków. Przekłady ze szwedzkiego i norweskiego na polski oraz z polskiego, portugalskiego i rosyjskiego na szwedzki. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład z jęz. szwedzkiego Słownika psychoanalizy.

:: Kubot Zdzisław
, prof. zw. dr hab.– profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, statusu prawnego menedżerów, prawa ochrony zdrowia.

:: Kuc Bolesław Rafał – z wykształcenia socjolog, z zamiłowania prakseolog, wieloletni nauczyciel akademicki i doradca organizacyjny. Autor 18 monografii z zakresu nauki o zarządzaniu, teorii kontroli i controllingu, audytu wewnętrznego i zachowań organizacyjnych. Jego książka Od zarządzania do przywództwa (2004) została wyróżniona w 2006 roku w konkursie KNOiZ na najlepsze monografie naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych.


:: Kuciński Kazimierz - profesor nauk ekonomicznych. Zajmuje się teorią geografii ekonomicznej, geografią przemysłu i geografią ludności, rozwojem regionalnym i lokalnym, lokalizacją przedsiębiorstw oraz organizacją przestrzenną gospodarki. Opublikował ponad 100 prac z tego zakresu, w tym 12 książek. Jest autorem i współautorem podręczników akademickich. Pod jego redakcją ukazało się kilkanaście tomów Materiałów i Prac Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, którego był dyrektorem w latach 1994-2006.

:: Kuczyńska Alicja - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii. Zajmuje się przede wszystkim problematyką więzi międzyludzkich. Pierwsze lata swojej pracy naukowej poświęciła psychologicznym zagadnieniami życia seksualnego. Potem zajmowała się problematyką płci psychologicznej i komunikacji niewerbalnej. Od kilkunastu lat głównym nurtem jej zainteresowań są bliskie związki, jakie tworzą ludzie. Od 5 lat jest naczelną redaktor „Polish Journal of Applied Psychology”.

:: Kuczyńska-Cesarz Anna – doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel dyplomowany, posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie przedmiotów ekonomicznych, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje w zawodzie „technik ekonomista”. Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.

:: Kuczyński Tadeusz, prof. zw. dr hab.– profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa stosunków służbowych.

:: Kukla Daniel
, dr – doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

:: Kulesza Cezary, prof. zw. dr hab. – kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Ukończył studia wyższe ekonomiczne i prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor ponad 100 publikacji poświęconych problematyce wiktymologicznej, karnej i karnoprocesowej. W ostatnich latach jego zainteresowania koncentrują się wokół roli obrońcy w procesie karnym, konsensualnych form zakończenia postępowania oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta (USA) i Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy). Od 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Białymstoku

:: Kuraszko Iwona – doktor nauk politycznych (UW), pracownik naukowy Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autorka publikacji, raportów i badań, z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, etyki w biznesie, dialogu społecznego. Prowadzi wykłady na temat etyki i odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim.
Współpracuje z European Academy of Business in Society, Ethical Corporation Institute, UNDP Global Compact.

:: Kuraś Anna – aplikant na biegłego rewidenta. Absolwentka specjalności Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w dziale audytu w jednej z firm z tzw. wielkiej czwórki. Obecnie zajmuje się m.in. konsolidacją sprawozdań finansowych dużej grupy kapitałowej.

:: Kurcbart Adrian, dr - wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psycho­logii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie również uzyskał stopień dok­tora. Jego główne zainteresowania to psychologia rodziny, rozwój człowie­ka dorosłego oraz komunikacja interpersonalna. W 2010 r. otrzymał nagrodę im. Stefana Szumana w kategorii prac doktorskich podejmujących problema­tykę rozwoju człowieka.

:: Kuros Sebastian – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta DAAD na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, ukończył aplikację radcowską, doradca podatkowy, posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawniczych jak i w spółkach audytorskich i spółkach doradztwa podatkowego, wspólnik w Kuros Doradcy Podatkowi Księgowi Sp. z o.o.

::
Kurowska Anna – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej UW, absolwent­ka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007), współpracownik i ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. Uczestniczy w wielu pro­jektach badawczych o zasięgu ogólnopolskim i jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej i ekonomii. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST.

:: Kuryj Jan, dr inż. - adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

:: Kutera Małgorzata - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prezes zarządu spółki audytorskiej Rewident Sp. z o.o., posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rewizji finansowej, specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowej rachunkowości finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz oszustwach księgowych.

:: Kwiatkowski Mieczysław
, dr inż. - pracuje na kierowniczym stanowisku we wiodącej firmie elektroenergetycznej. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W 1984 roku jako stypendysta British Council prowadził prace badawcze w zakresie ekonomicznych aspektów gospodarki paliwowo-energetycznej na Uniwersytecie w Cambridge (Wlk. Brytania). W 1990 roku w ramach stażu UNDP przebywał w Argonne National Laboratory (Illinois, USA), gdzie ukończył zorganizowany przez Rząd USA kurs planowania rozwoju sektora elektroenergetycznego. W 2004 roku uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jest autorem i współautorem ok. 50 publikacji krajowych i zagranicznych.

:: Kwiecień Roman, dr hab. - jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w prawie międzynaro­dowym. Zajmuje się również filozofią prawa i prawem europejskim.

:: Lavalette Michael - jest wykładowcą polityki społecznej na University of Liverpool.


:: Ledzińska Maria, dr hab. - prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. Badacz i nauczyciel akademi­cki o dużym doświadczeniu. Obszary zainteresowań: różnice indywidualne w funk­cjonowaniu poznawczym, rola różnic indywidualnych w procesie adaptacji do za­chodzących zmian, aktywność umysłu w warunkach informacyjnego przeciążenia, uczenie się oraz nauczanie.Autorka wielu opracowań naukowych i popularnych.

:: Lenik Piotr – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Wykładowca akademicki, a także doradca w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu; autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych. Przedsiębiorca i samorządowiec.

:: Leszczyński Marek – pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, adiunkt. Specjalizuje się w zakresie spo­łecznych podstaw rozwoju oraz pozamilitarnych aspektach bezpieczeństwa. Autor ponad 70 publikacji naukowych oraz ekspertyz.

:: Leszczyński Zbigniew - profesor w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konsultant wielu przedsiębiorstw i instytucji. Autor licznych opracowań naukowych i ekspertyz z zakresu zarządzania nansami przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-nansowej, monitoringu zagrożenia nansowego przedsiębiorstwa.

:: Lewandowska Hanna, dr inż. -  pracownik naukowo-dy­daktyczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płoc­ku oraz innych wyższych uczelni m. in. Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu zarządzania środkami nansowymi publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej oraz zasadami ich wydatkowania na rynku zamówień publicznych.

:: Libiszowska-Żółtkowska Maria, prof. zw. dr hab.  – socjolog, pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR UW). Zajmuje się społecznymi aspektami religii – sytuacją Kościoła katolickiego, charakterem religijności Polaków oraz zjawiskiem nowych ruchów religijnych.

:: Liedel Krzysztof – doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

:: Limański Andrzej, prof. dr hab. - rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; kierownik Katedry Marketingu.

:: Lipczyński Andrzej - doktor nauk humanistycznych, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, wieloletni biegły sądowy, wykładowca psychologii sądowej i penitencjarnej w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Autor wielu publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychologii sądowej i uzależnień.

:: Lipniewicz Rafał, dr – adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa, Admi­nistracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Wydziale Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Specjalizuje się w proble­matyce europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

::
Lubińska Teresa - dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Była prodziekanem ds. studenckich, oraz dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Odbyła szereg staży w zagranicznych uczelniach. Jest autorką ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu ekonomii. W swej działalności naukowej i publikacjach zajmowała się zagadnieniami finansów publicznych, polityki monetarnej, finansowania budżetu państwa i samorządów lokalnych. Była Radna Miasta Szczecin, Minister Finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny za budżet zadaniowy.

:: Lubrańska Anna
– psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, swoją działalność naukową i dydaktyczną realizuje przede wszystkim w zakresie psychologii pracy, psychologii doradztwa zawodowego oraz psychologii organizacji i zarządzania. Szczególny obszar naukowych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznych wyznaczników gotowości do zmiany.

:: Łojek Emilia, prof. dr hab. - pracuje w Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pełni również funkcję Kierownika Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim na Wydziale Psychologii UW. Jej zainteresowania naukowe i badawcze obejmują neuropsychologię kliniczną i poznawczą oraz psychologię kliniczną. Zajmuje się m.in. badaniami nad zdolnościami językowymi i komunikacyjnymi osób z dysfunkcjami mózgu. Reprezentant krajów Europy Wschodniej w International Neuropsychological Society (INS), zastępca Redaktora Naczelnego Studiów Psychologicznych, autorka i współautorka wielu artykułów, rozdziałów książek, książek oraz testów psychologicznych.

:: Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

:: Mackiewicz Agnieszka J. – absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet ekonomiczny) oraz Psychologii w Zarządzaniu w Wyższej Szkole Bankowej, również w Poznaniu. Obecnie niezależna konsultantka do spraw restrukturyzacji i derekrutacji, a także doradca w zakresie zarządzania stresem. Prowadzi powiązany tematycznie blog profesjonalny, gdzie stara się propagować wiedzę o psychologii odejść i zwolnień – www.derekrutacja.bblog.pl. Współpracuje także z portalem Psychologii Społecznej, gdzie publikuje artykuły. Zarówno w pracy zawodowej, jak i naukowej skupia się na szeroko pojętych psychologicznych aspektach derekrutacji.

:: Madej Tomasz - nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Pracuje także w szkole dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. Pracował jako ekspert w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Współautor podstawy programowej oraz przykładowego programu nauczania dla technika energetyka. Obecnie pełni funkcję lidera w projekcie „Doskonalenie podstaw programowych” realizowanym przez KOWEZiU w Warszawie. Był także ekspertem w tym projekcie przy tworzeniu podstaw programowych dla zawodów technik mechatronik i monter mechatronik. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: elektryk, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik, mechatronik. Dwukrotnie uhonorowany jako belfer roku w 2007/2008 - trzecie miejsce i 2008/2009 drugie miejsce.

::
Magierek Dariusz – dr nauk humanistycznych, z-ca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych na Politechnice Koszalińskiej. Główne obszary zainteresowań naukowych: integracja europejska, polityka społeczna. Autor licznych publikacji naukowych.

:: Majewska Ewa – filozofka feministyczna, wykładowczyni Gender Studies przy ISNS UW oraz IBL PAN; pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii US, prowadziła projekty badawcze o tematyce gender na uniwersytetach w Berkeley (USA) oraz Orebro (Szwecja). Autorka książki Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny, współautorka poradnika dla nauczycielek i nauczycieli Równa szkoła, od 2006 roku w Stowarzyszeniu „W stronę dziewcząt”.

::
Majka-Rostek Dorota, dr - jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocław­skiego, od lat specjalizuje się w badaniu socjologicznych aspektów homoseksualizmu.

:: Majmurek Jakub – absolwent Instytutu Nauk Politycznych UJ oraz Instytutu Sztuk Audiowizualnych. W Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN przygotowuje doktorat na temat ontologii aktualności wyłaniającej się ze współczesnej filozofii francuskiej. Publicysta i krytyk filmowy, redaktor portalu www.lewica.pl, członek zespołu „Krytyki Politycznej”, współpracownik kwartalnika „Bez Dogmatu”.

:: Makarowski Ryszard – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Ukończył chemię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Instruktor-pilot, skoczek spadochronowy.

:: Makaruk Piotr, MBA, mgr inż. - jest dyrektorem Biura Kontrolingu Polimex-Mostostal S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i Uniwersytetu Warszawskiego (MBA - University of Illinois at Urbana Champaign). Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Sekurytyzacja aktywów jako nowa metoda finansowania przedsięwzięć rozwojowych spółek podsektora dystrybucji energii elektrycznej.


:: Makowski Dariusz, dr - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył studia prawnicze w Lyonie i Grenoble. Od 1996 roku pracownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

:: Makowski Mariusz – doradca podatkowy, prowadzący indywidualną praktykę. Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobył pracując w urzędzie skarbowym, zajmując się m.in. opodatkowaniem dochodów zagranicznych. Jest autorem wielu urzędowych interpretacji z zakresu opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą oraz metod unikania podwójnego opodatkowania.

:: Malinowska Ewa, dr inż. - adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik zakładu Zarządzania Jakością, w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością i bezpieczeństwa produktu żywnościowego, w tym kosztów jakości, szczególnie w obszarze żywienia zbiorowego. Jest autorką wielu publikacji, książek i artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Ma bogate doświadczenie praktyczne jako konsultant w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego.

::
Malinowski Dariusz - doradca podatkowy, partner w KPMG, kierujący Zespołem Postępowań Podatkowych i Sądowych.

:: Maliszewski Norbert - kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Reklamy” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i agencję reklamową Publicis. Autor książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny marketingu politycznego, społecznego, problematyki postaw, oraz wielu tekstów publicystycznych.

:: Mańko Stanisław
– dr nauk rolniczych, kierownik Zakładu Ekonomiki Produkcji w Katedrze Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w problematyce ekonomiki i organizacji gospodarstw indywidualnych. Współautor Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych. Współpracuje z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – w zakresie analizy wyników Polskiego FADN oraz danych AGROKOSZTY.

:: Marchewka-Bartkowiak Kamilla, dr - jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Po­znaniu oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się głównie w problema­tyce finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej oraz rynku finansowego. Jest autorką książek, artykułów naukowych, publicystycznych oraz opinii i opracowań dla Sejmu i Senatu RP. Wyniki swoich badań prezentowała m.in. na seminariach wewnętrznych organizowanych przez Narodowy Bank Polski.


:: Marciniak Stanisław - doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, doktor ekonomii, profesor Politechniki Warszawskiej i Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, ekonomista, nansista, specjalista z zakresu controllingu, zarządzania strategicznego oraz efektywności przedsięwzięć. Legitymuje się ponad 35-letnim stażem dydaktycznym, w tym czasie wypromował ponad 800 magistrów i inżynierów oraz 7 doktorów. Poza pracą naukowo-dydaktyczną pełnił w wielu przedsiębiorstwach funkcje audytora/szefa kontroli wewnętrznej. Jest autorem ponad 120 publikacji, w tym 9 monograi i książek z dziedziny controllingu, rachunkowości zarządczej, restrukturyzacji, kontroli wewnętrznej. Jest prezesem Oddziału Warszawskiego TNOiK, sekretarzem Głównej Rady Naukowej Towarzystwa, członkiem licznych rad naukowych, uczestniczy w pracach redakcji wydawnictw naukowych.

::
Marcinkowska Monika – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości Banków. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach pomiaru, wyceny i prezentacji wyników działalności instytucji finansowych (w szczególności banków) oraz zarządzania ich wartością.

:: Marciszewska Anna - jest pracownikiem naukowym Katedry Zarządzania Procesami
Gospodarczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełni funkcję kierownika
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami. Specjalizuje się w problematyce
zarządzania projektami unijnymi. Jest autorką ponad 50 publikacji w formie artykułów
naukowych, współautorstwa w skryptach i podręcznikach akademickich. Aktywnie
uczestniczyła w realizacji 32 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz
budżetu państwa.

:: Marszałek Anna – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). W roku akademickim 2007–2008 była stypendystką Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego przyznawanego przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich w Lichtensteinie. W 2009 roku zdobyła Małopolskie Stypendium Doktoranckie przyznane w ramach działania 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR 2004–2006. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. Ma na swoim koncie monografie oraz wiele artykułów poświęconych roli ośrodków akademickich w gospodarce opartej na wiedzy. Członek w zespole zajmującym się przygotowaniem i wdrażaniem Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura.

:: Marszałek Maciej - Płk dr hab. inż., rof. AON – od września 2010 roku Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalizując się w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze międzynarodowym (NATO, UE, ONZ). Główny obszar badawczy i dydaktyczny koncentruje na tematyce użycia sił zbrojnych w operacjach reagowania kryzysowego, w tym szczególnie sił powietrznych w sytuacjach kryzysowych i konfliktach. Dużo uwagi poświęca kwestiom operacji wsparcia pokoju, ich istocie, planowaniu i realizacji. Obszarem jego zainteresowania badawczego jest także obrona przeciwrakietowa. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji poświęconych tej problematyce. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom III (2012), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Tom II (2011), Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Geneza. Struktura. Planowanie (2011), Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych (2010), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym (2010), Operacje wsparcia pokoju NATO (2009), Sojusznicza operacja „Allied Force”. Przebieg – ocena – wnioski (2009), Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim 1992–1995 (2006).

:: Martys Szymon – publicysta tygodnika „Trybuna Robotnicza”, redaktor portalu www.lewica.pl

:: Maruszewska Ewa Wanda - doktor nauk ekonomicznych, od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Laureatka II nagrody im. Prof. dr hab. Stanisława Skrzywana w kategorii prac doktorskich przyznawanej przez Zarząd Główny oraz Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, przede wszystkim w zakresie organizacji rachunkowości oraz wykorzystania rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej oraz rachunkowości połączeń jednostek.

::
Masiukiewicz Piotr - jest doktorem nauk o zarządzaniu, członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Przez wiele lat pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa w zarządach banków, m.in. Mazowieckiego Banku Regionalnego i Banku Prze­mysłowego, był członkiem rad nadzorczych spółek, w tym Staropolskiego Domu Maklerskiego i Biura Informacji Kredytowej. Przeprowadził sanację 8 banków. Obecnie jest pracownikiem naukowym Katedry Marketingu SGH.

:: Masłowska Małgorzata – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, funkcjonariusz celny w Izbie Celnej w Białymstoku i wieloletni współpracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Autorka artykułów z zakresu prawa celnego.

:: Masternak Zygmunt
, dr – adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert związkowy w zakresie prawa pracy i problematyki zbiorowego prawa pracy.

:: Maziarz Agnieszka – sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, doktor nauk prawnych, autorka szeregu publikacji z zakresu tematyki ksiąg wieczystych, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

:: Mazur Alicja – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obszarem jej zainteresowań, badań naukowych, a także działalności dydaktycznej jest rachunkowość finansowa, problematyka wyceny oraz ewidencja w informatycznych systemach finansowo-księgowych.

 

::Mazur-Wierzbicka Ewa, dr - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekologicznych procesów gospodarowania oraz proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest Autorką wielu publikacji naukowych powiązanych z jej zainteresowaniami naukowymi.


:: Matwiejczuk Wiesław, dr hab. inż. prof. PB – kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja, zarządzanie i ekonomika procesu inwestycyjnego, inżynieria procesów budowlanych, infrastruktura ochrony środowiska. Autor ponad 60 publikacji naukowych. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji i projektowania zakładów przemysłowych, obiektów ochrony środowiska oraz kierowania przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego.


:: Michalak Jan – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca na studiach stacjonarnych i podyplomowych, trener w rmach szkoleniowych. Wieloletni konsultant Ra b sp. z o.o. działającej na rynku doradczym, szkoleniowym i wydawniczym w zakresie rachunkowości, controllingu, nansów. Współautor projektów systemów rachunkowości zarządczej w kilkunastu przedsiębiorstwach. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne Jana Michalaka obejmują: systemy pomiaru dokonań ze szczególnym uwzględnieniem Balanced Scorecard, projektowanie i wdrażanie systemów rachunkowości zarządczej, wybór, implementację i funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie. Jest członkiem European Accounting Association, mentorem w programie ATAC służącym ocenie szans komercjalizacji nowych technologii w ramach programu offsetowego. Z autorem można się skontaktować pod adresem jmichal@uni.lodz.pl.

:: Michalska-Badziak Ryszarda, dr - st. wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.

:: Michalska-Dudek Izabela, dr – adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce marketingu, marketingu w turystyce, marketingu relacji w działalności biur podróży.

:: Michalski Bartosz -  jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska) zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwer­sytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach szczegółowych polityki konkurencji, czynnikach międzynaro­dowej konkurencyjności gospodarek oraz procesach integracji gospodarczej w różnych regionach świata.

:: Michałowska Kinga, dr – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Gospodarczego Uni­wersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca w Szkole Biznesu UEK w Krakowie, Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe oraz Studiów Podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społeczny UEK w Krakowie. Prowadzi zajęcia w Regionalnym Ośrodku Kształ­cenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie. Specjalizuje się wprawie cywilnym, prawie podatkowym oraz prawie pracy.

:: Micherda Bronisław, prof. dr hab. - jest biegłym rewidentem, prodziekanem Wydziału Finansów i kierownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełni funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

:: Mielczarek-Skowronek Anna - profesor Szkoły Głównej Handlowej, pełniła funkcję prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów. Prowadzi wykłady w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, jest pracownikiem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Autorka wielu publikacji, ekspertyz i opracowań przede wszystkim z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, strategii nansowania przedsiębiorstw oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

:: Mierzejewska-Majcherek Janina - mgr nauk politycznych, nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. 

:: Mierzejewski Paweł - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu, doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

:: Miklaszewski Stanisław, prof. zw. dr hab. - profesor w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce integracji europejskiej oraz transformacji w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor szeregu publikacji książkowych i opracowań naukowych, mię
dzy innymi: Leksykon Wspólnot Europejskich, Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej.

:: Mikołajczyk Bożena -
prof. nadzw. dr hab. , kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytetu Łódzkiego, Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek stowarzyszeń międzynaro­dowych: European Financial Management Association (EFMA) oraz European Finance Association (EFA). Autorka licznych opracowań z zakresu nansów i bankowości. Szczególne zainteresowania dotyczą otoczenia nansowego małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej.

:: Minor Ewa i Marcin – twórcy Pracowni Terapeutyczno-Artystycznej MAMAMI oraz Symultanicznej Terapii Sensomotorycznej (STS). Prowadzą zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Pracują, wykorzystując swoje wykształcenie i kilkunastoletnie doświadczenie (m.in. terapeutyczne, pedagogiczne, artystyczne, psychologiczne) z osobami nieśmiałymi, nadpobudliwymi, niepełnosprawnymi, w sytuacjach kryzysowych oraz wspomagają rozwój intelektualny, twórczy i emocjonalny tych wszystkich, którzy chcą poznać siebie i samodzielnie kreować swoją rzeczywistość.

:: Miotk Anna, dr - pracuje obecnie na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu Newspoint. Odpo­wiada za rozwój produktów oraz przygotowywanie raportów i analiz medialnych. Wcześniej przez 6 lat realizowała projekty dla firm z różnych branż, pracując w agencjach public relations. Absolwentka studiów magisterskich z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim i autorka pracy doktorskiej dotyczącej metod pomiaru i oceny efektów działań public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplo­mowych i jest autorką licznych publikacji w mediach branżowych (m.in. „Brief”, „Marketing w Praktyce”, „PRoto.pl”, „Marketer +”). Pisze własnego bloga na temat badań w public relations: http://annamiotk.pl.

:: Misiak Władysław, prof. dr hab. - pracuje w Katedrze Socjologii Zmian Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego; jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki; ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Klubu Rzymskiego Sekcja Polska, członkiem Regional Studies Association Sekcja Polska.

:: Misterek Wojciech – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Bankowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik projektu badawczego dotyczącego oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji o problematyce samorządowej.


:: Mitura Elżbieta - mgr ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, podyplomowe studia: Zarządzanie Szkołą, nauczyciel dyplomowany, naucza przedmioty ekonomiczne i przedsiębiorczość, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości, egzaminator egzaminów zawodowych, ekspert komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, przewodnicząca komisji przedmiotów ekonomicznych, edukator Nowej Szkoły Zawodowej, autor projektu edukacyjnego dla nauczycieli i wojewódzkiego konkursu dla uczniów „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”.

:: Młodak Andrzej - absolwent studiów matematycznych, doktorat z ekonomii matematycznej w Kolegium Analiz Ekonomicznych AGH w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Urzędzie Statystycznym w Kaliszu. Współpracuje we wdrażaniu w Polsce europejskiego programu statystycznej oceny poziomu życia w miastach - URBAN AUDIT. Autor prac i referatów z zakresu wielowymiarowej analizy danych na poziomie regionalnym.

:: Młodziejowski Bronisław, prof. nadzw. dr hab. - kierownik Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Prezes Stowarzyszenia Poligraferów Polskich, biegły sądowy.

:: Moczydłowska Joanna Maria
– doktor psychologii, nauczyciel aka­demicki, dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku; kie­rownik Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami i Doradztwa Personalnego. Współpracowała z Uniwersytetem Katolickim oraz Uniwersytetem Bocconi w Mediolanie. Prowadzi szkolenia i konsul­tacje z zakresu zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw, szkół i instytucji administracji publicznej. Współpracownik Centrum Metodycznego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, Ośrodka Szkoleniowego ZETO S.A. w Białymstoku.

:: Mokrosińska Danuta, dr – adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach. W obszarze jej zainteresowania są zagadnienia dotyczą­ce polityki społecznej – zwłaszcza rynku pracy oraz szeroko pojętej europejskiej polityki regionalnej, w tym polityki kohezji oraz ewaluacji pomocy unijnej.

:: Molendowski Edward, dr hab. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki procesów integracyjnych i liberalizacji handlu w Europie, w tym zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym między innymi monografii: Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji, Dyplomacja gospodarcza – rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Odbył staże naukowe w: Osteuropa Institut - München, Institut für Weltwirtschaft – Universität zu Kiel, Philips Universität in Marburg, Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Budapeszcie. W latach 1991-2001 pracował w Ambasadzie RP w Budapeszcie, początkowo w randze radcy handlowego, a od 1997 r. radcy-ministra
pełnomocnego.

:: Molęda-Zdziech Małgorzata – absolwentka antropologii kulturowej na Uniwersytecie
Réné Descartes Paris V, socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
doktor socjologii. Ukończyła również polsko-francuski program studiów podyplomowych
Master Zarządzania Gospodarką Europejską HEC/SGH. Dwukrotna stypendystka Rządu
Francuskiego. W latach 1999–2001 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Polsko-Francuskiego
Programu Studiów Europejskich (PSE) utworzonego przez SGH oraz Instytut Nauk
Politycznych Sciences Po z Paryża. Obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej, a także
wykłada w Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół problematyki lobbingu, procesu decyzyjnego,komunikowania społecznego, wpływu mediów i mediatyzacji. Opublikowała wiele prac z problematyki lobbingu, mediów i komunikowania w Polsce i w Unii Europejskiej. Wielokrotnie gościła na zagranicznych uniwersytetach, prowadząc badania, wykładając lub uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. Sciences Po Paris, Paris Dauphine, Instytucie Katolickim w Paryżu, INALCO Paris, CEAQ La Sorbonne, Université Louvain–la–Neuve, Complutense w Madrycie, L’Obsevatoire de la Finance w Genewie, na Uniwersytecie w Limoges, w Strasburgu, Uniwersyetcie w Perugii). Od 2005 roku jest ekspertką i wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges, we Francji, a od 2009 roku członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego. Jest również członkinią Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska (www. afp.org.pl).

:: Moll Tomasz, dr nauk prawnych - jest adiunktem w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlo­wej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Jego dotychczasowe publikacje związane są z ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego oraz z problematyką partnerstwa publiczno-prywatnego.

:: Morawski Wojciech - ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (od 1991 roku Szkoły Głównej Handlowej), gdzie pracuje do dziś, od 2002 roku jako kierownik katedry. Specjalizuje się w Pracę doktorską pt. "Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego" obronił w 1985 roku (wyd. 1990). W 1996 roku obronił pracę habilitacyjną pt. "Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej". W 2006 roku uzyskał tytuł profesora. W 1999 roku był stypendystą Uniwersytetu w Uppsali. Specjalizuje się w historii gospodarczej i historii finansów. Jest autorem ok. 300 artykułów i kilkunastu książek.

:: Morgenthau Hans J. - urodził się w Niemczech w 1904 roku. Studiował na uniwersytetach w Berlinie, Frankfurcie i Monachium. Nauczał i praktykował prawo we Frankfurcie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego sądu pracy. Na rok przed dojściem Hitlera do władzy przyjął pracę na uniwersytecie w Genewie, a następnie w Madrycie. W 1937 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wykładał i piastował stanowisko profesora m.in. na uniwersytetach Yale, Kansas City, Chicago, City University of New York. Był konsultantem Departamentów Stanu i Obrony oraz licznych instytutów badawczych. Opublikował m.in.: In Defence of the National Interest (1951), The Purpose of American Politics (1960), Politics in the Twentieth Century (1962), A New Foreign Policy for the United States (1969) oraz Science: Servant or Master? (1972). Zmarł w Nowym Jorku 19 czerwca 1980 roku.

:: Moszczyński Jarosław, dr - adiunkt w Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

:: Mroczkowska Dorota
– psycholog, socjolog, adiunkt w Instytucie socjologii UAM w Poznaniu, członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywie­niu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, terapeuta w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psy­chologicznej Rozmowa w Poznaniu, specjalizuje się w problematyce zaburzeń jedzenia. Zainteresowania naukowe: psychologia zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, otyłość i in.), socjologia czasu wolnego, emocji oraz jedzenia.

:: Mrówczyński Marek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych, w tym upadłościowych. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, zwłaszcza egzekucyjnego i upadłościowego.

:: Musiała Anna – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Uzyskała stypendium Rządu Republiki Francuskiej w Pa­ryżu (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Monte­squieu Bordeaux IV –COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i Mieście Meksyku (Universidad Nacional Autonóma de México). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych. Została dwukrotnie nagrodzona za osiągnięcia naukowe przez Fun­dację na rzecz Nauki Polskiej.


:: Myśliwiec Grzegorz -
(ur. 1955), doktor nauk ekonomicznych, od ponad 20 lat wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przedmioty z zakresu tzw. miękkiej ekonomii - negocjacje, etykę biznesu, etykietę pracy.

:: Nadolna Bożena, dr - jest obecnie  pracownikiem Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Prowadzi wykłady z różnych obszarów rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych zarówno dla studentów studiów technicznych, rolniczych, jak i ekonomicznych. Jest autorem około 200 artykułów naukowych oraz współautorem 15 książek z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu i kontroli wewnętrznej. 

:: Naruszewicz Sylwia
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła 4-letnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldt’a w Berlinie. Na przełomie 2008 i 2009 roku Kierownik Projektu przygotowującego Studium Wykonalności dla Programu e-cło, obecnie specjalista w Wydziale Programu e-cło w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów. Autorka artykułów z zakresu prawa celnego.

:: Nawrot Rafał Aleksander - jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA UW. Specjalizuje się wprawie podatkowym, zwłaszcza zaś problematyce „rajów podatkowych” oraz transakcji M&A. Obecnie współ­pracuje z grupą spółek doradczych Consulco. W latach 2006 - 2010 pracował dla największych polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatkowego (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, KPMG), a także dla firm sektora IT. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w wydawnictwach branżowych oraz autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej.


:: Nazarko Joanicjusz, prof. zw. dr hab. inż. - kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Koordynator wielu projektów badawczych, laureat licznych grantów i stypendiów naukowych krajowych i międzynarodowych. Obecnie przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, rektor Politechniki Białostockiej.

:: Nieborak Tomasz -  prawnik. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UAM. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie bankowym, prawie usług nansowych Unii Europejskiej, zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów nansowych, problematyce tzw. Law&Economics
oraz nadzorze i teorii regulacji rynków nansowych.

:: Nieckarz Zdzisław – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydzia­łu Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii UG. Jego zaintereso­wania zawodowe skupiają się wokół tematyki skutecznego zarządzania oraz dia­gnozy i wykorzystania indywidualnego potencjału pracownika. Szczególną uwagę przywiązuje do zagadnienia motywowania pracowników w organizacjach. Jako pracownik naukowy i doradca z zakresu zarządzania skupia się, przede wszystkim, na jak najlepszym połączeniu wiedzy teoretycznej i praktyki.

:: Niedziółka Dorota, dr
– adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka kilkudziesięciu publikacji (rozdziałów książek, podręczników, artykułów i prac badawczych) podejmujących problemy związane z szeroko pojętą energią.

:: Niepytalski Tomasz – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, adiunkt w Katedrze Administracji i Nauk Prawnych Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez: ALK, SGH, NIK, PAN, UW, ARP SA, PwC., autor wielu opracowań z dziedziny prawa handlowego oraz do­świadczony konsultant firm i instytucji.


:: Niedziółka Paweł, dr - adiunkt w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny bankowości i nansów, związany również z Bankiem Millennium SA, w którym kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego.


:: Niewiadoma Maria, dr - adiunkt Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi zajęcia w jeżyku polskim i angielskim z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość bankowa, Business Accounting, IAS/IFRS in Firms. Jest członkiem British Academy of Management oraz British Alumny Society przy British Council w Warszawie, SKwP oraz PTE. Brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz kongresach. W ramach Programu Sokrates prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Dublinie (2005). Jest autorką lub współautorką wielu pozycji książkowych, artykułów i referatów z rachunkowości finansowej i bankowej.

:: Nogalski Bogdan - prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, doktor honoris causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie. Jest profesorem w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problemami zarządzania organizacjami gospodarczymi oraz doskonaleniem systemów zarządzania. Jest autorem wielu opublikowanych w formie książek, artykułów i referatów prac, a także opracowań naukowo-badawczych.

:: Noszczak  Dariusz – prawnik, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od 2002 r. pracownik Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajmujący się m. in. opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz interpretacją obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności emerytur i rent; autor wielu publikacji z tego zakresu.

:: Nowak Eugeniusz
– profesor nauk wojskowych, absolwent uczelni wojskowej w Sankt Pe­tersburgu oraz studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie logistyki wojskowej oraz logistyki sytuacji kryzysowych. Posiada bogate doświadczenie w organizacji ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Autor wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz logistyki wojskowej. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Obrony Narodowej.

:: Nowak Maciej – doktor nauk wojskowych, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akade­mii Technicznej, doktorat obronił w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ekspert w dzie­dzinie bezpieczeństwa informacyjnego i technologii informatycznych, specjalista w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi, modelowania i analizy systemów informatycznych. Jest nauczycielem akademickim w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.


:: Nowakowski Jerzy, prof. zw. dr hab. - kierownik Katedry Bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

:: Nykiel Włodzimierz, prof. zw. dr hab.
– rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, prezes Fundacji CDiSP, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) i Rady Powierniczej Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP).

:: Ogińska-Bulik Nina - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Psychoprofilaktyki w Instytucie Psychologii UŁ oraz kierownik Katedry Psychologii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zajmuje się psychologią stresu, promocją zdrowia, czynnikami ryzyka różnych chorób somatycznych.

:: Olchowicz Irena, prof. dr hab.  – kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa SGH, autorka popularnych opracowań, a także licznych artykułów z zakresu rachunkowości finansowej, analizy sprawozdań finansowych i rachunkowości podatkowej.

:: Olejniczak-Szałowska Ewa, dr hab.  - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji.

:: Oleksiuk Adam, dr - absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę doktorską z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia Akademii Rozwoju Regionalnego Europejskiego Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wyższych uczelni. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu analiz makroekonomicznych, planowania strategicznego i ekspertyz rynkowych zdobyte m.in. w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz doradztwie gospodarczym. Opublikował szereg artykułów oraz analiz o tematyce ekonomicznej w prasie fachowej polskiej i zagranicznej. Jest autorem oraz współautorem kliku monograi i podręczników.


:: Olesiński Zbigniew - profesor z Akademii Świętokrzyskiej. Znany ze swoich prac naukowych w środowisku specjalistów zarządzania.

:: Oleszkowicz Anna – dr hab., dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor w Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. Zajmuje się badaniami nad buntem i kryzysem okresu dorastania, agresją dzieci i młodzieży oraz zachowaniami prospołecznymi wychodzącymi poza standard oczekiwań społecznych. Opublikowała monografie: „Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg”, „Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki” oraz ponad 50 artykułów i rozdziałów w książkach. Jest członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej przy PTP.

:: Ostalecka Agnieszka, dr– pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Autorka licznych publikacji na temat kondycji finansowej banków, bezpieczeństwa systemów bankowych oraz analiz kryzysów bankowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę kryzysów finansowych, przede wszystkim bankowych, zagadnienia międzynarodowych rynków finansowych oraz szeroko rozumianych uwarunkowań stabilności systemu finansowego.


:: Ostaszewski Janusz, prof. zw. dr hab. - dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Finansów należącej do Kolegium Zarządzania i Finansów, wybitny specjalista w zakresie finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Mediolanie. Zgodnie z wcześniej obraną specjalizacją głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych, później praca w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA - spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA - a następnie praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo rozbudziła i nadal pogłębia jego zainteresowania finansami.

:: Pabian Arnold - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z zakre­su marketingu i zarządzania, profesor Politechniki Częstochowskiej. Członek The Academy of Marketing Science (USA), uczestnik wielu konferencji krajowych oraz zagranicznych (Australia, Kanada, USA, Meksyk). Członek Polskiej Akademii Nauk - Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (Sekcja Organizacji i Zarządzania w Budownictwie). Od września 2008 roku dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

:: Paczkowska Anna -
aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pody­plomowych Studiów Prawa Handlowego Francuskiego i Europej­skiego Uniwersytetu w Poitiers we Francji (D.E.S.S. de Droit des Affaires Français et Européen), od 2003 r. współpracuje z kance­larią prawną „Pociej, Dubois i Wspólnicy. Kancelaria adwokacka” spółka jawna w Warszawie, zajmując się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem korporacyjnym polskim i francuskim oraz prawie kontraktów.

:: Padobas Izabela – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akade­micki z wieloletnim stażem, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących politycznego public relations, marketingu społecznego i politycznego. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

:: Panfil Marek, dr - adiunkt w Katedrze Zarządzania Wartością w SGH, kierownik dwusemestralnego Podyplomowego Studium SGH Metody wyceny spółki kapitałowej (pod patronatem GPW w Warszawie). Wykładowca SGH i innych ośrodków z zakresu metod wyceny przedsiębiorstwa, analizy finansowej projektów inwestycyjnych, private equity, przygotowywania i oceny biznesplanów. Doradca przedsiębiorstw w zakresie wyceny wartości oraz pozyskiwania kapitału na rozwój. Od lutego 2008 r. członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA (przewodniczący Komitetu Audytu).

:: Pastuszka Sławomir – doktor, jest adiunktem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, współ­pracuje także z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa w Kielcach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz na kwestiach związa­nych z warunkami pozyskiwania i efektami wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, nadzorował wdrażanie działań w ramach komponentów regionalnych: Programu Phare SSG 2001, Phare SSG 2002, Phare SSG 2003, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

:: Paszkiewicz Aneta – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów pomieszczonych w pismach fachowych m.in. w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych” oraz w „Psychologii w Szkole”. Od kilku lat współprowadząca „Szkoły dla rodziców i wychowawców”  wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

:: Paszkowska-Rogacz Anna, dr - psycholog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie specjalizuje się w tematyce wspomagania rozwoju kariery i kieruje Podyplomowym Studium Doradztwa Zawodowego. Współtwórczyni uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Koordynatorka merytoryczna pięciu projektów Leonardo da Vinci oraz Grundtvig poświeconych doradztwu zawodowemu. Trenerka umiejętności społecznych, m.in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, motywowania, oceny kadry i rozwoju kariery. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP. Jej zainteresowania badawcze związane są z rodzinnymi i kulturowymi uwarunkowaniami wyboru zawodu. Autorka i współautorka dziesięciu książek i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych poświęconych doradztwu zawodowemu.

:: Paszula Małgorzata - absolwentka kierunku Organizacja i Zarządzanie na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS. W roku 1999 obroniła doktorat nt. Rachunkowość podmiotów gospodarki mieszkaniowej” napisany pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz. Obecnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości SGH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki: rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, pomiaru księgowego wyniku nansowego, historii rachunkowości. Autorka wielu artykułów z zakresu rachunkowości nansowej i zarządczej, a także współautorka prac naukowych i książek wykorzystywanych w dydaktyce rachunkowości.

:: Pawlicz Adam Przemysław – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze­cińskiego, Katedra Zarządzania Turystyką. Współrealizator licznych pro­jektów badawczych związanych z turystyką finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat promocji turystyki miejskiej, współautor pięciu podręczników akademickich z dziedziny ekonomiki turystyki.

:: Pazdan Maksymilian, prof. dr hab. - kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990-1996. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa handlowego.

:: Penc Józef
Penc Józef – profesor zwyczajny w Politechnice Łódzkiej i Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują takie dziedziny jak: polityka społeczna, ekonomika pracy, zarządzanie, marketing, innowatyka, ekologia, ergonomia oraz sztuka podejmowania decyzji. Opublikował 45 książek i ponad 500 artykułów oraz referatów naukowych. Z tej problematyki też prowadzi zajęcia dla studentów i dyplomantów, a także dla kadry kierowniczej gospodarki, administracji, oświaty, wojska i policji. Jego publikacje i wykłady mają charakter interdyscyplinarny oraz stanowią cenną pomoc w studiowaniu sztuki zarządzania i jej stosowaniu w praktyce.

:: Penkowska Grażyna, dr – adiunkt, kierownik Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą zastosowań nowoczesnych technologii w edukacji. W szczególności interesuje ją problematyka kształcenia zdalnego, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

:: Peszko Adam - doktorat i habilitacja na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie w czasie pracy w przemyśle, m.in jako dyrektor Zakładu Techniki Jądrowej, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pomiarów i Regulacji Wielkości Nieelektronicznych i Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych. Od 15 lat pracownik naukowy, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Podstaw Zarządzania Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

:: Piasecka Paulina – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą działania w dziedzinie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie narodowym i międzynarodowym. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Sekretarz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych. Analityk w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

:: Piasecki Kazimierz, prof. dr hab.  – kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wiodący ekspert ze strony polskiej w ekspertyzie w ramach Funduszu UE Phare-Sierra-Harmonizacja prawa w zakresie procesu cywilnego i ochrony sądowej, autor pięciu monografii z zakresu postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego, redaktor i współautor kilku wydań komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, autor podręcznika do postępowania cywilnego.

:: Pieckowski Sylwester - adwokat, arbiter, mediator, partner w warszawskim biurze kancelarii Chadbourne&Parke, posiada rozległe międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie prawa gospodarczego. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, zastępcą dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej oraz Pierwszym Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.

:: Pietryka Artur – absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

:: Piocha Stanisław – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej, obecnie Politechniki Koszalińskiej, kierownik Katedry Makroekonomii i i Ekonomii Stosowanej. Główne obszary zainteresowań naukowych: rola państwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej, kierowanie procesami logistycznymi, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie, gospodarka morska, bezpieczeństwo systemu gospodarczego, w tym działalności gospodarczej na morzu, polityka makroekonomiczna. Członek Komisji Transportu Polskiej Akademii Naukowej i stowarzyszeń naukowych. Organizator i współorganizator licznych konferencji naukowych.

:: Piotrowska-Marczak Krystyna, prof. zw. dr hab. – dyrektor Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Ekspert Sejmu RP w sprawach finansów publicznych. Wykładowca Uniwersytetów w Hanoi, Giessen, Sofii i Bratysławie. Jest specjalistką w zakresie finansów i zarządzania procesami finansowymi.

:: Piotrowski Andrzej – doktor psychologii, pracuje jako adiunkt w zakładzie Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia poświęcone problematyce wypalenia zawodowego oraz psychologii penitencjarnej. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Penitentia. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki psychospołecznego funkcjonowania grup dyspozycyjnych. Jest autorem kilkunastu publikacji krajowych i zagranicznych.

:: Pleszczyński Jan - (ur. 1958), dziennikarz, absolwent biologii (UMCS), doktor lozoi (KUL), od 2003 r. adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycz­nego UMCS. W latach 1990–2003 dziennikarz „Gazety Wyborczej Lublin”. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Solidarność”, „Przeglądzie Powszechnym”, BBC i RWE. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, witryną www.duch.lublin.pl, lubelskimi rozgło­śniami radiowymi i pismami „bardzo lokalnymi”. Jako stypendysta Thomson Foundation w 1990 r. odbył staż w dzienniku Oxford Mail. Autor książki „Błogosławiony kłopot myślenia” (Norbertinum 2007).

:: Ploch Leszek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjal­nej, nauczyciel akademicki w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor trzech książek oraz licznych artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym zagadnień z zakresu aktywizacji artystycznej osób z niepełnosprawnością, wyda­nych w języku polskim i angielskim. Główny obszar dociekań naukowych dotyczy tematyki twórczości inkluzyjnej, socjalizacji i uczestnictwa artystycznego osób z niepełnosprawnością w sztuce i kulturze środowiska. W 2008 roku na wniosek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk otrzymał Me­dal im. W. Szuberta.

:: Płonka-Bielenin Katarzyna, dr nauk prawnych - jest adiunktem w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Dotychczasowe jej publikacje dotyczą statusu administracyjno-prawnego organizacji pożytku publicznego, problematyki zadań administracji publicznej oraz zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

:: Płóciennik-Napierała Janina - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej. Autorka licznych publikacji z dziedziny rachunkowości. Zajmuje się szczególnie problematyką organizacji rachunkowości i jej mechanizmów kontrolnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz sprawozdawczości i polityki bilansowej.

:: Podel Waldemar
– radca prawny. Prowadzi własną Kance­larię (podel.pl) od 1996 r. Ukończył dwie aplikacje (sądową i radcowską), studia doktoranckie w INP PAN w Warszawie, a także kilka kierunków studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kur­sów. Sprawował funkcje syndyka i nadzorcy sądowego. Patron, pracodawca, opiekun i mentor wielu prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata oraz sędziego. Autor licznych publikacji na tematy prawne. Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa gospodarczego oraz negocjacji, adresowanych głównie do prawników, przedsiębiorców, windykatorów, wspólników i członków organów spółek. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Promocji Przedsiębiorczości „INSTYTUT COPERNICUS” oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów, a także Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego. Członek rad nadzorczych.

:: Podraza Urszula – specjalistka public relations, trener, wykładowca akademicki, publicystka. Przez wiele lat była dziennikarka Radia Kraków, później odpowiadała za wizerunek narodowych instytucji kultury: Instytutu Książki i Międzynarodowego Centrum Kultury. Obecnie jest PR Managerem w krakowskiej agencji Wenecja PR. Od wielu lat prowadzi zajęcia „Public relations w sytuacjach kryzysowych” w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, wykłada na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. Jozefa Tischnera. Laureatka nagrody Ministra Środowiska za podręcznik Wspołpraca z mediami. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wiceprezes stowarzyszenia Kraków PR.

:: Polus Andrzej - doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. Commonwealth na arenie międzynarodowej obronił w marcu 2008 roku. Stypendysta programu Socrates oraz British Council Young Scientists Programmee i Komitetu Badań Naukowych. Posiada status research fellow w Institute of Commonwealth Studies, University of London. Autor ponad 20 publikacji i artykułów naukowych (w tym 2 monografie). Członek Central and Eastern European Studies Association (CEEISA) i konsorcjum Fatal Transactions. Obszary badawcze: współczesny multilateralizm, proces dekolonizacji, polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, sytuacja społeczno-polityczna w Afryce Subsaharyjskiej.

:: Pomirska Zofia – językoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Podyplomowego Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z dysleksją, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz podręczników i pomocy dydaktycznych.

:: Popielski Kazimierz
– profesor, długoletni kierownik Katedry Psychoterapii i Psycho­logii Zdrowia KUL. Jest twórcą noo-psychoteorii, noo-psychoterapii oraz koncepcji: noetycznego wymiaru osobowości i noo-psychosomatyki. Pracował nad wprowadze­niem do polskiej praktyki psychologicznej logoterapii V.E. Frankla i dokonał jej na­ukowej operacjonalizacji. Jest autorem testów egzystencjalnych i licznych publikacji, w których porusza zagadnienia dotyczące związków między poczuciem sensu życia a zdrowiem i chorobą. W 2001 roku został uhonorowany tytułem Doctor Honoris Causa uniwersytetu w Trnave (Słowacja). Jest laureatem Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im. V.E. Frankla.

::
Popowska Ewa - ukończyła Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego ze specjali­zacją mechanizacja i organizacja rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, a następnie studia podyplomowe w zakresie przetwarzania danych w SGPIS. Jest biegłym rewidentem, długoletnim pracownikiem służb finanso­wo-księgowych spółdzielczości i banków. Pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w Narodowym Banku Polskim, była też dyrektorem Departamentu Rachunkowości i członkiem zarządu NBP. Autorka wielu publikacji szkolenio­wych.

:: Poręba Mira, dr – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła również podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz jest jednym z założycieli polskiego oddziału Phi Delta Phi – Międzynarodowego Bractwa Prawniczego. Obecnie prowadzi własną działalność public relations pod nazwą Espresso 77 Communications. Współpracuje z uczelniami wyższymi w charakterze wykładowcy.

:: Potocki Arkadiusz, prof. zw. dr hab. - kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

:: Pratt Alan - wykładał politykę społeczną na University of Central Lancashire. Jest autorem z dużym dorobkiem publikacji w tej dziedzinie.


::
Przybyszewski Roman - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Admi­nistracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia matematyk i ekonomista, wykłada ekonomię dla prawników oraz ekonometrię na kierunku Zarządzanie. Przedmiotem jego zainteresowań jest wykorzystanie modeli matematycznych w ekonomii oraz rozwój społeczno-ekonomiczny śro­dowiska lokalnego i regionalnego. Autor i współautor wielu publikacji, m.in.: Planowanie kosztów kształcenia z zastosowaniem modeli matematycznych, Szkoła i edukacja u progu XXI wieku, Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy, Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa.

:: Pułaska-Turyna Beata doktor ekonomii, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania UW. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Badań Operacyjnych Zarządzania. Wykładowca statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości, audycie i kontroli wewnętrznej – w uczelniach państwowych i prywatnych. Wieloletni wykładowca statystyki w biznesie na studiach MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów.

:: Pyka Irena, prof. dr hab. - jest kierownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W badaniach nauko­wych koncentruje się na problemach funkcjonowania sektora bankowego i rynku finansowego. Prowadzone przez prof. Irenę Pyka badania, jak też jej publika­cje, dotyczą głównie zagadnień z zakresu: bankowości centralnej, w tym poli­tyki monetarnej, jej naukowych teorii, instytucjonalizacji i instrumentalizacji; interakcji oddziaływania banku centralnego na gospodarkę, banki komercyjne i podmioty rynku pieniężnego; dyscypliny regulacyjnej i rynkowej w sektorze bankowym; alokacji kapitału bankowego; funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego.

:: Raczkowski Konrad - dr, absolwent kilku uczelni wyższych, stypendysta rządu Szwecji z zakresu zarządzania dla wyższej kadry kierowniczej w Swedish National Defence College. Odbył staż badawczy (Visiting Fellow) w Institute for Security and Development Policy w Sztokholmie oraz staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Zarządzania SWPW w Płocku oraz pracownik administracji rządowej resortu finansów.

:: Radawiecka Ewa – doktor nauk ekonomicznych, pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zagadnieniach audytu. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.


:: Radecki Wojciech - profesor tytularny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej prawnej ochrony przyrody, obejmującej nie tylko ochronę specjalną, ale także problematykę leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

:: Radwańska Jadwiga – pedagog, trener, audytor, coach biznesu, dydaktyk medialny. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Właścicielka Studia Coachingu i Badań Menedżerskich AKSJOMAT; publicystka Głosu Pedagogicznego, Doradcy Dyrektora Szkoły, Doradcy Dyrektora Przedszkola, członek Rady Programowej Bajek Wychowawczych. W działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim benchmarkingiem (identyfikuje takie obszary ze świata biznesu, które można i warto przenieść do oświaty), wyuczoną bezradnością, komunikacją interpersonalną oraz NLP, szczególnie w kontekście coachingu i motywacji.

::
Rapacz Andrzej – profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierownik Ka­tedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Autor wielu prac publikowanych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Redaktor naukowy Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z serii Gospodarka turystyczna oraz Gospodarka a Środowisko. Pracę naukową łączy z praktyką, czego dowodem jest długoletnia działalność na rzecz środowiska w ramach Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki.

:: Rastawicki Paweł– doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię i biuro rachunkowe, wieloletni pracownik organów podatkowych.

:: Raś Maciej
, dr – adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

:: Rawa-Kochanowska Anita, dr -
jest psychologiem, adiunktem w Zakładzie Psycho­logii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS w Lublinie, trenerem warsztatu grupowego. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodziną – zarówno w ob­szarze jej funkcjonalności, jak i dysfunkcji – oraz z jednostką, szczególnie w aspekcie tożsamości płciowej oraz podobieństw i różnic między kobietami a mężczyznami. Prowadzi warsztaty na temat komunikacji, asertywności, płci psychologicznej, motywacji.
 
:: Rechlewicz Wojciech, dr - jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiował socjologię i filozofię. Tam też uzyskał doktorat z filozofii. Od roku 1999 związany jest z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie wykłada filozofię i logikę. Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim filozofię polską, zwłaszcza myśl Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych, w tym podręcznika Zarys logiki ogólnej. Od roku 2005 pełni funkcję przewodniczącego kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaguje też czasopismo „Phaenomena” o tematyce filozoficzno-społecznej.

:: Rewizorski Marek - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister prawa, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej i Studiów Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej oraz w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwent politologii (2003, specjalność: stosunki międzynarodowe) i prawa (2004, specjalność: prawo cywilne materialne) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Koordynator programu Erasmus w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Autor licznych artykuł ów i monografii z zakresu polityki międzynarodowej. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłaszcza zagadnienia związane z regionalizacją i globalizacją gospodarki światowej, działalnością międzynarodowych organizacji gospodarczych jak również pozostałych podmiotów gospodarki światowej, problematyka global governance, teoria stosunków międzynarodowych, prawo i integracja europejska Kontakt:
marek.rewizorski@tu.koszalin.pl

:: Rogacka-Łukasik Anna – doktor nauk prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w umowach nienazwanych.


:: Rogala Elżbieta - tematyką podatku VAT – głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publika­cji – Autorka zajmuje się od ponad 17 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Najpierw była to kilkuletnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, potem kilkunastoletnia praca w Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje, zaś od 1994 roku publikuje artykuły prasowe z tematyki podatku VAT głównie w sferze budżetowej. www.elzbietarogala.pl

:: Rollnik-Sadowska Ewa – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej główne zainteresowania naukowe i badawcze są związane przede wszystkim z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, aktywnością zawodową kobiet w Polsce, polityką rynku pracy w wymiarze krajowym i lokalnym. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka publikacji z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy, aktywnej polityki społecznej, sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim.


:: Rosalska Małgorzata, dr – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego i problemach wielokulturowości w doradztwie. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Współautorka programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Autorka publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i edukacji dorosłych.

:: Rosiński Rafał – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, laureat konkursu „Złote Skrzydła Gazety Prawnej 2009”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

:: Roszkowska Paulina – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wartością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współtwórca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa. Prowadzi projekty badawcze i zajęcia dla studentów z obszaru zarządzania wartością firmy, społecznej odpowiedzialności biznesu, raportowania biznesowego, relacji korporacyjnych, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych. Dorobek naukowy autorki obejmuje liczne publikacje naukowe oraz publicystyczne. Pracuje w biznesie, w agendach rządowych, człon­kostwo w organach nadzoru właścicielskiego.


:: Roszkowski Wojciech, prof. dr hab.  - ur. 1947 r., ekonomista i historyk, kierownik Zakładu Europy Środkowowschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. Specjalista w dziedzinie historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej, w tym historii gospodarczej. Fellow International Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie i visiting professor na University of Maryland w College Park (1988–89), prorektor Szkoły Głównej Handlowej (1990–93), dyrektor ISP PAN (1994–2000), Kościuszko Chair of Polish Studies na University of Virginia w Charlottesville (2000–04), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004–09). Autor m.in. „Najnowszej historii Polski”, pierwotnie wydanej w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert, wielokrotnie wznawianej po 1990 r. pod nazwiskiem Roszkowski, skróconej jej wersji „Historia Polski 1914–2001”, a także książek „Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939” (1986), „Land Reforms in East Central Europe after World War One” (1995) i „Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku” (1997), współredaktor i autor „Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe” (New York 2008).

:: Rozenberg Leonard, prof. ZUT dr hab. inż. - wieloletni wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie prowadzi wykłady głównie z obszaru zarządzania finansami i analizy finansowej.  Autor wielu publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami i wyceny przedsiębiorstw. Aktywnie współpracuje z praktyka gospodarczą, realizując funkcje doradcze i eksperckie.

:: Rozkwitalska Małgorzata – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwentka Zarządzania i marketingu Akademii Morskiej w Gdyni. Wykłada podstawy zarządzania oraz zarządzanie międzynarodowe. Autorka publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i biznesu międzynarodowego w języku polskim i angielskim. Łączy teorię z praktyką, współpracuje z firmami konsultingowymi.

:: Różański Jerzy, prof. nadzw. dr hab. - kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w problematyce inwestycji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów inwestowania rzeczowego oraz zagadnień związanych z inwestycjami zagranicznymi, ich finansowaniem i efektywnością. Prowadzi również zajęcia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, pełniąc funkcję kierownika Katedry Zarządzania. Był członkiem rad nadzorczych kilku dużych polskich przedsiębiorstw. Staże naukowe w Oksfordzie, Lyonie, Berlinie i Bochum. Współpracuje z kilkoma niemieckimi uniwersytetami (Stuttgart, Bochum, Giessen). Jest członkiem Głównej Rady Naukowej TNOiK, członkiem Rady Programowej kwartalnika e-Finanse, był wieloletnim prezesem Łódzkiego Oddziału TNOiK.

:: Rybicka-Klimczyk Adriana - jest magistrem psychologii, członkiem In­stytutu Psychodramy w Krakowie (I Stopień Psychodramy). Obecnie pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Mikołowie. Brała udział w licznych szkoleniach (Terapia Ge­stalt, Terapia i Rehabilitacja w Psychiatrii organizowana przez Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM”, choreoterapia). Uczestnik projektu badawczego nad Skutecznością Terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u pacjentów ze schizofrenią paranoidalną.

::
Rybiński Krzysztof, dr - wiceprezes Narodowego Banku Polskiego i członek Komisji Nadzoru Finansowego. Ukończył dwa kierunki na Uniwersytecie War­szawskim: informatykę i ekonomię (doktorat). W 1990 roku pracował w Japonii jako informatyk; w latach 1991-1997 był pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, jednocześnie prowadził szkołę ekonomii nansowa­ną przez największe fundacje amerykańskie. W latach 1997-2004 był głównym ekonomistą odpowiedzialnym za analizy polskiej gospodarki w trzech międzynarodowych grupach bankowych: holendersko-brytyjskiej, irlandzkiej i niemiecko-austriackiej. Z poglą­dami autora można zapoznać się na blogu www.rybinski.eu, czytanym na kilku konty­nentach w kilkudziesięciu krajach.

:: Rycak Magdalena Barbara -absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 roku prowadzi ćwiczenia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji na UW. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy. Prowadzi szkolenia z prawa pracy.

:: Ryszkowski Wojciech - prof. AWF dr hab. nauk o kulturze fizycznej, specjalność prakseologia, organizacja i zarządzanie. Wykładowca AWF Warszawa, WSKFiT w Pruszkowie. Organizator obozów języka polskiego, sportu i turystyki dla Polonii w latach 1985-1995. Organizator i pilot ponad 100 obozów rowerowych, kajakowych: krajowych i zagranicznych.

:: Rytko Piotr – doktor nauk ekonomicznych; rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Sokrates Erasmus w Södertörns Högskola w Szwecji. Autor artykułów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz uwarunkowań współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi. W opracowaniu autor wykorzystał doświadczenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

:: Rzepa Teresa, prof. dr hab. - psycholog, kierownik Zakładu Psychologii w Instytucie Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od kilkunastu lat współpracuje z ogólnopolskimi firmami jako doradca personalny i trener kadry kierowniczej. Autorka i redaktorka wielu prac z zakresu psychologii komunikowania się.

:: Rzycka Olga – coach, trener, psycholog. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński (psychologia stosowana). Posiada międzynarodowy certyfikat International Coach Community ICC jest także członkiem The International Association of Coaches. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach m.in.: „The Art and Science of Coaching” (Erickson College International, ICF), ICC Business Coaching, ICC Coaching, The Horse Assisted Professional Development, Zaawansowane Techniki Coachingowe (ICC), Certyfikacja Insights, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkoła Trenerów i Konsultantów Zarządzania, Szkoła Psychoterapii Krótkoterminowej i in. Od długiego już czasu zgłębia tajniki szeroko rozumianego rozwoju osobistego i jego związku z osiąganiem celów. Od kilku lat jej zainteresowania zawodowe krążą wokół wykorzystywania psychologii w organizacjach. Szczególnym uczuciem darzy coachingi, szkolenia i warsztaty, czyli to co związane jest z rozwojem kadry managerskiej. Tworzy autorskie projekty rozwoju kompetencji kadr managerskich.

:: Sadlik Ryszard -
jest praktykiem, sędzią orzekającym w Sądzie Okręgowym w Kielcach, specjalistą z zakresu prawa pracy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

:: Sadowska Teresa, dr - wieloletni wykładowca na Wydziale Ekonomicznym ZUT. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, analizy finansowej, dydaktyki w naukach ekonomicznych. Posiada doświadczenie w nauczaniu rachunkowości młodzieży szkół średnich.

:: Sagan Mariusz
– doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent UMCS i SGH. Autor i współautor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania decyzji konsumentów, najlepsze praktyki biznesowe.

:: Sankowska Anna, dr inż. – jest między innymi współautorką książki anglojęzycznej wydanej w prestiżowym amerykańskim wydawnictwie naukowym Taylor & Francis Group, w Nowym Yorku, pt.: Trust management in virtual work environments: A Human Factors Perspective (2008) oraz książek: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych (2007), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie (2009), Sustainability w biznesie (2010), a także autorką monografii Organi­zacja wirtualna (2009). Laureatka II edycji Konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie „Nowe trendy w naukach ekono­micznych i zarządzaniu”. Została między innymi wyróżniona w IX Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kategorii monografie za prace powstałe w latach 2007–2009. Doświadczenie naukowe zdobywała na stażach badawczych: w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych, Stockholm University w Szwecji, Vienna University of Economics and Business w Austrii, University of Sydney w Australii, BI Norwegian Business School w Norwegii.

:: Sęk Małgorzata – asystent w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

:: Sidorkiewicz Marta - jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada liczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne – jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz współautorką kilku podręczników aka­demickich, głównie z zakresu problematyki ekonomiki turystyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki biznesowej oraz hotelarstwa.

:: Siemionow Justyna - psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wieloletnim praktykiem – prowadzi terapię i badania wśród nieletnich niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; jej zainteresowania naukowe to efektywność procesu resocjalizacji, samoocena nieletnich możliwość jej zmiany oraz dobór adekwatnych metod pracy resocjalizacyjnej; jest autorką kilku publikacji z zakresu problematyki nieletnich niedostosowanych społecznie oraz metodyki pracy resocjalizacyjnej.

:: Sienkiewicz Łukasz - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent SGH. Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim, a także problematyce rynku pracy oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnik szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków UE.

:: Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna – adiunkt w Zakładzie Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, metod kształtowania bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej dorobek naukowy obejmuje szereg wystąpień na konferencjach naukowych, a także publikacji zarówno w wydawnictwach ciągłych, jak i zwartych.

:: Sierzputowska Iwona – absolwentka SGH w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości i finansów na Université Paris-Dauphine. Ukończyła również studia specjalne w Europejskim Centrum Kształcenia Ekonomicznego i Menedżerskiego SGH i studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tej samej uczelni. Jest absolwentką programu doskonalenia umiejętności menedżerskich Management 2008™ organizowanego przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School Publishing. Autorka publikacji o wpływie siły na relacje w nowoczesnych kanałach dystrybucji w Polsce. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem i doświadczonym audytorem. Od dziesięciu lat pracuje jako dyrektor finansowy w międzynarodowych sieciach handlu detalicznego. W początkowej fazie rozwoju spółek odpowiedzialna za tworzenie działów finansowych oraz implantację i dostosowanie zintegrowanych systemów finansowych i zarządczych do polskich przepisów. Obecnie pracuje w międzynarodowej sieci handlowej z sektora duty free travel retail.

:: Siewierski Jacenty, dr - autor prac z zakresu problematyki kulturowej i historycznej, współpracownik ośrodków badań rynkowych.

:: Sikorski Wiesław– doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, pe­dagog kultury. Pracownik naukowo-dydaktyczny instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu opolskiego oraz Collegium Medicum Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nysie. Posiada i stopień specjalizacji w zakresie psychologii kli­nicznej. od wielu lat jest praktykującym psychoterapeutą. autor 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz książek.

:: Simon Hermann, prof. - jest założycielem i wieloletnim prezesem (aż do maja 2009 r.) firmy doradczej Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants. Firma ta, założona 25 lat temu, ma obecnie zasięg globalny i biura w 13 krajach, w tym w Polsce. W obszarze zarządzania cenami jest uznawana za lidera światowego. W rankingu z 2007 r. prof. Simon został wskazany jako drugi po Peterze Druckerze najbardziej wpływowy autor książek o zarządzaniu w krajach niemieckojęzycz­nych. Jest on autorem ponad 30 książek opublikowanych w 21 językach. Jego książka Tajemniczy mistrzowie stała się światowym bestsellerem, a Power Pricing uchodzi za najważniejszą kiedykolwiek wydaną książkę o zarządzaniu cenami. Prof. Simon zasiada w radach redakcyj­nych wielu czasopism z dziedziny zarzą­dzania, takich jak Management Science czy International Journal of Research in Marketing, od 20 lat pisze komentarze do czołowego niemieckiego magazynu biznesowego Manager Magazin, a w la­tach 1984–86 przewodniczył Europejskiej Akademii Marketingu (the European Marketing Academy). Przed założeniem Simon-Kucher & Partners, H. Simon był profesorem nauk o zarządzaniu na uni­wersytetach w Mainz i Bielefeld, a także wykładowcą w Harvard Business School, London Business School, MIT, na Uniwer­sytecie Stanforda i w INSEAD.

:: Skibiński Adam, dr hab. – psycholog i językoznawca, profesor SWPS; habiltację uzyskał na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu; stypendysta Fulbrighta. Doświadczony trener biznesu i konsultant, od wielu lat współpracuje z największymi firmami polskimi i zagranicznymi, m.in. Ernst & Young Academy of Business. Specjalistaw zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii języka i psychologii negocjacji. Zajmuje się systemową teorią komunikacji, semantyką ogólną Korzybskiego oraz metodami perswazji językowej.

:: Skowron Rafał – aplikant aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz doktorant w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Odbył praktykę zawodową m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości RP oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

:: Skwarka Bogdan – dr nauk prawnych, od 10 lat pracownik NIK, jest dyrektorem Departa­mentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. W przeszłości był pracownikiem naukowym PAN, przez 6 lat dyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu a następnie Szefem Kancelarii Senatu. Brał udział w pracach legislacyjnych doty­czących zmiany ustawy o NIK w czasie V i VI kadencji Sejmu RP.

:: Slater Robert -  jest autorem bestsellerowych książek o najpotężniejszych szefach amerykańskich koncernów, twórcach i praktykach nowoczesnego zarządzania. Opublikował m.in. sylwetki prezesa General Electric Jacka Welcha, szefa IBM Lou Gerstnera prezesa Cisco Systems Johna Chambersa, analizę filozofii i stylu działania guru światowych inwestorów George’a Sorosa. Jest  reporterem magazynu Time, współpracuje z Newsweekiem i agencją UPI.

:: Słaby Teresa - kierownik Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, wieloletni pracownik Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Specjalistka w zakresie statystyki społecznej. Autorka i współautorka 7 książek, opublikowała ponad 120 prac naukowych i dydaktycznych z zakresu statystyki i jej zastosowań do badań społecznych efektów wzrostu gospodarczego.

:: Smyrgała Dominik, dr – ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, wykładowca Collegium Civitas (głównie przedmioty związane z bezpieczeństwem energetycznym i polityką gospodarczą). W latach 2006–2007 pracował jako desk officer ds. energetycznych w Wydziale Kaukazu i Azji Centralnej De­partamentu Polityki Wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, a także analiz dla instytucji państwowych, w tym Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ośrodka Studiów Wschodnich oraz firm komercyjnych.

:: Sobańska Irena, prof. nadzw. dr hab. - kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza firmą konsultingową Towarzystwo Gospodarcze Rafib sp. z o.o. w Łodzi oraz opracowuje projekty systemów rachunku kosztów i systemów rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstw i instytucji. Autorka ponad 200 artykułów i książek, w tym również z zakresu kontraktów długoterminowych. Członek międzynarodowych stowarzyszeń rachunkowości oraz przewodnicząca Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

:: Sobańska Marta, dr - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zrealizowała program specjalizacji neuropsychologii klinicznej i psychometrii stosowanej. Doświadczenie neuropsychologa klinicznego zdobywała w kraju i zagranicą, m.in. odbyła roczne stypendium w Hiszpanii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół neuropsychologii poznawczej i mathematical cognition, dziedzin, które stały się przedmiotem jej badań podczas studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW. Była kierownikiem trzech własnych projektów badawczych, które dotyczyły mechanizmów poznawczych leżących u podstaw zdolności liczenia. W roku 2010 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych (dyplom z wyróżnieniem). Pracę naukową kontynuuje w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie prowadzi badania nad bioaktywnością mózgu podczas wykonywania działań arytmetycznych.

:: Sobczyk Paweł – doktor nauk prawnych, adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek kilku towarzystw naukowych, autor wielu publikacji.

:: Sojak Sławomir, prof. dr hab.
- kierownik Katedr Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Przewodniczący Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor wielu książek i artykułów z zakresu rachunkowości w tym między innymi nagradzanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

:: Sokalski  Jarosław, dr - pracownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej dotyczą zasad pomiaru, wyceny i prezentacji rezerw oraz relacji pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, których konsekwencją jest odroczony podatek dochodowy.

:: Sowa Krzysztof, dr - doktor nauk ekonomicznych  w zakresie zarządzania strategicznego. Od ponad 10 lat zajmuje się zawodowo bankowością korporacyjną i inwestycyjną w międzynarodowych instytucjach finansowych. Uczestniczy w realizacji wielu różnych projektów finansowo-bankowych. Uczestnik licznych stażów i szkoleń.

::
Sporek Tadeusz - jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, specjalistą w zakresie międzyna­rodowych stosunków gospodarczych. Opublikował ok. 170 artykułów, 10 monograi oraz wiele opracowań zbiorowych jako redaktor i współautor. Odbył staże zagraniczne w Hamburgu, Kilonii, Monachium i Kijowie. Od 1998 roku kieruje Katedrą Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

:: Stachowiak-Kudła Monika – jest absolwentką Wydziału Administracji i  Nauk Społecznych oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studiowała drugi rok prawa na Sorbonie w  Paryżu. Prowadziła kwerendę w Archiwum Watykańskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest starszym specjalistą w  Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspertem formalno-prawnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi badania naukowe z  zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, autonomii uniwersytetów i zapewnienia jakości kształcenia.

:: Stahl Małgorzata, dr hab. -  profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, sędzia NSA.

:: Stankiewicz  Janina, dr  - pracownik Katedry Rachunkowości  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach rachunkowości finansowej, analizie finansowej oraz rewizji.  Jest biegłym rewidentem.

:: Starowicz Jarosław – psycholog, trener. Pracuje z młodzieżą, jego aktywność skupia się przede wszystkim wokół grup zagrożonych wykluczeniem, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

:: Starowicz Katarzyna – psycholożka, psychoterapeutka, licencjonowana trenerka WenDo (samoobrona i asertywności dla kobiet). Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, wspiera w rozwoju kobiety.

:: Starzyńska Wacława - profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego – kierownik Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej. Posiada bogaty dorobek naukowy w zakresie metod statystycznych i ich zastosowań oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauczania statystyki na różnych kierunkach studiów: ekonomia, zarządzanie, administracja, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, socjologia i pedagogika. Za swoją działalność naukową oraz dydaktyczno-organizacyjną uhonorowana została wieloma nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami.

:: Stawiarska Patrycja - jest psychologiem, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim, adiunktem w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia. Interesuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczania choroby, a także poszukiwaniem czynników zdrowia w nurcie salutogenetycznym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań pozostają zagadnienia wolontariatu społecznego w kontekście jego psychospołecznych uwarunkowań i korelatów, a także relacji ze zdrowiem. Napisała kilkanaście artykułów naukowych, wyniki swoich badań przedstawiała na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest laureatką Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

:: Stecyk Adam - jest adiunktem w Katedrze Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe to szero­ko rozumiane wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w ekonomii, zarządzaniu i edukacji. Od kilku lat specjalizuje się w tworzeniu, implementacji i wykorzy­staniu narzędzi e-learningu w organizacjach edukacyjnych, przedsiębiorstwach i instytu­cjach administracji publicznej, prowadzi wykłady i laboratoria z zastosowań informatyki i narzędzi teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu. Jest autorem pierwszego w Polsce wdrożenia systemu LAMS.

:: Stefański Ryszard, dr hab. – profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, redaktor naczelny kwartalnika Ius Novum specjalizujący się w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawnych zagadnie­niach ruchu drogowego. Autor ponad 400 artykułów i recenzji opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach prawniczych oraz 27 książek.

:: Stelter Żaneta – dr psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Zaintereso­wania naukowe: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia. Jej domeną są przede wszystkim kwestie rozwoju osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych in­telektualnie, a także problematyka funkcjonowania rodzin z dzieckiem z ograniczoną sprawnością umysłową i fizyczną. Autorka prac dotyczących niepełnosprawności i problematyki funk­cjonowania rodzin zmagających się z problemem upośledzenia.

:: Stempnakowski Zbigniew - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw informatyki i technologii informacyjnych.

:: Stępień Konrad, dr -
jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor dysertacji na temat pomiaru i oceny wyników działalności polskich spółek giełdowych, która uzyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1997-2004 był pracownikiem Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruje na analizie finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości jednostek gospodarczych oraz problematyce oszustw księgowych.

:: Stopka Karolina – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów z zakresu prawa pomocy społecznej. W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się problematyką prawa socjalnego oraz prawa pracy.
 
:: Strąk Tomasz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; doradca ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie kieruje jednym z największych w Europie projektów informatycznych dotyczą­cych systemów klasy ERP w sektorze publicznym, a polegającym na wdrożeniu systemu SAP w sądach powszechnych w obszarze zarządzania finansami, zarządzania kadrami oraz raportowania; w latach 2006–2008 dyrektor Departamentu Budżetu Zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kierował pracami dotyczącymi wdrożenia budżetu zadaniowego; współautor metodyki budżetu zada­niowego dla polskiego podsektora rządowego; audytor wewnętrzny; w latach 2004–2006 był arbitrem w zakresie zamówień publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu budżetu zadaniowego; autor licznych artykułów na temat budżetu zadaniowego, definiowania mierników w sektorze publicznym, rewizji finansowej oraz restrukturyzacji finansowej. Autor ekspertyzy w zakresie finansów publicznych dla Banku Światowego oraz European Institute of Public Administration.

:: Strużycki Marian -
pracownik SGH w Warszawie, profesor doktor habilitowany specjalizujący się w problematyce zarządzania przedsię­biorstwem, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szko­le Głównej Handlowej i Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Autor ponad 600 publikacji z tematyki rynku i jego mecha­nizmów, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu oraz instrumentacji informacyjno-reklamowej we współczesnych gospodar­kach. Członek Rad Nadzorczych i Członek Zespołów Doradczych z zakresu problematyki konkurencji i ochrony interesów konsumenta. Promotor 25 prac doktorskich z zakresu zarządzania.

::
Styczyński Rafał – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwer­sytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. prowadzi kancelarię doradz­twa podatkowego w Kołobrzegu. Jest autorem wielu artykułów oraz książek z zakresu prawa podatkowego, które mają status bestsellerów.

:: Styła Rafał - psycholog, doktorant w Katedrze Psychopatologii i Psy­choterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu War­szawskiego. Pracę doktorską pisze pod kierunkiem prof. Lidii Grzesiuk. Jego zainteresowania naukowe wiążą się głównie z procesem psychoterapii grupowej, czynnikami leczącymi w psychoterapii oraz zagadnieniem struktury „Ja”. Kończy szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupo­wej „Rasztów”. Pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psycho­dynamicznym w prywatnym ośrodku.


:: Suchocka Lilia - psycholog, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Psy­chologii Zdrowia KUL. Zainteresowania naukowe autorki mieszczą się w zakresie zagadnień z psychologii zdrowia i psychologii egzystencjalnej: noo-psychoteorii. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi proble­matyka wartości, noo-psychosomatyka, psychologia bólu i cierpienia. Autorka monografii: Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie prze­wlekłej (2007), Psychologia bólu (2008), licznych artykułów naukowych oraz testów psychologicznych. Laureatka nagrody im. V.E. Frankla Frankl-Fonds der Stadt Wien (2008) dla młodych naukowców za książkę o cierpieniu.

:: Suchy Stanisław, prof. nadzw. - doświadczony nauczyciel akademicki, badacz i autor publikacji o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, napisał interesującą książkę, naświetlającą zjawiska i procesy wywołane zmianami w gospodarce i na rynku pracy, a także instrumenty pomocne w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

:: Suliga Paweł -  licencjonowany doradca podatkowy w Niemczech. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (specjalność: finanse i bankowość) oraz doktorant na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie pracuje w spółce
doradztwa podatkowego HLB Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner w Osnabrück.
Specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

:: Surdykowska Stanisława, prof. dr hab. - profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej kieruje Katedrą Rachunkowości Międzynarodowej. Należy do grona profesorskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie jest kierownikiem Katedry Rachunkowości. W latach 1990-1998 prowadziła wykłady w USA.

:: Szaban Jolanta, prof. zw. dr hab., - profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowany ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu. autorka i współautorka szeregu publikacji, referatów i wystąpień konferencyjnych i uczestniczka wielu badań nauko­wych, m.in. kierownik merytoryczny projektu Badanie czynników warunku­jących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce (2008), badania Trendy na Mazowieckim rynku pracy (2009), Migracje na Śląsku (2010), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ (2010−2012) w ramach sektoro­wego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego przez Euro­pejski Fundusz Społeczny. Dwukrotnie członek Rady Naukowej CBOS, przewodnicząca Programowej Akcji Warto być za, wspomagającej organizacje pozarządowe walczące z biedą i z wykluczeniem społecznym.

:: Szablewski Andrzej - dr nauk ekonomicznych. Katedra Small Businessu SGH w Warszawie. Od 1990 roku kierownik podyplomowego studium SGH: Zarządzanie wartością firmy. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowychW przeszłości m.in. prezes zarządu Hortex Holding SA, Mokate sp. z o.o. Najnowsze zainteresowania badawcze dotyczą migracji kapitału w gospodarce światowej w kontekście budowania wartości przedsiębiorstwa.  

:: Szafran Aleksandra – kierownik Działu Kadr i Płac w Centrum Obsługi Biznesu we Wrocławiu, obejmującego usługą outsourcingu kadrowo-płacowego ponad 70 firm polskich i zagranicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w jed­nostkach budżetowych oraz spółkach z kapitałem polskim i zagranicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
:: Szczepaniak Artur– aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

:: Szczepankowski Piotr, dr - absolwent Wydziału Zarządzania UW, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Central Connecticut State University w USA. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szko­le Finansów i Zarządzania w Warszawie. Był członkiem rad nadzorczych kilku spółek akcyjnych, pracował w  firmach doradczych
 
:: Szczęsny Wiesław – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów i finansów przedsiębiorstw. Badania naukowe autora koncentrują się wokół zagadnień: sektor publiczny jako element otoczenia finansowego przedsiębiorstwa; makro- i mikroekonomiczne czynniki alokacji kapitału oraz metody i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Autor wielu publikacji na temat finansów i zarządzania.

:: Szewc Waldemar - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego "A.F.O.". Realizator wielu projektów konsultingowo-edukacyjnych na rzecz przedsiębiorców prywatnych i kancelarii doradztwa podatkowego oraz autor szeregu publikacji i artykułów dotyczących problematyki podatków, rachunkowości, zarządzania finansami, etyki w doradztwie podatkowym oraz rozwoju produktów doradztwa podatkowego. W latach 2001-2005 przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Doradztwa Podatkowego przy Krajowej Radzie Doradztwa Podatkowego. Od 2002 członek Rady Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

:: Szewczyk Agnieszka
- prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Społeczeństwa Informa­cyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki w Zarzą­dzaniu, redaktor naukowy „Studia Informatica”. Otrzymała dyplom magistra z zakresu ekonomii na Politechnice Szczecińskiej (1975 r.), doktorat z nauk ekonomicznych (1983 r.), habilitację z zakresu ekonomii (1991 r.), a następnie tytuł profesora nauk ekonomicznych (2005 r.). Zajmuje się problemami społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym. Autorka ponad 50 publikacji z tego zakresu. Przewodniczy Komitetowi Programowemu Ogólnokrajowej Konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji oraz Sekcji Społeczeństwa Informacyjnego przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.

:: Szlęzak-Matusewicz Joanna – doktor nauk ekonomicznych (2005), adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów i opodatkowania przedsiębiorstw.


:: Szostak Jacek – psycholog, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w psychologii zarządzania. Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor 4 książek i 18 artykułów w zakresie psychologii zarządzania. Psycholog z 20-letnią praktyką kliniczną. Doświadczony nauczyciel akademicki.

::
Szot Ewa - doradca podatkowy w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych KPMG, w latach 1995-1999 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

:: Szot-Gabryś Teresa - jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o za­rządzaniu – doktorat obroniony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła studia Master of Business Administration na EAP Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie. Autorka jest pracownikiem naukowo- dydaktycznym w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach. Poza sferą akademicką posiada wieloletnie doświadczenie w pracy doradczej dla sektora MMSP i jednostek samorządu terytorialnego, między innymi jako konsultant z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, autor biznesplanów, analiz ekonomiczno-finanso­wych, studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych i strategii rozwoju lokalnego. Autorka uczestniczyła także jako ekspert w wielu programach szkoleniowych i dorad­czych w Polsce i na Ukrainie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jest członkiem Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie.

:: Szpringer Włodzimierz - profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts”, wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek European Association of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa.

:: Sztejnert-Roszak Olga – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym handlowego, także zagranicznych, na co dzień prowadzi postępowania o ochronę naruszonych praw autorskich.

:: Szulc Wita, dr hab. – pedagog, kulturoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocław­skiego. Przez wiele lat związana z Akademią Medyczną w Poznaniu, stworzyła i realizowała autorską koncepcję kulturoterapii, której arteterapia jest integralną częścią.

:: Szumielewicz Wojciech, dr - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku zarządzanie i marketing. W trakcie studiów brał udział w Niemiecko-polskim Forum Akademickim, którego zwieńczeniem było półroczne stypendium na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. W kwietniu 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W rozprawie doktorskiej kontynuował badania dotyczące zarządzania grupami kapitałowymi. Ich przedmiotem stała się problematyka diagnozowania, kształtowania i oceny cash management. Od listopada 2000 r. pracuje w Deutsche Bank Polska S.A., gdzie odpowiada za sprzedaż produktów bankowości transakcyjnej. Z ramienia tej instytucji bierze udział w pracach Rady ds. Zarządzania Środkami Finansowymi przy Związku Banków Polskich.

:: Szumlewicz Katarzyna
– publicystka, filozofka i krytyczka literacka. Członkini Think Tanku Feministycznego, redaktorka portalu www.lewica.pl, stała współpracowniczka „Bez Dogmatu”.

:: Szumlewicz Piotr – socjolog i filozof. Redaktor kwartalnika „Bez Dogmatu” i portalu www.lewica.pl. Publikował też między innymi w „Trybunie”, „Przeglądzie”, polskiej edycji „Le Monde Diplomatique”, „Krytyce Politycznej”, „Etyce” i „Przeglądzie Filozoficznym”.

:: Szurgacz Herbert
, prof. zw. dr hab.– profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy, sędzia Sądu Najwyższego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego.

:: Szurowska Beata – adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Czło­wieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z wydawnictwami, radiem i telewizją – pisze artykuły na temat zaburzeń odżywiania oraz wychowania i kształcenia dzieci, odpowiada na listy osób chorych na anoreksję i bulimię, bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, organizuje spotkania i szkolenia dla nauczycieli, młodzieży, ro­dziców. Zajmuje się profilaktyką zaburzeń odżywiania w szkole oraz wsparciem dla rodzin osób cierpiących na anoreksję i bulimię.


:: Szustakiewicz Przemysław, dr – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Doświadczenia zawodowe autora są związane m.in. z pracą na stanowisku dyrektora depar­tamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych artykułów zamieszczanych na łamach: „Radcy Prawnego”, „Kontroli Państwowej”, „Prawa i Środowiska”, „Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.

:: Szydlik-Leszczyńska Agata, dr - jest absolwentką kierunku ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1997), w roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 2005 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zakresie rozwoju zawodowego, funkcjonowania rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem relacji edukacji z rynkiem pracy. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych z wymienionych obszarów, a także brała udział w kilku projektach badawczych zrealizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

:: Szyguła Anita – doktor nauk ekonomicznych, docent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. W badaniach naukowych specjalizuje się w tematyce funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, wpływu regulacji prawnych Unii Europejskiej na organizację działal­ności tych banków, organizacji gospodarki kapitałowej i zarządzania ryzykiem oraz współpracy banków spółdzielczych ze środowiskiem lokalnym.

:: Szyguła Jakub – mgr inż. towaroznawstwa w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekono­miczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje zainte­resowania naukowe koncentruje wokół problematyki biznesowej przedsiębiorstw z uwzględ­nieniem wdrażania i stosowania systemów zarządzania jakością.


:: Szymanowski Wacław, prof. dr hab. - jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1976 roku pracą nt. wykorzystania metod matematycznych do modelowania systemów ekonomicznych. Główny obszar zainteresowań to zastosowanie metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów zaopatrzenia w żywność aglomeracji miejskich, co znalazło wyraz w wielu opracowaniach i projektach badawczych oraz w rozprawie habilitacyjnej (1992). Brał udział w wielu wyjazdach studyjnych i stażach, m.in. w Uniwersytecie Kolońskim (1982), Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie (1985), Harward Business School (1992), Uniwesytecie Wageningen (2002 i 2006). Jest autorem ponad 200 publikacji.

:: Szymańska Maria – pedagog, dydaktyk, praktyk. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie. Wiele lat pracy na różnych stanowiskach kierowniczych i dydaktycznych w strukturach organizacyjnych szkół, placówce doskonalenia nauczycieli. Obecnie adiunkt w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

:: Szymański Władysław, prof. - jest kierownikiem Katedry Analizy Rynków i Konkurencji w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie. Ważniejsze książki autora poświęcone problemom globalizacji to: Kryzys globalny (2009), Czy globalizacja musi być irracjonalna (2007), Interesy i sprzeczności globalizacji (2004), Globalizacja – wyzwania i zagrożenia (2001).

:: Szymczak Wiesław
– profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu statystyką zajmuje się od ponad 30 lat. Przez wiele lat pracował w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, współpracując przy analizie danych badań medycznych, toksykologicznych, epidemiologicznych, biologicznych. Wykonywał analizy statystyczne do kilkudziesięciu doktoratów i kilkunastu prac habilitacyjnych. Jako konsultant naukowy współpracował z Politechniką Opolską, Politechniką Częstochowską, Colegium Medicum UJ. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

:: Szymonik Andrzej, dr hab. inż.  – absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Łączności i Akademii Łączności. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej, a w 2008 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W latach 1972–2010 pełnił służbę wojskową, w stopniu generał brygady był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia, dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Jest autorem licznych publikacji poświęconych logistyce. Brał udział w treningach i ćwiczeniach sztabowych o tematyce zarządzania kryzysowego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej.

:: Szyszko Robert – radca prawny, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN (prawo spółek handlowych), wykładowca prawa spółek na aplikacji radcowskiej przy OIRP w Warszawie. Autor szeregu publikacji dotyczących prawa handlowego, prawa spółek oraz procedury cywilnej.


:: Ścibiorek Zbigniew, prof. dr hab. - w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej od lat zajmuje się postawami i zachowaniami pracowników współczesnych organizacji. Akcentuje potrzebę postrzegania personelu jako najcenniejszego kapitału firmy, którego wartość powinno się podnosić poprzez zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy. W swoich publikacjach wskazuje na konieczność postępowania mającego na celu pozyskanie kompetentnego personelu, jego podmiotowe traktowanie oraz inwestowanie w rozwój. Rozstanie się z pracownikiem powinno odbywać się z zachowaniem godności obydwu stron.

:: Śliwińska Magdalena – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor i prowadzący licznych szkoleń z zakresu prawa bankowego, prawa cywilnego i procedury cywilnej, jak również warsztatów dotyczących problemów spotykanych w praktyce bankowej. Stały współpracownik Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu. Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej banków (w tym banków spółdzielczych) i przedsiębiorców.

:: Śmiechowicz Joanna – doktor nauk ekonomicznych; absolwentka Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; pracownik naukowy Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka licznych publikacji z dziedziny finansów samorządowych i publicznych.

:: Świadek Arkadiusz, dr hab., - prof. UZ. Karierę naukową rozpoczął w 1998 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2010 roku za­trudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

:: Świderska Gertruda Krystyna, prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

:: Świderska Joanna, dr – adiunkt w Zakładzie Bankowości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 90. zajmowała się problematyką prywatyzacji, restrukturyzacji i konkurencyjności przedsiębiorstw, uzyskując nagrodę w konkursie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego” (1998).
Od kilku lat naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką makroekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarki, bankowości oraz rynku finansowego, w tym inwestycji venture capital. Za publikację Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP otrzymała wyróżnienie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (2009).
 
:: Świerczyńska-Kaczor Urszula – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka ponad pięćdziesię­ciu publikacji łączących ujęcie teoretyczne i empiryczne zagadnień rozwoju e-marketingu w społecznym Internecie.

:: Święcicka Justyna - psycholog, autorka wielu nagradzanych książek dla dzieci i młodzieży oraz scenariuszy do filmów edukacyjnych. Od kilkunastu lat pomaga dzieciom i rodzicom. Prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD oraz szkolenia dla pracowników oświaty. Członek Rady Fundacji "Cała Polska czyta dzieciom". Współpracuje z "Twoim Dzieckiem", konsultuje artykuły do tygodników, ostatnio "Newsweeka" i "Elle".

:: Święcka Krystyna – doktor nauk prawnych, zajmuje się problematyką prawa cywilnego, szczególnie w zakresie ochrony dóbr osobistych, jak również prawa autorskiego i prasowego.

:: Tarka Michał - prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej firm polskich i zagranicznych, także w języku angielskim. Obecnie pracuje dla czołowych kancelarii prawniczych w Polsce. Autor publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce prawno-podatkowej. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. Szef Działu Prawnego Tygodnika "Rynki Zagranicze".

:: Tarnawska Katarzyna - doktor nauk ekonomicznych, absolwentka College of Europe (Brugia, Belgia), autorka publikacji z zakresu integracji europejskiej oraz lobbingu.

:: Thieme Jerzy K., dr – był prorektorem i doradcą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2005-2008), wcześniej jako profesor ekonomii i finansów wykładał na University of Arizona (2003), University of Bridgeport, Connecticut (1983-1986) oraz New York Institute of Technology (1982), członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiego Amerykańskiej Izby Handlowej w Warszawie (od 2002 roku). W latach 2001-2004 był dyrektorem w The Conference Board Europe; w latach 1996-2001 członek zarządu Optimusa SA, Agory SA oraz wiceprezes Rabobanku Polska SA; w latach 1991-1995 pracował jako główny doradca kolejnych ministrów przekształceń własnościowych; w latach 1986-1991 był wiceprezesem Citibanku w Nowym Yorku i Londynie, jako Senior Fulbright Scholar prowadził badania i wykłady na Columbia University w Nowym Yorku (1981-1983). W latach 1970-1981 był pracownikiem naukowym w Instytucie Organizacji i Zarządzania PAN oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Jest doktorem nauk ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki, 1977) oraz mgr inż. Elektroniki (Politechnika Warszawska, 1970).

:: Tkaczyk Jacek - absolwent administracji na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor ds. podatków w międzynarodowym holdingu transportowym, współpracownik podatkowy jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, specjalista w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego. Bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie podatków zdobył pracując na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w holdingu telekomunikacyjnym, jednym z renomowanych banków polskich oraz międzynarodowej firmie audytorsko-konsultingowej. Autor wielu publikacji podatkowych, stały ekspert "Gazety Prawnej", gdzie komentuje bieżące informacje podatkowe. W 2005 roku z ramienia Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej uczestniczył w pracach Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", których przedmiotem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług.

:: Tłaczała Agnieszka - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH. Laureatka konkursów SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: magisterską (2000) i doktorską (2009). Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek.

:: Toczek Monika – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości, od 2001 roku zatrudniona w spółce audytorskiej REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci, specjalizuje się w zagadnieniach księgowo-podatkowych podmiotów krajowych i z udziałem kapitału zagranicznego, biegły rewident.

:: Tokar
z Anna, dr - jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi wykłady z przedmiotów: zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, marketing usług turystycznych, badania rynku turystycznego. Jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu gospodarki turystycznej.

:: Tomanek Artur, dr – adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa. Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor opracowań naukowych dotyczących polskiego i europejskiego prawa pracy. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu stosunków pracy, uwzględniając ich powiązania z instytucjami prawa cywilnego i upadłościowego. Autor jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

:: Towalski Rafał, dr - autor prac z zakresu socjologii pracy, ekspert Fundacji F. Eberta i Instytutu Spraw Publicznych, a poza SGH także prodziekan Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.

::Trojczak-Golonka Patrycja, dr inż. - absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki ZUT oraz kierunku Marketing i Zarządzanie ze specjalnością Rachunkowość Zarządcza na AR w Szczecinie. Wieloletni wykładowca na Wydziale Informatyki ZUT. Również wykładowca MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami oraz informatyki.

:: Trzcińska Agata – psycholog i ekonomistka, doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, w szczególności dotyczących oszczędzania pieniędzy oraz ro­zumienia mechanizmów funkcjonowania instytucji bankowych. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych tej problematyce. Jest członkinią Akademickiego Sto­warzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz International Association for Reaserch in Economic Psychology (IAREP). Stypendystka programów „Doktoraty dla Mazowsza” (2010) oraz „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza” (2011)

:: Trzcińska Diana - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

::
Trzpioła Katarzyna - doktorantka w  Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Rachunkowości i Rewizji Księgowej. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Współpracownik m.in. Wyższej Szkoły im. Romualda Kudlińskiego, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Kandydat na Biegłego Rewidenta.

:: Tuczko Jarosław - praktyk z zakresu zarządzania nansami w rmie. Pracował w Banku Gdańskim jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, w CITIBANK (Poland) jako ABF Head, w funduszu inwestycyjnym Eastbridge jako Group Treasurer. Obecnie pełni funkcję Managing Director w FinGroup Polska (rma wyróżniona przez Forbes Magazine w 2006 roku oraz Outsourcing Magazine w 2007 roku w grupie rm outsourcingu nansowego w Polsce). Ukończył szkolenia m.in. w Strathdyle University, Forham University, Citicorp Finanse Professional Program. Najlepszy wykładowca w Polsce z dziedziny nansów według badań KPMG i miesięcznika PROFIT (czerwiec 2004).

:: Tundys Blanka, dr - asystent na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, w Katedrze Logistyki

:: Turyna Jan, prof. dr hab. - kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, wykorzystywaniu technik informacyjnych w rachunkowości.

:: Tylka Jan – specjalista psychologii klinicznej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik katedry Psychologii Zdrowia, wykładowca psy­chologii zdrowia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych oraz komitetów redakcyjnych, autor i współautor licznych publikacji w czasopismach oraz książek. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi wykłady dla słuchaczy menedżerskich studiów podyplomowych.

:: Tynel Andrzej, dr - radca prawny, doktor nauk prawnych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego, konsultant w warszawskim biurze Baker&McKenzie. Organizator i pierwszy dyrektor Centrum Informacji i Usług Prawnych przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Uczestnik prac UNCITRAL, m.in. nad konwencją sprzedaży międzynarodowej. W latach 1978-1985 prezes polskiej grupy kapitałowej AIPPI. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

:: Tyrańska Małgorzata, dr - adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

:: Urban Wiesław, dr inż. - adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jest ściśle związany z praktycznymi problemami zarządzania w organizacjach usługowych i przemysłowych. Jego doświadczenie i wiedza są systematycznie pogłębiane dzięki trzem obszarom: dydaktyce, nauce oraz doradztwie gospodarczym. Na Wydziale Zarządzania wykłada przedmioty: zarządzanie produkcją i usługami oraz zarządzanie jakością. Jest autorem monogra i i około trzydziestu innych publikacji z dziedziny zarządzania. Kierował lub uczestniczył w kilkunastu projektach doradczych dla biznesu.

:: Urbaniak Bogusława, prof. - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów.

::
Urbaniak Maciej, dr hab., prof. nadzw. UŁ - kieruje Katedrą Zarządzania Jakością Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Brał czynny udział jako konsultant lub szkoleniowiec w ponad 100 polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach w zakresie systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 TQM/Business Excellence). Odbył także wiele staży na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Belgii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Prezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań na konferencjach i seminariach w Austrii, Chinach, Kanadzie, Nowej Zelandii, Norwegii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii. Autor bądź współautor około 200 publikacji z zakresu zarządzania jakością oraz marketingu B2B, w tym kilkudziesięciu obcojęzycznych.

:: Uryszek Tomasz, dr – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych i zarządzania funduszami publicznymi. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów publicznych (w tym książek, rozdziałów monografii, artykułów w języku polskim i angielskim). Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Odbył staże naukowe w Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy), University of Texas at Austin (USA), UniFMU w Sao Paulo (Brazylia).

:: Wachowiak Joanna – doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą funkcjonowania pracowników we współczesnych organizacjach, stwarzających zatrudnionym specyficzne warunki i wyzwania. Zagadnieniu negatywnych aspektów funkcjonowania pracowników poświęciła kilka publikacji oraz grantowy projekt badawczy.

:: Waćkowski Kazimierz – obronił pracę doktorską w zakresie nauk ekonomicznych w Charkowskim Instytucie Inżynieryjno-Ekonomicznym (Charków, 1978) i habilitacyjną na Uniwersytecie im. M.V. Łomonosowa (Mo­skwa, 1988). Od 1998 r. pracuje w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, gdzie w2005 r. został prof. nzw. PW. Działalność dydaktyczną i badaw­czą stara się łączyć z praktyką gospodarczą, uczestnicząc w licznych projektach (np. w NFOŚiGW – kierowa­nie wdrożeniem SAP R/3, PGNiG – kierowanie integracją SAP R/3 z aplikacjami bilingowymi i księgowymi; PKN – przygotowanie Portalu Normalizacyjnego) oraz pełniąc funkcje kierownicze w licznych jednostkach organizacyjnych. Prowadzi badania dotyczące głównie zastosowań informatyki w zarządzaniu, wspólnie z dr. M. Żebrowskim prowadzi badania nad innowacyjnością polskich małych i średnich przedsiębiorstw IT. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a na Politechnice Warszawskiej – nagrody Rektora PW: II stopnia zespołową i III stopnia indywidualną.
 
:: Wagemann - Smolańska Agnieszka – aplikant adwokacki, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

:: Walczak Marian, prof. dr hab. – kierownik Zakładu Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, z którym związał się od ukończenia studiów w 1965 roku. Jest znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie rachunkowości i analizy finansowej. Wykłada przedmioty kursowe i specjalistyczne z tego zakresu na różnych i kierunkach studiów, także w organizacjach zajmujących się szkoleniem kadr. Jest autorem 150 publikacji książkowych i artykułów oraz 34 niepublikowanych ekspertyz i opracowań. Szczególnie ceniona w dorobku Profesora jest koncepcja modelu prospektywnej analizy finansowej, opublikowana w opracowaniu „Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie” i uznawana za pionierską zarówno z punktu widzenia badań naukowych, jak i potrzeb życia gospodarczego.

:: Walerjan Dorota - ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego w war­szawskiej SGH, Business Studies na Politechnice w Newcastle upon Tyne, Anglia oraz Podyplomowe Studia Podatkowe na Uniwersytecie Łódzkim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym – tą dziedziną prawa zajmuje się zawodowo od 1993 r. Do 2006 r. pracowała w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, jako dyrektor odpowiedzialny za doradztwo na rzecz klientów z sektora towarów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji (FMCG). Od początku 2007 r. współpracuje z Kancelarią prawną Lovells. Nadal zajmuje się doradztwem podatkowym i prawnym na rzecz klientów Kancelarii działających w sektorze FMCG, a zwłaszcza firm z branży farmaceutycznej. Jednoczenie doradza w zakresie zagadnień prawno-podatkowych związanych z obrotem nieruchomościa­mi, jak również z operacjami na rynku finansowym – zgodnie z aktualnymi potrze­bami rynku oraz specjalizacją Kancelarii Lovells.

:: Wasilewski Jacek, dr – specjalista do spraw komunikacji społecznej, prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się m.in. konstrukcją wystąpień publicznych, zwiększaniem atrakcyjności przekazu, budowaniem więzi ze słuchaczami. Przygotowywał kampanie reklamowe i edukacyjne. Współpracował z agencjami PR, od lat prowadzi szkolenia dla firm i instytucji publicznych. Ekspert w zakresie retoryki i polityki informacyjnej.

:: Wawer Monika, dr inż. - pracownik Katedry Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Wykładowca akademicki i certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej i pracowników firm w zakresie zarządzania, kompetencji menedżerskich i komunikacji interpersonalnej. Jednym z obszarów zainteresowań naukowych jest badanie efektywności kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz szkolenia kadr w biznesie i administracji. Uczestnik międzynarodowych staży w zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych m.in. w Hiszpanii, Francji, Słowenii, Norwegii, Islandii. Redaktor książek i autor
publikacji naukowych z zakresu zarządzania i szeroko rozumianej edukacji.

:: Wawer Rafał, dr - kierownik Pracowni Komunikacji Multimedialnej w Instytucie Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czynnie uczestniczył w kilku unijnych programach badawczych dotyczących multimedialnej edukacji w obszarach Ochrony Dziedzictwa Narodowego. W latach 1999 – 2004 brał udział w ministerialnym Programie Edukacji Budowlanej, dotyczącym skuteczności materiałów multimedialnych wprowadzanych do procesu kształcenia w polskim szkolnictwie zawodowym. Od kilku lat swoje zainteresowania skupia wokół obszarów badań diagnostyki okulograficznej w połączeniu z: filmem, fotografią, historycznymi przestrzeniami edukacyjnymi, stymulacją wizualną i neurotyką poznawczą. Autor monografii „Animacja komputerowa w kształceniu zawodowym” oraz wielu innych publikacji.

:: Wawrzonek Anna, dr – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu pedagogiki pracy, doradztwa zawodowego i polityki rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach aktywizacji zawodowej człowieka, mikro- i makrospołecznych uwarunkowaniach rynku pracy oraz partnerstwa społecznego. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów i doradców w zakresie doradztwa dla osób bezrobotnych oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego.


:: Wąsowicz-Kiryło Grażyna - jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje pierwszą w Polsce specjalizacją Psychologia Ekonomiczna, kształcącą studentów i studentki psychologii w zakresie zachowań konsumenckich i nansowych, reklamy i badań marketingowych. Stypendystka TEMPUS oraz Fundacji im. A. i T. Ginsbergów. Członkini Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, The International Association for Research in Economic Psychology oraz The Association for Consumer Research. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę decyzji nansowych, a także zachowań konsumenckich w obszarze marketingowych działań lojalnościowych i promocyjnych. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych z tego obszaru.

::
Wąsowski Włodzimierz - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, biegły rewident. Pracował na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz bankach PKO BP, PBI SA, PBR SA, przeprowadził badanie sprawozdań finansowych kilkudziesięciu jednostek z różnych branż. Był członkiem organów spółek, rady nadzorczej oraz kilkunastu komitetów w bankach. Autor kilku książek. Opublikował też kilkadziesiąt artykułów w czasopismach fachowych. Jest wykładowcą na kursach z zakresu rachunkowości i analizy ekonomicznej.

:: Weber Magdalena – nauczyciel zasad żywienia w szkole gastronomicznej i wykładowca dietetyki na studiach pielęgniarskich w Częstochowie. Realizatorka wielu programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród mło­dzieży. Absolwentka Wydziału żywienia człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego-Akademii Rolniczej i po­dyplomowych studiów Psychologii Zmiany Postaw i Zachowań UW. Członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

:: Wereda Wioletta, dr - adiunkt w Katedrze Marketingu i Logistyku na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Autorka i współautorka blisko 50 artykułów naukowych i referatów oraz analiz finansowych i badań marketingowych na potrzeby praktyki gospodarczej. 


:: Wesołowska Aneta - doradca podatkowy, prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od stycznia 2003 r. wpisana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych (nr 09797). Od maja 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą - kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka artykułów i komentarzy o tematyce prawnopodatkowej, współautorka serii odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych.

:: Widera - Wysoczańska Agnieszka, doktor nauka humanistycznych, psycholog kliniczny, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad dwudziestu lat w ramach Instytutu Psychoterapii we Wrocławiu specjalizuje się w psychoterapii z osobami doznającymi przemocy w dzieciństwie, oraz szkoli profesjonalistów w tym zakresie. Jej zainteresowania badawcze i praktyczne szczególnie koncentrują wokół diagnozy i terapii dzieci i dorosłych, którzy doznali przemocy seksualnej i czynników ryzyka przemocy w rodzinie. Jest certyfikowanym psychoterapeutą, specjalistą w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Terapii Stresu Pourazowego, konsultantem w zakresie psychologii klinicznej dziecka z rodzin dysfunkcjonalnych. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów psychologicznych na temat mechanizmów przemocy i pomocy psychologicznej oraz książki.

:: Wieteska Grażyna – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka studiów podyplomowych „Bezpie­czeństwo i higiena pracy” na Politechnice Łódzkiej, a także wielu kursów doskonalących. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, między innymi w obszarze współpracy z dostawcami. Od października 2007 r. zatrudniona w Katedrze Zarządzania Jakością Wydziału Zarządzania UŁ. Prowadzi wykłady poruszające zagadnienia norm organiza­cyjnych i technicznych, audytu logistycznego oraz zarządzania ciągłością i bezpieczeń­stwem w łańcuchu dostaw zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Opublikowała kilkanaście prac związanych z ryzykiem w sieciach dostaw. Jej zainteresowania badawcze dotyczą doskonalenia procesów logistycznych.

:: Więcław Wojciech, dr - jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jednocześnie jest biegłym rewidentem, brał udział m.in. w pracach Komisji badającej sprawozdanie nansowe NBP. Uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości i jest także współautorem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.

:: Wilk Michał – asystent w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Admini­stracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi.

::
Winiarska Kazimiera - kierownik Zakładu Sprawozdaw­czości Finansowej i Audytu Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując przez wiele lat na stanowisku głównej księgowej w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Przebywała na stypendiach zagranicznych – Rostok (stypendium DAAD), Passau (stypendium TEMPUS). Autorka podręczników o tematyce kontroli nansowo- księgowej, rachun­kowości budżetowej, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospo­darczej, rachunkowości nansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów i wyników. Autorka lub współautorka około 400 pozycji naukowych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa (9 edycja), Au­dyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnianiu Zarządzania (5 edycja).

:: Wiśniewska Małgorzata, dr hab. - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania, jest autorką wielu publikacji, w tym podręczników akademickich, artykułów oraz poradników dotyczących zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości i bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych pt. Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w sektorze rolno-spożywczym, realizowanych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi, prowadząc szkolenia dla producentów przemysłu spożywczego.

:: Wiśniewski Adam
– doktor nauk prawnych, wykładowca w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej „Wszechnica Polska” w Warszawie, współpracuje z PROFESSIO Kancelarią Prawniczą Kamiński Spółka komandytowa w Warszawie. Specjalizuje się w prawie hazardowym.

:: Wiśniewski Marcin, dr – adiunkt w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych i zwrotnych źródeł finansowania; autor sze­regu publikacji z tematyki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i oceny zdolności kredytowej; w latach 2008 – 2009 realizator grantu promotorskiego MNiSzW przyznanego na badania nt. Ocena zdolności kredytowej gminy na pod­stawie wielowymiarowej analizy porównawczej, których rezultaty prezentowane były m.in. na seminarium naukowym Instytutu Ekonomicznego NBP oraz w formie artykułów w zeszytach naukowych.


:: Wiśniewski Paweł – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze zarządzania ryzykiem cen transferowych, kontroli wewnętrz­nej w przedsiębiorstwach oraz doradztwie w procesie fuzji i przejęć. Wspólnik w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. w Poznaniu.

:: Witczak Radosław
- doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, pracownik Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z podatkami i rachunkowością, szczególnie problemami optymalizacji podatkowej.

:: Witerska Kamila – adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się drama, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy drama z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorka pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama.

:: Witwicka Marta
– studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z-ca Prezesa Zarządu Koła Naukowego Prawa Karnego Iustitia, autorka publikacji z zakresu kryminalistyki.

:: Władek Zbigniew – doktor nauk prawnych. Od 2007 roku adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor trzynastu opublikowanych artykułów naukowych. Czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kilkukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Aktualnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS. Współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Prowadzi również współpracę z kancelariami prawnymi dla których sporządza opinie prawne. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej. Prowadzi wykłady m. in. z zakresu prawa, współczesnych kultur prawnych, ochrony własności intelektualnej, własności prywatnej w doktrynach prawnych, filozofii prawa natury.


:: Włodarski Wiesław - jest nauczycielem matematyki i dyrektorem L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosa w Warszawie. W roku 2007 otrzymał tytuł Nauczyciela Roku
, co dla wszystkich jego uczniów stanowiło jedynie potwierdzenie jego zdolności matematycznych i umiejętności przekazania wiedzy w sposób ciekawy i nieszablonowy.

:: Wojciechowska Renata, dr - ukończyła logikę na UKSW oraz ekonomię w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH. Od ponad dziesięciu lat uczy logiki i metodologii nauk, a od 2003 roku ekonomii i zarządzania. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne i naukowe. Dodatkowo jest autorką podręcznika z logiki oraz wielu artykułów i skryptów z dziedziny ekonomii i zarządzania.


:: Wojciechowska-Filipek Sylwia, drabsolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – rozprawa o wpływie zastosowania technologii informacyjnej (IT) na efektywność pracy banku. Obecnie jest pracownikiem naukowym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, wykładowcą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji poświęconych zastosowaniom systemów informatycznych w zarządzaniu.

:: Wojciechowski Eugeniusz – profesor nauk ekonomicznych zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ponad 140 publikacji (w tym 7 książek) oraz 200 recenzji i opinii. Zainteresowania naukowe i badawcze autora dotyczą problemów funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki przestrzennej, sektora publicznego, samorządu terytorialnego, administracji publicznej i zarządzania publicznego.


:: Wojdyło Kamila – psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę kliniczną rozpoczęła w Getyndze, w Niemczech (Georg – Elias – Müller Institut für Psychologie der Georg – August – Universität, Institut für Angewandte Sozialfragen), kontunuując – w niemieckiej poradni psychologicznej Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle w Niemczech, następnie w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Prowadziła wykłady i seminaria w języku niemieckim. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą w szczególności pracoholizmu, mechanizmów regulacyjnych osobowości, oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych, koncepcji osobowościowych wyznaczników pracoholizmu (2005) oraz polskiej adaptacji kwestionariusza WART (Work Addiction Risk Test, Robinsona i Phillipsa). Zrealizowała kilka grantowych projektów badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

:: Wołosik Anna – nauczycielka, trenerka, aktywistka społeczna. Od lat zaangażowana w działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Inicjatorka projektów z zakresu edukacji równościowej Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy; Respekt lubi respekt; Zmień świat na lepsze. Skuteczne działanie dla młodych panien. Autorka serii podręczników Opowiem Ci ciekawą historię oraz współautorka pakietów edukacyj­nych Jej portret. Sprawy kobiet od czasów najdawniejszych po wiek XXI oraz Kobiety dla Polski. Bojowniczki, liderki, wizjonerki pokazujących wkład kobiet wżycie społeczne teraz i w przeszło­ści. Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia „W stronę dziewcząt”.

:: Wódkowski Arkadiusz – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, współwłaściciel AMPS – rmy zajmującej się badaniami jakości obsługi klientów, prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Kontakt –
wodkowski@amps.pl

:: Wójcik-Augustyniak Marzena, dr – adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej.

::
Wyrzykowska Anna – doradca podatkowy, właścicielka kancelarii, specjalistka w dziedzinie podatków pośrednich i bezpośrednich, autorka licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej publikowanych w prasie ogólnopolskiej oraz wydawnictwach książkowych.

:: Wziątek-Staśko Anna, dr – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W przeszłości główny ekonomista oraz kierownik Działu Zarządzania i Administracji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Członek Amerykańskiej Akademii Zarządzania oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Autorka oraz współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, współredaktorka monografii poświęconych problematyce współczesnego zarządzania. Visitting professor na Uniwersytetach we Francji, Finlandii, Hiszpanii i na Słowacji. Jej zainteresowania naukowe skupione są na zarządzaniu organizacją, zarządzaniu kapitałem ludzkim, zarządzaniu różnorodnością, transgresji w zarządzaniu i przywództwie.

::
Zackiewicz Beata - adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie.

:: Zadworna-Cieślak Magdalena - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Badań Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Specjali­zuje się w psychologii zdrowia. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół  problematyki  psychologicznych uwarunkowań zdrowego stylu życia w różnych grupach wiekowych, promocji zdro­wia i profilaktyki. Jest autorką kilkunastu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych.

:: Zahorski Ryszard - jest biegłym Sądu Okręgowego w Warszawie od 19 lat, w tym czasie wydał dla sądu ponad 2 000 ekspertyz rekonstruujących przebieg wypadków drogowych, jak również wiele opinii dla prokuratur. Posiada 40-letni staż jako pierwszy etatowy rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego PZMot. Efektem tak długoletniej praktyki jest dokonanie 25 000 ocen technicznych rozbitych samochodów, znając okoliczności powstania wypadków.

:: Zaleśny Jacek, dr – konstytucjonalista, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu War­szawskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych UW.

:: Załucki Mariusz
, dr – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rze­szowskiego, adwokat. W lutym 2006 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie rozprawę doktorską pt. “Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze”, która została uznana za najlepszą spośród prac dok­torskich obronionych w roku akademickim 2005/2006 w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP (IV edycja) i z tego powodu została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Opiekun Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

:: Zamoyska Magdalena - ukończyła kierunek prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia z rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2001 roku jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1998-2004 pracowała w Ernst & Young. Od 2004 roku współpra­cuje z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. W ramach swojej praktyki doradcy podatkowego zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatków dochodowych. W ciągu 12 lat praktyki doradcy podatkowego uczestniczyła lub prowadziła projekty z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz majątku prywatnego osób indywidualnych. Zebrane doświadczenie pozwoliło jej na wnikliwe poznanie tematyki aportów zarówno z per­spektywy wykładni przepisów podatkowych, jak i problemów praktycznych, z którymi spotykają się podmioty wnoszące albo otrzymujące aporty.


:: Zaremba Michał – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dzien­nikarstwa UW, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz dostępu do informacji publicznej.

:: Zarębska Anna – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, obec­nie w trakcie habilitacji. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Wykładowca i dydaktyk na studiach podyplomowych i MBA w Politechnice Lubelskiej – University of Illinois (USA), Lubelskiej Szkole Biznesu oraz Wyższej Szkole Przedsię­biorczości i Administracji w Lublinie.

:: Zawadzki Aleksander, dr -
pracownik  Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej dotyczą rachunkowości finansowej oraz zastosowań techniki informatycznej w rachunkowości. Praktyk – właściciel biura rachunkowego.

:: 
 Zawiślak Aleksandra, dr - jest pracownikiem Zakładu Peda­gogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach zwią­zanych z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współczesnych problemach pedagogiki specjalnej. Jest członkiem The International Wellbeing Group (Australian Centre on Quality of Life) w Melbourne, zajmującym się interdyscyplinarnymi studiami nad jakoś­cią życia. Pobyty na seminariach, szkoleniach i wymianach zagranicznych w krajach Unii Europejskiej pozwoliły jej na zapoznanie się z realiami i zróżnicowaniem w zakresie kształcenia specjalnego i rehabilitacji osób z nie­pełnosprawnościami w wybranych krajach europejskich (Holandii, Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii). Mimo pracy naukowej nie traci kontaktu z praktyką. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy w placówkach szkolnictwa specjalnego. Prowadzi również pracę edukatorską jako wykładowca studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

:: Zdanikowski Paweł – doktor nauk prawnych, sędzia sądu rejonowego, autor opracowań z zakresu prawa handlowego, głównie z prawa spółek. Pracuje w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

:: Zdyb Michał - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz­kiego, obecnie kieruje działem podatkowym jednej z największych polskich rm komputerowych, będącej częścią międzynarodowego holdingu. Wcześniej współpracował m.in. z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz in­nymi warszawskimi rmami konsultingowymi. Jako autor wielu publikacji podatkowych, przede wszystkim o tematyce międzynarodowego prawa podatkowego, współpracował z „Przeglą­dem Podatkowym”, „Gazetą Prawną”, a także z „Warsaw Business Journal” oraz Ambasadą Wielkiej Brytanii. Jako ekspert podatkowy występował również w rozgłośniach radiowych oraz prowadził szkolenia podatkowe. Odbył zagraniczne staże, m.in. w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską „Treaty shopping – zjawisko nabywania korzyści umownych”.

:: Zelek Mariusz – aplikant adwokacki, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor lub redaktor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Odbył praktykę zawodową m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej i Urzędzie Patentowym RP. W przeszłości stały współpracownik miesięcznika „Edukacja Prawnicza”. W swojej pracy zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i karnym.


:: Zgierska Anna – aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, oraz Wydziału Prawa Université René Descartes w Paryżu (Master 2, specjalność: Odpowiedzialność medyczna) w ramach stypendium Rządu Francuskiego.


:: Zielińska Anetta, dr– ekonomistka zajmująca się zagadnieniami gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo. Autorka ponad stu książek i artykułów z zakresu ekologicznych problemów współczesności, zastosowania metod ilościowych w ekonomii i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego w procesach gospodarowania. Posiada bogate doświadczenie w pracy euroregionalnej i transgranicznej. Wykładowca polskich i zagranicznych uczelni oraz współautorka podręczników akademickich.

 
:: Zienkiewicz Adam, dr – radca prawny, mediator, politolog, adiunkt w Katedrze Teorii i Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,i Filozo i Społeczneji Prawa i Filozoczłonek Międzynarodo­wego Stowarzyszenia Filozo (IVR), wykładowca podyplomowego studium Mediacji Sądowej i Pozasądowej, Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autor i współautor publikacji z zakresu stosowania i wykładni prawa oraz alternatywnego rozwiązywania i rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution). Kontakt z autorem: mediacje@zienkiewicz.com.pl


:: Ziółek Łukasz - jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowe­go Ernst & Young. Należy do zespołów Międzynarodowego Prawa Podatkowego, Doradztwa Rynku Nieruchomości oraz Doradztwa Transakcyjnego. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Uczest­niczy w redagowaniu licznych pozycji podatkowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem na rynku finansowym oraz jest autorem szeregu publikacji w podatkowej prasie specjalistycznej.

:: Ziółkowska Beata – psycholog, adiunkt w Instytucie psychologii UAM w Poznaniu, czło­nek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Czło­wieka Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: zaburzenia łaknienia (ano­reksja, bulimia, otyłość iin.), radzenie sobie w sytuacjach trudnych, psychoprofilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży, psychologiczne skutki przewlekłych chorób u dzieci i młodzieży.

::
Zombirt Jolanta – doktor habilitowany ekonomii, magister filologii orientalnej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Europeistyki. Była dziennikarką w„Gazecie Bankowej”, doradcą ministra w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej (1993), pracowała w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku Handlowym, Kredyt Banku. W latach 2002–2007 zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Współpracuje z miesięcznikiem finansowym BANK.

:: Żebrowski Michał – swoje zainteresowania informatyką i zarządzaniem połączył w rozprawie doktorskiej obronionej z wyróżnieniem w 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualnie kontynuuje badania dotyczące zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach IT. Zdobywał doświadczenie w zakresie zarządzania i zastosowań informatyki w firmach telekomunikacyj­nych i informatycznych, gdzie kierował projektami organizacyjno-informatycznymi, m.in.: – opracowanie i wdrożenie metodyki i środowiska pracy architektów i analityków Grupy TP w aspektach SOA; opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania Biblioteką Usług dla Grupy France Telecom; opracowywanie strategii roz­woju IT w obszarze wsparcia sprzedaży grupy TP; opracowanie i wdrożenie systemu rozliczeń dla partnerów Orange, systemu prowizyjnego dla sprzedawców Orange. Uczestniczył w realizacji grantów, dotyczących: usprawnienia obsługi wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych – projekt portalu dla Ministerstwa Gospodarki; przygotowania założeń projektowych systemu controllingowego dla jednostek administracji publicznej. Poza tym otrzymał i rozliczył projekt badawczy promotorski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dokończenie swojej pracy doktorskiej.

:: Żebruń Anna - jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowym w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie wieloletniej praktyki naukowo-dydaktycznej opublikowała szereg artykułów z zakresu rachunkowości, brała także udział w opracowaniu podręczników akademickich. W latach 2004-2009 była pracownikiem międzynarodowej firmy, co zapewniło weryfikację posiadanej wiedzy.

:: Żołna Małgorzata Maria, dr – adiunkt w Pracowni Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Ogólnopolskiego Zespołu Badań i Analiz Kryminalistycznych. W kręgu Jej zainteresowań mieści się entomo­logia sądowa, daktyloskopia oraz problematyka czynności procesowo-kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu.

:: Żuber Ryszard
,  prof. nadzw. dr hab. inż. - jest profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od wielu lat kieruje Zakładem Badań i Rozwoju Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie przemysłowe zdobyte w trakcie kierowania kilkudziesięcioma dużymi programami badawczymi dla przemysłu i przedsiębiorstw. W obszarze nansowym pełnił funkcje dyrektora kilku departamentów bankowych, kierownika programu restrukturyzacji największego polskiego banku oraz doradcy prezesów i zarządów instytucji nansowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach: rozwoju rm, ich restrukturyzacji, zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową i innowacjami, transferu technologii, analiz strategicznych, przygotowania produkcji i usług, zarządzania projektami i controllingu.

:: Żukiewicz Przemysław – doktor nauk humanistycz­nych w zakresie nauk o polityce, założyciel Centrum Analiz Systemów Politycznych, autor monografii „Lide­rzy polityczni w polskich komisjach śledczych” (Toruń 2009) oraz kilkunastu artykułów naukowych. Specjalizu­je się w problematyce przywództwa politycznego, syste­mów politycznych oraz administracji publicznej. Prowa­dzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego. Był stypendystą Międzynarodowego Funduszu Wyszeh­radzkiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz samorządu Wrocławia. Odbywał staże zagraniczne na uczelniach w Albanii, Czechach i na Ukrainie. Wolne chwile spędza na przyjacielskich włóczęgach po środkowo-wschodnioeuropejskich bezdrożach. Prowadzi blog i publikuje pod adresem: www.zukiewicz.eu.

:: Żukowski Tomasz – adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się poezją powojenną oraz praktykami dyskursywnymi. Redaktor kwartalnika „Bez Dogmatu”.

:: Żurawska Dominika – prawnik, doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni­wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatków i Skarbowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organach podat­kowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

jak
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line